Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 517 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Idea politické rovnosti v demokratickém myšlení Nadii Urbinati a Jeffreyho Greena
Bureš, Robin ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou politické rovnosti v demokratickém myšlení Jeffreyho Greena a Nadii Urbinati. Oba autoři rozpoznávají nerovný podíl na politické moci mezi občany jako jeden ze závažných problémů současných liberálních demokracií. Každý však k problematice přistupuje odlišným způsobem, Green chápe nerovnoměrný přístup k moci rozhodovat jako těžko měnitelnou skutečnost masových demokracií a skrze jeho koncepci okulární demokracie ukazuje alternativní způsoby, jak zapojit občany do politického dění. Nadia Urbinati oproti tomu hájí procedurální koncepci demokracie jako diarchie, uspořádání, ve kterém každý občan disponuje dvěma formami moci, vůlí a míněním. Ve své práci se Urbinati snaží ukázat jak, lze skloubit realitu masových společností s demokratickými ideály. Bakalářská práce se zaměřuje na tyto dva zmíněné přístupy ke krizi politické rovnosti. Nejdříve je v práci představena teorie Jeffreyho Greena (včetně jejího teoretického a historického kontextu) a následně teorie Nadii Urbinati. Závěr práce představuje krátká úvaha o specifičnosti jednotlivých přístupů a jejich významu pro teorii demokracie. Klíčová slova: Jeffrey Edward Green, Nadia Urbinati, politická rovnost, okulární demokracie, plebiscitarismus, diarchie
Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu
Kravčík, Jakub ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Role hráčského agenta v procesu fotbalového přestupu Cíle: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku fotbalového přestupu se speciálním zaměřením na roli hráčského agenta v celém této práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně je využito polostrukturovaného rozhovoru s dostupným, částečně ovlivněným vzorkem. Výsledky: Na základě provedeného výzkumu se ukázalo, že je velice těžké zobecnit problematiku fotbalového přestupu, protože se jedná v mnoha případech o velmi individuální záležitost, do které může vstupovat mnoho faktorů. Zároveň se také ukázalo, že hráčský agent má v přestupu klíčovou roli a úspěch přestupu mnohdy závisí na něm. Výsledky této práce také poukazují na vysokou rozdílnost názorech i vědomostech mezi samotnými klíčovými stakeholdery přestupu a poukazují i na potřebu větší pozornosti jak od odborné obce, tak i té fotbalové. Klíčová slova: Analýza stakeholderů, stakeholdeři přestupu, Česká republika, fotbal, hráčský agent, fotbalový agent
Tragédie anglického fotbalu v osmdesátých letech 20. století
Štědrý, Matouš ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
(English) This Bachelor thesis focuses on football events in the English football environment that occured in the eighties of the 20th century. The thesis analyzes the causes of these tragedies, such as Hillsborough and Heysel, and examines how these events happened, how they relate to hooliganism and how they have affected safety on stadiums. Title: Disasters of the English football in the eighties of the 20th century The aim of the work: The aim of the thesis is to analyse the events that took place in the eighties of the 20th century. It concerns the final match at Heysel Stadium and the semi-final match at Hillsborough Stadium. The thesis looks at the causes and consequences of these tragedies and how sports organisations have prevented similar events from happening again. Methods: My thesis was based on analysis of available sources such as newspaper articles, internet articles, documents and books that deal with this topic. Keywords: English football, fans, organization of matches
Financování sportovních klubů z veřejných zdrojů ve statutárním městě Teplice
Veselý, Daniel ; Opelík, Daniel (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Financování sportovních klubů z veřejných zdrojů ve statutárním městě Teplice. Cíle: Hlavním cílem této práce je navrhnout zlepšení v současné dotační politice města Teplice v oblasti sportu a to na základě poznatků sportovních klubů působících ve městě, které tyto veřejné zdroje čerpají. K tomuto zlepšení se autor dostane primárně pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se zástupci vybraných sportovních klubů. Následně pak rozhovory se zástupci vedení města a analýzou sekundárních dat. Metody: Data, pro návrh tohoto zlepšení byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s představiteli sportovních klubů ve městě Teplice, které čerpají veřejné zdroje. Tyto rozhovory soužily především k odhalení možných problémů v současném nastavení dotační politiky. Následně došlo i k realizaci polostrukturovaných rozhovorů se zástupci vedení města Teplice. V tomto rozhovoru byly výsledky výzkumu mezi kluby reflektovány představitelům města Teplice. Ti tak dostali možnost obhájit odhalené problémy i ze strany poskytovatele veřejných zdrojů. V rámci tohoto rozhovoru byly také diskutovány možnosti a limity, se kterými město pracuje při poskytování dotací do sportu. Další metodou pak byla analýza sekundárních dat. Výsledky: Obecně je podpora sportu ve statutárním městě Teplice vnímaná poměrně...
Založení české fotbalové akademie v rozvojové zemi
Kotrba, Filip ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Založení české klubové fotbalové akademie v rozvojové zemi Cíle: Hlavním cílem je zjistit úskalí, přínosy a podmínky realizace akademie českého klubu v rozvojové zemi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholders). Při dosahování hlavního cíle je klíčové identifikovat a porozumět různým aspektům spojeným s realizací akademie. Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Z kvalitativní metody byla vybrána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný soubor tvořilo 5 respondentů, kteří mají dlouholetou zkušenost s působením nejen v českém fotbalovém prostředí, ale disponují různými zkušenostmi i s fotbalem a fotbalovými akademii v rozvojových zemích, konkrétně v Africe. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že založení fotbalové klubové akademie v rozvojové zemi českým profesionálním fotbalovým klubem, je možné. Díky velice kvalitním českým mládežnickým fotbalovým akademiím má většina profesionálních fotbalových klubů pevný základ pro založení klubové akademie v rozvojové zemi. Přesto výstavba a provozování není vhodné pro český fotbalový klub z několika důvodů. Rozvojové země, v případě této práce africké země, jsou často prostředím, kulturou a legislativou jiná než Česká republika. České fotbalové kluby nemají dostatečně velkou...
Užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha pro diváky
Kalvas, Pavel ; Štědroň, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha pro diváky Cíle: Cílem diplomové práce je identifikace a popis jednotlivých užitků plynoucích divákům z návštěvy fotbalového utkání SK Slavia Praha v aktuální sezóně 2022/2023 na domácím stadionu. Následně pomocí marketingového výzkumu bude zjištěna spokojenost přímých diváků s užitky, které jim klub nabízí v souvislosti s návštěvou domácích utkání SK Slavia Praha. Metody: V diplomové práci byly použity kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Jednalo se tedy o smíšený výzkum. Pro získání potřebných dat bylo využito osobního pozorování, polostrukturovaných rozhovorů a metody elektronického dotazování. Pomocí kvantitativního výzkumu byla zjištěna spokojenost přímých diváků s dílčími užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha na domácím stadionu. Výsledky: Jako základní užitky fotbalového utkání SK Slavia Praha na domácím stadionu byly identifikovány sportovní výkon, bezpečnost, stadion, doprovodný program, doprovodné služby a VIP služby. V rámci doprovodných služeb byla samostatně hodnocena fanzóna před stadionem, občerstvení v útrobách stadionu, oficiální klubový fanshop a rovněž sektory pro rodiče s dětmi. Z výsledků marketingového výzkumu následně vyplynulo, že s většinou užitků byli respondenti převážně spokojení. Největší spokojenost panovala...
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech
Valta, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikovat fotbalové talenty v kategorii U15 hrající na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech z pohledu zastupující manažerské agentury. Metody: K vytvoření seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. V první fázi výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s hráčskými agenty a skauty, které přinesly unikátní vhled do problematiky identifikace talentů a následné péče o ně. Na základě předchozího výzkumu byl sestaven seznam kritérií sledovaných u středních záložníků. Ten byl následně pomocí metody škálování zúžen do výsledné podoby seznamu nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15 hrajících na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15 na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Polostrukturované rozhovory se skauty a hráčskými agenty ukázaly současnou situaci na...
Zastoupení ekonomických odvětví mezi partnery českého profesionálního sportu se zaměřením na průmysl hazardu a alkoholu
Pokorný, Dominik ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Název: Zastoupení ekonomických odvětví mezi partnery českého profesionálního sportu se zaměřením na průmysl hazardu a alkoholu Cíle: Primárním cílem diplomové práce je realizace průzkumu orientovaného na průmyslovou skladbu partnerů podporujících profesionální sportovní subjekty, se zastoupením v nejvyšších soutěžích českého sportu. Práce tak poskytuje souhrnný přehled o složení průmyslových odvětví v rámci podpory českého profesionálního sportu. Cílem diplomové práce je také podrobnější pohled na skupinu kontroverzně vnímaných oblastí ekonomiky, které jsou mnohdy nedílnou součástí sportovních partnerství. Metody: Je využito metody postupného sběru virtuálních dat z primárních zdrojů, neboli oficiálních webových stránek zahrnutých sportovních subjektů. Celý proces je realizován v rámci programu Microsoft Excel, kam jsou zaznamenávány všechny sportovní subjekty se svými uvedenými partnery, kterým je vždy přiřazen příslušný typ partnerství a odpovídající definované průmyslové odvětví. Ve stejném programu jsou následně připraveny i výsledné statistiky, které představují oficiální výstupy diplomové práce. Výsledky: Diplomová práce předkládá rozsáhlý a podrobný přehled o struktuře průmyslových odvětví zastoupených mezi partnery sportovních subjektů, spadajících do sféry českého profesionálního sportu....
Vnímání sportovního produktu v podobě domácího fotbalového utkání AC Sparta Praha
Talácko, Václav ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Veselý, Kamil (oponent)
Název: Vnímání sportovního produktu v podobě domácího fotbalového utkání AC Sparta Praha. Cíle: Hlavním cílem práce bylo na základě provedeného výzkumu popsat, jakým způsobem vnímali kluboví permanentkáři pro sezonu 2021/2022 návštěvu domácích utkání - jaký vliv měly po dobu sezony na jejich návštěvu faktory jako pandemie covid-19, zvýšené náklady na život spojené s ekonomickou krizí, sportovní výsledky klubu, jak byli spokojeni se zápasovými službami, jak vnímali marketingovou komunikaci klubu, práci se značkou a další. Metody: Výzkum byl proveden formou elektronického dotazování. Jednalo se tedy o kvantitativní výzkum. Výsledky: Hlavní překážkou pro respondenty při návštěvě domácích utkání byla pandemie covid-19. Z hlediska nákazy se však 92 % z nich cítilo bezpečně. Pracovní povinnosti byly problémem pro pouhých 22 % z nich. 12 % respondentů vidělo jako problém zvyšující se životní náklady. Klubovou komunikaci, nabídku vstupenek hodnotili respondenti velice pozitivně. Jisté rezervy byly zjištěny v oblasti stadionových služeb při utkání (parkování, občerstvení, bezpečnost na stadionu apod.). Klíčovým zjištěním však byla ochota permanentkářů přenechat své místo v případě, že se nemohou zúčastnit daného utkání, na což byl klub schopen velmi dobře zareagovat. Dle výzkumu je také velice dobře popsán...
Blood pressure estimation using smartphone
Šíma, Jan ; Němcová, Andrea
This paper presents an experimental cuff-less measurementof systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP)using smartphone. A photoplethysmographic signal (PPG) measuredby a smartphone camera is used to estimate blood pressure(BP). This paper contains comparison of several machinelearning (ML) methods for BP estimation. Filtering the PPGsignal with a band-pass filter (0.5-12 Hz) followed by featureextraction and using Random Forest (RF) methods separatelyor as a weak regressor in adaptive boosting (AdaBoost) or bootstrapaggregating (Boosting) reached the best results accordingto Association for the Advancement of Medical Instrumentation(AAMI) and British Hypertension Society (BHS) standardsamong all regression ML models. The mean absolute error(MAE) and standard deviation (SD) of Bagging model were4.532±3.760 mmHg for SBP and 2.738±3.032 mmHg for DBP(AAMI). This result meets the criteria of the AAMI standard.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 517 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 ŠÍMA, Jan
3 ŠÍMA, Jaroslav
29 ŠÍMA, Jiří
6 Šíma, Jakub
3 Šíma, Jaroslav
2 Šíma, Jindřich
29 Šíma, Jiří
2 Šíma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.