Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika pro vybavení interiérových expozic technologiemi pro vizualizace digitálních objektů a sdílení obsahu
Získal, Bohuš ; Brůha, Petr ; Macek, Ivo ; Frank, Jiří ; Berka, Roman
Hlavním cílem metodiky je poskytnout soubor doporučení a praktických informací o nejvhodnějších postupech plánování, návrhu, instalace a provozu fyzických expozic obsahujících multimediální exponáty, zejména s využitím digitálních 3D reprezentací sbírkových předmětů. Metodika poskytuje přehled parametrů nejpoužívanějších typů zařízení, jejichž znalost pomáhá definovat důležité požadavky na pořizované technologies ohledem na požadované funkce exponátů. Jádro metodiky tvoří popis vhodných kroků při procesu návrhu, realizace a provozu expozice či výstavy realizované v interiéru. Autoři zde rekapitulují obvyklý proces a doplňují jej o postupy potřebné pro efektivní využití multimediálních prvků s důrazem na prezentaci digitálních 3D objektů. Pozornost je věnována i výběru dodavatelů služeb s ohledem na povinnost provádět výběrová řízení a potřebu správné posloupnosti kroků s vyřešením nezbytných návazností. Metodika byla vytvořena jako jeden z výstupů projektu “Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách” podpořeného MKČR v rámci výzvy NAKI II pod identifikačním číslem DG20P02OVV027.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Doporučení pro formáty 3D objektů a odpovídajících metadat za účelem jejich sdílení, prezentace a uchovávání
Získal, Bohuš ; Berka, Roman ; Frank, Jiří
Metodika popisuje vhodné postupy pro zpracování, správu, sdílení a uložení digitálních 3D objektů včetně jejich metadat, které jsou v souladu s mezinárodními standardy, ověřenou praxí a platným legislativním rámcem. Obsahuje základní uvedení do problematiky digitální 3D reprezentace objektů, používaných formátů a nástrojů pro jejich vytváření. Autoři diskutují vhodnost aktuálně rozšířených formátů pro popis 3D modelu a strukturu souvisejících metadat zejména hlediska jejich dlouhodobější perspektivy. Metodika dále zmiňuje potřebu vytvoření vhodné strategie péče o předměty kulturního dědictví v digitální podobě a věnuje se vysvětlení možných důsledků strategických rozhodnutí a případných kompromisů. Pozornost je věnována i předpokladům pro dlouhodobé uchovávání kulturních objektů v digitální formě. Metodika byla vytvořena jako jeden z výstupů projektu “Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách” podpořeného v rámci výzvy NAKI II pod identifikačním číslem DG20P02OVV027.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Směrnice pro dlouhodobou ochranu multimediálních dat
Klodner, Michal ; Antoš, David ; Berka, Roman ; Získal, Bohuš
Směrnice popisuje procesy a zodpovědnosti při přípravě multimediálních dat pro dlouhodobé uchovávání, při jejich bezpečném a efektivním přenosu do institucí provozujících systémy pro jejich dlouhodobé uchovávání, a jejich případné zpřístupnění na straně těchto institucí. Směrnice se zaměřuje zejména na nezbytnou koordinaci postupů k minimalizaci možných rizik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika uchování a prezentace multimediálních dat
Získal, Bohuš ; Bohuš Získal ; Cubr, Ladislav ; Berka, Roman ; Svatoňová, Kateřina
Tato metodika byla vytvořena v rámci realizace projektu „Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění” DG16P02H005 financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Metodika vychází z potřeby popsat postupy pro popis, uchovávání a prezentaci digitálních informačních objektů vzniklých při zpracování dokumentace historických představení Laterny magiky a definovat tyto postupy takovým způsobem, aby byly aplikovatelné i na jiná díla obdobného charakteru. Metodika reaguje na situaci, kdy na národní úrovni, a pro některá specifika daného obsahu ani na úrovni globální, nejsou definovány standardy péče o tento typ kulturního dědictví, které by pokrývaly veškeré potřebné činnosti. Mezi výše uvedená specifika patří forma živého provedení s použitím technologií a prvků, které se výraznou měrou podílejí na informační a estetické formě díla, a jejichž kombinace je jako celek obtížně dokumentovatelná. Metodika je určena pro paměťové instituce, jejich partnerské organizace nebo dodavatele, kteří se podílejí na vytváření, zpracování, prezentaci a uchovávání dat vzniklých při digitalizaci, rekonstrukci a popisu dokumentace multimediálních představení. Doporučené postupy a datové struktury zohledňují situaci, kdy se fyzické (datové) objekty vážící se k dílům nachází ve sbírkách různých institucí či jednotlivců, a není možné nebo žádoucí shromáždit veškeré fyzické objekty pod jednu společnou správu. Metodika byla ověřena řešiteli projektu pro Národní filmový archiv, CESNET a Institut Intermédií při ČVUT FEL na vybraných datech vytvořených pro prezentaci a uchovávání historických představení Laterny magiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení vlastností řezné hrany ocelového plechu při tavném a oxidační řezání pevnolátkovým laserem
Dočekal, Miroslav ; Berka, Roman (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Práce se zabývá porovnáním tavného a oxidačního způsobu laserového řezání při výrobě plošných součástí s názvem Trager konzoly. Porovnání probíhá vzhledem k dosažené kvalitě a vlastnostem řezných ploch u jednotlivých způsobů laserového řezání. Dále je posuzován vliv těchto vlastností na navazující technologické operace, kterými jsou zejména závitování a lisování matic do součásti. V rámci experimentální části diplomové práce proběhlo změření drsnosti řezných ploch a zařazení do třídy kvality řezu dle ČSN EN ISO 9013. Byly zhotoveny metalografické vzorky pro změření průběhu tvrdosti od řezné hrany směrem do materiálu. Metalografické vzorky také sloužily pro pořízení detailních snímků na mikroskopu a posouzení kvality zalisování matic. Poté byly změřeny řezné momenty působící na závitníky pro ověření dopadu vlastností řezných hran na závitování. Díky těmto měřením je poskytnuto dostatečné množství údajů pro porovnání vlivu vlastností řezných hran u jednotlivých způsobů laserového řezání na navazující operace. Nakonec je provedeno srovnání jednotlivých způsobů z hlediska nákladů na výrobu. Podle všech údajů a dosažených závěrů byl určen jako nejvhodnější tavný způsob laserového řezání pro výrobu součástí.
Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem
Berka, Roman ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Práce vypracovaná v rámci magisterského studia předkládá návrh svařování plechů. Na základě literární studie problematiky svařování laserem byly navrhnuty optimální svařovací parametry. Materiál použitý k svařování - ocel Hardox 400 tloušťky 5 mm, u kterého byly v experimentální části provedeny technologické zkoušky a vyhodnocena geometrie svaru. Tyto svary byly srovnávány se svary zhotovené metodou MAG. Zařízení použité pro svařování je vláknový laser.
Kategorizace svislých dopravníků
Berka, Roman ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Vertikální dopravníky jsou neoddělitelně spjaté při používání ve výrobních a skladovacích procesech, hlavně díky specifickým vlastnostem.

Viz též: podobná jména autorů
3 Berka, Rostislav