Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka
Divišová, Lucie ; Mocná, Dagmar (vedoucí práce) ; Křivánek, Vladimír (oponent) ; Hník, Ondřej (oponent)
Disertační práce Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka Mgr. Lucie Divišová ABSTRAKT Výzkumný problém v disertační práci Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího jazyka jsme formulovali jako problém recepce konkrétní poezie, která je svébytným a atypickým žánrem poezie, a jejího možného začlenění do výuky francouzštiny jako cizího jazyka u specifických skupin vysokoškolských studentů. V závěru přecházíme od teorie substantivní, vypovídající pouze o recepci konkrétní poezie u daných studovaných subjektů v konkrétních podmínkách (u čtyř specifických skupin vysokoškolských studentů), k teorii formální (vypovídající o jevu jako takovém - jak a proč prohlubuje konkrétní poezie vztah k cizímu jazyku, jeho jazykové a literární složce, a jaký je přínos pro začleňování poetického, resp. literárního textu do výuky cizího jazyka vůbec). Cílem našeho akčního výzkumu je přispět k rozšíření odborného poznání, které v naší práci spočívá v propojení literárně-vědného poznání k tématu konkrétní poezie a didaktického teoretického poznání a následně v transformaci tohoto poznání do kvalitativního didaktického výzkumu, týkajícího se recepce konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka. Náš výzkum má i cíl praktický: získané informace o recepci konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka mohou být...
Krizový management ve vybrané organizaci
DIVIŠOVÁ, Lucie
Diplomová práce se zabývá analýzou krizového managementu ve vybraném podniku. Práce je zaměřena především na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, její zabezpečování a dodržování.
Odměňování pracovníků ve vybraném podniku
DIVIŠOVÁ, Lucie
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat systém odměňování ve vybraném podniku a navrhnout změny pro zlepšení řízení této oblasti. Text práce obsahuje základní informace o společnosti, historii a organizační strukturu. Dále práce obsahuje analýzu systému odměňování a analýzu vývoje průměrných mezd v období 2006 - 2011 . Práce je zakončená stanovením návrhů na změny, které podniku umožní zlepšit motivovanost a stávající systém odměňování pracovníků a tím i konkurenceschopnosti podniku na trhu práce.
Koncepce bydlení na úrovni měst a obcí v ČR
Divišová, Lucie ; Toth, Petr (vedoucí práce) ; Mizerová, Ivana (oponent)
Diplomová práce analyzuje problematiku bytové politiky na komunální úrovni. Je rozebíráno současné postavení obcí v České republice v souvislosti s koncepcí bydlení a úlohy jednotlivých subjektů, které v ní hrají roli. Klíčový je zde stát, který významně ovlivňuje námi rozebíranou politiku především prostřednictvím legislativních opatření. Nacházíme jak objektivní, tak i vnitřní problémy, u kterých jsou navrhována možná řešení. Na vybrané koncepci je snaha poukázat prostřednictvím metodického návrhu na možné klady a zápory. Výše zmíněných rozborů lze dosáhnout podrobným prostudováním situace na základě aktuálních informací získaných spoluprácí s Ministerstvem pro místní rozvoj a vedením konkrétní obce, dále na základě mnou prošetřených informací z praxe. Cílem je definovat a zhodnotit současnou situaci tvorby koncepce bydlení v České republice a obohatit ji vlastními postřehy a názory.
Úloha českých bank v úvěrování retailové klientely a analýza vývoje zadluženosti domácností v ČR
Divišová, Lucie ; Bakulová, Stanislava (vedoucí práce) ; Bauerová, Jarmila (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat vývoj a současný stav zadluženosti českých domácností. Před vlastním rozborem zadluženosti domácností jsou v rámci druhé kapitoly podrobně představeny úvěrové produkty, které jsou nabízeny retailovému klientovi na českém finančním trhu a které úzce souvisí se zadlužováním domácností. Analýza vývoje zadluženosti domácností v ČR, která je součástí třetí kapitoly, je rozdělena na rozbor zadluženosti domácností vůči bankovnímu a vůči nebankovnímu sektoru. V této kapitole jsou rovněž zmíněny příčiny růstu zadluženosti domácností, možná hrozící rizika z rostoucího vývoje zadluženosti, působení úvěrových registrů v ČR a problematika nesplácených úvěrů ze strany klienta. Obsahem závěrečné kapitoly je komparace zadluženosti domácností v ČR a v EU.

Viz též: podobná jména autorů
6 DIVIŠOVÁ, Lucie
1 Divišová, L.
1 Divišová, Lada
1 Divišová, Lenka
2 Divišová, Ludmila
2 Divišová, Ludvika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.