Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úspěšnost studentů studijního programu Management TV a sportu ve vybraných předmětech v době prezenční a distanční výuky
Náhlovský, Daniel ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Viplerová, Tereza (oponent)
Název: Úspěšnost studentů studijního programu Management TV ve vybraných předmětech a sportu v době prezenční a distanční výuky Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnat úspěšnost studentů bakalářského studia studijního programu Management tělesné výchovy a sportu v době prezenční a následně distanční výuky, přičemž pozornost byla zaměřena na studenty 1. ročníků studijního programu Management tělesné výchovy a sportu bakalářského studia. Metody: V první části práce byla aplikovaná kvantitativní výzkumná metoda, tj. komparace. K realizaci výzkumu, bylo nejprve nutné získat data o studijních výsledcích studentů 1. ročníků v akademických letech 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 u konkrétních povinných předmětů akreditace. Tato data mi poskytl v anonymizované formě vedoucí bakalářské práce pomocí Studijního informačního systému UK. Výzkumný a zároveň základní soubor představoval studenty 1. ročníků, kteří měli zapsaný konkrétní povinný předmět akreditace ve sledovaných akademických letech, nezávisle na tom, zda uspěli či nikoliv. V druhé (kvalitativní) části výzkumu byl prováděn polostrukturovaný hloubkový rozhovor s učiteli těch předmětů, kde byly zpozorovány výrazné odchylky a rozdíly ve výsledcích studentů ve sledovaných akademických letech. Výsledky: Výsledky, kterých jsem...
Postoj veřejnosti k výstavbě krytého bazénu ve Dvoře Králové nad Labem.
Geisler, Karel ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Viplerová, Tereza (oponent)
Název: Postoj veřejnosti k výstavbě krytého bazénu ve Dvoře Králové nad Labem. Cíle: Hlavním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit postoj veřejnosti ve Dvoře Králové k výstavbě krytého bazénu. Metody: V této práci bylo využito na sběr a vyhodnocení dat postupů kvantitativního výzkumu. Pro dotazování byl použit dotazník vlastní konstrukce ke zjištění postojů veřejnosti k výstavbě krytého bazénu ve Dvoře Králové nad Labem. Výsledky: Na základě získaných dat se dostalo k závěru, že postoje veřejnosti k výstavbě jsou pozitivní a takové sportoviště by bylo vítáno. Zároveň byl projeven zájem o vybavení bazénu saunou, vířivkou a dětským bazénem. Klíčová slova: veřejné mínění, plavecký bazén, marketingový výzkum, sportovní infrastruktura
Koncepce interního PR na FTVS UK
Viplerová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Koncepce interního PR na UK FTVS Cíle: Cílem diplomové práce je sestavit koncepci interních public relations na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pro akademický rok 2022/2023 na základě provedených analýz a výzkumu mezi studenty fakulty. Metody: Pro marketingový výzkum byla použita metoda skupinové diskuse, která pomohla pochopit, jaké jsou konkrétní očekávání a klíčové požadavky studentů v komunikaci vůči vedení fakulty a jak studenti vnímají, že jsou tato očekávání a požadavky na UK FTVS naplňovány. Společně s využitím zúčastněného pozorování mohla být sestavena analýza interní skupiny a využívaných nástrojů interních PR. Výsledky: Z uskutečněného výzkumu vyplývá, že studenti jsou na fakultě celkově spokojeni, nicméně vnímají určité nedostatky v komunikaci vedení školy. Největší problém je spatřován v nedostatečné, pozdní a částečné komunikaci, která se objevuje jak při komunikování informací o studiu, tak při informování o jiných skutečnostech na fakultě. Tato neinformovanost se projevuje v rámci ne zcela vhodného využívání některých nástrojů pro interní komunikaci. Nástroje a oblasti, které byly v diskusi nejvíce připomínkovány, jsou studijní oddělení, e-mailová korespondence a využití webových stránek a sociálních sítí jako hlavních komunikačních nástrojů interních PR....
Popularita atletiky u studentů vysokých škol v Praze
Viplerová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Popularita atletiky u studentů vysokých škol v Praze Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit popularitu atletiky u pražských vysokoškolských studentů a na základě toho stanovit doporučení pro Český atletický svaz. Vedlejšími úkoly jsou zjištění aktivního i pasivního zájmu o tento sport a jeho sledovanost v masmédiích. Metody: Pro marketingový výzkum popularity atletiky byla využita metoda elektronického dotazování, která zjišťovala aktivní a pasivní zájem o atletiku, její sledovanost v masmédiích, atraktivitu disciplín atletiky a také získávala názory respondentů na propagaci atletiky, vlivy na její popularitu a také vědomosti v oblasti osobností atletiky. Výsledky: Zjistili jsme, že atletika u studentů vysokých škol v Praze není až tak populární, jejich postoj ale není zcela pesimistický. Mezi aktivním a pasivním zájmem o atletiku existují jisté vazby, ale také existují rozdíly. Studenti spíše nevyhledávají informace o atletice v masmédiích, větší část nechodí ani na stadiony. Mnoho z nich zná hlavně sprintera Usaina Bolta jakožto největší osobnost atletického prostředí. Studenti si myslí, že nedostatečná propagace závodů je jeden z nejvíce negativních vlivů působících na popularitu atletiky a také uvádějí, že by se zlepšením této propagace dala popularita zvýšit. Hlavním...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.