Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatické externí defibrilátory v teorii a praxi
Burianová, Lucie ; Sojková, Monika (vedoucí práce) ; Heczková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou a významem umisťování automatických externích defibrilátorů u složek integrovaného záchranného systému. V teoretické části popisuji základní anatomii a fyziologii srdce a také patofyziologii vybraných srdečních arytmií. Největší část je věnována samotným automatickým externím defibrilátorům. V několika kapitolách objasňuji filozofii defibrilátorů, popis přístroje, indikace a kontraindikace použití, správné užití defibrilátorů a výhody a nevýhody jejich použití v laické neodkladné resuscitaci. V práci uvádím historii defibrilace a automatických externích defibrilátorů a také zmiňuji studie, které byly na toto téma provedeny. V praktické části byla použita kvantitativní metoda výzkumného šetření formou anonymních dotazníků. Šetření bylo provedeno u složek integrovaného záchranného systému.
Kontrola hladiny glykémie sestrou u kriticky nemocných v intenzivní péči
Vaňková, Daniela ; Heczková, Jana (vedoucí práce) ; Lišková, Iveta (oponent)
Diplomová práce se zabývá kontrolou hladiny glykémie u kriticky nemocných v intenzivní péči se zaměřením na hyperglykémii kriticky nemocných a její možnou terapii v rámci kompetencí ošetřovatelského zdravotnického personálu. Teoretická část práce se zabývá problematikou hyperglykémie u kriticky nemocných z pohledu lékařského, ošetřovatelského a přístrojového. První kapitola popisuje stručný přehled historie inzulinu, především jeho objev a zavedení do praxe. Následující kapitola je věnována pojmům kriticky nemocný, intenzivní medicína, intenzivní péče a také specifická ošetřovatelská péče. Zkrácené informace o etiologii, diagnostice, léčbě a komplikacích diabetu mellitu jsou popsány ve třetí kapitole. Následující kapitoly se podrobně věnují problematice hyperglykémie u kriticky nemocných, sem řadíme kapitoly o glukózové homeostáze u kriticky nemocných, vývoji hladiny glykémie, přístrojové technice, inzulinových protokolech, inzulinoterapii, specificích inzulinoterapie v intenzivní péči a o zásadách správného odběru krve pro stanovení hladiny glykémie v podmínkách intenzivní péče. Empirická část práce obsahuje výzkum zaměřený na zjištění prováděných postupů při korigování hladiny glykémie u kriticky nemocných na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče III. stupně ve...
Úskalí chirurgické léčby obezity z pohledu pacienta
Hakenová, Renata ; Heczková, Jana (vedoucí práce) ; Stoklasová, Radka (oponent)
Diplomová práce se věnuje chirurgické léčbě obezity z pohledu pacienta. Teoretická část se věnuje etiopatogenezi, diagnostice, komplikacím, přidruženým onemocněním, konzervativní a chirurgické léčbě (definice, přehled a rozdělení, principy základních bariatrických výkonů, indikace a kontraindikace a výsledky léčby. S tím souvisejícím specifikům předoperační přípravy, časné a dlouhodobé pooperační péči, psychologické přípravě a výživě po bariatrických operacích. Empirická část byla provedena jako kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření pomocí zavřených otázek s možností vlastních odpovědí. Respondenti byli pacienti s diagnózou morbidní obezity a nebo obezity 3. stupně, kteří absolvovali chirurgickou léčbu v posledních třech letech. Bylo rozdáno 150 dotazníků, vrátilo se jich 125 a z toho bylo 10 dotazníků vyřazeno pro neúplné vyplnění a 6 dotazníků pro nesplňování podmínek respondentů. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit informace, které pacientům před bariatrickým zákrokem chyběly a zda tyto chybějící informace měly zásadní vliv na výsledek bariatrického výkonu. Neméně důležitou částí výzkumu je zjistit vliv bariatrického zákroku na přidružená onemocnění a fyzickou aktivitu respondentů, stejně tak motivaci, důvody preference chirurgické léčby před konzervativní, pooperační komplikace a...
Options preventing catheter-related sepsis during hospitalization
Slavkovská, Jana ; Heczková, Jana (vedoucí práce) ; Mrákava, Vlastimil (oponent)
Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie vedomostí sestier v prevencii vzniku katétrových sepsy. Cieľom práce bolo zistiť odborné vedomosti v prevencii vzniku katétrových sepsy u sestier pracujúcich na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Zmapovať teoretické a praktické možnosti sestier pracujúcich na jednotkách intenzívnej starostlivosti v prevencii katétrových sepsy u hospitalizovaných pacientov. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pozostáva z troch kapitol. Prvú kapitolu sme venovali teoretickému prehľadu nozokomiálnych nákaz a infekcií krvného riečiska. Druhú kapitolu sme zamerali na prehľadu invazívnych vstupov. Tretia kapitola je zameraná prevenciu vzniku katétrovej sepsy . Praktickú časť sme rozdelili na dve kapitoly. V prvom úseku empirickej časti diplomovej práce, ktorá tvorí štvrtú kapitolu sa venujeme charakterizovaniu prieskumnej vzorky, vyhodnoteniu údajov z prieskumu, ktoré sme získali pomocou dotazníkovej metódy zberu údajov. Piatu kapitolu tvorí diskusia a návrhy. Klúčové slová: sepsa, prevence, ošetrovatelství, katéter, sestra, hospitalizace
Ošetřovatelská péče u pacienta s torakoabdominálním aneuryzmatem
Holanová, Marcela ; Heczková, Jana (vedoucí práce) ; Hrenáková, Eva (oponent)
(ČJ) V mé bakalářské práci se zabývám problematikou torakoabdominální výdutě aorty (TAAA). Je to velmi závažné onemocnění sestupné aorty, které vzniká zeslabením, nebo poškozením cévní stěny a může ohrozit pacienta na životě. Chirurgická intervence je nutná už od dilatace nad 5 cm. Ruptura aneuryzmatu je život ohrožující stav, často neslučitelný se životem. Operace tohoto onemocnění se provádí pouze na vysoce specializovaných pracovištích. Hlavním cílem této práce je prezentovat onemocnění TAAA, jeho diagnostiku, léčbu a ošetřovatelskou péči od příjmu až po propuštění. Dílčím cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují průběh rekonvalescence. Praktická část této práce je zpracována formou kvalitativního výzkumu, technikou případové studie pacientky, přijaté k operaci TAAA, a analýzou zdravotnické dokumentace v průběhu celé hospitalizace. Dalšími technikami šetření je pozorování a nestrukturovaný rozhovor se sestrami pečujícími o tuto pacientku. Vzhledem k tomu, že o ošetřovatelské péči u pacientů s TAAA je velmi málo literatury pro sestry, vytvořila jsem v závěru své práce edukační materiál pro sestry v adaptačním procesu, který bude k dispozici pro Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce (NNH). V tomto edukačním materiálu jsem shrnula všechny důležité informace pro kvalitní...
Analogy acetylpyrazin-thiosemikarbazonů jako potenciální léčiva
Heczková, Jana ; Opletalová, Veronika (vedoucí práce) ; Kučerová, Marta (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Jana Heczková Konzultant Doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Název Analogy acetylpyrazin-thiosemikarbazonů jako potenciální léčiva V teoretické části rigorózní práce jsou popsány nové poznatky o antifungálních a antibakteriálních účincích thiosemikarbazonů publikované v letech 2005 - 2012. Thiosemikarbazony mají velmi široké spektrum antimikrobiální aktivity, jejich účinky jsou v mnohých případech srovnatelné i lepší než účinky již používaných farmak. V experimentální části byl popsán postup přípravy thiosemikarbazonů a bylo připraveno těchto 7 sloučenin:  (2E)-2-[1-(pyridin-2-yl)ethyliden]hydrazinkarbothioamid  (2E)-2-[1-(pyridin-3-yl)ethyliden]hydrazinkarbothioamid  (2E)-2-[1-(pyridin-4-yl)ethyliden]hydrazinkarbothioamid  (2E)-2-[1-(2-hydroxyfenyl)ethyliden]hydrazinkarbothioamid  (2E)-2-(2-hydroxybenzyliden)hydrazinkarbothioamid  (2E)-2-[1-(2-hydroxyfenyl)ethyliden]-N,N-dimethylhydrazinkarbothioamid  (2E)-2-(2-hydroxybenzyliden)-N,N-dimethylhydrazinkarbothioamid Všechny připravené thiosemikarbazony byly charakterizovány teplotou tání, IČ a NMR spektry. Čistota byla ověřena elementární analýzou. Tyto látky byly testoványin vitro na antifungální a antibakteriální...
Synthesis of carboxyxanthone derivatives as building blocks for enantiomeric pure compounds. Synthesis and structure elucidation of xanthone derivative (XD) 2-carboxy-6-methoxyxanthone (XD-2)
Heczková, Jana ; Opletalová, Veronika (vedoucí práce) ; Zimčík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Jana Heczková Konzultant Professora Doutora Madalena Maria de Magalhães Pinto, Assoc. Prof. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Název rigorózní práce Syntéza derivátů karboxyxanthonu jako stavebních bloků pro enantiomerně čisté sloučeniny. Syntéza a stanovení struktury derivátu xanthonu (XD) 2-karboxy-6-methoxyxanthonu (XD-2) Důležitost derivátů xanthonu je nesporná. Mají širokou škálu biologických a farmakologických účinků. Mnoho z nich se stalo důležitými stavební bloky pro syntézu nových sloučenin. Chiralita je základní vlastností biologických systémů a odráží základní asymetrie hmoty. Téměř jedna třetina prodeje všech léků po celém světě jsou chirální sloučeniny a autority doporučují, aby chirální léky byly prodávány pouze v čistých enantiomerních formách. Důvodem je, že se enantiomery mohou lišit kvantitativně i kvalitativně v jejich biologické aktivitě. V prvním extrému, může jeden enantiomer postrádat biologickou aktivitu, v opačném extrému, mohou mít oba enantiomery kvalitativně odlišné biologické aktivity. Enantiomery se také liší v biologické dostupnosti - jeden enantiomer může být více biologicky dostupný než ostatní, i distribuční objem je jiný pro levo a jiný pro...
Motivační a demotivační faktory při výkonu povolání všeobecné sestry
Hanousková, Jindřiška ; Heczková, Jana (vedoucí práce) ; Di Cara, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá motivačními a demotivačními faktory, které ovlivňují práci všeobecných sester a jejich spokojenost. Cílem výzkumu je zmapování motivačních a demotivačních faktorů, které ovlivňují pracovní výkonnost všeobecné sestry v Oblastní nemocnici Kolín a. s. Pro výzkum byla vybrána metoda kvantitativního dotazníkového šetření. Dotazník je vlastní konstrukce a představuje písemně sestavené otázky na předem připraveném formuláři. K tvorbě dotazníku byly použity výstupy z několika výzkumů s podobnou problematikou. Na základě mého výzkumu jsem zjistila, že mezilidské vztahy u všeobecných sester patří mezi velmi silné motivační faktory, ale pokud jsou vztahy špatné a nefunkční působí demotivačně a sestry je označily jako důvod pro změnu zaměstnavatele. Za nejsilnější motivační faktor bylo sestrami označeno uznání od pacienta. Vzhledem k tomu, že výzkum byl kvantitativní povahy a zpracovával výsledky z celé nemocnice, bych doporučovala výzkum zopakovat s odstupem času a zaměřit se na preference jednotlivých oddělení a specifika jejich motivačních a demotivačních faktorů. Dále doporučuji výzkum doplnit o zjištění faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců, tak jak jsou uspokojovány zaměstnavatelem. klíčová slova: všeobecná sestra, výzkum, motivace, demotivace, spokojenost sester,...
Současné možnosti a prostředky enterální výživy
Hrnčířová, Naďa ; Heczková, Jana (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
0BABSTRAKT Práce je zaměřena na oblast enterální výživy. Toto téma je nedílnou součástí intenzivní a resuscitační péče, ale i péče standardní a následné. Stále přibývá nových prostředků a přípravky k enterální výživě se zdokonalují. Teoretická část se zabývá malnutricí, rozebírá jednotlivé složky výživy. Velkou část práce tvoří cesty podání výživy. Jedná se o nazogastrickou a nazojejunální sondu, perkutánní endoskopickou gastrostomii, perkutánní endoskopickou jejunostomii, výživový knoflík a sipping. Dále popisuje jejich zavedení, ošetřovatelskou péči, indikace a kontraindikace. V dalších kapitolách pak režimy podávání enterální výživy, její výhody a nevýhody oproti výživě parenterální a komplikace. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření pomocí anonymních dotazníků v oblasti enterální výživy. Šetření proběhlo na čtyřech odděleních tří pražských fakultních nemocnic. Bylo zaměřeno na všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře na jednotkách intenzivní metabolické péče. Zúčastnilo se ho 73 respondentů. Cílem bylo zjistit, jaký režim podávání výživy sestry upřednostňují a jak ho provádějí, analyzovat do jaké míry se v této problematice aktivně zapojují, jak se orientují v přípravcích a zda správně pečují o nazogastrickou a nazojejunální sondu. Výsledky jsou znázorněny v tabulkách, grafech a slovně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HECZKOVÁ, Jana
2 Heczková, Janina
4 Heczková, Jaroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.