Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Carbon dynamics in the chernozem region after half a century of intensive cultivation
Juřicová, Anna ; Chuman, Tomáš (vedoucí práce) ; Dostál, Tomáš (oponent) ; Maerker, Michael (oponent)
Půda je životně důležitá pro celosvětovou potravinovou bezpečnost a teprve nedávno se půdě začala věnovat pozornost jako nástroji, který může ovlivňovat změnu klimatu, a to díky její schopnosti ukládat velké množství uhlíku a zajišťovat další důležité mimoprodukční funkce. Tyto funkce však ohrožuje několik forem degradace. V zemědělských půdách patří mezi tyto degradace úbytek půdního organického uhlíku (soil organic carbon - SOC) a půdní eroze. Půdní eroze je hlavním procesem laterální redistribuce velkého množství SOC ve svažité zemědělské krajině. Laterální toky dále ovlivňují ukládání SOC v půdě a nepřímo ovlivňují vertikální toky uhlíku mezi půdou a atmosférou. Cílem práce je zkoumat dlouhodobé (> 50 let) regionální změny SOC a analyzovat dopady redistribuce půdy na dynamiku uhlíku ve svažité zemědělské krajině. Pro účely práce považujeme za hlavní zdroje redistribuce půdy vodní erozi a erozi zpracováním půdy. Studie využívá srovnání opakování dat z historického monitoringu (60. léta 20. století), numerického modelování eroze a dynamiky uhlíku pomocí modelu SPEROC-C. Zájmovým územím je černozemní oblast na jižní Moravě v České republice. Výsledky práce ukázaly, že obsah SOC mírně roste od 60. let. Zaznamenaná změna zásoby SOC navíc jednoznačně souvisí s redistribucí půdy. Zásoby SOC se snížily...
Prostorová interpolace a modelování eroze půd
Bek, Stanislav ; Ježek, Josef (vedoucí práce) ; Segeth, Karel (oponent) ; Dostál, Tomáš (oponent)
Disertační práce se zabývá vybranými metodami prostorové interpolace a jejich využitím při numerickém modelování tvaru povrchu Země, zejména eroze půd. První část práce obsahuje popis studovaných metod. Nejprve je uveden výklad metody regularizovaný spline s tenzí (RST), která je osvědčeným nástrojem interpolace prostorových dat. Výklad obsahuje odvození v literatuře chybějících či nejasných pasáží a vysvětlení vztahu metody ke krigingu. Dále je popsán matematický aparát pro digitální popis terénu a pro analýzu jeho geometrických vlastností. Další kapitola se zabývá popisem erozního procesu a vybraných erozních modelů. Druhá část práce uvádí souhrn 5 odborných článků s aplikacemi popsaných metod. Články 1 a 2 jsou zaměřeny na problémy interpolace výškopisných dat a tvorby digitálního modelu terénu. Zabývají se optimalizací metody RST pro konkrétní typy vstupních dat pro modelování půdní eroze. Článek 3 analyzuje prostorovou strukturu půdních dat a pedogenezi Žofínského pralesa. Články 4 a 5 se zabývají prostorovými vlastnostmi výskytu silných dešťů a mapováním erozního faktoru deště. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vývoj aplikace pro monitorování pracovního prostoru mezi stroji skenery SICK
Dostál, Tomáš ; Kovář, Jiří (oponent) ; Andrš, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje stručnou rešerši o skenerech od firmy SICK a metodách pro monitorování pracovního prostoru. Dále je zde popsána implementace monitorovacích metod v robotickém průmyslu. Cílem praktické části bylo navrhnout, implementovat a otestovat aplikaci pro monitorování pracovního prostoru v LabVIEW. Vytvořená aplikace obsahuje možnost využít sériové komunikace se skenerem SICK PLS 101-312 anebo vytvoření simulace monitorovaného prostoru. Na závěr jsou obě tyto možnosti otestovány a vyhodnoceny.
Návrh ražby a primárního ostění tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení
Dostál, Tomáš ; ING, Tomáš Zítko, CEng MICE, EUR (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
Součástí modernizace železniční trati Brno-Přerov je v úseku mezi vesnicí Blažovice a městem Vyškov navržen tunel, skládající se z dvou jednokolejných tubusů přibližné délky 640 m. Tubusy jsou situovány do neogenních jílů s přibližnou výškou nadloží 11 m. Předmětem diplomové práce je návrh vhodné metody ražení, primárního ostění včetně statického výpočtu a geotechnického monitoringu.
Vliv nového základu na konstrukci vinného sklepa
Dostál, Tomáš ; Závacký, Martin (oponent) ; Horák, Vladislav (vedoucí práce)
V tradiční vinařské obci Dolní Bojanovice došlo ke sporu dvou stran. Spor vznikl na základě obavy o negativní dopad na stávající konstrukci vinného sklepa způsobený přitížením novostavbou montované haly. Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení pravděpodobného vlivu základu nové konstrukce na historický vinný sklep.
Prostorová interpolace a modelování eroze půd
Bek, Stanislav ; Ježek, Josef (vedoucí práce) ; Segeth, Karel (oponent) ; Dostál, Tomáš (oponent)
Disertační práce se zabývá vybranými metodami prostorové interpolace a jejich využitím při numerickém modelování tvaru povrchu Země, zejména eroze půd. První část práce obsahuje popis studovaných metod. Nejprve je uveden výklad metody regularizovaný spline s tenzí (RST), která je osvědčeným nástrojem interpolace prostorových dat. Výklad obsahuje odvození v literatuře chybějících či nejasných pasáží a vysvětlení vztahu metody ke krigingu. Dále je popsán matematický aparát pro digitální popis terénu a pro analýzu jeho geometrických vlastností. Další kapitola se zabývá popisem erozního procesu a vybraných erozních modelů. Druhá část práce uvádí souhrn 5 odborných článků s aplikacemi popsaných metod. Články 1 a 2 jsou zaměřeny na problémy interpolace výškopisných dat a tvorby digitálního modelu terénu. Zabývají se optimalizací metody RST pro konkrétní typy vstupních dat pro modelování půdní eroze. Článek 3 analyzuje prostorovou strukturu půdních dat a pedogenezi Žofínského pralesa. Články 4 a 5 se zabývají prostorovými vlastnostmi výskytu silných dešťů a mapováním erozního faktoru deště. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fully-Differential Frequency Filters with Modern Active Elements
Langhammer, Lukáš ; Dostál, Tomáš (oponent) ; Štork, Milan (oponent) ; Jeřábek, Jan (vedoucí práce)
This doctoral thesis focuses on research in the field of frequency filters. The main goal is to propose and analyze fully-differential current-mode frequency filters employing modern active elements. Presented filters are proposed using current followers, operational transconductance amplifiers, digitally adjustable current amplifiers and transresistance amplifiers. The proposal is focusing on ability to control some of the typical filter parameter or parameters using controllable active elements suitably placed in the circuit structure. Individual presented filters are proposed in their single-ended and fully-differential forms. Great emphasis is paid to a comparison of the fully-differential structures and their corresponding single-ended forms. The functionality of each proposal is verified by simulations and in some cases also by experimental measurements.
Filtrační struktury pro fotovoltaické elektrárny
Hruška, Petr ; Dostál, Tomáš (oponent) ; Petržela, Jiří (vedoucí práce)
Semestrální práce se věnuje problematice chvění fotovoltaických panelů, která se projevuje především ve slyšitelné oblasti. Od fotoelektrického jevu se postupně dílčími kroky dostává přes fotovoltaický článek, panel, string, elektrárnu k definování příčiny chvění. Cílem práce je návrh elektrického filtru typu dolní propust potlačujícího rušivé složky, který zamezí slyšitelnému chvění panelů a tím i celého systému fotovoltaické elektrárny.
Stereofonní audio výkonový zesilovač ve třídě D
Kazelle, Kamil ; Dostál, Tomáš (oponent) ; Brančík, Lubomír (vedoucí práce)
Obsahem práce je návrh a realizace stereofonního audio výkonového zesilovače ve třídě D o výstupním výkonu 2x20W. Práce zahrnuje i návrh a realizaci předzesilovač a napájecí jednotku. Samotná práce je pak rozdělena do čtyř bloků. V prvním bloku je shrnuta teorie problematiky zesilovačů ve třídě D, v druhém jsou pak rozebrány navržené obvody, v třetím bloku jsou prezentovány výsledky simulací v programu PSpice a v posledním čtvrtém bloku je popsána realizace obvodů a prezentace naměřených hodnot.
Aplikace syntetických bloků při syntéze elektronických obvodů
Labudík, Marek ; Dostál, Tomáš (oponent) ; Petržela, Jiří (vedoucí práce)
V projektu jsou zkoumány syntetické cívky a FDNR, obvody jsou nejprve odsimulovány ve snapu, ze kterého jsem získal graf závislosti vstupní impedance na frekvenci a vztah pro výpočet této impedance. Výsledky z této simulace byly použity pro simulace v programu PSpice, kde jsem dané obvody porovnával s ekvivalentními obvody, které jsem skládal na základě vztahu ze snapu. Některé zkoumané syntetické cívky a FNDR byli potom použity pro simulaci oscilátorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Dostal, Tadeáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.