Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 522 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application for HRV analysis
Podbrežný, Viliam ; Šíma, Jan (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis deals with the investigation of heart rate variability (HRV). It describes in detail the physiological principles of HRV, its clinical significance and methods of its analysis. It deals with Poincaré’s map in more detail. The work also includes the implementation of an algorithm for rendering a real-time Poincere map with a resolution of the age of points. The algorithm is then part of the application, enabling a complex analysis of the HRV signal, obtained either from the chest belt or by various methods of offline acquisition.
Kortiko-subkortikální interakce v EEG datech u pacientů s farmakorezistentní epilepsií
Šíma, Jan ; Králík, Martin (oponent) ; Lamoš, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním literární rešerše o epilepsii a signálech elektroencefalografie se zaměřením na pacienty s farmakorezistentní epilepsií a analýzou kortiko-subkortikálních vztahů. V teoretické části jsou popsány kapitoly epilepsie, elektroencefalografie, možnosti předzpracování EEG dat a dále analytické metody, pomocí kterých se popisují kortiko-subkortikální interakce. Praktická část obsahuje předzpracování EEG dat, rozbor používaných metod, analýza dat, výsledky, diskuse a závěr. Samotná analýza dat je provedena metodou Phase-amplitude coupling. V diskusi jsou rozebrány výsledky, limitace a další možné navázání práce. Závěr práce shrnuje celou bakalářskou práci.
Nové scénáře s programem Wireshark v komunikačních technologiích
Šíma, Jan ; Dvořák, Jan (oponent) ; Jeřábek, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit scénáře, které budou sloužit studentům jako podklady pro jednotlivá laboratorní cvičení v rámci předmětu, který se věnuje komunikačním technologiím. K těmto scénářům je také potřeba doplnit teoretický úvod, který studentům přiblíží konkrétní probírané téma. Vytvořené scénáře obsahují doplňující úkoly, které jsou určeny pro samostatnou práci studentů. Pro vyučující jsou k těmto úkolům připraveny samostatné soubory, které shrnují jejich správné řešení. Práce začíná teoretickým popisem použitých síťových protokolů. Nejdříve je popsán model TCP/IP a následně pod něj spadající protokoly, a to hlavně ty, které se vyskytují ve vícero vytvořených scénářích, jako například protokoly TCP, UDP nebo DNS. Jsou zde také popsány programy a aplikace, které jsou využity při vypracovávání scénářů. Mezi ty hlavní patří zejména program Wireshark a aplikace Klient DNS. Následuje kapitola, která se zabývá návrhy jednotlivých scénářů. Ty nastíní, čemu se dané scénáře věnují, co je jejich cílem a obsahují také soupis využitých protokolů, programů a utilit, které jsou v dané úloze využity. První scénář obsahuje úkoly založené na práci s překladem adres NAT a jeho současné spolupráci s dalšími protokoly, jako například již zmíněné TCP či UDP a nebo také protokoly ICMP a FTP. Druhý vytvořený scénář pracuje a analyzuje protokoly, které se snaží zabezpečit překlad doménových jmen. Konkrétně jde o rozšíření DNSSEC a o protokol DoH. Třetí scénář se zaměřuje podrobněji na funkci rekurzivních serverů při DNS a DNSSEC komunikaci. Poslední vytvořený scénář vysvětluje plánování a přidělování adresního prostoru a soustřeďuje se na směrovací tabulky a NAT překlad.
Využití programu Wireshark v předmětu Komunikační technologie
Šíma, Jan ; Langhammer, Lukáš (oponent) ; Jeřábek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou protokolové sady TCP/IP. Konkrétně jde především o protokoly ICMP, TCP, DNS, SIP a RTP. Hlavním cílem práce je vytvořit dva komplexní scénáře vhodné pro laboratorní cvičení předmětu Komunikační technologie. Scénáře obsahují návod s postupem řešení pro studenty, včetně doplňujících úkolů. První scénář seznámí studenty s prostředím programu Wireshark. Dále se tento program využívá k analýze a rozboru zachycených paketů, které byly popsány v teoretické části práce. Aby bylo možné zachytit pakety určitých protokolů, tak se ve zhotoveném scénáři pracuje také s příkazovým řádkem a s příkazy ping, traceroute a nslookup, včetně jejich parametrů. Druhý scénář se zaměřuje na analýzu VoIP hovoru, včetně rekonstrukce zachyceného hovoru. Druhá část scénáře porovnává rozdíly mezi protokoly TCP+TLS a QUIC při načítání zabezpečené webové stránky. Oba scénáře byly otestovány ve školní laboratoři, kde se řešení vypracovává ve virtualizovaném operačním systému. Zároveň každý scénář obsahuje doplňující otázky pro studenty a pro vyučujícího je připraven soubor, který obsahuje správné odpovědi.
Strategický plán rozvoje ABC Braník fotbal
Šebák, Marek ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Strategický plán rozvoje ABC Braník fotbal Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je sestavení strategického plánu pro budoucí rozvoj zapsaného spolku ABC Braník fotbal. Kvalitativní polostrukturované rozhovory, analýza dokumentů, PEST analýza SWOT analýza Výsledky: uskutečněných rozhovorů se členy vedení a provedené analýzy dokumentů zjištěny interní faktory klubu ABC Braník Pomocí analýzy PEST byly zmapovány potenciální vnější vlivy Následně byly jednotlivé části ohodnoceny třemi respondenty s cílem určit klíčové faktory pro finální SWOT analýzu Tato analýza byla dále rozšířena o matici TOWS, která přinesla zaměření ého plánování. V závěrečné fázi diplomové práce byly vypracovány konkrétní návrhy a časový plán zaměřený na specifické cílové oblasti identifikované v průběhu analýzy. Klíčová slova: analýza, SWOT, portovní organizace
Idea politické rovnosti v demokratickém myšlení Nadii Urbinati a Jeffreyho Greena
Bureš, Robin ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou politické rovnosti v demokratickém myšlení Jeffreyho Greena a Nadii Urbinati. Oba autoři rozpoznávají nerovný podíl na politické moci mezi občany jako jeden ze závažných problémů současných liberálních demokracií. Každý však k problematice přistupuje odlišným způsobem, Green chápe nerovnoměrný přístup k moci rozhodovat jako těžko měnitelnou skutečnost masových demokracií a skrze jeho koncepci okulární demokracie ukazuje alternativní způsoby, jak zapojit občany do politického dění. Nadia Urbinati oproti tomu hájí procedurální koncepci demokracie jako diarchie, uspořádání, ve kterém každý občan disponuje dvěma formami moci, vůlí a míněním. Ve své práci se Urbinati snaží ukázat jak, lze skloubit realitu masových společností s demokratickými ideály. Bakalářská práce se zaměřuje na tyto dva zmíněné přístupy ke krizi politické rovnosti. Nejdříve je v práci představena teorie Jeffreyho Greena (včetně jejího teoretického a historického kontextu) a následně teorie Nadii Urbinati. Závěr práce představuje krátká úvaha o specifičnosti jednotlivých přístupů a jejich významu pro teorii demokracie. Klíčová slova: Jeffrey Edward Green, Nadia Urbinati, politická rovnost, okulární demokracie, plebiscitarismus, diarchie
Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu
Kravčík, Jakub ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu Cíle: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku fotbalového přestupu se speciálním zaměřením na roli hráčského agenta v celém této práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně je využito polostrukturovaného rozhovoru s dostupným, částečně ovlivněným vzorkem. Výsledky: Na základě provedeného výzkumu se ukázalo, že je velice těžké zobecnit problematiku fotbalového přestupu, protože se jedná v mnoha případech o velmi individuální záležitost, do které může vstupovat mnoho faktorů. Zároveň se také ukázalo, že hráčský agent má v přestupu klíčovou roli a úspěch přestupu mnohdy závisí na něm. Výsledky této práce také poukazují na vysokou rozdílnost názorech i vědomostech mezi samotnými klíčovými stakeholdery přestupu a poukazují i na potřebu větší pozornosti jak od odborné obce, tak i té fotbalové. Klíčová slova: Analýza stakeholderů, stakeholdeři přestupu, Česká republika, fotbal, hráčský agent, fotbalový agent
Tragédie anglického fotbalu v osmdesátých letech 20. století
Štědrý, Matouš ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
(English) This Bachelor thesis focuses on football events in the English football environment that occured in the eighties of the 20th century. The thesis analyzes the causes of these tragedies, such as Hillsborough and Heysel, and examines how these events happened, how they relate to hooliganism and how they have affected safety on stadiums. Title: Disasters of the English football in the eighties of the 20th century The aim of the work: The aim of the thesis is to analyse the events that took place in the eighties of the 20th century. It concerns the final match at Heysel Stadium and the semi-final match at Hillsborough Stadium. The thesis looks at the causes and consequences of these tragedies and how sports organisations have prevented similar events from happening again. Methods: My thesis was based on analysis of available sources such as newspaper articles, internet articles, documents and books that deal with this topic. Keywords: English football, fans, organization of matches
Financování sportovních klubů z veřejných zdrojů ve statutárním městě Teplice
Veselý, Daniel ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Financování sportovních klubů z veřejných zdrojů ve statutárním městě Teplice. Cíle: Hlavním cílem této práce je navrhnout zlepšení v současné dotační politice města Teplice v oblasti sportu a to na základě poznatků sportovních klubů působících ve městě, které tyto veřejné zdroje čerpají. K tomuto zlepšení se autor dostane primárně pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se zástupci vybraných sportovních klubů. Následně pak rozhovory se zástupci vedení města a analýzou sekundárních dat. Metody: Data, pro návrh tohoto zlepšení byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s představiteli sportovních klubů ve městě Teplice, které čerpají veřejné zdroje. Tyto rozhovory soužily především k odhalení možných problémů v současném nastavení dotační politiky. Následně došlo i k realizaci polostrukturovaných rozhovorů se zástupci vedení města Teplice. V tomto rozhovoru byly výsledky výzkumu mezi kluby reflektovány představitelům města Teplice. Ti tak dostali možnost obhájit odhalené problémy i ze strany poskytovatele veřejných zdrojů. V rámci tohoto rozhovoru byly také diskutovány možnosti a limity, se kterými město pracuje při poskytování dotací do sportu. Další metodou pak byla analýza sekundárních dat. Výsledky: Obecně je podpora sportu ve statutárním městě Teplice vnímaná poměrně...
Založení české fotbalové akademie v rozvojové zemi
Kotrba, Filip ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Založení české klubové fotbalové akademie v rozvojové zemi Cíle: Hlavním cílem je zjistit úskalí, přínosy a podmínky realizace akademie českého klubu v rozvojové zemi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholders). Při dosahování hlavního cíle je klíčové identifikovat a porozumět různým aspektům spojeným s realizací akademie. Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Z kvalitativní metody byla vybrána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný soubor tvořilo 5 respondentů, kteří mají dlouholetou zkušenost s působením nejen v českém fotbalovém prostředí, ale disponují různými zkušenostmi i s fotbalem a fotbalovými akademii v rozvojových zemích, konkrétně v Africe. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že založení fotbalové klubové akademie v rozvojové zemi českým profesionálním fotbalovým klubem, je možné. Díky velice kvalitním českým mládežnickým fotbalovým akademiím má většina profesionálních fotbalových klubů pevný základ pro založení klubové akademie v rozvojové zemi. Přesto výstavba a provozování není vhodné pro český fotbalový klub z několika důvodů. Rozvojové země, v případě této práce africké země, jsou často prostředím, kulturou a legislativou jiná než Česká republika. České fotbalové kluby nemají dostatečně velkou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 522 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 ŠÍMA, Jan
3 ŠÍMA, Jaroslav
30 ŠÍMA, Jiří
7 Šíma, Jakub
3 Šíma, Jaroslav
2 Šíma, Jindřich
30 Šíma, Jiří
2 Šíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.