National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Historie drobného peněžnictví v českých zemích a jeho význam v současnosti
Mathonová, Ivana ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Práce se zabývá vývojem peněžních ústavů poskytujících služby drobným klientům (zejména spořitelen a záložen) v českých zemích od počátku 19. století po současnost. Detailněji se zaměřuje na problémy v sektoru družstevních záložen v 90. letech 20. století. Popisuje změny v Zákoně o spotřebních a úvěrních družstvech, hodnotí stav tohoto sektoru v současnosti a porovnává jej s se službami bankovních institucí.
Komparativní analýza agregovaných bankovních výkazů vybraných bank působících v českém bankovním systému
Vašáková, Iva ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Bakalářská práce se zabývá analýzou účetních výkazů vybraných bank v českém bankovním systému, zejména analýzou bankovních bilancí. Úvodní část se zabývá právní úpravou účetnictví bank, charakteristikou a obsahovým vymezením bilance banky. Bližší pozornost je zaměřena na jednotlivé kategorie a druhy cenných papírů, na jejich oceňování a účtování. Jsou zde objasněny účetní metody, které banka při vedení účetnictví používá a v souladu s nimiž vyhotovuje účetní závěrku. Další část se věnuje rozboru účetních výkazů a analýze nekonsolidovaných bankovních bilancí vybraných bank. Nejprve jsou analyzovány bilance GE Money Bank v letech 2002 až 2006 a dále jsou komparovány bilance České spořitelny, Raiffeisenbank. a eBanky sestavené k 31. 12. 2006.
Transformace bankovního systému Čínské lidové republiky v kontrastu se světovým bankovním rozvojem
Wartlik, Tomáš ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Tato práce se zaměřuje na analýzu dosavadního vývoje bankovnictví Čínské lidové republiky, jeho současnou podobu a perspektivy dalšího vývoje. Zahrnuje také osvětlení ostatních oblastí čínského finančního systému i hospodářství jako celku, a to v oblastech relevantních pro popis bankovnictví. V kontextech je věnována pozornost dosavadním poznatkům světové bankovní teorie a jejich aplikaci ve specifických podmínkách nejlidnatější ekonomiky světa, která si i přes tržní reformy snaží zachovat některé aspekty socialistického systému. V neposlední řadě pak práce obsahuje rozbor vlivu některých čínských reformních postupů na světovou ekonomiku.
Bankovní tajemství a ochrana klientských informací v českém bankovnictví
Trpáková, Olga ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Cílem bakalářské práce bylo zpracovat problematiku bankovního tajemství, ochrany osobních údajů. Do současné legislativy ČR byl institut bankovního tajemství zaveden zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, který ovšem bankovní tajemství jako pojem nedefinuje, pouze jej předmětně vymezuje. V nadnárodním měřítku můžeme pozorovat snahu o globalizaci bankovního tajemství v nadnárodním měřítku. Příkladem takové spolupráce je Směrnice č. 2003/48/EHS o společném systému zdanění příjmů z úspor úrokového charakteru přijatá nejen členskými zeměmi EU.
Kombinace finančních produktů při řešení bytové potřeby v rámci jedné finanční skupiny
Szabóová, Klára ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Práce popisuje použití hypotečního úvěru a stavebního spoření při financování bytové potřeby na území České republiky. Pozornost je věnována také státní podpoře bydlení, především Státnímu fondu rozvoje bydlení a jím poskytovaným úvěrům pro mladé. Na dvou modelových příkladech jsou ukázány různé kombinace produktů skupiny ČSOB s využitím státní podpory. Varianty řešení jsou hodnoceny podle celkově zaplacených finančních prostředků a průměrného měsíčního zatížení.
Vymezení a úprava informační povinnosti v rámci českého bankovního systému
Deržáková, Ilona ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Bakalářská práce se týka informační povinnosti bank, jak ji vymezuje česká legislativa. První část je zaměřena na informační povinnost komerčních bank ve vztahu k jednostlivým subjektům, ve druhé části je uvedena informační povinnost České národní banky. Zvláštní důraz je kladen na zveřejňované informace.
Sdílení klientských informací, jeho úprava a aktuální podoba v České republice
Blahová, Kristýna ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Sdílení klientských údajů je v dnešní době velice aktuálním tématem a dotýká se prakticky každého občana. Práce se snaží nastínit současnou situaci v České republice. Je rozvržena do čtyř hlavních kapitol, ve kterých je nahlíženo na sdílení klientských údajů z více pohledů a to především z pohledu legislativního a institucionálního. Další části jsou věnované současné situaci a budoucímu vývoji v České republice a srovnání tohoto stavu se situací na Slovensku.
Vymezení a úprava informační povinnosti v rámci českého bankovního systému
Valeš, Tomáš ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Práce poměrně detailně zkoumá několik rovin informační povinnosti v českém bankovním systému. Konkrétně se zaměřuje na informační povinnost České národní banky a povinnosti komerční banky vůči těmto čtyřem subjektům: České národní bance, Ministerstvu financí, veřejnosti a ostatním bankám. Každé z těchto oblastí se věnuje jedna kapitola. Hlavním zdrojem bakalářské práce jsou zákonné a podzákonné normy, které se vztahují k jednotlivým úrovním informační povinnosti. Každá kapitola je členěna do podkapitol, které odpovídají zmíněným právním normám.
Kombinace finančních produktů při řešení bytové potřeby v rámci jedné finanční skupiny
Petrášová, Martina ; Bakulová, Stanislava (advisor)
V práci je uvedeno, co se rozumí řešením bytové potřeby a jednotlivé produkty, které jsou využívány k financování bydlení. Dále jsou zde obecně popsány kombinace těchto produktů s ohledem na možné využití různých forem státní podpory. Nemalou část práce tvoří modelový případ, ve kterém jsou jednotlivé kombinace aplikovány do praxe, a na základě vypočtených výsledků je možné porovnat tyto kombinace z hlediska výhodnosti pro klienta.
Licencování bank a autorizační povinnosti bank v rámci regulace a dohledu bank
Masná, Kateřina ; Bakulová, Stanislava (advisor)
Tato bakalářská práce vymezuje bankovní licenci a podmínky vstupu do bankovního odvětví jako efektivní nástroj regulace a dohledu bank. Hlavním cílem je analýza současné právní úpravy udělování bankovních licencí (včetně principu jednotné bankovní licence), odnímání bankovních licencí a autorizačních povinností bank v České republice. V kontextu s ekonomickou situací na bankovním trhu je v této práci rozebrán historický vývoj legislativních změn ve výše zmíněných oblastech bankovnictví od roku 1990 do roku 2007.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.