Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 287 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Matematické metody v ekonomii
Koudelová, Tereza ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti POEX Velké Meziříčí a.s. Teoretická část bude sloužit k přiblížení ukazatelů finanční analýzy a statistických metod. V praktické části budou na základě teoretických poznatků provedeny výpočty vybraných ekonomických ukazatelů a následně pomocí aplikace časových řad a regresní analýzy určen trend vývoje těchto ukazatelů. V poslední návrhové části bakalářské práce bude shrnuta finanční situace společnosti a uvedeny návrhy na zlepšení problémů společnosti.
Matematické metody v ekonomii
Hrkeĺ, Jan ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se věnuji tématu matematických metod v ekonomii. Zaměřuji se na investování volného kapitálu společnosti do kryptoměn, které je vyobrazeno za pomoci vybraných strategií. V první části práce objasňuji technické a fundamentální náležitosti kryptoměn, její nejvýznamnější představitele a technickou analýzu vycházející z matematických a statistických metod. V praktické části analyzuji čtyři vybrané kryptoměny na dvou rozdílných investičních strategiích, které jsou následně vyhodnoceny.
Matematické metody v ekonomii
Fajfr, Lukáš ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů společnosti D&D Elektromont pomocí statistických metod. Práce je rozdělena do tří samostatných částí. V první části je pozornost soustředěna na představení teoretických základů potřebných pro analýzu. Ve druhé části je prezentován podnik a jsou analyzovány vybrané ekonomické ukazatele. Ve třetí části jsou shrnuty zjištěné skutečnosti a navrženo konkrétní řešení pro zlepšení situace.
Matematické metody v ekonomii
Bednar, Stepan ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Porr, a.s. za použití statistických metod. Práce je tvořena dvěma částmi. První část je teoretická a zaměřuje se na finanční analýzu, popisuje regresní analýzu a časové řady. Druhá část obsahuje finanční analýzu společnosti a predikci budoucího vývoje pomocí statistických metod. Na závěr jsou uvedena doporučení vedoucí ke zlepšení finanční situace.
Využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia
Holub, Miroslav ; Novotná, Veronika (oponent) ; Janková, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia, které je určeno pro drobného investora. Teoretická část práce popisuje potřebné znalosti k pochopení Markowizova modelu, vybrané ukazatele finanční analýzy a metodu Value at Risk. Praktická část obsahuje výběr investičních instrumentů obchodovaných na americkém trhu podle stanovených kritérií, tvorbu reálného portfolia z těchto investičních instrumentů a finální zhodnocení výsledků.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Lacková, Iveta ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This study describes development of the software to support stock management for small e-commerce companies. The software development was done for the company called MegaComics. The purpose of the developed software is automated calculation of the optimal stock values based on the predicted demand. The first part of the document contains an overview of theoretical knowledge needed during the development of the software. Next to that, it describes the company and calculations required for the application development. The last part contains details on the software application and code which was developed in Visual Basic for Applications.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Mičáková, Zuzana ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to design a software application, which with its functionality addresses the needs of the analysed company. This application enables the analysis of selected financial indicators, the development of which is then predicted for the following two years through the use of statistical methods. The thesis consists of the theoretical background needed to comprehend the issues of financial analysis of selected indicators and the used statistical methods. In the concluding part of the thesis, the suggestions and recommendations are formulated in the form of presentation of the software application itself and additional proposals based on the results of the conducted analysis of selected financial indicators and interviews with the company representative.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Hritz, Martin ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This bachelor´s thesis is about the development of a new software application which will be used to compare various indicators in the chosen company. The theoretical part consists of resources necessary for conducting the analytical part and the proposition. The economic situation of the company is documented in the analytical part. The practical part describes the design and the functionality of the application which was programmed in Microsoft Excel and Visual Basic for Applications. The main output is the evaluation of the current economic situation in this company, following the future trend, and recommendations for possible improvements.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Šmerda, Patrik ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje zejména na výpočet vybraných ekonomických ukazatelů pro firmu Craneservis, spol. s r.o., výpočty těchto ukazatelů jsou nadále podrobeny statistickým metodám, které určí predikci dalšího vývoje ekonomických ukazatelů. Pro tyto účely je součástí práce program vytvořený pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Bakalářská práce obsahuje následně návrhovou část, která se věnuje opatřením pro zlepšení ekonomické situace definované ekonomickými ukazateli.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Suszterová, Sandra ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the development of a application to determine the financial situation of the company DEXTTER s.r.o. The application is created in the MS Excel software using the Visual Basic for Applications programming language. The application has options for calculating economic indicators, which are analyzed by statistical methods. Based on these analyzes, there are recommended suggestions to improve the financial situation of the selected company.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 287 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Vendula
9 NOVOTNÁ, Věra
6 Novotná, Vendula
27 Novotná, Veronika
2 Novotná, Vlasta,
9 Novotná, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.