Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 267 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení a optimalizace vodovodu Hrubá Skála
Zikudová, Markéta ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je provést hydraulickou analýzu stávající vodovodní sítě Hrubá Skála – Radvánovice. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní kapitola popisuje účel a cíle práce. Druhá část je zaměřena na obecné informace o zásobování pitnou vodou se zaměřením na tlakové poměry na síti. Ve třetí části je popsáno matematickém modelování vodovodních sítí. Čtvrtá část práce podrobně popisuje jednotlivé objekty na sítích Hrubá Skála – Radvánovice a Doubravice. Zároveň je zde uvedeny informace týkající se plánu obnovy sítě. V páté kapitole jsou uvedeny základní výpočty a je namodelován stávající stav tlaků na vodovodním potrubí v zimním/letním období a také dle informací dodaných provozovatelem. Šestá kapitola se zabývá pěti variantami řešení, kde u každé varianty je uvedený návrh, model a následné zhodnocení této varianty. V závěru šesté kapitoly jsou všechny varianty vzájemně porovnány.
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. aktualizované vydání) 
Mühlbachová, Gabriela ; Svoboda, Pavel ; Klír, Jan ; Vegricht, Jiří
V metodice jsou definovány technologické vody, a to z pohledu platné legislativy (zpracování změn schválených v roce 2021). Pozornost je zaměřena zejména na samostatně skladované a používané technologické vody vznikající při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. V metodice jsou hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro oužívání technologických vod na zemědělské půdě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě
Svoboda, Pavel ; Wollnerová, Jana ; Kozlovská, Lada ; Klír, Jan
Tuhá statková hnojiva vznikající při chovu hospodářských zvířat, kompost a nově i separát digestátu lze za určitých legislativních podmínek uložit na zemědělské půdě. Stanoveny jsou rovněž způsoby ukládání upravených kalů a objemných krmiv, jako jsou siláž a senáž určené pro výživu hospodářských zvířat. Nově jsou stanovena i pravidla pro provozování příkrmišť na zemědělské půdě. Z minerálních hnojiv je možné na zemědělské půdě uložit pouze vápenatá hnojiva (cukrovarská šáma, hnojiva na bázi mletých vápenců). Metodika reaguje na úpravy legislativy v letech 2020 a 2021, vychází mimo jiné ze zemědělské praxe a přináší komplexní návod pro ukládání těchto materiálů a provoz příkrmišť na zemědělské půdě. Přehledně popisuje všechna opatření, která mají za cíl zachování kvality uloženého materiálu a omezení rizika znečištění okolního prostředí, zejména povrchových a podzemních vod. Doporučuje i možnosti rekultivace po rozvozu hnojiv, upravených kalů, odvozu krmiva a ukončení provozu příkrmiště. Pozornost je věnována zvláště opatřením, která řeší možnosti složišť ve zranitelných oblastech stanovených v rámci akčního programu nitrátové směrnice. V neposlední řadě jsou v metodice zařazeny i návody pro výběr vhodného místa k uložení hnojiv, upravených kalů a objemných krmiv, případně místa pro příkrmiště, a to s využitím údajů z Registru půdy (LPIS) na Portálu farmáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza vybraných aspektů směrnice 2019/790 o autorském právu
Baliak, Matúš ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce) ; Šmejkal, Václav (oponent)
1 Analýza vybraných aspektů směrnice 2019/790 o autorském právu Abstrakt Doba internetová s sebou přinesla nové způsoby tvorby, distribuce a užívání autorských děl, do té doby nepoznané obchodní modely. Na tento vývoj měla reagovat směrnice o autorském právu, která představuje revoluci v oblasti pravidel pro sdílení autorským právem chráněného obsahu na internetu. Vzhledem výkladové neurčitosti této právní úpravy a obavám veřejnosti z cenzury internetu upload filtry byla tato směrnice v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Diplomová práce se proto zabývá analýzou vybraných aspektů směrnice o autorském právu ve světle práva Evropské unie, významné judikatury SDEU z oblasti autorského práva a užití děl na internetu a platného právního řádu České republiky, za účelem prokázat či vyvrátit obavy, které se staly synonymem jejího přijetí. Tato práce je rozdělena do celkem devíti částí - úvodu, sedmi vlastních kapitol a závěru. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze pojmových znaků autorského díla a poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, jakožto předmětu ochrany a adresátu povinností stanovených směrnicí o autorském právu. Třetí kapitola se soustředí na definování tiskové publikace, posouzení práv vydavatelů tiskových publikací a porozumění oboustranné prospěšnosti parazitického vztahu mezi...
Posouzení místního vodovodu Vohančice
Sovák, Zdeněk ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením obecního vodovodu Vohančice. Popisuje aktuální stav zásobování vodou, který slouží pro vytvoření hydraulického modelu vodovodní sítě. Práce se zaměřuje na tlakové a průtokové poměry nejen současné rozvodné vodovodní sítě, ale i budoucím plánovaným rozšířením. Závěrem jsou zpracovány varianty opatření pro možnou optimalizaci vodovodní sítě.
Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a její provedení v právním řádu České republiky
Jelínková, Petra ; Tichý, Luboš (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
V této práci se věnuji směrnici 2004/35 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a jejímu provedení v právním řádu České republiky s případnými dopady nenáležité transpozice. V I. části práce se věnuji harmonizační potřebě v této oblasti a následně se zaměřuji na samotnou směrnici. Nejdříve ji obecně představuji, následně se věnuji právní úpravě základních institutů a snažím se odkrýt její případné nedostatky. Mezi tyto základní instituty patří klíčové principy, samotná škoda na životním prostředí, provozní činnost, odpovědnostní mechanismus, finanční zajištění a na posledním místě správní řízení o uložení praventivních či nápravných opatření. Ve II. části přistupuji k teoretickým aspektům správné implementace směrnic jakými jsou výklad směrnic, včasné přijetí transpozičního opatření, správné promítnutí obsahu směrnice, náležitá forma transpozičního opatření, aplikace unijních norem, požadavek ekvivalence a efektivnosti a jako poslední připojuji ještě vnitrostátní pravidla implementace unijních norem v České republice, která jsou stanovena usnesením vlády České republiky č. 1304 (Metodické pokyny). Na tyto dvě části navazuji III. částí, kterou pojímám spíše jako praktickou, zaměřuji se na transpoziční opatření České republiky pro účely předmětné...
Opomenutí členských států EU vedoucí ke vzniku odpovědnosti za škodu
Škarpichová, Jarmila ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce) ; Král, Richard (oponent)
SHRNUTÍ Tato diplomová práce pojednává o odpovědnosti členských států EU za škodu vzniklou mnohými případy opomenutí ze strany členských států. Řeší se zde jednak problematika obecných požadavků na odpovědnostní vztah, jednak se zde popisují jednotlivé druhy těchto opomenutí s odkazy na četné judikáty Soudního dvora EU. Ostatně judikáty představovaly pro tuto práci stěžejní přísun pramenů. Shrneme-li práci do několika bodů, můžeme začít tím, že průlom do problematiky odpovědnosti v EU znamenal případ Francovich, který zavedl pravidlo, že je povinností členských států řádně a včas implementovat unijní právo a poskytnout ochranu právům, které tyto normy sledují. Na uvedené pravidlo pak navázaly další případy, které jsou mnohými autory nazývány jako "první generace případů odpovědnosti". Klasický odpovědnostní vzorec zněl: protiprávní úkon v tomto případě unijní instituce, škoda vzniklá na druhé straně a kauzalní nexus. Vzorec byl následně doplněn o tzv. kritérium Schöppenstedt, jež stanovilo, že v průběhu procesu přijímání právní úpravy Unie musí dojít k dostatečně zjevnému porušení výše postavené právní normy, která slouží ochraně jednotlivce. K finálnímu sjednocení podmínek odpovědnosti pak došlo v případě Bergaderm. Rozsudek stanovil, že ochranu práv, která subjektům vyplývají z unijního práva, nelze měnit...
Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.
Svoboda, Pavel ; Nováková, Lucie (vedoucí práce) ; Švec, František (oponent) ; Havliš, Jan (oponent)
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Pavel Svoboda Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název disertační práce: Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění Disertační práce se zabývá problematikou matricových efektů v analýze využívající spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS). Technika LC-MS je velmi dobře etablovaným nástrojem na poli kvantitativní i kvalitativní analýzy, který nachází uplatnění pro široké spektrum různorodých sloučenin. Přes všechny výhody, jako je citlivost, selektivita a robustnost, spojení LC-MS trpí vážným nedostatkem, jenž je představován matricovými efekty. Tento nežádoucí jev ovlivňuje důležité parametry LC-MS metody, jako je správnost, přesnost, linearita, limit detekce a limit kvantifikace. Z tohoto důvodu by mělo být jejich hodnocení zahrnuto ve validaci každé LC-MS metody a jejich příčina v maximální možné míře odstraněna. Hodnocení matricových efektů se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů, jako je metoda postextrakčního přídavku, metoda postkolonové infuze a metoda porovnávající směrnice kalibračních křivek. Projevy matricových efektů lze zmírnit nebo zcela odstranit zásahem...
Vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování soutěžitelů v EU
Bartoš, Petr ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svoboda, Pavel (oponent)
Resumé Vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování soutěžitelů v EU Cílem této práce je zanalyzovat vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování soutěžitelů v EU. V rámci úvodu je zaujata hypotéza, že hospodářská krize měla výrazný dopad na kontrolu spojování soutěžitelů. Samotný obsah práce se skládá ze šesti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá jednotlivými aspekty výše uvedeného tématu. Kapitola první je úvodní a definuje základní terminologii užívanou v práci. Je rozdělena do dvou částí. První část popisuje předkrizovou právní úpravu kontroly spojování soutěžitelů v EU. Část druhá se zabývá hlavními předkrizovými teoretickými přístupy ke kontrole spojování v EU. Kapitola druhá je věnována vzniku a vývoji současné hospodářské krize, rozličným regulatorním opatřením vůči ní a zároveň i jednotnému postupu členských států EU při řešení následků hospodářské krize. Kapitola je složena ze sedmi částí, poslední část je zacílena na komparaci současné situace v EU s historickým příkladem vynucování soutěžního práva v období krizí v USA. Kapitola třetí je zaměřena na dopad hospodářská krize na právní úpravu kontroly spojování soutěžitelů a na rozhodovací praxi Evropské komise. Je rozdělena do devíti částí a poskytuje náhled na konzistenci v principech a flexibilitu v procedurálních aspektech...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 267 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 SVOBODA, Pavel
91 SVOBODA, Petr
1 Svoboda, P.
1 Svoboda, Patrik
10 Svoboda, Peter
91 Svoboda, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.