National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Stanovení ratingu společnosti J&T BANKA, a.s.
Compeĺ, Pavol ; Bauerová, Jarmila (advisor) ; Musílek, Petr (referee)
Práce se zaměřuje zejména na metodologii, na základě které je určována ratingová známka. Tato oblast ratingu ještě stále zůstává poněkud neodkryta, byť ji ale světové ratingové agentury v tajnosti nedrží. Spíše naopak, dobrovolně ji na svých internetových stránkách zveřejňují. Metodologie nebude vysvětlována pouze v teoretické rovině, ve které je poměrně složité si představit, co všechno se v některých formulacích a definicích může skrývat. Záměrem práce je jednoduchou formou, v postupných krocích, provést všechny důležité analytické kroky, které by též udělal ratingový analytik.
Postavení stavební spořitelny na finančním trhu
Kunc, Vojtěch ; Bauerová, Jarmila (advisor)
Předmětem této práce je postavením stavební spořitelny na finančním trhu. Najdeme zde její vymezení i vymezení samotného stavebního spoření-popisuje princip fungování a jeho právní úpravu v České republice. Vedle historického vývoje a popisu situace na českém trhu se zabývá konkurencí stavebních spořitelen ve financování bydlení. Jsou zmíněny hypoteční úvěry a různé státem podporované úvěry. Najdeme zde i srovnání se Slovenskou republikou.
Financování deficitu (schodku) státního rozpočtu v České republice
Bauerová, Veronika ; Bauerová, Jarmila (advisor)
V první časti jsou uvedeny příčiny vzniku deficitu státního rozpočtu, vývoj deficitu v letech 1993 - 2005 a možné způsoby financování deficitu státního rozpočtu. Větší část práce je věnována charakteristice krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů a pdmínkám jejich prodeje, rozdělení dluhopisů v ČR podle typu instrumentu, podle typu držitele a podle doby splatnosti a jejich vývoji v letech 1997 - září 2006.
Kombinace finančních produktů při řešení bytové potřeby v rámci jedné finanční skupiny
Zvolánková, Martina ; Bauerová, Jarmila (advisor)
Bakalářská práce hodnotí kombinaci finančních produktů při řešení bytové potřeby v rámci jedné finanční skupiny - České spořitelny. Nejprve rozebírá právní rámce pro hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Uvádí formy podpory a kontroly státu pro získání bydlení, napojení na státní rozpočet. Mapuje vývoj hypoték a úvěrů ze stavebního spoření pro občany u České spořitelny. Uvádí konkrétní nabídku úvěrů a typizuje jednotlivé produkty pro bydlení, které nabízí Česká spořitelna a Stavební spořitelna Buřinka. Uvádí zajištění úvěrů Pojišťovnou ČS. Předkládá konkrétní případné kombinace úvěrů na bydlení v modelových příkladech. Řeší podmínky úvěrů a pravidla, podle kterých se klient má při výběru řídit.
Porovnanie Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. a Burzy cenných papírů Praha, a.s. a perspektívy ich budúceho vývoja
Branikovičová, Dagmara ; Bauerová, Jarmila (advisor)
Práca sa zaoberá porovnaním Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. a Burzy cenných papírů Praha, a.s.. V prvej časti práce som sa zamerala na vznik búrz a niektoré charakteristiky a významné udalosti sa ich týkajúce.V ďalšej časti som sa zamerala obchodný systém búrz a násladne v tretej časti na komparáciu búrz z hľadiska obchodného systému a niektorých výsledkov obchodovania a tiež na perspektívu ich budúceho vývoja.
Dluhopisy a výnosové křivky
Janeček, Martin ; Bauerová, Jarmila (advisor)
Práce vychází z platné legislativní úpravy dluhopisů v rámci ČR. V jednotlivých kapitolách pojednává o dluhopisech jako nástroji ČNB k ovlivňování úrokových sazeb v ekonomice, o dluhopisech jako investičním instrumentu v ČR a o metodě oceňování dluhopisů. Práce rovněž vymezuje teoretický aparát týkající se výnosových křivek, zaměřuje se zejména na jejich konstrukci a uplatnění při oceňování dluhopisů.
Trh státních dluhopisů v Maďarsku
Struhár, Krisztína ; Bauerová, Jarmila (advisor)
Tato práce popisuje trh státních dluhopisů v Maďarsku a změny, které nastaly během let 2001 až 2005. Zabývá se institucemi, které hrají důležitou roli při emisi státních dluhopisů. Pro pochopení změn na trhu státních dluhopisů je stručně uveden makroekonomický vývoj země ve sledovaném období. Stěžejní část práce se zabývá vývojem trhu v letech 2001 až 2005. Práce zkoumá trend emitovaného objemu státních dluhopisů, přibližuje také změnu v postavení jednotlivých investorů na trhu. Téma dokresluje popis sekundárního trhu prostřednictvím obchodů na Budapešťské burze a OTC trhu a porovnání postavení státních cenných papírů na Budapešťské burze vůči akciím a nestátním dluhopisům.
Srovnání Burzy cenných papírů Praha a Burzy cenných papírů Bratislava a perspektivy jejich budoucího vývoje
Sysel, Vladimír ; Bauerová, Jarmila (advisor)
Novodobá historie burz cenných papírů v České a Slovenské republice byla započata začátkem 90. let minulého století. Tato práce charakterizuje jejich vývoj a porovnává Burzu cenných papírů Praha a Burzu cenných papírů Bratislava v oblasti jejich orgánů, členství, burzovních indexů, tržních segmentů, způsobů obchodování, obchodovaných instrumentů, objemu a struktuře obchodů, výši a struktuře tržní kapitalizace, obratu tržní kapitalizace a dalších charakteristik. Na závěr také nastiňuje možnosti jejich dalšího vývoje.
Analýza výkonnosti zahraničních fondů kolektivního investování v ČR
Horváth, Michal ; Musílek, Petr (advisor) ; Bauerová, Jarmila (referee)
Práce popisuje ukazatele a metody hodnocení fondů kolektivního investování a tyto metody pak aplikuje na 6 vybraných zahraničních akciových podílových fondů nabízených v ČR. Zahrnuty jsou ukazatele a metody zkoumající výnosnost (např. výnosová míra, relativní výnosnost), ukazatele zkoumající riziko (např. směrodatná odchylka), poměrové ukazatele vyplývající z modelu oceňování kapitálových aktiv (CAMP) a některé doplňkové ukazatele (např. procento kladných měsíců, resp. měsíců s kladným výnosem, maximální ztráta za periodu). V práci je také porovnáváno riziko a výnos jednotlivých fondů vzhledem k benchmarku.
Analýza sektoru špeciálnych fondov v ČR
Milata, Matej ; Musílek, Petr (advisor) ; Bauerová, Jarmila (referee)
Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku špeciálnych fondov kolektívneho investovania v Českej republike. V úvodnej časti sú priblížené základne charakteristiky kolektívneho investovania, jeho historický a právny rámec. Následne je v práci naznačený teoretický aparát potrebný k výberu vhodnej investície do špeciálneho fondu. Predmetom záverečnej časti je rozbor situácie v sektore špeciálnych fondov kolektívneho investovania v ČR ako i vlastná analytická časť konkrétneho špeciálneho fondu.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 BAUEROVÁ, Jana
2 Bauerová, Jana
1 Bauerová, Jaroslava
1 Bauerová, Jiřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.