Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení
Špírková, Taťána ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Daňová kontrola je definována jako jeden z postupů správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl daňové kontroly pak koresponduje se základním cílem správy daní, kterým je správné zjištění a stanovení daně. Tato disertační práce se na problematiku daňové kontroly dívá optikou základních zásad správy daní. Předkládaná práce je členěna do devíti kapitol, které jsou většinou dále děleny na podkapitoly. První kapitola se ve stručné podobě zabývá vymezením pojmu daňová kontrola. Ve druhé kapitole je věnována pozornost ústavním principům ovládajícím daňovou kontrolu, a to se zaměřením na vybraná ustanovení Ústavy i Listiny základních práv a svobod. Další kapitola pak navazuje problematikou zásad dobré správy. Čtvrtá kapitola se věnuje základním zásadám správy daní, tak jak jsou v daňovém řádu vyjádřeny v §5 - §9. V této části jsou tyto zásady blíže specifikovány jako určitý základ pro další část práce. Kapitoly pět až osm se zabývají daňovou kontrolou, která je rozdělena na zahájení daňové kontroly, práva a povinnosti v průběhu daňové kontroly, průběh daňové kontroly a poslední z nich pojednává o zakončení daňové kontroly. Poslední kapitola práce se zaměřuje na popis a komparaci platné právní úpravy daňové kontroly a základních zásad správy daní ve Slovenské...
Státní dohled nad finanční činností
Vondráčková, Pavlína ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Státní dohled nad finanční činností Téma disertační práce se týká dohledu nad finanční činností. Jedná se o téma velmi široké, aby se v rámci něj mohly zohlednit a prozkoumat veškeré finančně právní vztahy této oblasti. Disertační práce se zaměřila jednak na teoretickou problematiku, poukázala na to, které vztahy do této oblasti náleží, a speciálně se zaměřila na vybrané oblasti, v nichž si vytyčila nějakou otázku, které se blíže věnuje. V rámci teoretické roviny jsou zkoumány pojmy jako regulace, dozor, dohled, kontrola. Snahou bylo tyto pojmy teoreticky vymezit, zmapovat jejich četnost a významový charakter v oblasti finanční činnosti. Cílem disertační práce bylo zjistit, zdali je možné uvedené pojmy, které se používají jak v běžném, tak i v odborném životě promiscue, definičně vymezit pro oblast finančního práva. Bylo shledáno, že jde o velmi těžký, ne-li nemožný úkol, neboť jakákoli definice nemůže obsáhnout rozmanitost, četnost a stálý nárůst finančně právních vztahů. Blíže je věnována pozornost vnější kontrole vykonávané Nejvyšším kontrolním úřadem, neboť jde o důležitou problematiku, která je nedoceňována a velmi sporadicky je též publikována, což je nevyhovující a neodpovídající významu této supervizní kontroly. S ohledem na dlouhodobý zájem Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat veřejné...
Teoretické aspekty daně z přidané hodnoty
Martiník, Pavel ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Disertační práce se zabývá vybranými teoretickými aspekty správy daně z přidané hodnoty a věnuje zvláštní pozornost dvěma oblastem, které nebyly doposud právní vědou dostatečně zpracovány. První z nich je vymezení a aplikace právních principů finančního práva na daň z přidané hodnoty a druhým je přenos správy daně z přidaného hodnoty na osoby zúčastněné na správě daní. K aplikaci odvětvových právních principů finančního práva dochází ve hmotněprávní i procesněprávní rovině. Dosavadní finanční věda v české literatuře dovodila, že se jedná o tyto principy: (i) princip tržního modelu národního hospodářství, (ii) princip peněžního systému, (iii) princip regulace peněžních fondů, (iv) princip demokratické legitimace finanční politiky, (v) princip dozoru ve veřejné finanční činnosti, (vi) princip hospodárnosti a ekonomické efektivity finančních vztahů a (vii) princip priority fisku. Nicméně nikde není uspokojivě vymezeno, jaká konkrétní či spíše abstraktní teze tyto principy obsahují a proč právě ony byly zvoleny jako obecné principy finančního práva tvořící pomyslnou střechu nad celým oborem. Na rozdíl od principů daňového práva a principů správy daní nejsou totiž tyto zejména odvětvové principy finančního práva teorií ani uspokojivě definovány. Práce věnuje pozornost také principu neutrality, jakožto...
Alea iacta est - Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace
Řehola, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Radvan, Michal (oponent) ; Vybíral, Roman (oponent)
Alea iacta est - Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace Abstrakt Práce se zabývá obecnými východisky stávající právní úpravy provozování hazardních her na území České republiky, a to jak z národní, tak nadnárodní perspektivy. Kromě podrobného zkoumání základů právní úpravy je pozornost věnována také vybraným finančněprávním aspektům regulace hazardních her, zejména oblasti daně z hazardních her, problematice zdanění výher nebo otázce využití kryptoměn a technologie blockchain při provozování hazardních her. Práce se skládá ze tří komplementárně propojených částí. V první interdisciplinární části je nejprve prozkoumán fenomén hazardních her pohledem neprávních vědních oborů. Objevují se zde poznatky ze sociologie, ekonomie, filosofie, etiky, psychologie a nechybí ani krátký pohled do historie a budoucnosti hazardních her. Mezioborový přesah a zohlednění vědeckých poznatků ze souvisejících vědních oborů je nezbytným předpokladem pro tvorbu takové právní úpravy, která je způsobilá dosáhnout sledovaných cílů. Politika snižování škod ("harm reduction") je blíže zkoumána ve druhé části této práce. V té jsou podrobně analyzovány otázky související s problémovým hráčstvím hazardních her a nástroji, které mohou nepříznivé dopady nadměrného hraní snižovat....
Ideal Crisis Management Mechanism for Credit Institutions and Investment Firms in the European Union
Kropjok, Vít ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Ideální model resolučního mechanismu pro banky v Evropské unii Abstrakt: Finanční krize, která vypukla mezi lety 2007 až 2008, přinesla nejvážnější ekonomický pokles od tzv. velké hospodářské krize v třicátých letech minulého století. Regulátoři na obou stranách Atlantiku byli zaskočeni a brzy se ukázalo, že nemají vhodné nástroje, s jejichž pomocí by bylo možné účinně zacházet se selhávajícími bankami, či finančními institucemi, jejichž selhání by mohlo narušit finanční stabilitu nejen na úrovni států, ale celosvětově. Důsledkem bylo, že se centrální banky zejména ve Spojených státech a eurozóně staly nejdůležitějšími aktéry v boji proti finanční krizi a de facto jedinými "vládními agenturami" schopnými rychle reagovat a přijímat rozhodná opatření. Jejich včasná reakce s největší pravděpodobností odvrátila kolaps globálního finančního systému, i když se to neobešlo bez kontroverzí. Nejvýznamnější z těchto kontroverzí jsou v této disertační práci analyzovány s cílem zjistit, jakou roli by měla mít centrální banka během finanční krize. Vlády následovaly centrální banky s obrovskými bankovními sanacemi za použití peněz daňových poplatníků. V mnoha zemích šly vlády nad rámec poskytování likvidity, kdy banky a finanční instituce znárodňovaly, což v mnoha případech ohrožovalo jejich vlastní solventnost. Přestože...
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství
Milerová, Sylvie ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Radvan, Michal (oponent) ; Kohajda, Michael (oponent)
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství Abstrakt Bankovní tajemství je institutem, který poskytování služeb bankami doprovází již odedávna. Přestože je obecně známým institutem, jeho zákonná definice, včetně úpravy průlomů do bankovního tajemství, není ucelená. V posledních letech prodělává jeho podoba a možnosti průlomů do něj vlivem mnohdy protichůdných moderních legislativních trendů (důraz na ochranu spotřebitele, důraz na transparentnost zpracování osobních údajů, podpora mobility bankovních klientů a podpora inovativních finančních služeb, sdílení údajů pro prevenci kriminality vč. terorismu, praní špinavých peněz a daňových úniků) podstatný vývoj. Cílem této práce je komplexně představit bankovní tajemství včetně kategorií a jednotlivých konkrétních průlomů a souvislosti, které bankovní tajemství má s legislativou týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně předložení interpretačních problémů z praxe a konkrétních návrhů jejich řešení. Dále jsou součástí práce ve vhodných případech rovněž návrhy de lege ferenda. Práce začíná úvodem do zpracovávané problematiky a dále je rozdělena do čtyřech kapitol, na které navazuje závěr, ve kterém jsou shrnuty dílčí závěry učiněné v jejím rámci. První a druhá kapitola jsou věnovány základním principům...
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství
Milerová, Sylvie ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Radvan, Michal (oponent) ; Kohajda, Michael (oponent)
Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství Abstrakt Bankovní tajemství je institutem, který poskytování služeb bankami doprovází již odedávna. Přestože je obecně známým institutem, jeho zákonná definice, včetně úpravy průlomů do bankovního tajemství, není ucelená. V posledních letech prodělává jeho podoba a možnosti průlomů do něj vlivem mnohdy protichůdných moderních legislativních trendů (důraz na ochranu spotřebitele, důraz na transparentnost zpracování osobních údajů, podpora mobility bankovních klientů a podpora inovativních finančních služeb, sdílení údajů pro prevenci kriminality vč. terorismu, praní špinavých peněz a daňových úniků) podstatný vývoj. Cílem této práce je komplexně představit bankovní tajemství včetně kategorií a jednotlivých konkrétních průlomů a souvislosti, které bankovní tajemství má s legislativou týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně předložení interpretačních problémů z praxe a konkrétních návrhů jejich řešení. Dále jsou součástí práce ve vhodných případech rovněž návrhy de lege ferenda. Práce začíná úvodem do zpracovávané problematiky a dále je rozdělena do čtyřech kapitol, na které navazuje závěr, ve kterém jsou shrnuty dílčí závěry učiněné v jejím rámci. První a druhá kapitola jsou věnovány základním principům...
Alea iacta est - Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace
Řehola, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Radvan, Michal (oponent) ; Vybíral, Roman (oponent)
Alea iacta est - Východiska současné právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace Abstrakt Práce se zabývá obecnými východisky stávající právní úpravy provozování hazardních her na území České republiky, a to jak z národní, tak nadnárodní perspektivy. Kromě podrobného zkoumání základů právní úpravy je pozornost věnována také vybraným finančněprávním aspektům regulace hazardních her, zejména oblasti daně z hazardních her, problematice zdanění výher nebo otázce využití kryptoměn a technologie blockchain při provozování hazardních her. Práce se skládá ze tří komplementárně propojených částí. V první interdisciplinární části je nejprve prozkoumán fenomén hazardních her pohledem neprávních vědních oborů. Objevují se zde poznatky ze sociologie, ekonomie, filosofie, etiky, psychologie a nechybí ani krátký pohled do historie a budoucnosti hazardních her. Mezioborový přesah a zohlednění vědeckých poznatků ze souvisejících vědních oborů je nezbytným předpokladem pro tvorbu takové právní úpravy, která je způsobilá dosáhnout sledovaných cílů. Politika snižování škod ("harm reduction") je blíže zkoumána ve druhé části této práce. V té jsou podrobně analyzovány otázky související s problémovým hráčstvím hazardních her a nástroji, které mohou nepříznivé dopady nadměrného hraní snižovat....
Sukúky jako islámské investiční nástroje z pohledu české a evropské právní úpravy
Vojtěch, Jakub ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Sukúky jsou zvláštním druhem cenných papírů vycházejících z islámského práva. Jsou aktuálním a stále důležitějším nástrojem obchodování na finančních trzích nejen v muslimských zemích. Cílem disertační práce je vymezení tohoto islámského právního institutu v jeho celistvosti a následné přezkoumání z pohledu české a unijní právní úpravy cenných papírů a investičních nástrojů. Východiskem disertační práce je hypotéza, že studiem cizího práva a komparací jeho institutů lze dosáhnout lepšího porozumění vlastní právní úpravy a případně dospět k vytvoření nových řešení, která by jinak zůstala ve standardním kontextu vnitrostátního poznávání práva skryta. Disertační práce rozebírá sukúky jak v rovině teoretického pojetí dle islámské právní teorie (idealistický přístup), tak z pohledu jejich skutečné podoby v aplikační praxi jako produkty islámské sekuritizace (pragmatický přístup). Provedený rozbor ústí ve vlastní definiční uchopení pojmu sukúk a islámská sekuritizace. Text dále přibližuje struktury celkem sedmi hlavních druhů sukúků, kterými jsou (i) sukúk al-idžára, (ii) sukúk al-murábaha, (iii) sukúk as-salam, (iv) sukúk al-istisnáʼa, (v) sukúk al-mušáraka, (vi) sukúk al-mudáraba a (vii) sukúk al-wakála. V návaznosti na vyřazení neobchodovatelných druhů sukúků a těch druhů sukúků, které se svou povahou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.