Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  začátekpředchozí13 - 22  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Frazeologismy s vlastními jmény v ruské a české frazeologii
Bauerová, Pavla ; Rajnochová, Natalie (vedoucí práce) ; Loikova-Nasenko, Tatiana (oponent)
Tato práce se zabývala fungováním vlastních jmen v ruské a české frazeologii. Vlastní jména jsou specifické lexikální jednotky, které na rozdíl od podstatných jmen obecných pojmenovávají jedinečný denotát, a nemají tudíž pojmový obsah. Přesto u některých vlastních jmen dochází během vývoje jazyka k jejich apelativizaci, tj. přechodu od vlastního jména k obecnému. Vlastní jména se stávají obecnými na základě obrazného přenesení extralingvistických skutečností svázaných s jejich denotátem (vlastní jméno se stává zobecněným symbolem těchto skutečností). Ve frazeologizmech tedy vystupují taková vlastní jména, která získala obecný význam. Vlastní jméno může do frazeologizmu proniknout také pouze na základě náhodné shody rytmu či rýmu s ostatními komponenty frazeologické jednotky nebo na základě náhodné či genetické příbuznosti propria s obecnými substantivy. Frazeologizmy s vlastními jmény (onomastické frazeologizmy) tvoří v obou srovnávacích jazycích významnou a specifickou složku frazeologického systému. Součástí frazeologizmů se stávají jak původní ruská a česká vlastní jména, tak vlastní jména přejatá z jiných jazyků. Původní ruské a české onomastické frazeologizmy lze rozdělit podle toho, jakým způsobem vypovídají o národní specifičnosti, na frazeologizmy odrážející extralingvistické reálie a na...
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorku umělého kamene z pískovcové arkády na zámku v Moravském Krumlově
Frankeová, Dita ; Koudelková, Veronika ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorku umělého kamene s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva. Analýzy prokázaly, že pojivo umělého kamene je anorganické na bázi portlandského cementu
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt z kleneb a opěr Vinohradských železničních tunelů
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n
Rozbor materiálů z architektonického fragmentu pod III. nádvořím Pražského hradu
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Viani, Alberto ; Kozlovcev, Petr ; Svoboda, Milan
Materiálový rozbor opuky a zdící malty z archeologického terénu pod III. nádvořím Pražského hradu poskytuje údaje o chemickém a mineralogickém složení materiálů a jejich mikrostruktuře pro potřeby konzervace památky.
Mikroskopická analýza vzorku malty z tvrze Starý dvůr Krupka
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDS analýzy
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně.
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Koudelková, Veronika ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n
Frazeologismy s vlastními jmény v ruské a české frazeologii
Bauerová, Pavla ; Loikova-Nasenko, Tatiana (oponent) ; Rajnochová, Natalie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývala fungováním vlastních jmen v ruské a české frazeologii. Vlastní jména jsou specifické lexikální jednotky, které na rozdíl od podstatných jmen obecných pojmenovávají jedinečný denotát, a nemají tudíž pojmový obsah. Přesto u některých vlastních jmen dochází během vývoje jazyka k jejich apelativizaci, tj. přechodu od vlastního jména k obecnému. Vlastní jména se stávají obecnými na základě obrazného přenesení extralingvistických skutečností svázaných s jejich denotátem (vlastní jméno se stává zobecněným symbolem těchto skutečností). Ve frazeologizmech tedy vystupují taková vlastní jména, která získala obecný význam. Vlastní jméno může do frazeologizmu proniknout také pouze na základě náhodné shody rytmu či rýmu s ostatními komponenty frazeologické jednotky nebo na základě náhodné či genetické příbuznosti propria s obecnými substantivy. Frazeologizmy s vlastními jmény (onomastické frazeologizmy) tvoří v obou srovnávacích jazycích významnou a specifickou složku frazeologického systému. Součástí frazeologizmů se stávají jak původní ruská a česká vlastní jména, tak vlastní jména přejatá z jiných jazyků. Původní ruské a české onomastické frazeologizmy lze rozdělit podle toho, jakým způsobem vypovídají o národní specifičnosti, na frazeologizmy odrážející extralingvistické reálie a na...
Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016
Mates, Tomáš ; Fejfar, Antonín ; Ledinský, Martin ; Vetushka, Aliaksi ; Pikna, Peter ; Bauerová, Pavla
Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie byly vyhodnocovány vazby ve vzorcích pro bližší určení strukturních variací a povrchových modifikací, a to jak pro čerstvě připravené vzorky, tak zejména pro vzorky které prošly různými zátěžovými testy.\nSkenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byla zkoumána povrchová struktura vrstev v různých místech vzorků a vyhledávána vhodná testovací místa pro následnou analýzu pomocí Mikroskopu atomárních sil (AFM). Mikroskopem AFM ve speciálních režimech byly měřeny mapy lokálních mechanických vlastností (tření, adheze hrotu, disipace energie, atd.). Na vybraném vzorku byla metodou Focussed Ion Beam (FIB) analyzována struktura průřezu vzorku a dále bylo zdokumentováno prvkové složení v různých tloušťkách vrstvy metodou Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n
Fabrication of 3D diamond membranes for microfluidic systems
Varga, Marián ; Babchenko, Oleg ; Bauerová, Pavla ; Hruška, Karel ; Jurka, Vlastimil ; Kromka, Alexander ; Rezek, Bohuslav
Perfusion of cell medium, especially in microfluidic devices, can provide in-vivo-like conditions for cell cultures. The most recent demand on such systems is to include electronically active artificial cell support for in-situ monitoring. Diamond thin films exhibit advantageous combination of physical, mechanical, chemical, biocompatible and electronic properties for this purpose. In this work we explore two strategies for fabrication of self-standing three-dimensional nanocrystalline diamond membrane for implementation in microfluidic invivo like experiments: i) nucleation and chemical vapour deposition (CVD) growth of diamond on porous 3D carbon foam (with 80 pores per inch) and ii) selective diamond growth predefined by photolithographic processing using copper grid mask. The morphology and material quality of the fabricated membranes are characterized by scanning electron microscopy and Raman spectroscopy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   začátekpředchozí13 - 22  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Bauerová, P.
2 Bauerová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.