Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 272 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Crisis of the WTO dispute settlement system - MPIA
Červinka, František ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Urbanová, Kristýna (oponent)
Systém řešení sporů Světové obchodní organizace je v krizi. Zánik jeho Odvolacího orgánu znamená těžké časy pro mnohostranný obchodní systém. Odvolací orgán je nyní bez rozhodců, jejich jmenování zablokovaly Spojené státy a dříve oslavovaný systém je nyní ochromen. Vyvíjel se od druhé světové války a prošel mnoha obměnami. Prvním cílem této práce je prozkoumat povahu různých režimů řešení sporů v rámci ITO, GATT a WTO a určit, zda představují spíše soudní nebo diplomatický systém. Druhým cílem této práce je analyzovat krizi odvolacího orgánu. Jelikož řešení je v nedohlednu, skupina členů se dohodla na podepsání Mnohostranného prozatímního ujednání o odvolání při rozhodčím řízení (MPIA). Spojené státy vznesly na praxi Odvolacího orgánu řadu stížností a námitek a práce se s některými z nich vypořádá. Především půjde o otázky rozsahu pravomocí a limitů, kterých se Odvolací orgán (ne)drží. Práce se zaměří na kritiku USA a protiargumenty a na otázku, zda MPIA nějakým způsobem napravuje některé z vnímaných nedostatků. Klíčová slova: Mnohostranný obchodní system, Světová obchodní orgnizace, Odvolací organ, MPIA, system řešení sporů
International investment arbitraion in selected EU Member States
Kiselyová, Miriama ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Chovancová, Katarína (oponent) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Medzinárodná investičná arbitráž vo vybraných členských štátoch EÚ Abstrakt Táto dizertačná práca opisuje a analyzuje stav medzinárodných investičných arbitráží proti vybraným ČŠ EÚ: Slovenskej republika, Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Cieľom je získať prehľad o aktuálnom stave prebiehajúcich aj ukončených arbitráží, o pozadí sporu a jeho príčinách, žalovaných/zistených porušeniach BIT, žalovaných/pridelených odškodneniach a o výsledku sporu (vrátane zrušovacích konaní a prípadne konania pred SD EÚ), ako aj o zužitkovaní skúseností z arbitráží v ďalšej praxi, či už rokovania BITs alebo v arbitrážach. Prvá kapitola stručne vysvetľuje, čo je medzinárodná arbitráž a krátko definuje vybrané arbitráže pravidlá. Ďalej kapitola vysvetľuje, čo sú medzinárodné investičné dohody, čo je ich účelom a aký majú zvyčajný obsah. Následne je krátko priblížený obsah moderných investičných dohôd. Kapitola ďalej stručne pripomína samotný prístupový proces SR do EÚ, analyzuje princíp prednosti práva EÚ nielen pred národným, ale aj medzinárodným právom, definuje argumentačnú líniu tzv. intra EU BIT námietky Slovenskej republiky v investičných arbitrážach, krátku analýzu rozsudku SD EÚ Achmea proti SR a jeho dôsledky vrátane ukončenie tzv. intra EU BITs. Na konci je len pre odlíšenie uvedená pozícia Slovenskej...
The Binding Effect of Decisions and Awards in International Disputes
Kadlec, Nicole ; Šturma, Pavel (oponent)
a klíčová slova: Závaznost rozhodnutí a nálezů v mezinárodních sporech Abstrakt Mezinárodní investiční právo poskytuje zahraničním investorům dva základní typy ochrany: standardy ochrany, které musí státy dodržovat vůči investorům a jejich investicím, a možnost řešit spory týkající se těchto investic před nestranným mezinárodním rozhodčím tribunálem. Přestože standardy ochrany a mandát rozhodců jsou zakotveny v mezinárodní úmluvě, rozhodce při řešení investičních sporů aplikuje jak mezinárodní, tak i národní právo. Nicméně jelikož je takový rozhodce vnímán především jako arbitr rozhodující o mezinárodněprávní odpovědnosti států, otázky národního práva jsou v akademické diskuzi upozaďovány. Tato disertační práce napravuje tento nedostatek a pokládá si následující otázku: Jak by měl rozhodce v mezinárodní investiční arbitráži zaházet s národní judikaturou? Práce tuto otázku zodpovídá doktrinální analýzou akademických prací, soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů z oblasti práva mezinárodní investiční arbitráže, mezinárodní obchodní arbitráže a analyzuje také praxi Mezinárodního soudního dvora. Rozličnost zdrojů, ze kterých tato práce čerpá a které analyzuje, je dána hybridní povahou mezinárodní investiční arbitráže, která se pohybuje mezi národním způsobem řešení sporů a řešením sporů v rovině...
Podpora prodeje a reklama konkrétního oddílu
Buriánek, Tomáš ; Šturma, Pavel (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podpory prodeje a reklamy sportovního klubu. Podklady pro práci jsou čerpány jak z odborné literatury pro teoretickou část, tak z podkladů klubu pro část analytickou. V popisovaném klubu zastávám pozici marketingového specialisty, a tak si v části návrhové dovoluji navrhnout další možné kroky k dosažení cíle klubu. Podporou prodeje klubu jsou myšleny všechny jeho aktivity, které mají za úkol zaujmout a prodat jeho značku. Jednotlivé aktivity, které se obecně dají v rámci sportovního marketingu využít jsou obsahem teoretické části práce. Analytická část nabízí současný marketingový mix klubu, který v nedávné době prošel významnou změnou své značky. Závěr práce je zaměřen na mé návrhy, jež mají za cíl podpořit rebranding klubu v rámci jeho okolí.
Současné evropské regionální organizace a jejich mechanismy prevence a řešení konfliktů.
Ruffer-Lustigová, Petra ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent) ; Karásek, Tomáš (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na evropské bezpečností organizace (EU, NATO a OBSE), na jejich rozdílné přístupy k prevenci a zvládání konfliktů a na nástroje, kterými disponují v oblasti bezpečnostního vládnutí. V kontextu daného tématu jde tedy především o to, porozumět, proč státy spolupracují prostřednictvím mezinárodních organizací, jakou roli hraje při vzniku organizací hegemon, jakým způsobem organizace vykonávají svěřené pravomoci, zda institucionální struktura může ovlivnit efektivitu organizace, a v neposlední řadě, nakolik jsou v celém procesu regionální spolupráce důležité sdílené hodnoty. Zvoleným vědeckým přístupem je kvalitativní výzkum zaměřený na porozumění jevům a jejich následnou interpretaci vedoucí k vyvození relevantních závěrů a jejich porovnání s teoretickými východisky konstruktivismu, institucionalismu a teorie hegemonické stability. V rovině metodologického přístupu je využita případová studie zaměřená na vliv hegemona (resp. dvou hegemonů) na činnost OBSE; na roli sdílených hodnot při rozšiřování zóny míru a stability za hranice regionu (Evropská politika sousedství); a na schopnost mezinárodních institucí autonomně jednat jménem svých členů, a to v souladu (nebo i v rozporu) s jejich zájmy. Posledním tématem, kterému se práce věnuje je vyhodnocení úspěšnosti EU, NATO a...
The Accession of European Union to the European Convention on Human Rights
Brtna, Dominik ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 1. Abstrakt v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi Evropskou unií (EU) a Evropskou úmluvou na ochranu lidských práv a základních svobod (Úmluva). Obzvláště ve světle obnovené snahy o přistoupení EU k Úmluvě. Úvod (první kapitola) vysvětluje krátce současný stav, autorovu motivaci k psaní práce a její cíle. Také jsou uvedeny zdroje a metody, které jsou v práci použity. Druhá kapitola popisuje historii Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech, s ohledem na jejich vzájemné působení v oblasti lidských práv. Analyzuje právní nástroje jako jsou Lisabonská smlouva a Listina základních práv Evropské unie. Třetí kapitola analyzuje posudek Soudního dvora č. 2/13 a jeho dopad na budoucnost přístupu EU k Úmluvě. Dále situaci před a po přijetí zmíněného posudku, s implikacemi pro budoucí vztah EU a Úmluvy. Hlavní částí je pak analýza obnovených jednání mezi EU a Radou Evropy a vyhodnocení dosavadních výsledků. Čtvrtá kapitola srovnává úroveň ochrany po procesní stránce. Pátá kapitola srovnává úroveň ochrany v hmotněprávní rovině, srovnáním rozsudků Soudního dvora Evropské Unie a Evropského soudu pro lidská práva. Autor si dává za cíl vyhodnotit, zdali standard ochrany lidských práv v rámci EU a v rámci...
Vyloučení aplikace bilaterálních investičních dohod na ochranu investic mezi členskými státy EU dle mezinárodního práva a inkompatibilita těchto dohod s právem Evropské Unie
Bartková, Josefína ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent)
Vyloučení aplikace bilaterálních investičních dohod mezi členskými státy EU dle mezinárodního práva a inkompatibilita těchto dohod s právem EU Abstrakt Práce mapuje genezi konfliktu mezi bilaterálními dohodami na ochranu investic mezi členskými státy EU a unijním právem od jeho počátku, tedy s nastíněním historického vývoje, vztahu mezinárodního práva a práva EU a modifikací, kterou v oblasti investic přinesla Lisabonská smlouva zařazením přímých zahraničních investic do společné obchodní politiky EU. Předestírá výchozí body odlišných podledů mezinárodního práva a práva EU, u čehož se opírá jak o SDEU judikované doktríny autonomie a nadřazenosti unijního práva, na kterých stojí tento právní řád, tak rozhodčí praxi tribunálů. Z pohledu inkompatibility se soustředí na nejzásadnější rozhodčí doložku, jejíž nesoulad s právem EU je ilustrován judikaturou SDEU v popředí s rozhodnutím ve věci Achmea a stanovisky Evropské komise. Vyhodnocuje možnost vyloučení aplikace bilaterálních dohod na ochranu investic mezi státy EU aplikací specifických ustanovení VCLT (čl. 59, 30, 54) v rámci kterého je provedena komparace ochrany investic poskytované podle mezinárodněprávního režimu a paralelního režimu práva EU (vyhodnocení stejnosti předmětu bilaterálních smluv na ochranu investic a zakládajících smluv EU) a dále rozbor...
Nucené zmizení jako zločin proti lidskosti
Riesová, Eva ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Hofmannová, Mahulena (oponent)
Nucené zmizení jako zločin proti lidskosti Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá tématem nuceného zmizení jako zločinu proti lidskosti. Přestože se nejedná o zvláště diskutovaný čin, stále k němu v některých oblastech světa dochází. Z pohledu mezinárodního práva se jedná se o zajímavý fenomén, jelikož systematické nebo rozsáhlé provádění nucených zmizení je považováno za zločin proti lidskosti. Jde o poměrně účinný prostředek šíření paniky a teroru mající vliv nejen na fyzický a psychický stav oběti, ale také jejích příbuzných a přátel. Cílem této práce je analyzovat nucené zmizení právě s důrazem na zločin proti lidskosti. Předkládaná práce se dělí na čtyři části, z nichž každá se dále rozděluje na relevantní kapitoly, případně body. Dotkne se tak nejen vysvětlení jednotlivých pojmů a jejich vzniku, ale také rozboru důležitých ustanovení dvou hlavních dokumentů vztahujících se k nucenému zmizení, Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením. Tato úmluva však nucené zmizení ve srovnání se Statutem Mezinárodního trestního soudu upravuje mírně odlišně. Kromě definice nuceného zmizení také ukládá všem státům povinnost přijmout opatření k zajištění, aby nucené zmizení bylo trestným činem podle vnitrostátního práva. Z tohoto pohledu předkládaná...
Výhrady k mezinárodním smlouvám o lidských právech
Machoňová Schellongová, Ivana ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Hofmannová, Mahulena (oponent) ; Válek, Petr (oponent)
1 Výhrady k mezinárodním smlouvám o lidských právech Abstrakt Výhrady k mezinárodním smlouvám o lidských právech patří k dlouhodobě diskutovaným tématům nauky i praxe mezinárodního práva. Zatímco Posudek Mezinárodního soudního dvora k výhradám k Úmluvě proti genocidě a Vídeňská úmluva o smluvním právu poskytly základní parametry pro vznášení výhrad k mezinárodním smlouvám, zejména kritérium souladu s předmětem a účelem smlouvy, mnoho otázek zůstalo nevyjasněných. Otázka, zda je režim dle Vídeňské úmluvy vhodný pro mezinárodní smlouvy o lidských právech s ohledem na jejich zvláštní charakter,byla předmětem bouřlivých debat. Pravomoc smluvních orgánů, tedy výborů monitorující implementaci těchto smluv smluvními stranami, rozhodnout ohledně souladu výhrad s předmětem a účelem těchto smluv a důsledky takovýchto rozhodnutí, byly rovněž předmětem diskusí. Mezitím smluvní orgány, stejně jako regionální soudy, přijaly k této otázce bohatou judikaturu. Posun v diskusi a vyjasnění mnoha kontroverzích otázek přinesla Praktická příručka k výhradám ke smlouvám (2011) Komise pro mezinárodní právo, která toto téma podrobně analyzovala 18 let. Tato práce rozebírá problematiku výhrad k mezinárodním smlouvám o lidských právech, berouce v úvahu Vídeňskou úmluvu o smluvním právu a Praktickou příručku na jedné straně, jakož i...
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu
Huclová, Helena ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Jílek, Dalibor (oponent) ; Polák, Přemysl (oponent)
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu Předmětem zkoumání předkládané disertační práce je institut extradice. Téma vydávání osob jedním státem druhému státu za účelem jejich trestního stíhání nebo uložení či výkonu trestu je velice aktuální. Stále postupující proces globalizace a snadné možnosti cestování umožňují pachatelům trestných činů skrývat se před spravedlností v různých státech. Extradice tak hraje velmi důležitou roli jak při vydávání pachatelů "běžných" trestných činů, tak významně napomáhá v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kyberkriminalitě či jiným formám přeshraniční kriminality. Spolupráce států při vydávání osob je tak naprosto klíčová v boji proti beztrestnosti pachatelů trestných činů. Extradiční právo lze dělit na právo materiální a právo formální. Materiální extradiční právo se zabývá zejména zkoumáním podmínek pro vyhovění extradiční žádosti. Formální extradiční právo představuje souhrn procesních opatření souvisejících se zahájením extradičního řízení, jeho průběhem a skončením. Tématem předkládané disertační práce je "Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu", avšak předmět práce je vymezen úžeji. Práce se zabývá pouze formálním extradičním právem, resp. tou jeho částí, která má mezinárodní rozměr. Jedná se o téma, které na rozdíl od...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 272 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 Šturma, Pavel
1 Šturma, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.