Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specializovaná zařízení pro mladistvé ohrožené závislostmi a závislé
Bartošová, Irena ; Večerka, Kazimír (vedoucí práce) ; Pánková, Veronika (oponent)
Předkládaná práce se zabývá problematikou specializovaných zařízení, v nichž probíhá výchovně-vzdělávací proces mladistvých s nařízenou ústavní výchovou či předběžným opatřením, nebo uloženou ochrannou výchovou. Z tohoto nemalého pole působnosti je pozornost věnována chlapcům, u nichž byla zjištěna závislost na omamných a psychotropních látkách či alkoholu. Výběr chlapců je navíc limitován jejich umístěním v Diagnostickém ústavu pro mládež a následným přemístěním do specializovaných oddělení tří výchovných ústavů, zabývajících se touto problematikou. Výzkumná část bakalářské práce řeší otázky, které se dotýkají především problematiky rodinného zázemí drogově závislých dětí - mladistvých chlapců. V této části jsou popisovány nejčastěji zastoupené rodinné konstelace, počty sourozenců v rodinách, studijní charakteristiky, počátky vzniku závislosti s ohledem na věk, preference omamných látek apod. Pro účely výzkumu byl zvolen vzorek 47 klientů, kteří byli během let 2009 - 2010 umístěni v Diagnostickém ústavu pro mládež v Praze 2 a následně přemístěni do specializovaných oddělení při výchovných ústavech. Do práce jsou zakomponovány i tři podrobné kazuistiky vybraných klientů, které názorně a především věcně dokreslují teoretickou i praktickou část bakalářské práce.
Ženy a odbory 1945-1952
Pánková, Veronika ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce) ; Čurda, Vojtěch (oponent)
Tato práce vznikla se záměrem upozornit na úlohu žen v Revolučním odborovém hnutí po druhé světové válce. Popisuje existenci a činnost relativně samostatného uskupení žen, které vzniklo při Ústřední radě odborů. Zvláště po monopolizaci komunistické vlády v únoru 1948 se odbory jakožto zástupce všech pracujících staly významným činitelem politického systému země. Jedním z jejich prvořadých úkolů byla mobilizace pracovních sil nutná k oživení poválečného hospodářství a ideologicky podporovaná budováním nové, lepší socialistické společnosti. Zvláště ženám v domácnosti, které představovaly největší rezervy pracovních sil, se proto věnovala náležitá pozornost. S cílem začlenit co největší množství žen do zaměstnání, organizovat je v odborech a ulehčit jim od domácích prací a rodinných starostí vznikají při odborových orgánech komise žen, jejichž zastřešující institucí se stala právě zde zmiňovaná Komise žen ÚRO. Autorka popisuje její vznik, organizační proměny v jednotlivých letech, konkrétní činnost a částečně i mezinárodní kontakty a vzájemnou spolupráci s jí nadřazenou celostátní organizací žen. Kromě samotné ústřední komise sleduje vývoj zaměstnanosti žen od poloviny devatenáctého století až po údernické hnutí v 50. letech století dvacátého. Význam činnosti ústřední komise v sociální oblasti je navíc...
Demografický vývoj v České republice v rámci regionů soudržnosti
Pánková, Veronika ; Prášilová, Marie (vedoucí práce) ; Anna, Anna (oponent)
Demografický vývoj obyvatelstva je důležitým faktorem rozvoje regionů soudržnosti České republiky. Napomáhá ke zvyšování sociální, ekonomické a politické úrovně v České republice v rámci těchto regionů soudržnosti. Diplomová práce hodnotí demografický vývoj regionů soudržnosti v rámci nomenklatury Evropské unie od vzniku regionů v České republice, tj. roku 2000 do roku 2014, popis základních demografických ukazatelů pro posouzení tohoto vývoje, jako jsou počty obyvatelstva v rámci pohlaví, narozené a zemřelé osoby, jejich potratovost, sňatečnost a rozvodovost, ale i důležitá migrace zmiňovaného obyvatelstva. Diplomová práce se zabývá přirozeným přírůstkem obyvatelstva v jednotlivých regionech soudržnosti, plusová hodnota přirozeného přírůstku obyvatelstva je vždy dobrým jevem pro posouzení života obyvatelstva jednotlivého regionu České republiky, naopak záporná hodnota vykazuje úbytek obyvatelstva, který je zapříčiněný vyšším počtem zemřelých než narozených.
Demografický vývoj v České republice v rámci regionů soudržnosti
Pánková, Veronika ; Prášilová, Marie (vedoucí práce)
Demografický vývoj obyvatelstva je důležitým jevem v rámci regionů soudržnosti České republiky. Napomáhá k tomu, jak posuzovat sociální, ekonomickou a politickou úroveň v České republice v rámci těchto regionů soudržnosti. Diplomová práce se zabývá přirozeným přírůstkem obyvatelstva v jednotlivých regionech soudržnosti, plusová hodnota přirozeného přírůstku obyvatelstva je vždy dobrým jevem pro posouzení života obyvatelstva jednotlivého regionu České republiky, naopak záporná hodnota vykazuje úbytek obyvatelstva, který je zapříčiněný vyšším počtem zemřelých než narozených. Cílem diplomové práce je zhodnocení demografického vývoje mnou vybraných 8 regionů soudržnosti v rámci nomenklatury Evropské unie od vzniku regionů v České republice, tj. roku 2000 do roku 2013, popis základních demografických ukazatelů pro posouzení tohoto vývoje, jako jsou počty obyvatelstva v rámci pohlaví, narozené a zemřelé osoby, jejich potratovost, sňatečnost a rozvodovost, ale i důležitá migrace zmiňovaného obyvatelstva. V rámci metodiky budu provádět formou statistické metody analýzu těchto nejdůležitějších ukazatelů mnou určených regionů soudržnosti. Využiji řetězového a bazického indexu k jejich analýze.

Viz též: podobná jména autorů
2 Pánková, Václava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.