Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Asistent pedagoga v inkluzivní škole jako příležitost k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Komárková, Ivana ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
KOMÁRKOVÁ Ivana. Asistent pedagoga v inkluzivní škole jako příležitost k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, 2019. x ss. Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá problematikou pozice asistenta pedagoga a jeho působením při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Inkluzivní škola ustanovuje možnost další personální podpory ve třídě v podobě souběžného působení učitele a asistenta pedagoga. Společné vzdělávání tímto představuje zcela novou pedagogickou situaci a zároveň otevírá novou příležitost ve výchovně vzdělávacím působení na žáky. Vyžaduje důslednou spolupráci obou pedagogů, neboť svými postoji nastavují kooperativní klima v rámci třídní, posléze školní komunity. Cílem diplomové práce je zmapovat aktuální problematiku asistenta pedagoga v souvislosti s naplňováním obsahů inkluzivního vzdělávání na základní škole. Problematika je zaměřena na spolupráci asistenta pedagoga s ostatními aktéry a na zmapování jejich potřeb pro efektivní naplňování cílů inkluzivního vzdělávání. V teoretické části se zaměřuji na problematiku inkluzivního vzdělávání, podpůrných opatření, dále zde popisuji legislativní zakotvení pozice asistenta pedagoga a jeho pracovní náplň. V poslední kapitole teoretické...
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Komárková, Ivana ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy výkonnosti společnosti RAPOS spol. s.r.o. Vybrané ukazatele jsou analyzovány pomocí statistických metod, které jsou využity k predikci budoucího vývoje ukazatele. Na analýzu navazuje strategická analýza. Na konci práce jsou návrhy na zlepšení.
Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod
Komárková, Ivana ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zpracováním finanční situace ve společnosti RAPOS, spol. s.r.o. Finanční analýza odhalí slabé stránky společnosti, na které se navrhnou opatření. Výsledky finanční analýzy jsou analyzovány pomocí statistických metod, které určí predikci ekonomických ukazatelů pro roky následující.
Podnikatelský záměr
Kubešová, Pavlína ; Komárková, Ivana (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
V diplomové práci posuzuji efektivnost investičního záměru společnosti SPAME, s.r.o., na základě finanční analýzy. Investici hodlá společnost realizovat v rámci rozšíření své podnikatelské činnosti. Obsahem práce je posouzení současné situace společnosti a její finanční analýza, návrh podnikatelského záměru, tvorba plánované výsledovky projektu a jeho ekonomické zhodnocení.
Vliv metodiky účtování a sestavování účetní závěrky na věcnou a formální adekvaci ukazatelů finanční analýzy
KOMÁRKOVÁ, Ivana
Základním zdrojem finančních dat pro každou finanční analýzu jsou výkazy účetní závěrky, tj. rozvaha, výkaz zisků a ztrát a případně ještě výkaz o peněžních tocích. Tyto výkazy sice poskytují finanční analýze podstatnou část informací potřebných k jejímu provedení, ovšem obsah jednotlivých ukazatelů finanční analýzy se může lišit v závislosti na tom, v jaké oboru podniky působí. Cílem diplomové práce je posoudit vliv věcného obsahu jednotlivých položek účetních výkazů z hlediska používaných ukazatelů finanční analýzy na adekvaci těchto ukazatelů a na základě toho zhodnotit finanční situaci konkrétního podniku. Pro analýzu podniku byly použity finanční poměrové ukazatele, ukazatele finančního zdraví a pyramidální rozklad. Na základě zjištěných výsledků se jedná o prosperující podnik, který posiluje svou finanční stabilitu. Pouze v roce 2004 zaznamenal ztrátu ve výši 357 mil. Kč vlivem mimořádných nákladů na restrukturalizaci. V ostatních letech podnik vykazuje zisk, který má rostoucí trend. Růstu zisku dosahuje především vlivem důslednější kontroly provozních nákladů. Snižuje své dlouhodobé závazky a výši krátkodobých bankovních úvěrů, je ale vhodné dbát zvýšené pozornosti v rámci úhrad svých krátkodobých závazků a s nimi spojené nízké likvidity.

Viz též: podobná jména autorů
5 KOMÁRKOVÁ, Ivana
1 Komárková, Irena
1 Komárková, Iva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.