Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Generování těkavých chelátů zinku z vodné matrice
Kračmarová, Aneta ; Nováková, Eliška (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Tématem této práce je nalezení a optimalizace podmínek pro generování těkavých chelátů zinku. Cílem bylo vyvinout alternativní metodu generování těkavých specií Zn k redukci tetrahydridoboritanem sodným. Detekce byla prováděna pomocí atomové absorpční spektrometrie. Optimalizace podmínek samotné chelatační reakce zahrnovala výběr vhodného chelatační činidla a vhodných modifikátorů, úpravu pH, vhodné průtoky činidel a nosného plynu a vhodné uspořádání aparatury. Za optimálních podmínek byly zjištěny tyto charakteristiky metody: LOD 1,55 mg l-1 , LOQ 5,17 mg l-1 a citlivost 0,245 s l mg-1 . Opakovatelnost pak byla 13,7 %. Poté byly testovány přídavky modifikátorů, které měly zvýšit účinnost generování těkavých chelátů zinku. Mezi potencionální modifikátory byly zařazeny přechodné kovy, organická rozpouštědla, heterocyklické organické sloučeniny, sloučeniny ze skupiny karbamátů a povrchově aktivní látky. Heterocyklický 1,10-fenantrolin a karbamát NaPDC byly zahrnuty do optimálních podmínek, protože bez nich nebylo možné rozlišit signál od šumu. Nejúčinnějším modifikátorem se ukázal být acetonitril, který zvyšoval účinnost na 1547 %. S přídavkem acetonitrilu došlo ke snížení LOD na 0,191 mg l-1 , LOQ na 0,637 mg l-1 a ke zvýšení citlivosti na 2,04 s l mg-1 . Opakovatelnost byla srovnatelná s měřením...
Vliv vybraných látek na stanovení antimonu atomovou fluorescenční spektrometrií s UV-fotochemickým generování těkavých sloučenin
Jelínková, Klára ; Červený, Václav (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
3 Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu vybraných chemických individuí na stanovení antimonu metodou UV-fotochemického generování těkavých sloučenin s detekcí atomovou fluorescenční spektrometrií (UV-PVG-AFS). Antimon, jako toxický polokov vyskytující se převážně v třímocném a pětimocném oxidačním stavu, zaujímá důležitou roli v mnoha průmyslových odvětvích. Jeho stanovení má význam nejen z pohledu analytické chemie, ale i pro sledování environmentálních vlivů a pro lidské zdraví. Pro interferenční studie s Sb5+ byly zvoleny anorganické ionty Br− , Cr2O7 2− , I− , CO3 2− , K+ , Cr3+ , Cd2+ , Co2+ , Cu2+ , Ni2+ , Na+ , Zn2+ , organická rozpouštědla acetonitril, ethanol a methanol, dále extrakční činidla L-cystein a 2-merkaptoethanol. Možnými interferenty při stanovení Sb3+ byly zvoleny Br− , Cr2O7 2− , I− , CO3 2− , K+ , Cr3+ , Cd2+ , Na+ a Zn2+ . Roztoky interferentů byly připravovány v prostředí kyseliny octové (35%obj) a 50 g l−1 Sb3+ nebo Sb5+ . Detekční limit stanovení v režimu průtokové injekční analýzy Sb3+ byl 3,7 g l−1 pro plochu píku a 1,9 g l−1 pro výšku píku. U stanovení Sb5+ byl detekční limit 3,6 g l−1 pro plochu píku a 2,0 g l−1 pro výšku píku. RSD pro koncentraci 50 g l−1 obou iontů antimonu, vybranou pro interferenční studii, byla ve všech případech nižší než 5...
Optimalizace provozní teploty fotoluminiscenčního senzorového pole při detekci lineárních alkoholů
Pokorný, Matěj ; Dian, Juraj (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Chemické senzory se používají k detekci přítomnosti chemických látek za využití různých fyzikálních veličin. Porézní křemík připravený elektrochemickým leptáním povrchu krystalického křemíku směsí kyseliny fluorovodíkové a ethanolu při vhodných podmínkách představuje porézní materiál, který obsahuje nanokrystalické formy křemíku. Nanokrystalický křemík vykazuje intenzivní fotoluminiscenční vlastnosti při pokojové teplotě, které silně závisí na přítomnosti chemických látek v jeho okolí. Intenzita fotoluminiscence porézního křemíku je v přítomnosti analytu zpravidla zhášena. Fotoluminiscenční senzorová odezva na stanovované látky závisí zejména na koncentraci dané látky, ale také na provozních podmínkách. Nejkritičtější je provozní teplota, která zásadně ovlivňuje intenzitu fotoluminiscence a rychlost senzorové odezvy při přidání nebo odebrání analytu ze systému. Cílem bakalářské práce byla příprava vzorků porézního křemíku, jejich charakterizace pomocí infračervené (FTIR) a fotoluminiscenční spektroskopie. Tyto vzorky byly testovány jako senzorové prvky fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci par lineárního alkoholu ethanolu. Hlavním cílem bakalářské práce bylo pozorování vlivu změny provozní teploty senzorových prvků na velikost statických a dynamických parametrů senzorové odezvy. Ze...
Kompatibilita stanovení antimonu UV-fotochemickým generováním těkavých sloučenin a atomovou fluorescenční spektrometrií s potenciálními složkami matrice
Klečková, Adéla ; Červený, Václav (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
Základem bakalářské práce je UV-fotochemické generování (UV-PVG) těkavých látek antimonu. Problematikou, kterou se zabývá, jsou potenciální interferenty, které mohou měření ovlivňovat. Jako možné interferenty při uvažování o budoucí speciační analýze antimonu pomocí HPLC-UV-PVG-AFS byly zvoleny acetonitril, methanol, ethanol, L-cystein a 2-merkaptoethanol. Detekce probíhala pomocí atomové fluorescenční spektrometrie (AFS). L-cystein odezvu velmi rychle utlumil. Methanol a ethanol se chovaly obdobně. Píky zvyšovaly a snižovaly ve vlnách, kdy až v nejvyšší koncentraci úplně vymizely. Jako nejzajímavější se projevil acetonitril svými specifickými vlastnostmi, které se ve vyšších koncentracích začaly projevovat. 2-merkaptoethanol měl v menším měřítku podobné interferenční vlastnosti jako acetonitril.
Stanovení prvků v lidských vlasech
Gazda, Vojtěch ; Nováková, Eliška (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na stanovení vybraných prvků v lidských vlasech. Pro stanovení 13 vzorků byl navržen postup jejich rozkladu koncentrovanou HNO3 a prvková analýza za pomoci hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Výsledky byly porovnávány s dalšími zdroji, pokud citované práce uváděly geografický původ vzorku, tak jsou porovnány odlišnosti v naší populaci s populací v jiné zemi. Koncentrace těžkých kovů, které byly stanoveny, nebyly nijak zvlášť odlišné od ostatních, až na výjimku u Pb, zde se ukázalo, že v oblasti, kde byly odebírány vzorky je koncentrace Pb ve vlasech nízká a tento objev ukazuje, že lidé, od kterých vzorky pocházejí nejsou vystaveni působením Pb ze životního a pracovního prostředí a z potravy a vody. Následně bylo zjištěno, že vzorky obsahují více Mg, Sr, Ni, Ba a Au, oproti jiným, které uvádí literatura. Dalším cílem bylo zjistit, zda jsou odlišné koncentrace mezi pohlavími. Bylo zjištěno, že muži mají vyšší koncentrace K než ženy, naopak ženské vlasy obsahovaly téměř 12x více Ca a Mg než mužské vlasy. Za účelem dokázat, zda existuje statistická odlišnost mezi koncentracemi prvků v ženských a mužských vlasech byla proto použita metoda ANOVA. Bylo potvrzeno, že koncentrace Ca a Mg se statisticky liší.
Optická charakterizace supramolekulárních komplexů vybraných organických fluoroforů s cyklodextriny
Haiklová, Simona ; Dian, Juraj (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Obsahem této diplomové práce je optická charakterizace a stanovení síly supramolekulární interakce vybraných organických fluoroforů a cyklodextrinů (CD) pomocí konstanty stability s využitím optických metod: UV-Vis absorpce a fluorescence. Pro studium byly zvoleny dvě řady fluoroforů, které se lišily přítomností skupin se dvěma kladnými náboji, a dva typy cyklodextrinů o různé velikosti kavity: -CD a -CD. Fluorofory s nabitými koncovými skupinami lze účinně navázat elektrostatickou interakcí na pevné povrchy o vhodném chemickém složení nebo tenké vrstvy s přebytkem záporného náboje a imobilizovat je tak velmi silnou interakcí na daném nosiči. Takto připravené povrchy nebo vrstvy lze následně využít pro optickou detekci chemických látek. Cílem práce bylo zjistit vliv velikosti dutiny cyklodextrinu, přítomnost nabité kotvy a pH roztoku na supramolekulární interakci studovaných systémů a vyhodnocení aplikačních možností studovaných systémů pro optické chemosenzory. V předložené diplomové práci byla studována změna optické absorpce a intenzity fluorescence čtyř dvojic fluoroforů: PRODAN, RhB, RhB-Si, DANSA a jejich derivátů s nabitou kotvou při supramolekulární interakci s - a -cyklodextriny. Na základě předběžných výsledků optické charakterizace a supramolekulárních titrací byl následně podrobněji...
Stanovení obsahu rtuti ve vlasech pomocí atomové fluorescenční spektrometrie
Šandlová, Petra ; Červený, Václav (vedoucí práce) ; Hraníček, Jakub (oponent)
Byla prokázána funkčnost externího modulu Millenium Merlin Satellite od firmy PS Analytical k atomovému fluorescenčnímu spektrometru PSA Millenium Excalibur od téže firmy na reálných vzorcích. Jako reálné vzorky byly vybrány vlasy. V první části bylo zkoušeno několik extrakčních postupů za účelem získání nejvyšší odezvy. Nejlepší výsledky byly získány extrakční metodou s TMAH a HCl v módu FIA-UV- PVG-AFS. V další části byla snaha optimalizovat podmínky pro separaci specií rtuti, konkrétně Hg2+ a MetHg. Optimalizovanými parametry byly: procentuální obsah organické složky v mobilní fázi, pH mobilní fáze, průtoková rychlost přidané mobilní fáze za kolonu a průtoková rychlost přidané 0,050M HCl za kolonu. Po této fázi byly odzkoušeny ještě 3 extrakční postupy: extrakce pomocí L-cysteinu s HCl, extrakce pomocí PDTC a extrakce pomocí DEDTC. Žádný z extrakčních postupů však nebyl lepší než extrakční metoda s TMAH a HCl. I přes optimalizaci metody se speciace Hg ve vzorcích vlasů nezdařila, protože získané chromatogramy neodpovídaly (ani retenčními časy) chromatogramům získaných pro směs standardů s extrakčními činidly v mobilní fázi. Posléze byly optimalizovány podmínky stanovení celkového obsahu rtuti ve vlasech metodou FIA-UV-PVG-AFS, kterými byly: průtoková rychlost nosné kapaliny, průtoková rychlost...
Optické senzory chemických látek na bázi porézního křemíku pro plynnou fázi
Liška, Jiří ; Dian, Juraj (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Název práce: Optické senzory chemických látek na bázi porézního křemíku pro plynnou fázi Autor: Bc. Jiří Liška Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. Abstrakt: Porézní křemík je nanostrukturní materiál, který je vzhledem ke svým optickým vlastnostem, zejména fotoluminiscenci a jejím zhášení v závislosti na chemických látkách v okolí, vhodným materiálem pro senzory chemických látek. Optické senzory na bázi porézního křemíku jsou nejzkoumanější skupinou senzorů a byly s úspěchem využity pro detekci chemických látek a to jak v kapalné, tak v plynné fázi. Povrch porézního křemíku je navíc možné upravovat řadou postupů, čímž jsou upraveny rozpoznávací vlastnosti. V případě kombinace více senzorových prvků různých vlastností je pak možné měřit více odezev ve fotoluminiscenčním senzorovém poli. Cíle této práce jsou: 1. Rozšíření elektrochemické charakterizace výchozích křemíkových substrátů pomocí voltametrických technik při různých světelných podmínkách v průběhu experimentu, přípravy vzorků porézního křemíku z různých typů substrátů krystalického křemíku (p-typ, n-typ), krystalografické orientace a stupně dopování. 2. Funkcionalizace povrchu porézního křemíku novými chemickými sloučeninami fo- tochemickou hydrosilylací s cílem úpravy rozpoznávacích vlastností. 3....
Application of a commercial multimode sample introduction system as a generator of volatile compounds
Hadbavníková, Alexandra ; Nováková, Eliška (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
CZ Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovení zinku využitím komerčního multimódového systému vnášení vzorku (MSIS, angl. Multimode Sample Introduction System) jako generátoru těkavých sloučenin s hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem jako detektorem. Generování těkavých sloučenin probíhalo pomocí tetrahydridoboritanu sodného v prostředí kyseliny. V prvním kroku experimentu byly optimalizovány tyto parametry ovlivňující generování těkavých sloučenin: výběr kyseliny, koncentrace kyseliny, koncentrace hydroxidu sodného, hmotnostní koncentrace tetrahydridobritanu sodného, hmotnostní koncentrace 8-hydroxychinolinu, objem dávkovací smyčky a průtokové rychlosti vzorku, nosného plynu a vodíku. Následně byly za optimálních podmínek určeny základní charakteristiky měření. Dosažený limit detekce byl 2,8 μg·dm-3 a limit stanovitelnosti 9,3 μg·dm-3 . Účinnost generování těkavé sloučeniny zinku byla stanovena na 3,7 %, co je zatím nejvyšší účinnost dosáhnutá pro tento prvek a systém generovaní v této laboratoři. Interferenční studie neprokázaly schopnost hydridotvorných nebo přechodných prvků vystupovat jako modifikátor a dále zvýšit účinnost generování, ale zároveň se žádný ze zkoumaných prvků neprokázal jako významný interferent. Klíčová slova generování těkavých sloučenin, multimódový...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Červený, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.