Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ezrin-Radixin-Moesin (ERM) proteiny: Spojník tetraspaninových sítí a cytoskeletu gamet
Picková, Jana ; Frolíková, Michaela (vedoucí práce) ; Lánská, Eva (oponent)
Ezrin, který společně s radixinem a moesinem patří do rodiny ERM proteinů, hraje významnou roli v propojení membránových proteinů s aktinovým cytoskeletem. Ve spermiích byl ezrin doposud identifikován pouze u lidí a býků, kde se pravděpodobně podílí na řízení polymerace aktinu během kapacitace. V průběhu akrozomální reakce hraje aktin důležitou roli v přesunu proteinů z vnitřní akrozomální membrány do ekvatoriálního segmentu, což je děj nezbytný pro úspěšný průběh oplození. Mezi proteiny, které se během akrozomální reakce přesouvají do ekvatoriálního segmentu, místa iniciace fúze gamet, patří i protein CD9. Tento protein pravděpodobně stabilizuje interakce ostatních proteinů mezi spermií a oocytem během fúze gamet. V této diplomové práci jsme se zaměřili na roli ezrinu v propojení proteinu CD9 s aktinovým cytoskeletem v myší spermii. Pomocí nepřímé imunofluorescence jsme detekovali přítomnost ezrinu, CD9 a aktinu v akrozom intaktní myší spermii. Jejich ko-lokalizace v apikální akrozomální oblasti spermie naznačuje, že tyto proteiny mohou ve spermii interagovat, avšak naše výsledky ko-imunoprecipitace tuto možnost nepotvrdili. Nicméně, v apikální akrozomální oblasti jsme detekovali také přítomnost proteinu EWI-2, který by mohl být prostředníkem této vazby. V rámci práce jsme se rovněž zabývali...
Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů
Picková, Jana ; Pourová, Jana (vedoucí práce) ; Vopršalová, Marie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Jana Picková Konzultant: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název rigorózní práce: Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů Práce je věnována problematice léčby akné. V teoretické části je uveden literární pře- hled o nemoci a současné možnosti farmakoterapie. V práci jsou stručně zmíněny i další nefarmakologické metody léčby. Praktická část zpracovává informace získané v ordinaci kožní lékařky ze zdravotních karet (výskyt akné v populaci v závislosti na pohlaví, životním prostředí, ročním období a dále údaje o použité farmakoterapii). Další informace byly získány od samotných nemocných formou dotazníků, které zkoumají subjektivní vnímání nemoci a léčby.
Akrozomální reakce savčí spermie
Picková, Jana ; Frolíková, Michaela (vedoucí práce) ; Kuntová, Barbora (oponent)
K akrozomální reakci (AR) spermie dochází in vivo v reprodukčním traktu samice a tento děj je nezbytnou prerekvizitou k tomu, aby spermie mohla oplodnit vajíčko. AR umožňuje spermii proniknout obaly vajíčka a splynout s ním. Spermie musí nejdříve projít procesem kapacitace a teprve poté může dojít k iniciaci AR a vylití akrozomálního obsahu. Co je induktorem AR není stále zcela jasné, důležitou roli hrají nejspíše extracelulární obaly vajíčka - zona pellucida a kumulární buňky vylučující progesteron a jiné látky, u nichž byla prokázána schopnost AR iniciovat. V poslední době je předmětem intenzivního studia identifikace místa iniciace AR v rámci reprodukčního traktu samice. Ukázalo se, že u myší podstoupí většina spermií AR v horním isthmu. V ampule se pak nachází jen malé množství spermií a všechny tyto spermie jsou schopné vajíčko oplodnit. Během AR dochází k uvolňování akrozomálního obsahu do extracelulárního prostředí. Nejdříve dochází k uvolnění rozpustné složky akrozomu a až poté je postupně uvolněna akrozomální matrix. Před vylitím obsahu akrozomu musí dojít přes receptory spřažené s G proteiny a receptory tyrosinkinázy k aktivaci fosfolipáz. Poté, co jsou aktivovány i proteinkinázy, dochází k aktivaci kanálů na akrozomu i na plazmatické membráně spermie a uvolnění Ca2+ . Dále jsou...
Aspekty dlouhodobé intenzivní péče
Picková, Jana ; Hošťálková, Monika (vedoucí práce) ; Zatočilová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá aspekty dlouhodobé intenzivní péče. Cílem mé diplomové práce je zjistit základní potřeby nemocných a připravenost rodiny na aspekty intenzivního domácího ošetřování. Dalším stanoveným cílem je zjistit, jaká je možnost návratu nemocných do následné domácí péče a také zjistit, jaké je využití bazální stimulace na odděleních dlouhodobé intenzivní péče. V teoretické části mé diplomové práce jsou zahrnuty kapitoly o vymezení pojmů intenzivní péče a domácí intenzivní péče, pro úplnost je zde také kapitola o stavech vyžadujících intenzivní péči. Hlavní rozsáhlá část je věnována imobilizačnímu syndromu v intenzivní péči. Neodmyslitelnou součástí je také kapitola pojednávající o bazální stimulaci. Pro snadný přechod k empirické části je zde zařazena kapitola nastiňující ošetřovatelský model dle Majory Gordon. Empirická část mé diplomové práce obsahuje celkem tři detailní ošetřovatelské kazuistiky. Ošetřovatelské kazuistiky jsou realizovány na oddělení následné intenzivní péče Vršovická a. s., oddělení chronické intenzivní péče Fakultní nemocnice v Motole a nakonec oddělení dlouhodobé intenzivní péče Pardubického kraje, a.s., Chrudimské nemocnice. Shodou okolností se jedná o pacienty mužského pohlaví, ale rozdílného věku. Ošetřovatelská kazuistika je vytvořena u pacienta s diagnózou...
Informovanost adolescentů o pohlavně přenosných chorobách.
Picková, Jana ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Babická, Marcela (oponent)
v ČJ: Bakalářská práce je zaměřená na informovanost adolescentů o pohlavně přenosných chorobách. Tato práce je teoreticko - empirická. V teoretické části je stručně charakterizováno období adolescence, vztahy adolescentů s okolím, historické proměny a neméně důležitý mravní vývoj. Následující kapitola je věnována pohlavním nemocem. Jednotlivé její podkapitoly obsahují informace týkajících se konkrétních pohlavně přenosných onemocnění a diagnostiky. Poslední dvě kapitoly jsem věnovala pro mě důležitým pojmům a to HIV pozitivitě a sexuální výchově. Empirická část práce je realizována pomocí dotazníkového šetření, které bylo realizováno na čtyřech školách a je zde i doplňující náhodný výběr respondentů z populace. Dotazníkové šetření mělo za cíl objasnit informovanost adolescentů o pohlavně přenosných chorobách, o jejich příznacích, výskytu a o atraktivitě ochrany proti pohlavně přenosným nemocem. Klíčová slova: informovanost, adolescent, pohlavně přenosné choroby, prevence, diagnostika onemocnění
Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů
Picková, Jana ; Pourová, Jana (vedoucí práce) ; Vopršalová, Marie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Jana Picková Konzultant: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název rigorózní práce: Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů Práce je věnována problematice léčby akné. V teoretické části je uveden literární pře- hled o nemoci a současné možnosti farmakoterapie. V práci jsou stručně zmíněny i další nefarmakologické metody léčby. Praktická část zpracovává informace získané v ordinaci kožní lékařky ze zdravotních karet (výskyt akné v populaci v závislosti na pohlaví, životním prostředí, ročním období a dále údaje o použité farmakoterapii). Další informace byly získány od samotných nemocných formou dotazníků, které zkoumají subjektivní vnímání nemoci a léčby.

Viz též: podobná jména autorů
1 Picková, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.