Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
The Town Vimperk and Its Surroundings in Regard to the German Written Documents by the Princely Family of Eggenberg from the Second Half of the 17th Century. On the German Language in Bohemia.
Kříž, Václav ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století.
The Town Vimperk and Its Surroundings in Regard to the German Written Documents by the Princely Family of Eggenberg from the Second Half of the 17th Century. On the German Language in Bohemia.
Kříž, Václav ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá textologickou analýzou pěti vybraných německy psaných listin vydaných eggenberskou kanceláří v Českém Krumlově mezi lety 1652-1695. V souvislosti s tím se také snaží doplnit i poznatky k historii šumavského města Vimperka a jeho blízkého okolí v době jeho eggenberské správy ve druhé polovině 17. století. Strukturu práce představují dvě její hlavní části, a to část historická a část jazykovědná. V první části práce je přiblížen samotný štýrský rod Eggenberků a jeho knížecí větev působící od roku 1622 i na území jihočeské provenience. Zároveň jsou představeni samotní vystavovatelé analyzovaných listin, Anna Maria (1609-1680) a její syn Johann Christian von Eggenberg (1641-1710), popsána je situace ve městě Vimperku a jeho okolí v rozmezí let 1630-1719 a činnost a produkce kanceláří daného období. Druhá část práce se pak zabývá samotnou textologickou analýzou externích a interních rysů listin. Na základě tohoto textologického rozboru se tak snaží přispět k poznatkům o německém jazyku v Čechách v kontextu šlechtických dvorských kanceláří ve druhé polovině 17. století.
Early New High German Documents of Loket until the Period of he Reign of the Habsburgs in the Czech Lands (1526). A History-Linguistic Study.
Koláříková, Marie ; Vodrážková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá historicko-lingvistickou analýzou osmnácti německy psaných listin v rozmezí let 1364-1517 rozdělených dle původu vzniku na šest královských a dvanáct městských listin, jejichž obsah se váže k městu Loket. První část se zaměřuje na obecné uvedení ke stavu bádání v oblasti dějin a diplomatického materiálu města, dále k dějinám města a na problematiku kanceláří, jazyka a textů kanceláří. Druhá část vychází z listinného materiálu a obsahuje analýzu makrostruktury a mikrostruktury listin. Z analýzy makrostruktury vychází podle použitých formulí struktury modelová struktura analyzovaných listin, která poté slouží jako výchozí struktura pro analýzu mikrostruktury. Mikrostrukturní analýza zjišťuje, jakými jazykovými prostředky jsou jednotlivé části formulovány. Z výsledků práce je patrné, že se struktura listin drží jistého vzoru, který se ovšem od výchozí struktury liší. Struktura královských listin vykazuje oproti listinám městským větší stabilitu jak v rozvržení a použití formulí, tak v jejich jazykové formulaci. Klíčová slova: deutsche Sprache, Historiolinguistik, Urkunden, Geschichte (bis 1526), Böhmen
Castle Library of Otto Jr. on Nostitz in Jawor
Šípek, Richard ; De Barbieri, Laura (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent) ; Bernhard, Jan Andrea (oponent)
JAVORSKÁ ZÁMECKÁ KNIHOVNA OTTY MLADŠÍHO Z NOSTIC Někdejší zámecká knihovna z dolnoslezského Javoru představuje jedinečný barokní knihovní soubor, jenž vznikl krátce po polovině 17. století sběratelskou činností Otty mladšího z Nostic, významného raně novověkého bibliofila. Krátce po jeho smrti byl celý knihovní fond čítající bezmála 5 000 svazků společně s neknižními sbírkami zakoupen jeho bratrem Janem Hartvíkem, hrabětem z Nostic a převezen do Prahy. V nově vystavěném paláci na malostranském Maltézském náměstí byla Ottova knižní sbírka položena za základ budoucí Majorátní knihovně hrabat z Nostic a Rienecka, v jejímž fondu se javorská zámecká knihovna dochovala téměř v úplnosti až do dnešních dnů. Tato disertační práce si klade za cíl představit původce javorské knihovny Ottu mladšího z Nostic, jeho knihovnu, její obsahové složení i osudy po Ottově smrti. Hlavní složkou doktorandské práce jsou však výsledky zevrubného provenienčního průzkumu nejstarší části knihovního fondu. Nostická knihovna dosud disponuje pouze zastaralým katalogem z 19. století, který nepokrývá fond v úplnosti (adligáty v přívazcích) a namnoze reformuluje znění knižních titulů. Provenienční průzkum je proto mimo jiné přípravnou fází na rekatalogizaci fondu Nostické majorátní knihovny, během níž byly vytipovány nejvzácnější a...
"Because the time is near." Eschatology in Grimmelshausen's "Simplicianische Schriften": The Time and Figures of Revelation
Maroszová, Jana ; Tvrdík, Milan (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent) ; Václavek, Ludvík (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Institut für Deutsche Philologie Resumé Dissertation / Disertační práce "Denn die Zeit ist nahe." Eschatologie in Grimmelshausens Simplicianischen Schriften: Zeit und Figuren der Offenbarung. "Čas je blízko." Eschatologie v Grimmelshausenově "Simpliciánských spisech": Čas a figury zjevení "Because the time is near." Eschatology in Grimmelshausen's "Simplicianische Schriften": The Time and Figures of Revelation Autor: PhDr. Jana Maroszová Studijní obor / Fach: Filologie, Germánské jazyky a literatury / Neuere Deutsche Literatur, Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters Vedoucí / Betreuer: Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.; Prof. Dr. Friedrich Vollhardt LS 2011 / Sommersemester 2011 1 "Čas je blízko." Eschatologie v Grimmelshausenově "Simpliciánských spisech": Čas a figury zjevení Resumé Tato disertační práce se zabývá tzv. "Simpliciánskými spisy" německého barokního autora Hanse Jacoba Christoffela von Grimmelshausena (1621/22-1676). Spisy se skládají z celkem deseti knih, jejichž sounáležitost deklaroval v poslední z nich sám autor. Prvních pět knih tvoří román Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (1668), šestá kniha je pokračováním, tzv....
Staročeský "Jetřich Berúnský" a středohornoněmecký "Laurin"
Hon, Jan ; Jiroušková, Lenka (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Předložená práce analyzuje staročeský epos ‚Jetřich Berúnský', a to zejména s ohledem na jeho středohornoněmeckou předlohu ‚Laurin'. Stopuje kontext vzniku německé básně a její kulturně- -historické interpretační předpoklady a zabývá se otázkou, jak jsou tyto aspekty rekontextualizovány s přechodem látky do nového jazykového a kulturního prostředí. V centru pozornosti tak stojí jednak ukotvení předlohy v tradicích hrdinské epiky a dvorského románu, jednak způsoby naplnění horizontu očekávání českého publika ve 14. století. V souvislosti s druhým z těchto aspektů je rovněž pojednána otázka datace vzniku ‚Jetřicha Berúnského'. Práce předkládá nové indicie pro jeho starší dataci, než jaká byla dosud všeobecně přijímána, a to místo do druhé poloviny 14. století na jeho začátek. Předložené indicie vycházejí jednak z doplnění dosavadních jazykově-historických analýz, jednak z analýzy vztahu jediného dochovaného českého znění textu k složité genezi eposu německého, a v neposlední řadě z analýzy dosud nezohledněných motivických, a zejména narativních shod s ‚Dalimilovou kronikou'. V závěru jsou na základě předložených zjištění formulována deziderata pro další zkoumání literární situace v Čechách 14. století.
Women figures in "Kudrun" and in the "Nibelungenlied"
Špilerová, Jana ; Werner, Williams (vedoucí práce) ; Bok, Václav (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám postavami urozených žen v eposu ‚Kudrun' a Písen o Nibelunzích ze 13. století. Na základe jejich jednání, prímých promluv a komentáru vypravece detailne popisuji a analyzuji jejich chování a charakterové vlastnosti, z nichž nekteré byly pro stredoveké publikum neobvyklé. V neposlední rade se soustredím na schopnost žen manipulovat a ovlivnovat postavy v jejich okolí. Zabývám se také popisovaným dobovým spolecenským prostredím, ve kterém predevším muži hrají velmi duležitou roli a ženy jsou jimi silne ovlivnovány. Nekteré charakteristické rysy žen tohoto eposu srovnávám s ženami v eposech Tristan a Isolda, Iwein a Erec. V neposlední rade se zabývám popisem feudálních struktur a vlivem dvorské epiky na oba zminované eposy. Mým cílem bylo zjistit, zda jsou postavy žen v tomto eposu pasivními trofejemi mužu, predmety výmeny, dobrosrdecnými smiritelkami, lstivými bojovnicemi, samostatnými vládkynemi, nebo dokonce mucednicemi. Jakou roli dokáží ženy hrát ve snatkové politice, pri organizaci dvorských slavností, nebo dokonce v extrémních a nebezpecných v extrémních situacích? Všechny postavy žen prubežne srovnávám s urozenými muži z královských nebo šlechtických rodu, kterí se v techto dílech objevují po jejich boku. Nakonec hledám odpoved na otázky: 1) Lze mluvit o ‚Kudrun' jako...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.