Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tvorba digitálních modelů terénu z dat leteckého laserového skenování a jeho využití pro aktualizaci výškopisu ZABAGED
Dušánek, Petr ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Brázdil, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou Digitálních modelů terénu z dat letec- kého laserového skenování. Tato metoda sběru dat o zemském povrchu je jedna z nejnovějších a vývoj aplikací je hojně rozvíjen jak na akademické půdě tak se v poslední době stává předmětem zájmu předních výrobců fotogrammetrických a GIS softwárů. Podstatná část práce se zabývá tvorbou vlastního algoritmu pro filtraci mrač- na bodů. V práci jsou zhodnoceny dosažené výsledky a kriticky zmíněny problémy a nedostatky. Vzhledem k tomu, že pro práci byla použita data zapůjčená odborem foto- grammetrie Zeměměřického úřadu v Pardubicích, jsou v práci zmíněny i návrhy pro získání kvalitnějšího mračna bodů, které by pravděpodobně mohlo být využito i pro modelovaní 3D objektů na zemském povrchu. Klíčová slova Letecké laserové skenování, Filtrace, DTM Vedoucí práce Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. iii
Topografické mapování skalních útvarů s využitím dat leteckého laserového skenování
Lysák, Jakub ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Brázdil, Karel (oponent) ; Šíma, Jiří (oponent)
Abstrakt Práce se komplexním způsobem věnuje topografickému mapování skalních útvarů s využitím moderních technologií, od pořizování a zpracování dat leteckého laserového skenování (LLS) v těchto oblastech, přes navazující tvorbu obsahu topografických databází z těchto dat až po jejich kartografické zpracování do podoby topografické mapy. V úvodu práce jsou diskutovány otázky jejího významu pro praxi a souvislost topografického mapování skal s dalšími obory lidské činnosti. Část týkající se LLS popisuje produkty odvozené z těchto dat, které jsou vhodné pro topografické mapování skal, a diskutuje specifika pořizování a zejména zpracování dat LLS v zalesněném členitém reliéfu. Podrobně jsou vysvětleny existující přístupy k řešení uvedené problematiky a identifikovány jejich nedostatky. Formou případových studií jsou prezentovány vlastní přístupy k řešení tohoto úkolu, zahrnující tři provedené a další tři navržené experimenty a hodnocení dosažených výsledků. Součástí jsou také doporučení týkající se mapování pískovcových skalních měst v Česku metodou LLS. Topografická část práce popisuje současnou reprezentaci skal a souvisejících objektů v ZABAGED s vysvětlením historických souvislostí, analyzuje stávající data a identifikuje jejich nedostatky zejména ve vztahu k LLS. Rešerše shrnuje stávající...
Kartografické aspekty materiálů dálkovhé průzkumu Země
Bělka, Luboš ; Voženílek, Vít (vedoucí práce) ; Brázdil, Karel (oponent) ; Talhofer, Václav (oponent)
Kartografické aspekty materiálů dálkového průzkumu Země Cartographic Aspects of Remote Sensing Materials Disertační práce Mgr. Luboš Bělka ABSTRAKT Předmětem disertační práce je komplexní výzkum tvorby kartografických děl obsahujících materiály dálkového průzkumu Země. Autor se zaměřuje na ortofotografické zobrazení území (ortofotomapa) z pohledu základního a účelového geografického produktu. Disertační práce se zabývá výchozími podklady a metodami tvorby ortofotomap, základním (topografickým) a účelovým (tematickým) obsahem ortofotomap a zobrazovacími prostředky pro jeho vyjádření při vyváženém použití obrazové a znakové složky. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnocení současné tvorby ortofotomap, včetně jejich kritického posouzení, sestavení metodiky jejich tvorby a formou případových studií předložit možné varianty tvorby perspektivních ortofotomap zejména pro účely státní správy a územní samosprávy a motivovat k odborné diskuzi k problémovým otázkám včetně základních konceptů ortofotomap, zobrazovacím metodám apod. KLÍČOVÁ SLOVA: ortofotomapa, kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země, obsah ortofotomapy ABSTRACT Orthophotographic projection of territory (orthophotomap) as a basic and special geographic product is the main subject of the thesis. The research is focused on a proper...
Tvorba digitálních modelů terénu z dat leteckého laserového skenování a jeho využití pro aktualizaci výškopisu ZABAGED
Dušánek, Petr ; Brázdil, Karel (oponent) ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou Digitálních modelů terénu z dat letec- kého laserového skenování. Tato metoda sběru dat o zemském povrchu je jedna z nejnovějších a vývoj aplikací je hojně rozvíjen jak na akademické půdě tak se v poslední době stává předmětem zájmu předních výrobců fotogrammetrických a GIS softwárů. Podstatná část práce se zabývá tvorbou vlastního algoritmu pro filtraci mrač- na bodů. V práci jsou zhodnoceny dosažené výsledky a kriticky zmíněny problémy a nedostatky. Vzhledem k tomu, že pro práci byla použita data zapůjčená odborem foto- grammetrie Zeměměřického úřadu v Pardubicích, jsou v práci zmíněny i návrhy pro získání kvalitnějšího mračna bodů, které by pravděpodobně mohlo být využito i pro modelovaní 3D objektů na zemském povrchu. Klíčová slova Letecké laserové skenování, Filtrace, DTM Vedoucí práce Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. iii

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.