Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků
Navrátilová, Eliška
Diplomová práce je vypracována na téma Vliv selenu a vitamínu E na kvalitu masa vykrmovaných býků. V rámci experimentu byla sestavena kontrolní a pokusná skupina býčků. Býčci byli krmeni stejnou základní krmnou dávkou. Pokusná skupina měla tuto dávku obohacenou o přídavek vitamínu E a selenu. Celý experiment trval po dobu 90 dní. Býčci byli váženi v měsíčních intervalech. Po ukončení experimentu byli býčci poraženi na jatkách. Ze svalu byly odebrány vzorky, které byly zabaleny a uloženy do lednice. Jednotlivé analýzy probíhaly celkem 4 týdny, od 0. týdne po 4. týden zrání. Analýza na obsah selenu a senzorické vlastnosti masa byla provedena na začátku a na konci zrání. Z výsledků vyplývá, že přídavek selenu a vitamínu E do krmné dávky neměl vliv na hmotnost a přírůstky. Obsah selenu v mase u pokusné skupiny byl vyšší a v průběhu zrání vzrůstal, zatímco u skupiny kontrolní byl nižší a postupně klesal. S růstem obsahu selenu v mase se zlepšovaly i hodnocené senzorické parametry, zatímco u kontrolní skupiny byly výsledky v 1. a 4. týdnu zrání podobné.
Technika hygieny DÚ v intenzivní péči
Navrátilová, Eliška ; Rambousková, Kateřina (vedoucí práce) ; Antalová, Natália (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá postupy a pomůckami použitými při provádění hygieny dutiny ústní u pacientů hospitalizovaných v intenzivní péči. Cílem bylo zjistit, jak v současné chvíli probíhá hygiena dutiny ústní na lůžkách intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a jaké pomůcky a roztoky jsou nelékařskými zdravotními pracovníky používány. Na základě získaných informací byl následně vytvořen jednotný postup, který by nadále mohl sloužit jako předloha k vytvoření nového ošetřovatelského standardu, který by sestrám na lůžkách intenzivní péče sloužil jako návod jak hygienu dutiny ústní provádět, sjednotil postupy jednotlivých oddělení a tím přispěl ke zlepšení kvality ošetřovatelské péče v této konkrétní oblasti. Zároveň byl tento postup implementován do praxe u lůžka bezprostředně po sběru dat z tohoto výzkumu, aby se v následující pilotní studii mohl posuzovat z hlediska vlivu aktualizovaných a konkretizovaných technik u pacientů se stejnou charakteristikou vzorku. Navazující studie totiž posuzuje vliv techniky prováděné hygieny dutiny ústní na mikrobiální osídlení dýchacích cest. Klíčová slova: intenzivní péče, hygiena dutiny ústní, nesoběstačný pacient, prevence VAP
Approximants in a perception and production of Czech students
Navrátilová, Eliška ; Duběda, Tomáš (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Název práce: Polokonsonanty ve vnímání a v produkci a tvorbě českých studentů Abstrakt: V této práci se zabýváme charakterem tří francouzských polosouhlásek [j] - [] - [w]. Analyzujeme je z pohledu historického, artikulačního a akustického. Shrnujeme problematiku a vývoj terminologie. Srovnáváme jejich výskyt ve francouzském jazyce s češtinou. V experimentální části se zabýváme tím, jak jsou vnímány a vyslovovány českými studenty. K tomuto používáme analýzu formulářů a též analýzu nahrávek. Identifikujeme specifické chyby, hledáme důvody jejich vzniku a následně navrhujeme řešení, jak jim předcházet, případně je opravit. Předkládáme ucelený systém aktivit a metod ve fázi receptivního a aktivního osvojení.
Approximants in a perception and production of Czech students
Navrátilová, Eliška ; Duběda, Tomáš (vedoucí práce) ; Bořek - Dohalská, Marie (oponent)
Název práce: Polokonsonanty ve vnímání a v produkci a tvorbě českých studentů Abstrakt: V této práci se zabýváme charakterem tří francouzských polosouhlásek [j] - [] - [w]. Analyzujeme je z pohledu historického, artikulačního a akustického. Shrnujeme problematiku a vývoj terminologie. Srovnáváme jejich výskyt ve francouzském jazyce s češtinou. V experimentální části se zabýváme tím, jak jsou vnímány a vyslovovány českými studenty. K tomuto používáme analýzu formulářů a též analýzu nahrávek. Identifikujeme specifické chyby, hledáme důvody jejich vzniku a následně navrhujeme řešení, jak jim předcházet, případně je opravit. Předkládáme ucelený systém aktivit a metod ve fázi receptivního a aktivního osvojení.
Bojová umění a Mimické divadlo
Navrátilová, Eliška ; KŇAŽKO, Michael (vedoucí práce) ; HORÁK, Roman (oponent)
Bakalářská práce Bojová umění a Mimické divadlo se zabývá aplikací principů bojových umění na mimické divadlo. Zásadní užitek přináší především v přípravě herce a jeho tréninku. Věnuji se zejména čínským systémům cvičení čchi-kung a tchaj-ťi-čchüan a jejich následnému využití pro herce mimického divadla. Práce by měla podat ucelený obraz principů, které jsou pro herce nezbytné v divadelní praxi i osobním životě a návod jakým způsobem tyto principy cvičit a využít.

Viz též: podobná jména autorů
12 Navrátilová, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.