Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 320 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úspěšnost úhybných manévrů u hráček sedmičkového ragby
Maštera, Jan ; Hojka, Vladimír (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Úspěšnost úhybných manévrů u hráček sedmičkového ragby Cíle: Cílem této práce bylo posoudit účinnost úhybných manévrů v rámci herního kontextu během utkání ženského sedmičkového ragby Metody: Výzkum byl založen na analýze zápasů ženského sedmičkového ragby s důrazem na úhybné manévry, jako jsou side step, swerve, fake pass, quick acceleration and deceleration, hitch kick, ducking a spin move. Stanovili jsme škálu úspěšnosti úhybných manévrů s ohledem na jejich důsledky ve hře Výsledky: Nejčastěji používaným úhybným manévrem byl side step, následoval manévr swerve a manévr quick acceleration and deceleration. Při použití manévru cut back došlo nejčastěji k překonání obránců. Skládka byla nejfrekventovanější při použití úhybného manévru ducking, který zároveň disponoval nejvyšším skórovacím potenciálem. Manévr hitch kick byl spojen s největší ztrátovostí Klíčová slova: ragby; agility; rozhodovací schopnosti; úhybné manévry
Hodnocení vybraných biomechanických parametrů v trojskoku
Sivila, Siddartha Humberto ; Hojka, Vladimír (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název bakalářské práce: Hodnocení vybraných biomechanických parametrů v trojskoku Zpracoval: Siddartha Humberto Sivila Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit, jak souvisí jednotlivé fáze s celkovým výkonem v trojskoku, zda je náběhová rychlost faktorem ovlivňující výkon a jestli je nějaká souvislost výkonu s délkou opory v jednotlivých fázích. Metodika práce: Tato studie se zaměřila na využití metody sekundární analýzy a korelačního porovnání k identifikaci vztahů a trendů v datech získaných z mistrovství České republiky v atletice, publikovaných na webových stránkách Českého atletického svazu. Výsledky práce: Výzkum prokázal, že největší rozhodující roli u výkonu hraje fáze poskoku následovaná fází kroku. 18,8 % výkonu v trojskoku se dá vysvětlit náběhovou rychlostí. Klíčová slova: atletika, trojskok, analýza, hodnocení, biomechanika, výkon.
Hodnocení tréninku a výkonnostního vývoje atleta
Takácsová, Markéta ; Vostatková, Pavlína (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Hodnocení tréninku a výkonnostního vývoje atleta Cíle: Cílem této práce bylo analyzovat a hodnotit výkonnostní vývoj sprintera, který přešel k atletice z jiného sportovního odvětví ve věku 17 let. Práce se zaměřuje na analýzu sportovní přípravy, hodnocení výkonnostního vývoje v atletických disciplínách 60 m a 100 m a identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících jeho sportovní úspěch. Metody: V práci byla použita metoda obsahové analýzy tréninkových deníků z RTC, ve kterém posuzovaný sprinter dosáhl osobního maxima v běhu na 100 m. Jedná se o RTC 2012/2013. Z tréninkových deníků byly získány a následně zhodnoceny obecné tréninkové ukazatele a speciální tréninkové ukazatele pro sprinty v atletice. Tyto tréninkové ukazatele byly porovnány s doporučenými hodnotami pro kategorii mužů dle Kampmillera a kol. (2002). Výsledky: Z analýzy tréninkových deníků vyplynulo, že sledovaný sprinter P. B. překročil doporučené hodnoty u objemu posilování s náčiním a několikanásobně také u odrazových cvičení. Srovnatelné hodnoty s doporučenými vykazuje u objemu maximální rychlosti, rychlostní vytrvalosti a speciálních běžeckých cvičení. Výrazně nižší objem zaznamenáváme v případě akcelerační rychlosti, kde se zjištěný objem zatížení dostává pouze na třetinu doporučené hodnoty. Z analyzovaných hodnot vyplývá, že...
Objektivizace, komparace a míra asociace maladaptačních indikátorů u sportovců
Kaľata, Maroš ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent) ; Lehnert, Michal (oponent)
Objektivizace, komparace a míra asociace maladaptačních indikátorů u sportovců Cíle: Cílem práce bylo zjistit velikost a směr maladaptačních indikátorů v podobě bilaterálních a unilaterálních asymetrií u mladých sportovců a následně komparovat zjištěné asymetrie v reflexi druhů sportu, věku, výkonnostní úrovně a pohlaví. Sekundárním cílem bylo zjistit míru závislosti mezi asymetrií z hlediska druhu asymetrie (morfologická, asymetrie zjištěné pomocí diagnostiky vybraných parametrů u rovnováhových, silových a základních lokomočních činnostech). Metody: Analyzovanou skupinu tvořili mladí sportovci a sportovkyně ve věku od 10 do 19 let různé sportovní specializace. Skupiny byly rozřazeny na základě rozlišovacích kritérií: převládající charakter pohybového zatížení (druh sportu): symetrické (SY), asymetrické (ASY), hybridní (HY), chronologický věk: 10-12 let, 13-15 let, 16-18 let, výkonnostní úroveň: elitní vs. sub-elitní a pohlaví. Mezi sledované parametry byly zařazeny: distribuce rozložení svalové hmoty na dolních končetinách (MA), bilaterální rozdíly ve velikosti celkové dráhy středu tlakového působení (APS), maximální síla při odrazové (IPF) a dopadové (IPF) fázi běhu a silový impulz (FI) při začáteční (Z ) a konečné (K ) rychlosti běhu, bilaterální asymetrie u extenzorů (Q:Q) a flexorů (H:H)...
Hodnocení vybraných biomechanických parametrů v trojskoku
Sivila, Siddartha Humberto ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název bakalářské práce: Hodnocení vybraných biomechanických parametrů v trojskoku Zpracoval: Siddartha Humberto Sivila Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Cíle práce: Cílem bakalářské práce bylo hodnocení vybraných biomechanických parametrů u medailistů z mistrovství České republiky v trojskoku v posledních letech. Práce se zaměřovala na rozbor výkonů českých trojskokanů, náběhové rychlosti, délku jednotlivých skoků a dobu kontaktu s podložkou. Vedlejším cílem bylo sledování vztahu mezi dobou kontaktu se zemí a ztrátou rychlosti, s cílem určit, zda platí tvrzení, že čím je kratší doba kontaktu se zemí, tím je ztráta rychlosti menší. Metodika práce: Výzkum využíval metodu analýzy a porovnání na základě dat získaných z webových stránek Českého atletického svazu. Pro lepší porozumění byly použity zahraniční odborné články a česká literatura. Prováděna byla komparace mezi halovou a venkovní sezónou. Bylo prováděno porovnání výkonnosti mezi jednotlivými skokany z medailových pozic. Navíc byla prováděna komparace mezi halovou a venkovní sezónou. Výsledky práce: K dosáhnutí medailových pozic v halové sezóně bylo zapotřebí v posledních letech skočit výkon pohybující se nad 15 m. K dosáhnutí medailových pozic ve venkovní sezóně bylo zapotřebí v posledních letech skočit výkon...
Hodnocení úrovně posturální stability u fotbalistek pomocí metody Y-balance test
Dvorská, Veronika ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název: Hodnocení úrovně posturální stability u fotbalistek pomocí metody Y-balance test Cíle: Mezi cíle této diplomové práce patří seznámení se s metodikou Y-balance testu a zmapování úrovně dynamické posturální stability u fotbalistek pomocí metody Y- balance test a zjištěné výsledky porovnat s nesportující skupinou probandů. Dalším cílem je určit rizika vzniku zranění dolních končetin u zkoumaných jedinců na základě dosažených výsledků ve Y-balance testu. Metody: Výzkumu se zúčastnilo celkem 20 probandů. Polovinu probandů tvořily fotbalistky ve věku 18-30 let (průměr 21,8), které trénují 3x týdně a 1x týdně mají soutěžní utkání. Druhou polovinu tvořily nesportující probandky také ve věku 18-30 let (průměr 24,4), které neprovozují aktivně žádný sport. K hodnocení posturální stability byl využit Y-balance test. Před samotným testováním byla probandkám změřena délka dolních končetin pomocí krejčovského metru, následovaly nácvičné pokusy a poté probandky provedly 3 měřené pokusy v každém směru. Výsledky byly zaznamenány do speciální archu. Získaná data byla zpracována pomocí Microsoft Office 2019, pro analýzu dat byla využita popisná statistika a statistická významnost byla hodnocena pomocí t-testu s kritickou hladinou významnosti 0,05. Výsledky: Výsledky ukazují, že testovaná skupina fotbalistek...
Analýza kvalitativních a kvantitativních charakteristik předzápasového rozcvičení u elitních fotbalových týmů.
Novotný, Petr ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Analýza kvalitativních a kvantitativních charakteristik předzápasového rozcvičení u elitních fotbalových týmů. Cíle: Cílem této práce byla analýza předzápasových rozcvičení u elitních fotbalových týmů z kvalitativního a kvantitativního hlediska. Metody: Výzkumný soubor byl tvořen z elitních evropských fotbalových týmů Real Madrid, Bayern Mnichov, Inter Milán a Manchester City. Data byla získávána a vyhodnocována retrospektivně na základě video analýzy. Celkově čtyři předzápasové rozcvičení byly pořízeny na fotbalových zápasech v Lize mistrů. Jednotlivé záznamy byly časově rozpracovány a kategorizovány dle určených hodnotících kritérií. Kategorie jsme si zvolili aktivační cvičení, průpravná cvičení, herní cvičení, malé formy her a rychlostní cvičení. Pro dané kategorie jsme si určili hodnotící kritéria: celkový čas cvičení, počet cviků a průměrný počet opakování daného cvičení na jednoho hráče. Jednotlivá kritéria jsme porovnávali mezi jednotlivými fotbalovými týmy. Výsledky: Z daných výsledků můžeme najít společné kvalitativní i kvantitativní znaky. Nejpočetnější a nejsložitější kategorií bylo aktivační cvičení. Z dané minutáže jednotlivých týmů je patrné, že jsme se této kategorii věnovali nejvíce času oproti ostatním. Domníváme se, že aktivační cvičení, do kterého spadá hlavní náplň...
Hodnocení tělesných parametrů a výkonnosti elitních světových překážkářek v období 2003 - 2022
Dyrynková, Nikola ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Vostatková, Pavlína (oponent)
Název bakalářské práce: Hodnocení tělesných parametrů a výkonnosti elitních světových překážkářek v období 2003 - 2022 Cíle práce: Hlavním cílem této práce je porovnání a hodnocení nashromážděných výsledků finalistek v běhu na 100 m překážek od roku 2003 do současnosti, tedy za období 20 let, následná komparace výkonů z OH a MS. Dílčím cílem je zároveň zaznamenání základních tělesných parametrů (tělesná výška, tělesná hmotnost a Body Mass Index) finalistek na jednotlivých světových sportovních událostech (mistrovství světa a olympijské hry). Metodika práce: Zaměřili jsme se na porovnání a hodnocení nashromážděných dat u finalistek v běhu na 100 m překážek v letech 2003 - 2022 na MS a OH. Z každého MS a OH jsme vybrali finalistky běhu na 100 m př. (tzn. 8 nejrychlejších závodnic). Nashromáždili jsme údaje o MS, OH, časech, umístění, antropometrických charakteristik (tělesnou výšku, tělesnou hmotnost a Body Mass Index). Dále jsme zpracovávali data na základě základních statistických charakteristik, zejména pak aritmetický průměr, směrodatné odchylky, minimální a maximální hodnoty daného výkonu. Všechna tato data jsme mezi sebou porovnali. Jako součástí přílohové části...
Vliv kompenzačního programu na snížení svalových dysbalancí u fotbalistů U17 a U19
Kopecký, David ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Vliv kompenzačního programu na snížení svalových dysbalancí u fotbalistů U17 Cíle: Cílem práce je sestavit a ověřit efekt souboru kompenzačních cviků pro fotbalisty egorie U17 a U19, které povedou ke sníženému výskytu svalových dysbalancí. Práce má dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části byla použita obsahová analýza dokumentů a dalších odborných publikací pojednávající o svalových dysbalancí u fotbalistů. Do sledovaného souboru v praktické části byl hráčů (chlapců) kategorie U17 a U19 fotbalového klubu MFK Chrudim. Obě kategorie (U17 i U19) rozděleny na dvě poloviny, a to na a skupinu kontrolní. praktické části byla provedena vstupní diagnostika, jejíž účelem bylo odhalení svalových dysbalancí. vyšetřeni standardizovaným protokolem podle svalového testu dle těchto testů byly také převzaty hodnotící škály. Dále bylo vyšetření doplněno o testy dle Koláře (2009), zaměřené na hluboký stabilizační systém (brániční test, test nitrobřišního tlaku) a kloubní mobilitu dolních končetin v podobě testu hlubokého dřepu. Dalšími použitými testy byla Thomayerova zkouška, hluboký předklon v sedu podle testovací 60) a vyšetření aspekcí. Podle zaznamenaných vstupních dat byly vytvořeny individualizované kompenzační programy s účelem snížit svalové dysbalance. Po osmitýdenní intervenci následovalo...
Problem of agility in football (review)
Kočiško, Boris ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Hank, Mikuláš (oponent)
Názov bakalárskej práce: Problematika tréningu agility vo futbale (literárna rešerš) Zpracoval: Boris Kočiško Vedúci bakalárskej práce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Ciele práce: Cieľom práce bola literárna rešerš, ktorá spočíva v tom, že sa zameriavame na problematiku agility vo futbale a hlavne sledujeme, snažíme sa zaznamenať aktuálne dostupnú literatúru, ktorá sa tejto problematiky týka a zaznamenaváme určité názory a vytvoriť určitý uzus, čo je pre trénerov z tohto hľadiska najpodstatnejšie. Metodika práce: V tejto práci bola použitá metóda literárnej rešerše. Pri písani tejto práce sme využívali analýzy už existujúcich zahraničných a českých zdrojov, ktoré sme okomentovali o vlastné názory. Výsledky: Na základe literárnej rešerše bol spravený náčrt problematiky podporený ďalšími možnými prístupmi, pričom sa vychádzalo z poznatkov a skúseností zo športu, futbalu a tréningu obratnosti v prostredí dospelých aj mládeže. Práca stručne analyzovala a následne opísala stručnú problematiku tréningu agility. Bolo preštudovaných 32 zahraničných zdrojov a 10 českých, výchádzali sme prevažne zo zahraničných zdrojov, pretože ponúkajú širšiu škálu perspektív a skúseností. Zistili sme, že agility je veľmi dôležitá komponenta športového výkonu u futbalistov. Poukazovali sme na odlišnosti u rôznych...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 320 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kaplan, Antonín
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.