Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané otázky evidence nemovitostí v českých zemích mezi lety 1918 - 1989
Smolíková, Štěpánka ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Blažek, Lukáš (oponent)
Vybrané otázky evidence nemovitostí v českých zemích mezi lety 1918 - 1989 Abstrakt Diplomová práce "Vybrané otázky evidence nemovitostí v českých zemích mezi lety 1918 a 1989" sleduje vývoj právní úpravy jednotlivých evidencí, v nichž byly evidovány údaje o nemovitostech - pozemcích a stavbách - a právní vztahy k těmto nemovitostem. Tyto evidence jsou analyzovány z právněhistorického pohledu. Účel jednotlivých evidencí byl různý, evidence byly vedeny pro daňové, hospodářské a jiné účely. Práce je rozdělena do 5 kapitol podle příslušných období vývoje Československa. První kapitola pojednává o evidencích nemovitostí, které byly používány před vznikem Československé republiky. Druhá kapitola pojednává o evidencích nemovitostí, využívaných za období První republiky. Těmito evidencemi byl evidovaný katastr, později nahrazen pozemkovým katastrem, a veřejné knihy. Třetí kapitola se zaměřuje na evidencích nemovitostí v období poválečném a budování socialismu, konkrétně jednotnou evidenci půdy. Čtvrtá kapitola pojednává o evidenci nemovitostí po roce 1964. V páté kapitole je nastíněna současná právní úprava. Vývoj evidencí se zaměřuje na české země, vývoj na území Moravy, Slezska a případně Slovenska je popsán pouze v omezeném rozsahu pro objasnění nezbytných souvislostí. U jednotlivých evidencí využívaných mezi...
Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy
Studnička, František ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Blažek, Lukáš (oponent)
v českém jazyce Vybrané otázky právního a sociálního postavení katů v českých zemích od 16. do poloviny 19. století z právněhistorické perspektivy Tato práce si klade za cíl komplexně zpracovat právní a sociální situaci katů a pohodných v českých zemích od 16. do poloviny 19. století. Zvláště pak konkrétní pravidla a omezení, která se na katy vztahovala, vycházející jak z právní úpravy a rozhodnutí veřejné moci, tak z obecné společenské situace a postoje konkrétních lidí. Stejně tak práce popisuje některé mýty a předsudky týkající se katů a srovnává je s realitou. Významným aspektem je pojetí cti a její vliv na každodenní život, jakož i vliv jejího snížení. Důležité jsou rovněž výjimky z jednotlivých pravidel a jejich důvody či možné důvody. Práce těchto cílů dosahuje hlavně metody dedukce a indukce s použitím dobových pramenů a právní úpravy. Dále srovnáním právní úpravy s rozhodnutími veřejné moci a s reálnými případy. Tím je odhaleno, které normy byly dodržovány a které byly spíše překonány sociálními aspekty bezectnosti. Rovněž zde je užito gramatického, historického a komparativního výkladu k určení konkrétního cíle a smyslu právní normy, jakož i důvodu pro její vznik. Zdrojem těchto informací byla hlavně odborná literatura, právní normy a smolné knihy. Práce začíná úvodem, následuje popis...
Úprava státní služby 1918 - 1938
Vodárková, Mahulena ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Blažek, Lukáš (oponent)
Úprava státní služby 1918-1938 Abstrakt Státní služba ve smyslu úředníků pracujících v rámci státního aparátu se v českém prostředí objevila již během novověku, ale pevnou právní formu dostala až během druhé poloviny 19. století. Právě v této době vyvstala potřeba normativně zakotvit práva a povinnosti státních zaměstnanců a výsledkem této snahy bylo přijetí zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatiky. Tento právní předpis byl následně přijat do československého právního řádu. Služební pragmatika tak platila po dobu první a druhé československé republiky, ale během tohoto období byla ale několikrát novelizována a některé její části byly změněny tak, aby odpovídaly novým poměrům v demokratickém Československu. Kromě úpravy služební pragmatiky, ke kterým došlo již Ústavou z roku 1920, jež zavedla např. rovnost před zákonem, zrovnoprávnila ženy, které následně mohly vstoupit do služebního poměru atd., bylo během 20. a 30. let 20. století přijato několik dalších zákonů, které měnily nebo doplňovaly ustanovení služební pragmatiky. Mezi takové právní předpisy patřily např. zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon, který novelizoval odměňování státních zaměstnanců a který byl následně ve 30. letech několikrát obměňován v důsledku měnící se hospodářské situace. Výraznou změnou oproti původní služební pragmatice...
Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a Hlinecku
Blažek, Lukáš ; Šouša, Jiří (oponent)
Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a Hlinecku Abstrakt Předkládaná práce se zabývá problematikou násilné fáze kolektivizace v Československu se zaměřením na akci "Kulak". V úvodní části práce se autor věnuje historickému zasazení tématu. Zabývá se tak důležitými mezníky v dějinách první československé republiky. Větší pozornost věnuje vývoji po druhé světové válce především ve vztahu k problematice konfiskací půdy na základě dekretů prezidenta republiky a připravovaným změnám v pozemkovém vlastnictví v souvislosti s komunisty prosazovanou revizí první pozemkové reformy a následně s prosazování nové pozemkové reformy. Významná pozornost je též věnována základnímu představení nejdůležitější právních předpisů souvisejících buď se zemědělskou výrobou, pozemkovým vlastnictví či s násilnou fází kolektivizace. Autor dále představuje akci "Kulak" na celostátní úrovni. Popisuje nejdůležitější události, které souvisely s přípravou akce včetně záminky jejího uvedení v realizaci - tzv. "Babické události" na počátku léta 1951. Akce "Kulak" byla připravena v nejvyšších patrech československé politiky. Na její přípravě se podílel okruh lidí v blízkosti tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. Základem pro provádění této akce se stala Směrnice ministra národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti o úpravě poměrů...
Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a Hlinecku
Blažek, Lukáš ; Šouša, Jiří (oponent)
Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a Hlinecku Abstrakt Předkládaná práce se zabývá problematikou násilné fáze kolektivizace v Československu se zaměřením na akci "Kulak". V úvodní části práce se autor věnuje historickému zasazení tématu. Zabývá se tak důležitými mezníky v dějinách první československé republiky. Větší pozornost věnuje vývoji po druhé světové válce především ve vztahu k problematice konfiskací půdy na základě dekretů prezidenta republiky a připravovaným změnám v pozemkovém vlastnictví v souvislosti s komunisty prosazovanou revizí první pozemkové reformy a následně s prosazování nové pozemkové reformy. Významná pozornost je též věnována základnímu představení nejdůležitější právních předpisů souvisejících buď se zemědělskou výrobou, pozemkovým vlastnictví či s násilnou fází kolektivizace. Autor dále představuje akci "Kulak" na celostátní úrovni. Popisuje nejdůležitější události, které souvisely s přípravou akce včetně záminky jejího uvedení v realizaci - tzv. "Babické události" na počátku léta 1951. Akce "Kulak" byla připravena v nejvyšších patrech československé politiky. Na její přípravě se podílel okruh lidí v blízkosti tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. Základem pro provádění této akce se stala Směrnice ministra národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti o úpravě poměrů...
Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a Hlinecku
Blažek, Lukáš ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Salák, Pavel (oponent) ; Rákosník, Jakub (oponent)
Akce StB Kulak a její dopad na Chrudimsku a Hlinecku Abstrakt Předkládaná práce se zabývá problematikou násilné fáze kolektivizace v Československu se zaměřením na akci "Kulak". V úvodní části práce se autor věnuje historickému zasazení tématu. Zabývá se tak důležitými mezníky v dějinách první československé republiky. Větší pozornost věnuje vývoji po druhé světové válce především ve vztahu k problematice konfiskací půdy na základě dekretů prezidenta republiky a připravovaným změnám v pozemkovém vlastnictví v souvislosti s komunisty prosazovanou revizí první pozemkové reformy a následně s prosazování nové pozemkové reformy. Významná pozornost je též věnována základnímu představení nejdůležitější právních předpisů souvisejících buď se zemědělskou výrobou, pozemkovým vlastnictví či s násilnou fází kolektivizace. Autor dále představuje akci "Kulak" na celostátní úrovni. Popisuje nejdůležitější události, které souvisely s přípravou akce včetně záminky jejího uvedení v realizaci - tzv. "Babické události" na počátku léta 1951. Akce "Kulak" byla připravena v nejvyšších patrech československé politiky. Na její přípravě se podílel okruh lidí v blízkosti tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda. Základem pro provádění této akce se stala Směrnice ministra národní bezpečnosti, vnitra a spravedlnosti o úpravě poměrů...
Politický proces s Dagmar Šimkovou a spol.
Blažek, Lukáš ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
V své práci jsem se zabýval případem Dagmar Šimkové. Věnoval jsem se nejprve její trestné činnosti, zatčení a vazbě, následně pak vlastnímu procesu až po vynesení konečného rozsudku, době strávené ve výkonu trestu a podmínkám zde panujícím a v poslední části pak také rehabilitačním řízením v roce 1968 a v 90. letech. V úvodních kapitolách až po vynesení rozsudku jsem se zabýval také širším případem, akcí, která nesla dle pracovních dokumentů StB název "Zběhové" a v níž se jednou z odsouzených stala právě Dagmar Šimková. Díky studiu množství archivních materiálů z Národního archivu a z Archivu bezpečnostních složek jsem dospěl k několika závěrům. Co se týče první části, jež je zaměřena na trestnou činnost Dagmar Šimkové, podařilo se mi vysledovat a rozplést červenou nit celého případu dvou zběhů, který nakonec v součtu zahrnoval více než dvacet osob z celé ČR, které byly odsouzeny v sedmi na sebe více či méně navazujících procesech. Vycházíme-li z dobových materiálů a především pak z rehabilitačních rozsudků v roce 1968 a 1969 (zejména rozsudek s Věrou Černou), je nutným závěrem to, že přestože Dagmar Šimková vědomě vykonávala trestnou činnost, kterou vyjadřovala svůj nesouhlasný postoj s vládnoucím režimem a za niž byla odsouzena, tato její činnost rozhodně nebyla tak závažného charakteru, jak bylo v celém...
Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada
Kuča, Jiří ; Blažek, Lukáš (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
CENTRUM ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO I RELAXAČNÍHO ŽIVOTA NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ. HLAVNĚ JE URČENO PRO ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH SPORTŮ - PŘEDEVŠÍM VESLOVÁNÍ A PRO POTÁPĚČSKÝ KLUB. OBA KLUBY JSOU URČENY PŘEDEVŠÍM STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL V BRNĚ, PRO NĚŽ NABÍZÍ I MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. DÁLE JSOU V OBJEKTU PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY PRO MOŽNOST KONÁNÍ PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, RAUTŮ... KAVÁRNA A RESTAURACE JSOU SAMOZŘEJNOSTÍ. „VĚTRNÁ FASÁDA“ - MOBILNĚ ARCHITEKTONICKÝ PRVEK - PLÁTKY MOSAZNÉHO PLECHU SE VE VĚTRU POHYBUJÍ A OŽIVUJÍ FASÁDU. SKLAD LODÍ ZA FASÁDOU JE TAK TRVALE PROVĚTRÁVÁN ALE NEPŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI.

Viz též: podobná jména autorů
5 BLAŽEK, Libor
3 Blažek, Ladislav
5 Blažek, Libor
2 Blažek, Ľubomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.