Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek
Fišerová, Zuzana ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, soustružení a broušení.
Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení
Sadílek, Martin ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou trestně procesních instrumentů, které jsou při zajišťování digitálních stop orgánům činným v trestním řízení svěřeny právním řádem České republiky - a to se zvláštním zaměřením na zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. První kapitola práce je věnována rozboru pojmu digitální stopa, kdy jsou uváženy různé přístupy k jeho definici, následně je pro účely této práce vymezen a na konci první části jsou popsány vlastnosti digitální stopy. Druhá kapitola práce se věnuje mezinárodní úpravě, respektive Úmluvě o počítačové kriminalitě, a to ve vztahu k zajišťovacím institutům, které jsou její signatáři povinni implementovat do své legislativy, obsahem této kapitoly je též analýza způsobu naplnění implementačních povinností Českou republikou. Těžiště práce leží v analýze národní úpravy, kde jsou rozebrány jednotlivé procesní instituty, které orgány činné v trestním řízení využívají a jejich úskalí. Práce klade zvláštní důraz na popis zjištění provozních a lokalizačních údajů, a to s ohledem na problematiku data retention a problematiku vydání příkazu pro zjištění provozních a lokalizačních údajů do budoucna. Následně se práce zabývá odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu a jeho limitem v době šifrované...
Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek
Fišerová, Zuzana ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, soustružení a broušení.
Optimalizace vybraných technologických procesů při výrobě ložiskových komponent
Otoupalík, Jan ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na optimalizaci technologických procesů při výrobě vnějšího ložiskového kroužku. V první části byla provedena rešeršní studie dané problematiky se zaměřením na nejnovější trendy v oblasti výroby ložisek. V rámci experimentální části byly analyzovány technologické procesy výroby, a to od volby vstupního polotovaru až po optimalizaci dokončovacích technologií obrábění vnějšího průměru ložiskového kroužku.
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků
Sadílek, Martin ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků Abstrakt Tato diplomová práce nese název "Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků." Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance má pro pracovní poměr významné důsledky, které se projevují v oblasti vzniku, změny i zániku pracovního poměru. Může mít také různé příčiny a každá z těchto příčin může vyvolávat různé pracovněprávní důsledky. Zaměstnance lze ovšem uznat za zdravotně nezpůsobilého pouze lékařským posudkem, případně rozhodnutím správního orgánu, který posudek přezkoumává. Pouze na jejich podkladě je také zaměstnavatel či zaměstnanec oprávněn přistoupit k jednáním předvídaným zákoníkem práce. V posledních letech se však změnil náhled na právní povahu lékařských posudků. Ty v současnosti nejsou považovány za právně závazné, ale za pouhé dobrozdání. Cílem práce je popis a analýza právní úpravy lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci, s důrazem na jejich právní povahu. Cílem je také popis a analýza pracovněprávních důsledků zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance a jejích příčin. Cílem je dále upozornit na problematické části právní úpravy a na nejednoznačnost některých ustanovení. V minulém roce došlo k rozsáhlé novele právních předpisů upravujících postup při vydávání...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.