Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 223 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava chovu zvířat
Staňková, Lenka ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Rigorózní práce Právní úprava chovu zvířat podává rámcový přehled o právních předpisech upravující tuto oblast. Právní úprava je obsažena ve velkém množství předpisů veřejného práva zejména v oblasti ochrany zvířat proti týrání. Aspekty týkající se podnikání a obchodu se zvířaty jsou z části upraveny i soukromoprávními předpisy. Pro celkový koncept práce je její část věnována mezinárodním úmluvám a Evropské legislativě. Ze sekundární evropské legislativy je část práce věnována několika vybraným nařízením a směrnicím upravující tuto oblast. Práce dále obsahuje kapitoly zabývající se právní úpravou proti týrání zvířat, veterinární péče a obchodování se zvířaty. Dále vymezuje rozdíly v evidenci hospodářských a zájmových zvířat. Práce se také zabývá problematikou podnikání se zvířaty, chovem zvířat s průkazem původu a tzv. množírnami, ale i provozem útulků pro opuštěná zvířata. Práce obsahuje kapitolu zabývající se kompetencemi a jejich rozdělení mezi orgány veřejné moci, s nimiž se chovatelé zvířat mohou ve své praxi setkat. U těchto orgánů jsou shrnuty některé jejich kompetence v dané oblasti a u vybraných orgánů je udělán právní rozbor témat, která nejsou v literatuře příliš zpracována (například živnostenské oprávnění pro výcvik zvířat nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů). V práci nechybí...
Problematika pozemních komunikací z pohledu práva životního prostředí
Záluská, Isabela ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Problematika pozemních komunikací z pohledu práva životního prostředí Abstrakt V této práci, ve světle novely liniového zákona, která značně oklešťuje možnosti dotčených orgánů chránit environmentální veřejné zájmy, poskytuji stručný úvod do právní úpravy ochrany životního prostředí ve vztahu k pozemním komunikacím, jejich umisťování a provozu na nich, a nastiňuji zde stav současné právní úpravy v tomto ohledu a prostředky, jimiž jsou v současnosti environmentální veřejné zájmy hájeny v procesu umisťování pozemních komunikací. Předkládám proto stručný popis negativních důsledků existence pozemních komunikací na životní prostředí, tedy fragmentace krajiny, záborů půdy, znečištění půdy a ovzduší, hluku a umělého osvětlení, přičemž pak hlouběji řeším způsoby, jakými se český právní řád s těmito problémy vypořádává a jaké prostředky ochrany proti nim poskytuje. V tomto ohledu se zabývám zejména samotným procesem umisťování těchto staveb, prostředky ochrany environmentálních veřejných zájmů v těchto procesech a správními akty, jimiž se tyto prostředky ochrany aplikují. V tomto ohledu se zaměřuji zejména na veřejné zájmy na ochraně přírody a krajiny, omezování fragmentace krajiny a ochraně půdy. Dále rozebírám současnou právní úpravu řešící negativní aspekty pozemních komunikací, které vznikají jejich provozem,...
Právní režim zemědělských a lesních pozemků
Brynychová, Jana ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá celkovým právním režimem pozemků, tedy nejen režimem jejich ochrany s tím, že stěžejní pozornost je věnována pozemkům zemědělským a lesním. Hlavním cílem práce je přiblížit vzájemný vztah platné a dřívější právní úpravy a jejich právní zhodnocení. V rámci celé publikace je poukazováno na navrhované změny, které by mohly vyřešit nebo přinejmenším zmírnit problémy stávající úpravy, a též je odkazováno na judikaturu soudů, jež napomáhá při interpretaci nejasných otázek. Vzhledem k tomu, že problematika pozemků je roztříštěna do složitého systému, je smyslem práce vymezit základní instituty pozemkového práva a pokusit se výkladem odstranit neucelenou regulaci ochrany půdy v množství právních předpisů. Úvodní kapitola si klade zásadní cíle, jichž má být v práci dosaženo a zároveň obsahuje shrnutí motivačních důvodů, které napomáhaly při volbě tematického okruhu. Druhá část s názvem "Přehled právních pramenů pozemkového práva" je věnována jednotlivým právním režimům v oblasti ochrany půdy na úrovni vnitrostátní, evropské a mezinárodní, které jmenovitě vyjmenovává a uvádí jejich historické souvislosti. V rámci této kapitoly je odkazováno na nejdůležitější změny, jež se dotkly pozemkového práva v souvislosti s rekodifikací. Obsahem třetí kapitoly je relativně ucelený rozbor...
Právní úprava chovu zvířat
Staňková, Lenka ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Rigorózní práce Právní úprava chovu zvířat podává rámcový přehled o právních předpisech upravující tuto oblast. Právní úprava je obsažena ve velkém množství předpisů veřejného práva zejména v oblasti ochrany zvířat proti týrání. Aspekty týkající se podnikání a obchodu se zvířaty jsou z části upraveny i soukromoprávními předpisy. Pro celkový koncept práce je její část věnována mezinárodním úmluvám a Evropské legislativě. Ze sekundární evropské legislativy je část práce věnována několika vybraným nařízením a směrnicím upravující tuto oblast. Práce dále obsahuje kapitoly zabývající se právní úpravou proti týrání zvířat, veterinární péče a obchodování se zvířaty. Dále vymezuje rozdíly v evidenci hospodářských a zájmových zvířat. Práce se také zabývá problematikou podnikání se zvířaty, chovem zvířat s průkazem původu a tzv. množírnami, ale i provozem útulků pro opuštěná zvířata. Práce obsahuje kapitolu zabývající se kompetencemi a jejich rozdělení mezi orgány veřejné moci, s nimiž se chovatelé zvířat mohou ve své praxi setkat. U těchto orgánů jsou shrnuty některé jejich kompetence v dané oblasti a u vybraných orgánů je udělán právní rozbor témat, která nejsou v literatuře příliš zpracována (například živnostenské oprávnění pro výcvik zvířat nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů). V práci nechybí...
Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu
Balounová, Eva ; Žákovská, Karolina (oponent)
Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu Abstrakt V prosinci roku 2015 byla mezinárodním společenstvím dojednána Pařížská dohoda, která nabyla účinnosti v roce 2016. Dohoda se vztahuje na období po roce 2020. Cílem dohody je udržet globální oteplování výrazně pod hranicí 2 žC oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nepřekročilo hranici 1,5 žC. Smluvní strany Pařížské dohody mají představit tzv. vnitrostátně stanovené příspěvky, které povedou k zajištění tohoto cíle. Cílem této disertační práce je analyzovat vývoj v právní ochraně klimatického systému Země v Evropské unii právě v návaznosti na Pařížskou dohodu. První část práce nese název Mezinárodněprávní ochrana klimatu a je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola první části je úvodem do problematiky změny klimatu a objasňuje pojmosloví, popisuje výzkum v této oblasti, věnuje se zatím pozorovaným změnám a jejich dopadům. Druhá kapitola se věnuje předmětu mezinárodního práva změny klimatu. Třetí kapitola první části se věnuje pramenům mezinárodněprávní ochrany klimatu, tedy zejména mezinárodním úmluvám. Jsou však popsány i principy mezinárodněprávní ochrany klimatu. Čtvrtá kapitola první části se věnuje vývoji mezinárodněprávní ochrany klimatu. Stěžejním bodem této kapitoly je analýza a rozbor Pařížské...
"Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie"
Scheu, Lenka ; Žákovská, Karolina (oponent)
Předmětem této disertační práce je analýza vztahu mezi ochranou životního prostředí na jedné straně a úpravou volného vnitřního trhu Evropské unie na straně druhé. V praxi evropského práva se toto napětí promítá nejen do úpravy volného pohybu zboží, ale také např. do oblasti soutěžního práva. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Volný pohyb zboží jako klíčový princip vnitřního trhu je upraven v článcích 28 - 37 Smlouvy o fungování Evropské unie. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropské unie. Ochraně...
Právní úprava soustavy NATURA 2000
Pavlovská, Kateřina ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Právní úprava soustavy NATURA 2000 Abstrakt Cílem diplomové práce je analýza právní úpravy soustavy Natura 2000, a to jak jejího vytvoření, tak její následné ochrany. Natura 2000 je soustavou, která slouží především k ochraně biologické rozmanitosti na území vybraných chráněných lokalit a kterou na svém území vytváří členské státy Evropské unie. Vznik a ochrana soustavy Natura 2000 se opírá o dva stěžejní právní předpisy sekundárního unijního práva, konkrétně o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a o směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. K dosažení co nejkomplexnější analýzy právní úpravy postupně slouží všech pět hlavních kapitol, do kterých je práce rozdělena. První kapitola přibližuje samotný pojem Natura 2000, popisuje cíle této soustavy i principy, na kterých je postavena. Ve druhé kapitole následuje popis mezinárodní právní úpravy se vztahem k soustavě Natura 2000, kapitola obsahuje výčet mezinárodních smluv, které byly svým zaměřením inspirací soustavě Natura 2000. Třetí kapitola se vztahuje k unijní úpravě, kde jsou především rozebrány zmíněné dvě základní směrnice a současně jsou nastíněny problémy, které se při vytváření soustavy mohou objevit. Stěžejní, čtvrtá kapitola, obsahuje...
Právní režim zemědělských a lesních pozemků
Brynychová, Jana ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá celkovým právním režimem pozemků, tedy nejen režimem jejich ochrany s tím, že stěžejní pozornost je věnována pozemkům zemědělským a lesním. Hlavním cílem práce je přiblížit vzájemný vztah platné a dřívější právní úpravy a jejich právní zhodnocení. V rámci celé publikace je poukazováno na navrhované změny, které by mohly vyřešit nebo přinejmenším zmírnit problémy stávající úpravy, a též je odkazováno na judikaturu soudů, jež napomáhá při interpretaci nejasných otázek. Vzhledem k tomu, že problematika pozemků je roztříštěna do složitého systému, je smyslem práce vymezit základní instituty pozemkového práva a pokusit se výkladem odstranit neucelenou regulaci ochrany půdy v množství právních předpisů. Úvodní kapitola si klade zásadní cíle, jichž má být v práci dosaženo a zároveň obsahuje shrnutí motivačních důvodů, které napomáhaly při volbě tematického okruhu. Druhá část s názvem "Přehled právních pramenů pozemkového práva" je věnována jednotlivým právním režimům v oblasti ochrany půdy na úrovni vnitrostátní, evropské a mezinárodní, které jmenovitě vyjmenovává a uvádí jejich historické souvislosti. V rámci této kapitoly je odkazováno na nejdůležitější změny, jež se dotkly pozemkového práva v souvislosti s rekodifikací. Obsahem třetí kapitoly je relativně ucelený rozbor...
Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu
Balounová, Eva ; Žákovská, Karolina (oponent)
Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu Abstrakt V prosinci roku 2015 byla mezinárodním společenstvím dojednána Pařížská dohoda, která nabyla účinnosti v roce 2016. Dohoda se vztahuje na období po roce 2020. Cílem dohody je udržet globální oteplování výrazně pod hranicí 2 žC oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nepřekročilo hranici 1,5 žC. Smluvní strany Pařížské dohody mají představit tzv. vnitrostátně stanovené příspěvky, které povedou k zajištění tohoto cíle. Cílem této disertační práce je analyzovat vývoj v právní ochraně klimatického systému Země v Evropské unii právě v návaznosti na Pařížskou dohodu. První část práce nese název Mezinárodněprávní ochrana klimatu a je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola první části je úvodem do problematiky změny klimatu a objasňuje pojmosloví, popisuje výzkum v této oblasti, věnuje se zatím pozorovaným změnám a jejich dopadům. Druhá kapitola se věnuje předmětu mezinárodního práva změny klimatu. Třetí kapitola první části se věnuje pramenům mezinárodněprávní ochrany klimatu, tedy zejména mezinárodním úmluvám. Jsou však popsány i principy mezinárodněprávní ochrany klimatu. Čtvrtá kapitola první části se věnuje vývoji mezinárodněprávní ochrany klimatu. Stěžejním bodem této kapitoly je analýza a rozbor Pařížské...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 223 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Žákovská, Karolína
1 Žákovská, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.