Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
eLearning v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem
Borecká, Markéta ; Palán, Zdeněk (vedoucí práce) ; Beneš, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku eLearningu v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem (RTeL). Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávací formu, které v České republice není rozšířena, snaží se o ní autorka podat maximum informací v oblasti teorie i praxe.
Vzdělávání dospělých a sociální změna. Analýza vztahů a závislostí mezi změnami ve společnosti a vzděláváním
Sycha, Martin ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Machalová, Mária (oponent) ; Palán, Zdeněk (oponent)
Vše se mění. Lidská společnost není a nikdy v historii nebyla stabilní a rigidní strukturou. Naopak je strukturou dynamickou, jež se neustále vyvíjí a mění. Svět se stává stále více a více komplexním a komplikovaným. Můžeme sledovat rychlé a zásadní změny ve všech oblastech života člověka. Často se říká, že právě rychlost, diskontinuita či turbulence jsou hlavními charakteristikami současného světa a společnosti. Cílem mé práce je popsat, jak tyto změny mohou souviset s procesy vzdělávání a učení. Nakolik jsou tyto procesy závislé na sociálních změnách a naopak zda mohou být nástrojem, který další změny přináší. Na problematiku vzájemných závislostí a interdependencí mezi vzděláváním dospělých a sociálními změnami se snažím pohlížet z různých úhlů pohledu. Při zkoumání zvolené problematiky se opírám především o analýzu a komparaci aktuálních politických dokumentů týkajících se této problematiky a teoretičtěji a většinou výrazně kritičtěji zaměřených odborných andragogických, sociologických či pedagogických pramenů. Disertační práce vychází z charakteristiky sociální změny a teorií vývoje společnosti a jejích transformací. V druhé kapitole se pak v teoretické rovině zabývám otázkami oboustranného působení sociálních vlivů a vzdělávání. Rozlišuji zde čtyři odlišné přístupy, skupiny autorů a jejich...
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání
Žufanová, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Palán, Zdeněk (oponent) ; Pisoňová, Mária (oponent)
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání Tato disertační práce se zaměřuje na popis a porovnání metod získávání zpětné vazby o kvalitě vzdělávání dospělých. Zabývá se jednak institucemi, které celoživotní vzdělávání poskytují a jednak institucemi/organizacemi (úřady veřejné správy a školami), které svoje zaměstnance do kurzů celoživotního vzdělávání posílají. V teoretické části disertace je provedena komparace analýza a zhodnocení přístupů ke zjišťování zpětné vazby o kvalitě a efektivitě vzdělávání z pohledu poskytovatele i odběratele služby. Výzkumná část se zabývá analýzou zpětné vazby o kvalitě celoživotního vzdělávání v 50 institucích, které vzdělávání poskytují a 340 institucích/organizacích, které se zabývají vzděláváním svých pracovníků. Z těchto 340 institucí/organizací je 32 orgánů veřejné a státní správy a 308 dalších organizací veřejného sektoru (školy a účelové organizace). V této části práce je uvedeno, jak tuto problematiku řeší a jaké jsou silné a slabé stránky zvolených přístupů. V závěrečné části jsou shrnuta zjištění a uvedena doporučení a náměty.
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání
Žufanová, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Palán, Zdeněk (oponent) ; Pisoňová, Mária (oponent)
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání Tato disertační práce se zaměřuje na popis a porovnání metod získávání zpětné vazby o kvalitě vzdělávání dospělých. Zabývá se jednak institucemi, které celoživotní vzdělávání poskytují a jednak institucemi/organizacemi (úřady veřejné správy a školami), které svoje zaměstnance do kurzů celoživotního vzdělávání posílají. V teoretické části disertace je provedena komparace analýza a zhodnocení přístupů ke zjišťování zpětné vazby o kvalitě a efektivitě vzdělávání z pohledu poskytovatele i odběratele služby. Výzkumná část se zabývá analýzou zpětné vazby o kvalitě celoživotního vzdělávání v 50 institucích, které vzdělávání poskytují a 340 institucích/organizacích, které se zabývají vzděláváním svých pracovníků. Z těchto 340 institucí/organizací je 32 orgánů veřejné a státní správy a 308 dalších organizací veřejného sektoru (školy a účelové organizace). V této části práce je uvedeno, jak tuto problematiku řeší a jaké jsou silné a slabé stránky zvolených přístupů. V závěrečné části jsou shrnuta zjištění a uvedena doporučení a náměty.
Vzdělávání dospělých a sociální změna. Analýza vztahů a závislostí mezi změnami ve společnosti a vzděláváním
Sycha, Martin ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Machalová, Mária (oponent) ; Palán, Zdeněk (oponent)
Vše se mění. Lidská společnost není a nikdy v historii nebyla stabilní a rigidní strukturou. Naopak je strukturou dynamickou, jež se neustále vyvíjí a mění. Svět se stává stále více a více komplexním a komplikovaným. Můžeme sledovat rychlé a zásadní změny ve všech oblastech života člověka. Často se říká, že právě rychlost, diskontinuita či turbulence jsou hlavními charakteristikami současného světa a společnosti. Cílem mé práce je popsat, jak tyto změny mohou souviset s procesy vzdělávání a učení. Nakolik jsou tyto procesy závislé na sociálních změnách a naopak zda mohou být nástrojem, který další změny přináší. Na problematiku vzájemných závislostí a interdependencí mezi vzděláváním dospělých a sociálními změnami se snažím pohlížet z různých úhlů pohledu. Při zkoumání zvolené problematiky se opírám především o analýzu a komparaci aktuálních politických dokumentů týkajících se této problematiky a teoretičtěji a většinou výrazně kritičtěji zaměřených odborných andragogických, sociologických či pedagogických pramenů. Disertační práce vychází z charakteristiky sociální změny a teorií vývoje společnosti a jejích transformací. V druhé kapitole se pak v teoretické rovině zabývám otázkami oboustranného působení sociálních vlivů a vzdělávání. Rozlišuji zde čtyři odlišné přístupy, skupiny autorů a jejich...
Edukce dospělých v pojetí polských andragogů
Pavlů, Jiří ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Mužík, Jaroslav (oponent) ; Palán, Zdeněk (oponent)
Disertační práce pod názvem "Edukace dospělých v pojetí polských andragogů" (Education of Adults: Approach of Polish Andragogues) přibližuje problematiku vývoje edukace dospělých na příkladu jedné ze sousedících zemí s Českou republikou - Polsku. Těžiště práce spočívá v prezentaci teoretických poznatků z oblasti vzdělávání dospělých v historickém vývojovém sledu událostí v období XIX.-XXI. století. Prostřednictvím interpretací názorů a představ o edukaci dospělých dobovými osvětovými pracovníky - průkopníky polské andragogiky - dává předložená práce příležitost k seznámení se s řadou osobností v oblasti vzdělávání dospělých. Je to bohatý a přínosný zdroj informací o jejich vlivu na vznik a rozvoj základů andragogiky, jejich vkladu při tvorbě a řízení osvětových institucí, teoretické a vědecké činnosti, budování tradic přetrvávajících dodnes. Součástí práce jsou rovněž přílohy, přibližující přehledný systém edukace v Polsku, udílené odborné a vysokoškolské tituly a vědecké hodnosti, anotace vybraných periodik a andragogických nakladatelství, úplný jmenný seznam vydaných titulů (1994-2006) edice Knihovna edukace dospělých a jsou uvedena Sdružení polských osvětových pracovníků a Sdružení polských osvětářů. Přínos disertační práce lze spatřovat zejména v: prezentaci historických a současných poznatků, tak jak...
eLearning v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem
Borecká, Markéta ; Beneš, Milan (oponent) ; Palán, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku eLearningu v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem (RTeL). Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávací formu, které v České republice není rozšířena, snaží se o ní autorka podat maximum informací v oblasti teorie i praxe.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: