Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Risk analysis methods of natural catastrophic processes in high mountain areas
Falátková, Kristýna ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Engel, Zbyněk (oponent)
Glaciální rizika jako jsou laviny, kamenné a suťové proudy, výron vody z ledovce nebo povodeň z průvalového jezera ohrožují životy lidí i jejich obživu a majetek. Mohou se vyvinout do neočekávaných rozměrů a zasáhnout i vzdálená rozsáhlá území. Pro tyto regiony je nutné vypracovat rizikové analýzy, aby se zabránilo ztrátě života a škodě na majetku. Existují různé metody získávání informací o stabilitě svahu, vnitřním složení morénové hráze nebo dostupnosti uvolněné sutě. Lze je rozdělit na ty používané během terénního průzkumu a metody dálkového snímání. Na základě zpracovaných dat je vytvořena riziková analýza, z které případně vyplývá nutnost provést zmírňující opatření.
Zapojení rašelinišť do odtoku z povodí
Vlček, Lukáš ; Falátková, Kristýna
Příspěvek se věnuje hydrologickému režimu povodí, kde rašeliniště tvoří přibližně polovinu rozlohy. Pomocí modelu byly hodnoceny hydrologické procesy v rašeliništi a okolním lese. Z výsledků vyplývá, že rašeliniště výrazně zvyšuje fluktuaci vodního režimu místních toků. Vodní bilance zase ukazuje snížený ochalozovací efekt rašelinišť bez stromového patra oproti lesům na organominerální půdě. Revitalizace rašelinišť tak může mít kromě pozitivního ekologického aspektu negativní hydroogický dopad na okolní krajinu a místní toky.
Vliv intercepce lesního porostu na akumulaci sněhu ve vybraných horských lokalitách v ČR
Nedělčev, Ondřej ; Jeníček, Michal (vedoucí práce) ; Falátková, Kristýna (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem intercepce na akumulaci sněhu. První část práce obsahuje rešerši dostupné české a zahraniční literatury o intercepci tuhých srážek vegetací. V druhé části práce je analyzován vliv druhu lesa na sněhovou pokrývku. V práci jsou porovnány vodní hodnoty z různě hustých lesních porostů a z porostu napadeného kůrovcem s vodní hodnotou z přilehlých volných ploch. V lesním porostu se v akumulačním období hromadí o 28 % sněhu méně než na volné ploše. Poměr vodní hodnoty sněhu v lese a na volné ploše se v průběhu akumulačního období výrazně nemění. Vztah mezi hustotou vegetačního krytu a vodní hodnotou byl vyjádřen pomocí lineární regrese. Výsledky regrese ukazují, že se stoupající hustotou vegetace se snižuje vodní hodnota sněhu.
Změny odtoku vody ve velehorském prostředí, případová studie Kyrgyzský hřbet, Ťan-Šan
Jedličková, Šárka ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Falátková, Kristýna (oponent)
Cílem této práce bylo vyhledat dostupné statistické metody, které je možné využít na sledování změn odtoku řek ve vysokohorském prostředí (a nejen v něm). Jednou z nejčastěji užívaných metod je Mann-Kendall test. Dále pak jsou to testy na homogenitu časových řad, mezi které patří např. Pettitt test nebo Mann-Whitney test. K pozorování změn je také možné využít různé modely. Práce podává charakteristiky povodí řek Ala-Arča, Alamedina a Kara-Bata se zaměřením na jejich odtok. Odtoky řeky Ala-Arča byly zkoumány v letech 1928 - 2010, pro řeku Alamedina byly analyzovány roky 1926 - 2010. A u řeky Kara-Balta je dostupná časová řada pouze za období 1927 - 1994. Klíčová slova: odtok, statistické metody, vysokohorské prostředí, Ťan-Šan, ledovcovo-sněhový režim
Vliv kamenných ledovců na hydrologický režim
Lencová, Kateřina ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Falátková, Kristýna (oponent)
V rámci této práce byla provedena literární rešerše na téma kamenné ledovce a jejich vliv na odtok řek. Kamenné ledovce jsou útvary typické pro vysokohorské periglaciální prostředí. Prostřednictvím akumulace části protékajících ledovcových vod podstatně ovlivňují načasování i množství odtoku vody z povodí. Navíc v sobě konzervují významné objemy vody ve formě pohřbených ledů, jejichž postupné odtávání reguluje odtoky řek zejména v suchých obdobích roku. Byla provedena fyzickogeografická charakteristika velehorského povodí řeky Ala Arča, která byla doplněna podrobnější klimatologickou charakteristikou oblasti na základě vlastního zpracování meteorologických dat z meteorologické stanice Adygine. Podstatou této práce bylo posouzení vlivu kamenných ledovců v povodí osmi vybraných řek, které odvodňují Kyrgyzský a Kungejský hřbet, na jejich hydrologický režim. Bylo zjištěno, že přítomnost kamenných ledovců ve sledovaných povodích ovlivňuje odtokový režim těchto řek zejména snížením rozdílů mezi jejich červnovými a červencovými průtoky. Klíčová slova: kamenný ledovec, hydrologický režim, Ťan Šan
Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)
Falátková, Kristýna
V souvislosti s měnícím se klimatem dochází na mnoha místech planety k ústupu horských ledovců. Jedním z důsledků je i vznik či zvýšení rizika provalení ledovcových jezer nacházejících se v předpolí čela ledovce. Povodeň způsobená průvalem jezera se často objeví nečekaně a může ohrožovat níže položená sídla. V Kyrgyzské části pohoří Tien Shan se nachází asi 350 jezer, u kterých hrozí riziko průvalu. Dlouhodobě sledované a nebezpečné lokality jsou představeny v této práci. Největší pozornost je věnována lokalitě Adygine, v níž se nachází několik jezer různého genetického typu i stáří. Největší jezero lokality, Adygine Horní, je podrobeno detailnějšímu průzkumu s cílem zhodnotit jeho hydrologický režim a potvrdit či vyvrátit spekulace o možnosti provalení tohoto jezera. Klíčová slova: glaciální jezero, hydrologický režim, ústup ledovce, Tien Shan, Kyrgyzstán
Dynamics of glacial lakes and hydrological conditions of a glacial-morainic complex (Adygine, northern Tien Shan)
Falátková, Kristýna ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Petrakov, Dmitry (oponent) ; Pánek, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá hydrologickými poměry v proglaciálním prostředí, se zaměřením na vývoj ledovcových jezer a zhodnocení jejich náchylnosti k průvalu. Studovanou lokalitou je ledovcovo-morénový komplex Adygine, nacházející se v severně orientovaném údolí v pohoří severní Tien Shan, Kyrgyzstán, v nadmořské výšce 3400-4200 m n. m. Ustupující ledovec podmínil za posledních 50 let vznik několika jezer, jež leží ve třech výškových úrovních a mají hydrologické propojení s ledovcem. Pod čelem ledovce se nachází komplex několika generací morén, jímž je tavná voda z ledovce odváděna z lokality. Cíli práce bylo vyhodnotit dosavadní vývoj jednotlivých jezer, jejich náchylnost k náhlému vyprázdnění a možné příčiny, odhadnout pravděpodobný vývoj lokality v budoucnu, analyzovat hydrologický režim jezer a získat bližší informace o podpovrchovém proudění vody z lokality do toku. Pro účely vyhodnocení vývoje jezer byla použita data získaná v terénu (geodetické zaměřování břehové linie, batymetrická měření), ale i satelitní a letecké snímky. Kolísání hladiny jezer bylo sledováno pomocí tlakových čidel a zpracování těchto dat umožnilo analyzovat hydrologický režim těchto jezer v denním, sezónním a ročním měřítku. Pro účely zhodnocení náchylnosti jezer k průvalu byl vytvořen regionálně zaměřený postup využívající data a...
Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)
Falátková, Kristýna
V souvislosti s měnícím se klimatem dochází na mnoha místech planety k ústupu horských ledovců. Jedním z důsledků je i vznik či zvýšení rizika provalení ledovcových jezer nacházejících se v předpolí čela ledovce. Povodeň způsobená průvalem jezera se často objeví nečekaně a může ohrožovat níže položená sídla. V Kyrgyzské části pohoří Tien Shan se nachází asi 350 jezer, u kterých hrozí riziko průvalu. Dlouhodobě sledované a nebezpečné lokality jsou představeny v této práci. Největší pozornost je věnována lokalitě Adygine, v níž se nachází několik jezer různého genetického typu i stáří. Největší jezero lokality, Adygine Horní, je podrobeno detailnějšímu průzkumu s cílem zhodnotit jeho hydrologický režim a potvrdit či vyvrátit spekulace o možnosti provalení tohoto jezera. Klíčová slova: glaciální jezero, hydrologický režim, ústup ledovce, Tien Shan, Kyrgyzstán
Změny odtoku vody ve velehorském prostředí, případová studie Kyrgyzský hřbet, Ťan-Šan
Jedličková, Šárka ; Šobr, Miroslav (vedoucí práce) ; Falátková, Kristýna (oponent)
Cílem této práce bylo vyhledat dostupné statistické metody, které je možné využít na sledování změn odtoku řek ve vysokohorském prostředí (a nejen v něm). Jednou z nejčastěji užívaných metod je Mann-Kendall test. Dále pak jsou to testy na homogenitu časových řad, mezi které patří např. Pettitt test nebo Mann-Whitney test. K pozorování změn je také možné využít různé modely. Práce podává charakteristiky povodí řek Ala-Arča, Alamedina a Kara-Bata se zaměřením na jejich odtok. Odtoky řeky Ala-Arča byly zkoumány v letech 1928 - 2010, pro řeku Alamedina byly analyzovány roky 1926 - 2010. A u řeky Kara-Balta je dostupná časová řada pouze za období 1927 - 1994. Klíčová slova: odtok, statistické metody, vysokohorské prostředí, Ťan-Šan, ledovcovo-sněhový režim
Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)
Falátková, Kristýna ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Hrdinka, Tomáš (oponent)
V souvislosti s měnícím se klimatem dochází na mnoha místech planety k ústupu horských ledovců. Jedním z důsledků je i vznik či zvýšení rizika provalení ledovcových jezer nacházejících se v předpolí čela ledovce. Povodeň způsobená průvalem jezera se často objeví nečekaně a může ohrožovat níže položená sídla. V Kyrgyzské části pohoří Tien Shan se nachází asi 350 jezer, u kterých hrozí riziko průvalu. Dlouhodobě sledované a nebezpečné lokality jsou představeny v této práci. Největší pozornost je věnována lokalitě Adygine, v níž se nachází několik jezer různého genetického typu i stáří. Největší jezero lokality, Adygine Horní, je podrobeno detailnějšímu průzkumu s cílem zhodnotit jeho hydrologický režim a potvrdit či vyvrátit spekulace o možnosti provalení tohoto jezera. Klíčová slova: glaciální jezero, hydrologický režim, ústup ledovce, Tien Shan, Kyrgyzstán

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.