Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Regulace podélné dynamiky vozidla pro systém jízdy v automatizovaném konvoji
Straka, Václav ; Míša, Jiří (oponent) ; Fojtášek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh testovacího modelu pro testování regulačního algoritmu podélné dynamiky pro jízdu v automatizovaném konvoji. Práce bude obsahovat stručnou rešeršní část, souhrn v současnosti používaných řešení testování automatizovaného konvoje, návrh algoritmů pro udržování rozestupu řízením dynamiky na základě snímačů a na závěr sestavení virtuálního automatizovaného konvoje s regulačním algoritmem podélné dynamiky jednotlivých vozidel.
Měření charakteristik pneumatiky v podélném směru na vozidle Formula student
Dvořák, Daniel ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Míša, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá podélnou charakteristikou pneumatiky. Cílem je sestavení měřícího řetězce a postupu měření vedoucího k jejímu určení. V úvodní části jsou popsány jednotlivé veličiny důležité pro určení samotné podélné charakteristiky. Následuje popis postupů vedoucích k jejich určení a výčet senzorů nezbytných pro navrženou metodiku. Důraz při návrhu této metodiky je kladen na nízké náklady, minimalizací počtu drahých senzorů, a na opakovatelnost měření. Navržená metodika uvažuje použití naměřených dat v kombinaci s vytvořenými koeficienty anti charakteristik podvozku určenými simulací v softwaru Adams, které zajistí určení přesné hodnoty pod pneumatikou při dodržení navržených postupů. Pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat je použit program MATLAB.
Systém adaptivního řízení zadní nápravy
Dostál, Marek ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Míša, Jiří (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je návrh a optimalizace algoritmu adaptivního řízení kol zadní nápravy pro závodní monopost kategorie Formula Student. Hlavní náplní práce je analýza tranzientního stavu vozidla s cílem využití kontroly jízdní dynamiky změnou směrových úchylek pneumatik zadní nápravy. Na základě získaných zkušeností byla navržena řídicí funkce mechanismu, která byla následně optimalizována užitím MBS simulací. Simulace byly následně validovány měřením na vozidle pomocí optického senzoru Correvit. Dále byl algoritmus řízení doplněn o kompenzaci poddajnosti nápravy, která byla v příčném směru ověřena měřením přímo na vozidle. Nakonec byl celý mechanismus zkompletován a přínos navrženého algoritmu řízení byl ověřen testováním na vozidle.
Měření charakteristiky torzních stabilizátorů náprav vozidel
Haratek, Marek ; Míša, Jiří (oponent) ; Porteš, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá měřením charakteristik torzních stabilizátorů. Úvodní část vysvětluje funkci stabilizátoru ve vozidle a představuje různé technické možnosti stabilizace. Další část je zaměřena na výpočtovou simulaci vybraných torzních stabilizátorů. Následující části se věnují návrhu zkušebního zařízení pro měření torzních stabilizátorů v laboratoři a samotnému provedení experimentu. Závěrem je vytvořen multibody model torzního stabilizátoru pro demonstraci dosažených výsledků.
Komunikační standardy v automobilovém průmyslu
Plíšek, Marek ; Míša, Jiří (oponent) ; Zháňal, Lubor (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce jsou datové sběrnice v automobilech. Cílem práce je popis datových sběrnic a porovnání jejich klíčových vlastností a funkčních parametrů. Zdroje pro porovnání sběrnic jsou čerpány z tuzemských i zahraničních zdrojů. Práce přináší kompletní srovnání všech běžně užívaných datových sběrnic: CAN, LIN, FlexRay, MOST, Ethernet. Výstupem analýzy je přehledná tabulka vlastností a parametrů sběrnic s popisem jejich výhod a nevýhod. Práce je doplněna úvahou nad budoucím vývojem komunikačních systémů v automobilech.
Rozjezdové spojky těžkých užitkových automobilů
Fous, Michal ; Míša, Jiří (oponent) ; Fojtášek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce shrnuje problematiku rozjezdových spojek a odlehčovacích retardérů určených pro užitková vozidla. Zabývá se se principem funkce a konstrukcí spojek pro manuální i automatické převodovky. Dále nastiňuje problematiku materiálů pro spojková obložení a vhodnost jejich využití. Nakonec jsou rozebrány retardéry se zaměřením převážně na olejové, vodní a elektrické.
Studie vektorování točivého momentu vozidla
Hlaváč, Pavel ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Míša, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vektorování točivého momentu. Toto téma se stává zajímavým až v posledních letech, jelikož nastává prudký rozvoj elektromobility. Do elektromobilů lze systém vektorování točivého momentu s zabudovat s větší lehkostí díky tomu, že se na jedné nápravě mohou vyskytovat dva motory. V této práci jsou popsány různé druhy pohonů a uskupení hnacích systémů, podrobněji jsou také popsány diferenciály. Dále je popsána dynamika vozidla při jízdě. Po dynamice vozidel je popsán samotný přínos vektorování točivého momentu. A nakonec jsou krátce zmíněny senzory a programy, pomocí kterých by šlo daný systém navrhnout a simulovat.
Měření flexibility komponent podvozku vozidla
Gadas, Petr ; Zháňal, Lubor (oponent) ; Míša, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá popisem kinematiky a elastokinematiky náprav vozidel, návrhem a výrobou přípravku pro měření poddajnosti jednotlivých komponent podvozku, a následným provedením měření a vyhodnocením dat. Cílem je vyjádřit průběh tuhosti součástí podvozku vozu Formule Student Dragon X, která bude přiřazena počitačovému modelu podvozku v multi-body softwaru, čímž se dosáhne realističtějšího výpočtového modelu pro návrh kinematiky a dynamiky vozidla.
Adaptivní řízení magnetoreologických tlumičů
Míša, Jiří ; Porteš, Petr (oponent) ; Zháňal, Lubor (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je návrh algoritmu řízení adaptivního tlumení prototypových magnetoreologických tlumičů pro formulový vůz kategorie Formula Student. Hlavní náplní práce je návrh a optimalizace algoritmu řízení za pomoci MBS softwaru a skutečně naměřených dat, zaznamenaných během závodu. Dále byla provedena teplotní kompenzace pro potlačení vlivu degradace dynamické viskozity magnetoreologické kapaliny vlivem navýšení provozní teploty a měření vertikální dynamiky vozu na testovacím zařízení 4 - post rig. Cílem celé práce bylo navýšení kontroly vozidla při transientních stavech a lepší využitelnost pneumatik za pomoci změny tlumení v závislosti na aktuálních podmínkách a jízdnímu stavu vozidla.
Návrh nosiče zadního kola Formule Student
Míša, Jiří ; Janoušek, Michal (oponent) ; Ramík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se bude zabývat konstrukcí nosiče zadního kola studentské formule s využitím topologické optimalizace. Cílem je dosáhnout vyšší tuhosti s minimálním hmotnostním rozdílem oproti loňskému modelu. Součástí práce je i návrh horní příruby, pro změnu odklonu kola.