Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 302 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání rychlosti změny směru pohybu a reaktivní agility ve fotbale
Procházka, Vladimír ; Hojka, Vladimír (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Srovnání rychlosti změny směru pohybu a reaktivní agility ve fotbale Cíle: Cílem práce je určit stupeň zdatnosti fotbalových hráčů v dovednostech agility a rychlosti změny směru pohybu. Zároveň zjistit, zda tyto dvě dovednosti mezi sebou korelují, zda nejlepší hráči v reaktivní agility dosahují nejlepších výkonů v testech na rychlost změny směru pohybu a jaké komponenty od sebe odlišují tyto dvě dovednosti. Metodika práce: Při využití metaanalýz nejprve definujeme parametry individuálního herního výkonu ve fotbale, jeho požadavky a potřeby v současné době, důležitost rychlosti změny směru pohybu a agility pro výkon hráčů ve fotbale. Zároveň určíme rozdíly mezi prostředím a sportovní přípravou fotbalových hráčů u nás a v zahraničí. Rád bych zde popsal komponenty a dílčí složky výkonu pro agility a na závěr představím rozdíly mezi testy zaměřenými na rychlost změny směru pohybu a reaktivní agility. Klíčová slova: agility, fotbal, změna směru, reaktivní agility
Participace hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL
Novotný, Petr ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Participace hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL Cíle: Cílem naší práce je analýza, jak se hráčky v basketbalových družstvech v ženské nejvyšší basketbalové soutěži - ŽBL podílí na týmovém herním výkonu. Naším záměrem je zmapovat tyto trendy od sezony 1998/1999 do ročníku 2019/2020. Soubor sledovaných hráček nejvyšší ženské basketbalové soutěže byl rozdělen do tří kategorií (české hráčky do 20 let, zahraniční hráčky, české hráčky nad 20 let) a zároveň byly stanoveny sledované charakteristiky (počet utkání, počet hráček, počet odehraných minut, počet vstřelených bodů, koeficient užitečnosti), které nám k tomu pomohou. Údaje z Ženské basketbalové ligy nalezneme na internetových stránkách České basketbalové federace, kde jsou od sezony 1998/1999 k dispozici. Prací navazujeme, aktualizujeme a rozšiřujeme autorovu diplomovou práci z roku 2014. Metody: Práce se opírá o sekundární analýzu dat, která byla sbírána kvantitativní metodou statistických zdrojů od sezony 1998/1999 do sezony 2019/2020, u všech družstev, která hrála Ženskou basketbalovou ligu. Jednotlivé zpracované sezony jsou rozděleny na několik letitých cyklů, a ke zpracování těchto dat využíváme základních statistických metod a srovnávací metody, a pro zjištění, zda mezi cykly (sezónami) existují závislosti (souvislosti) ve...
Porovnání vybraných období ročních tréninkových cyklů české elitní sprinterky
Pospíšil, Kryštof ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Vindušková, Jitka (oponent)
Název bakalářské práce: Porovnání vybraných období ročních tréninkových cyklů české elitní sprinterky Zpracoval: Kryštof Pospíšil Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Cíle práce: Vyhodnotit pomocí obsahové analýzy tréninkové dokumenty ze dvou vybraných ročních tréninkových cyklů (dále RTC) u jedné elitní sprinterky a provést komparaci objemů zvolených speciálních tréninkových ukazatelů ve sledovaných obdobích RTC. Dva RTC byly vybrány záměrně, přičemž jeden rok byl ovlivněn pandemií viru covid-19 a ve druhém bylo dosaženo současného osobního maxima. Ve vybraných RTC pouze jejich přípravné období II a letní závodní období. Zároveň je cílem porovnat výsledky tréninkových cyklů vybrané sprinterky a její výkonnost. Zjistit rozdíl mezi vybranými obdobími dvou RTC české elitní sprinterky vzhledem k ovlivnění jedné sezóny covidem-19 a plným tréninkem v sezóně druhé. Dalšími cíli bude porovnat objem v přípravě sprinterky s její výkonností a zároveň zjistit rozdíl mezi dvěma RTC u české elitní sprinterky vzhledem k ovlivnění jedné sezóny covidem-19 a plným tréninkem sezóny druhé. Metodika práce: V práci byla použita metoda obsahové analýzy tréninkových dokumentů z vybraných ročních tréninkových cyklů, ve kterých sprinterka dosáhla osobních maxim v běhu na 100 metrů. Jedná se o...
Porovnání techniky při běhu na 100 m př. u vybraných závodnic
Zárubová, Denisa ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Vindušková, Jitka (oponent)
Název: Porovnání techniky při běhu na 100 m př. u vybraných závodnic Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit techniku přeběhu 4. překážky při modelovém úseku na 100 m překážek v rámci tréninku techniky u vybraných závodnic určité výkonnostní úrovně a následně provést komparaci s přeběhem 5. překážky. Dalším cílem je následná komparace techniky přeběhu 4. překážky u obou probandek. Metodika práce: Pro dosažení výsledků bakalářské práce byl zorganizován modelový úsek v rámci atletické disciplíny 100 m překážek pro dvě vybrané probandky v rámci tréninkové jednotky. Z pořízených videozáznamů z čelného a bočného pohledu u 4. a 5. překážky byly vytvořeny kinogramy za pomocí programu Kinovea a následně upraveny v programu Zoner Photo Studio X. Ty pak sloužily k dosažení cílů a zodpovězení výzkumných otázek této práce. Snímky byly zachyceny v jednotlivých fázích přeběhu překážky. Pro popis techniky a zjišťování chyb při přeběhu překážek mi posloužil záznamový arch často se vyskytujících chyb od Slavíčka (2020), odborná literatura a mé zkušenosti s touto disciplínou. Výsledky práce: Díky zvolené metodice jsem splnila cíle práce a stanovila jsem chyby, které se vyskytovaly jak u první probandky, tak u druhé. Celkově se shodovaly v šesti chybách a další se projevily jednotlivě u...
Běh naboso a běh v tradiční obuvi pohledem odborné literatury (komparativní literární rešerše
Holečková, Klára ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Vindušková, Jitka (oponent)
Název: Běh naboso a běh v tradiční obuvi pohledem odborné literatury (komparativní literární rešerše) Cíle práce: Hlavním cílem předkládané práce bylo najít, prostudovat a utřídit dostupnou českou a především zahraniční literaturu věnující se problematice běhu naboso. Dalším cílem bylo vytvořit ze získaných informací komplexní přehled, ve kterém jsou porovnávány názory jednotlivých autorů zabývajících se řešenými tématy. Vzhledem k formulovaným cílům byl určen následující úkol práce. Nabídnout čtenářům přehledovou studii v dané problematice a přiblížit jim tak dané téma. Metodika práce: Předkládaná bakalářská práce je zpracována jako literární rešerše zejména cizojazyčné literatury. Nejdříve byla určena klíčová slova v angličtině, která poté byla využita při vyhledávání informací v jednotlivých databázích. Podobně se přistupovalo k určování klíčových slov a vyhledávání informací v českém jazyce. Vzhledem k systematizaci jednotlivých pojmů bylo zapotřebí získat dostatečné množství informací na dané téma, které byly kategorizovány v předem určených kapitolách. Výsledky: Ve vytvořené literární rešerši bylo použito 29 zahraničních vědeckých recenzovaných studií a 11 knižních publikací (z toho 5 českých autorů). Některé názory autorů na studovanou problematiku byly jednotné. Například zkrácení kroku a...
Výkonnostní vývoj a trénink diskařky
Hambergerová, Radka ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: výkonnostní vývoj a trénink diskařky Cíle: popsat a zhodnotit vlastní výkonnostní vývoj a trénink a zjistit zdroje motivace k vlastní trenérské práci Metody: případová studie, auto-analýza, popisné a srovnávací metody Výsledky: zjistila jsem, že pokud se budu chtít věnovat trenérské práci (hlavně s mládeží), měla bych získat co nejvyšší možné odborné vzdělání, vzorem mi byl otec, který mne ke sportu přivedl Klíčová slova: atletika, disk, struktura výkonu, technika, trénink, psychika, motivace
Motivace dětí k atletice
Melová, Kateřina ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název práce: Motivace dětí k atletice Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo zjistit úroveň motivace sportujících dětí z kategorie staršího a mladšího žactva z atletického klubu. Obecně jsem se zaměřila na motivaci mladých sportovců, která může být ovlivněna nejen proběhlou pandemií, ale také moderními technologiemi a dobou, ve které žijeme. Jaký typ motivace u dětí převažuje, s čím souvisí, jakou mírou je ovlivňuje a zda u nich nepřevažuje amotivace z důvodu uplynulé covidové pandemie. Pomocí ověřených dotazníků bylo dále cílem získat co nejvíce informací souvisejících se zaujetím dětí do sportu, prožitky ze sportu, důvody ke sportování a také s vyhořením a amotivací. Zároveň bylo mým cílem sesbírat informace o pocitech dětí týkajících se fungování atletického klubu Dipoli a následně informace předat vedení klubu pro zvýšení kvality poskytovaných služeb. Metody práce: Výzkum byl proveden kvantitativní metodou pomocí dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval 5 částí zkoumající různé typy motivace. První část dotazníku zjišťovala základní údaje týkající se osoby respondentů. Pro druhou část jsem zvolila dotazník "Sport Motivation Scale", který hodnotí, do jaké míry korespondují důvody respondentů pro účast ve sportu, tzv. sebedeterminačního kontinua. Hlavní výzkumnou otázkou dotazníku je "Proč...
Rekondiční program pro jedince po distorzi menisku.
Janota, Petr ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název bakalářské práce: Rekondiční program pro jedince po distorzi menisku Zpracoval: Petr Janota Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. Cíle práce: Cílem práce bylo posoudit účinnost rekondičního plánu na probandovi, který je po zranění a následné artroskopii kolenního kloubu. Účinnost rekondičního plánu bude hodnocena zlepšením hodnot v pretestu a posttestu pomocí diagnostické testové baterie zahrnující posturální stabilitu, analýzu běhu, svalovou sílu a kineziologický rozbor. Metodika práce: Po počáteční literární rešerši byl v pretestu sestaven rekondiční program, který byl následně aplikován na probandovi. Během tohoto rekondičního plánu byly sledovány parametry tělesného složení pomocí Tanita MC-980, síla extenzorů a flexorů kolene pomocí HumacNorm, symetrie při lokomoci pomocí 3D běhu, parametry obvodů dolních končetin a zkrácené svalové skupiny dle Jandy. Výsledky práce: Srovnání pretestových a posttestových hodnot na vybraném probandovi jsem porovnal, zaznamenal zlepšení v tělesné váze v parametru tělesného složení. Dále došlo ke zlepšení maximální síly extenzorů kolene u operované nohy, v parametru symetrie při lokomoci se proband zlepšil v mnoha parametrech. Došlo také ke zlepšení obvodů dolní končetiny u operované nohy a také ke zlepšení parametrů ukazatele zkrácených...
Testování pohybové výkonnosti členů Sporotvních středisek Českého atletického svazu
Mrázková, Karolína ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název práce: Testování pohybové výkonnosti členů Sportovních středisek Českého atletického svazu Cíle práce: Cílem práce je zjistit, zda trenéři Sportovních středisek Českého atletického svazu chápou význam povinného testování a sledují i jiným způsobem motorický a tělesný vývoj svých svěřenců. Zda jsou trenéři spokojeni s formou povinného testování a zda vědomě ovlivňují výsledky svých svěřenců. Metody: K sestavení teoretické části, která popisuje danou problematiku, byla použita metoda literární rešerše. Vstupní data k výzkumu byla získávána pomocí elektronického dotazníku. Data byla z webové podoby převedena do excelového souboru a následně statisticky zpracovávána. Otevřené otázky byly vyhodnocovány individuálně. Vyhodnocení výsledků je přehledně demonstrováno v grafech. Výsledky: Vyhodnocením odpovědí dotazníků bylo zjištěno, že většina dotazovaných trenérů vnímá význam testování. Motivací k povinnému testování je pro ně možnost sledovat motorický a tělesný vývoj svých svěřenců. Důležitost testování také stvrdil fakt, že 78,18 % respondentů testuje své svěřence i pro vlastní účely mimo rámec povinného testování. Většina trenérů také potvrdila, že své svěřence testuje vždy ve stejný čas v roce, což je důležité ke sledování atletů v dlouhodobém měřítku. Více než polovina respondentů potvrdila,...
Pohybová příprava začínajích hráčů a hráček basketbalu
Vorlová, Barbora ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Pohybová příprava začínajících hráčů a hráček basketbalu Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování literatury vázané k problematice pohybové přípravy začínajících hráčů a hráček basketbalu, následně zjistit názory respondentů pomocí on-line dotazníkového šetření a získat tak ucelený pohled na tuto problematiku. Metody: Šetření proběhlo dotazníkovou metodou v on-line podobě prostřednictvím internetu. Výsledky: Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem zjistila názory 47 českých trenérů dětí a mládeže, které jsem srovnala s odbornou literaturou a došla k následujícím výsledkům - nejvhodnějším věkem pro začátek basketbalové docházky je věk 8-10 let, nejlepší cestou k dosažení kvalitního a dlouhotrvajícího sportovního výkonu je cesta tréninku odpovídajícímu vývoji za dodržování zásad všestrannosti a postupného zatěžování, hlavní důvody ukončení basketbalového působení ve věku 10-15 se jeví zájem o jiné koníčky, ve věku 15-20 let se jedná o tlak na výkon, jiné zájmy a zdravotní problémy, což může úzce souviset s tréninkem rané specializace. Klíčová slova: basketbal, pohybová příprava, mládež, raná specializace, trénink, dotazník.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 302 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kaplan, Antonín
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.