Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 240 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Artificial method in medical image processing
Derevianko, Iryna ; Škrabánek, Pavel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
In this work, a decision support system for diagnosing knee joint abnormalities is implemented. We propose a diagnostic method based on deep learning technology, such as convolutional neural networks with a specific distribution of magnetic resonance imaging slices. A web-based interface has been implemented that includes functions for downloading MRI files, the ability to examine any data slice from any required view, the creation of animations for continuous viewing, as well as process diagnostics using the aforementioned artificial intelligence technologies.
Detekce a rozpoznávání kmene stromů v obrazech
Šalomon, Filip ; Hoderová, Jana (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí kruhovitých tvarů v obrazech – řezech skenů lesa. Pro segmentaci obrazu je použit algoritmus Freemanova řetězce. Pro měření průměrů je použit algoritmus Ransac (Random Sample Consensus). Navržený algoritmus je testován na datech z Žofínského pralesa.
Vliv patogenních agens na vaginální mikrobiom
Procházková, Jana ; Tachezy, Jan (vedoucí práce) ; Smutná, Tamara (oponent)
Lidské tělo je hojně osídleno nejrůznějšími mikroorganismy. Tyto mikroorganismy tvoří ucelená společenství, které v kontaktu s konkrétními lidskými orgány vytváří tzv. mikrobiomy. Každý mikrobiom je unikátní ve svém složení. Studium mikrobiomů napomáhá nejen odhalit jejich složení, ale i pochopit komplexní interakce, které vznikají mezi mikroorganismy a člověkem. Metody analýzy mikrobiomů se stále zlepšují. Ke studiu mikrobiomů se v současnosti nejvíce používá sekvenování nové generace, které například napomáhá identifikovat jednotlivé zástupce, kteří se v mikrobiomech vyskytují. Je již známo, že bakterie rodu Lactobacillus u většiny žen tvoří dominantní složku zdravého vaginálního mikrobiomu. Zdravý vaginální mikrobiom má nezastupitelný význam v udržování homeostáze a správného fungování urogenitálního traktu žen. Hraje také důležitou roli v jeho ochraně před patogenními agens. Mezi tyto patogenní agens patří viry, bakterie, archea a eukaryota. V rámci této bakalářské práce je vybráno několik zástupců z domén Bacteria a Eukaryota, kteří primárně napadají urogenitální trakt žen. Dle statistických odhadů vyplývá, že Trichomonas vaginalis je celosvětově nejrozšířenějším patogenním agens urogenitálního traktu žen, a proto je studium obranyschopnosti vaginálního mikrobiomu vůči tomuto parazitovi velmi důležité....
Miskoncepce žáků střední školy o funkční anatomii člověka
PROCHÁZKOVÁ, Jana
V předložené diplomové práci byly pomocí dotazníkového šetření zjišťovány miskoncepce v učivu biologie člověka ve třetích a čtvrtých ročnících čtyřletých gymnáziích. Dotazník vyplnilo celkem 92 žáků, kteří měli již tematický celek biologii člověka probraný. Dotazník byl zaměřen především na oběhovou, vylučovací a dýchací soustavu. Po vyhodnocení dotazníku byly identifikovány konkrétní miskoncepce především v oběhové soustavě. Na základě zjištěných miskoncepcí byl vytvořen metodický materiál, který by měl pomoci při výuce k eliminaci zjištěných miskoncepcí. Metodický materiál byl v jednom případě ověřen v praxi na gymnáziu a v druhém případě na MS Teams prostřednictvím tzv. focus groups.
Body Image a nespokojenost s vlastním tělem
Procházková, Jana ; Maulisová, Alice (oponent)
Název práce: Body image a nespokojenost s vlastním tělem Autor: Mgr. Jana Procházková Katedra: Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Abstrakt Tato rigorózní práce je rozšířením diplomové práce a zabývá se tématem body image a tělesné nespokojenosti s akcentem na mezipohlavní rozdíly, hmotnostní rozdíly a poruchy příjmu potravy. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část pojednává o pojmu body image jako o psychologickém konceptu, který je součástí sebepojetí člověka. Z toho důvodu je v první části práce věnována pozornost sebepojetí jako součásti osobnosti člověka. Podstatnou část tvoří kapitola vymezující faktory, které ovlivňují utváření tělesného sebepojetí a mají vliv na rozvoj a míru tělesné nespokojenosti. Není zde opomenut fakt, že současná západní společnost klade vysoké nároky na vzhled, které působí na muže i ženy. Práce dále rozvíjí možné důsledky této nespokojenosti v chování člověka s ohledem na mezipohlavní odlišnosti. Není opomenuto téma sexuality, které se vztahem k vlastnímu tělu nepochybné souvisí. V dalších kapitolách teoretické části je věnována pozornost problematice obezity a poruch příjmu potravy a vymezen je pojem body image v kontextu lékařské a ošetřovatelské péče. Zmíněny jsou také možnosti léčby a prevence. V závěru...
Současné postavení asistenta pedagoga
Kárová, Aneta ; Procházková, Jana (vedoucí práce) ; Janošová, Pavlína (oponent)
Souhrn Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. Tématem je Současné postavení asistenta pedagoga. Teoretická část pojednává o pozici asistenta pedagoga z hlediska legislativy, požadavků na jeho osobu a požadavků na jeho kvalifikaci. Důležité téma je také komunikace a spolupráce s dalšími účastníky vzdělávacího procesu. V neposlední řadě jaké jsou možnosti při integraci různých žáků s různými problémy či znevýhodněními. Praktická část je zaměřena na šetření, které si klade za cíl pomocí dotazníků zjistit, jak asistenta pedagoga vnímají žáci různých škol - klasická, Waldorfská, Montessori a následně srovnat, zda se výsledky v něčem liší. Dalším bodem srovnání jsou třídy, kde asistent pedagoga pravidelně nepůsobí a třídy, kde asistent pedagoga pravidelně působí. Výsledky těchto srovnání jsou překvapivé a zajímavé Výsledek dotazníkového šetření ukazuje, že pokud asistent pedagoga působí tak, jak je žádoucí, tedy v souladu s předpoklady a doporučeními v odborné literatuře, vnímají ho žáci kladně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 240 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
49 PROCHÁZKOVÁ, Jana
7 PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava
19 PROCHÁZKOVÁ, Jitka
1 Procházková, Janka
21 Procházková, Jarmila
7 Procházková, Jaroslava
19 Procházková, Jitka
4 Procházková, Jiřina