Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv umístění Al odlitků v peci tepelného zpracování na mechanické vlastnosti
Toufar, Tomáš ; Vašťák, Patrik (oponent) ; Horenský, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá umístěním hliníkových odlitků v peci tepelného zpracování a jeho vlivem na mechanické vlastnosti. Jako zkušební vzorky se pro experimentální část použily tahové tyčky, které byly odlity z podeutektického siluminu AlSi7Mg0,6. Tyto vzorky se v peci uložily do míst, kde byly teploty kalibrovány dodavatelem pece. Následně se provedly tahové zkoušky k vyhodnocení jejich výsledných mechanických vlastností. Experiment proběhl ve slévárně neželezných kovů MESIT foundry, a.s. v Uherském Hradišti.
Vliv parametrů odplyňování na kvalitu Al odlitků
Jeřábek, Petr ; Horenský, Jiří (oponent) ; Vašťák, Patrik (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů odplyňování v provoze slévárny a vlivem těchto parametrů na mechanické vlastnosti slitin typu Al-Si. V praktické části byl za pomoci plánovaného experimentu sledován vliv jednotlivých parametrů na dichte index a mechanické vlastnosti. Po optimalizaci parametrů byly výsledky srovnány s původním procesem. Experiment byl proveden na slitině AlSi7Mg0,6 ve slévárně MESIT foundry, a.s.
Technologie vytavitelného modelu v současnosti
Bártů, Zbyněk ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na nejmodernější a nejnovější trendy používané v technologii vytavitelného modelu. Cíl této bakalářské práce je literární rešerše na nejmodernější zařízení, které jsou používané při výrobě voskového modelu, keramických skořepin, vytavování vosku, odlévání a dokončujících operací. První část popisuje krátce historii a vývoj technologie vytavitelného modelu. V následujících kapitolách je rozebrán obecný postup výroby technologie vytavitelného modelu a zařízení vhodná k jeho výrobě
Možnosti uplatnění moderních aditivních technologií při výrobě prototypových odlitků
Čagánek, Radim ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o systémech Rapid Prototyping a možnosti jejich využití ve slévárenství. V práci jsou nejprve popsány tři nejvýznamnější metody, na kterých je vysvětlen princip a rozdělení. Poté jsou v práci popsány systémy RP vhodné k výrobě pískových forem, keramických skořepin a trvalých forem.
Validace numerické simulace průběhu plnění matečné formy voskem a její následná optimalizace
Bochníček, Štěpán ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je problematika simulace plnění matečné kovové formy voskem.Znalost zaplňování formy voskovou směsí je nezbytným předpokladem pro správnou volbu vtokového systému při zhotovení voskového modelu a také optimálních parametrů vstřikování vosku do formy (teplota, tlak, rychlost plnění).
Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu
Talanda, Ivan ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Cílem práce je vybrat nový modelový vosk pro slévárnu Fimes, a.s., jako náhradu za vosk stávající, již ne zcela vyhovující. Stávající vosková směs způsobovala problémy v technologickém procesu, které vedly ke zvýšené zmetkovitosti. Nová vosková směs má eliminovat stávající problémy a umožnit produkci rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků. Důkladným zkouškám bylo podrobeno několik vosků od předních světových výrobců. Vosky byly zkoušeny v laboratorních i poloprovozních podmínkách. Diplomová práce je řešena jako součást vědecko-výzkumného projektu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - TA01010766: "Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků z Al slitin".
Optimalizace technologie vytavitelného modelu s využitím numerické simulace
Svobodová, Radka ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit průběh vstřikování vosku vstřikolisem za určitých vstupních podmínek a pomocí simulačního programu Cadmould 3D-F® zdokonalit vstřikování a následné tuhnutí vosku. Jen díky dokonalému vstřikování a následnému tuhnutí vosku může být zhotoven přesný voskový model. K porovnání průběhu vstřikování voskové směsi dopomůže simulační program Cadmould 3D-F® a záznamy vstřikování z videokamery. V této práci byl pro porovnání použit simulační program, který se využívá pro simulaci vstřikování plastů. Je zde využita podobnost reologických vlastností vosků a plastů.
Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků
Šmíd, Jiří ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Úvod diplomové práce je zaměřen na přehled používaných technologií v oblasti slévárenství. Jsou zde také popsány principy jednotlivých metod, přičemž metoda FDM je rozebrána podrobněji. Tato metoda byla následně použita v praktické části k výrobě voskových modelů pomocí silikonové formy. Voskové modely byly poté použity k výrobě odlitků metodou vytavitelného lití. Výsledkem této práce je stanovení rozměrových změn v průběhu celé výroby od výkresové dokumentace po skutečný odlitek.
Technologie rychlého prototypování za použití metody FDM a současně technologie vytavitelného modelu
Smrčka, Václav ; Horenský, Jiří (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Stanovení přesnosti voskových modelů je důležitým krokem v širším uplatnění metod rychlého prototypování v průmyslové výrobě odlitků. Výsledkem této práce je srovnání stupňů přesnosti voskových modelů, vyrobených ve formě silikonové a v matečné kovové formě, které se dále využijí v přesném lití. Výsledkem experimentu je zjištění, že modely vyrobené pomocí metod rychlého prototypování jsou pouze o jeden až dva stupně přesnosti horší něž modely vyrobené ve formě kovové.