Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 273 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metody FFD
Novák, Jiří ; Martišek, Karel (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje tématu free-form deformací. Hlavními cíli této práce bylo zpracování teoretických poznatků o této problematice a naprogramování vybraných metod free-form deformací. V první části je popsána potřebná teorie splajnů, maticového počtu a free-form deformací. Ve výsledné verzi se nachází trojice programů. První program porovnává vybrané metody free-form deformací na příkladu mřížky 4x4 řídicích bodů. Druhý program slouží k zobecnění pro obecný případ mřížky řídicích bodů. Poslední program slouží pro zadávání plochy nikoliv pomocí řídicích bodů, nýbrž pomocí zadání konkrétního bodu, kterým program plochu proloží, tak aby výsledná plocha splňovala definované požadavky.
Numerické metody měření Hausdorffovy dimenze
Vostal, Jiří ; Procházková, Jana (oponent) ; Martišek, Dalibor (vedoucí práce)
Budou navrženy metody vhodné pro měření Hausdorffovy dimenze množin zobrazených v konečném rozlišení výstupních zařízení počítače a jejich použitelnost bude otestována na množinách se známou Hausdorffovou dimenzí.
Phase-correlation based image registration
Druckmüllerová, Hana ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
This thesis deals with the use of phase correlation for estimation of mutual rotation, scale-change and translation between digital images. Phase correlation is based on the Fourier transform, therefore the thesis describes the Fourier transform of functions defined on R^2 and the discrete Fourier transform of functions defined on a finite number of points {0, 1, ... ,N-1}^2, where N is a natural number. The thesis describes modifications of the phase correlations for estimation of similarity transformation parameters between images with high dynamic range and faint structures, containing additive or impulse noise and images which are taken with different sensors and optical systems. The thesis also focuses on the modifications of the method used for registration of solar corona images taken during total solar eclipses, which counts among the hardest registration tasks.
Rozdíly ve financování stavebních podniků z pohledu jejich velikosti
Procházková, Jana ; Hromádka,, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem práce je porovnat rozdíly ve financování podniků podle velikosti podniku, právní formy a objemu zakázek. První část práce obsahuje seznámení se základními pojmy a rozděleními, týkající se podniků, právních forem, majetkových struktur a druhů financování. Druhá část práce-praktická část je provedena formou dotazníkového průzkumu na českém stavebním trhu a má za úkol především porovnávat rozdíly stavebních podniků.
Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek
Halas, David ; Procházková, Jana (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá prostými interpolačními křivkami, které jsou ukotvené. Konstrukce těchto křivek je řešena několika tvarovacími metodami. Také je uveden postup jejich výpočtu. Výsledkem je porovnání různých interpolačních metod. Práce je užitečná k porozumění interpolačních NURBS křivek a k výběru vhodných tvarovacích metod.
Analýza faktorů ovlivňující realitní trh
Procházková, Jana ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem práce je provést analýzu vlivů, které působí na realitní trh a vytvořit prognózu jejich vývoje. V první části jsou popsány rozdělení a vývoj stavebnictví a realitního trhu. Část druhá spočívá ve vytvoření případové studie, kde jsou porovnány jednotlivé faktory nabídky a poptávky.
Detekce a vizualizace specifických rysů v mračnu bodů
Kratochvíl, Jiří Jaroslav ; Mikeš, Josef (oponent) ; Martišek, Dalibor (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Mračno bodů je neuspořádaná množina bodů popsaných souřadnicemi (x, y, z), která reprezentuje reálný objekt. Tyto body jsou získány prostřednictvím 3D skenovacích technologií, například LIDAR (Light Detection And Ranging) nebo pomocí současných 3D skenerů. Získaná mračna bodů jsou pak využívána v široké škále odvětví lidské činnosti, jako například strojní či reverzivní inženýrství, rapid prototyping, biologie, nukleární fyzika nebo virtuální realita. Tato disertační práce přispívá k vývoji metod pro detekci bodů na specifických rysech v mračnu bodů, což se v anglické literatuře označuje pojmem feature detection. Dále k vývoji metod jejich vizualizací prostřednictvím prokladu křivek, také známé pod pojmeme curve fitting. Feature, či specifický rys, je významná část objektu, kterou se snažíme popsat matematickým modelem (např. rovinou, přímkou či křivkou). Obzvláště body na ostrých hranách jsou pro současné metody problematické, a proto se věnujeme jejich detekci. V~disertační práci je popsán nový algoritmus, který automaticky a s velkou přesností určuje tyto body. Jejich vizualizace je potom zajištěna proložením křivkou, kde byla doplněna nová metoda váhování pro přesnější výsledky. Všechny navržené postupy byly otestovány na reálných datech a srovnány s dosavadními publikovanými metodami.
Měření ovality extrudovaného vlákna
Loučka, Pavel ; Procházková, Jana (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
Důležitým sledovaným parametrem při výrobě extrudovaného vlákna je jeho průměr. Měření této veličiny lze provést za předpokladu kruhovitosti jeho průřezu pomocí jedné snímací kamery. V praxi se ukázalo, že dalším důležitým parametrem je také ovalita, tedy jak moc je vlákno zploštělé. V tomto textu se tak bude předpokládat obecnější tvar průřezu vlákna a to ve tvaru elipsy. K určení ovality je potom zapotřebí již alespoň tří různých pohledů na zkoumané vlákno. Práce se zabývá zejména analytickým popisem měření ovality vlákna, konkrétně pomocí dvou rozdílných přístupů založených na principech lineární algebry a projektivní geometrie. Z tohoto důvodu je velká část práce věnována právě těmto odvětvím matematiky, zvláště se pak zaměřuje na analytickou teorii kuželoseček. Kromě toho práce obsahuje i krátkou zmínku o technickém provedení měření ovality a jeho možných úskalích.
Numerical Methods of Image Analysis Focused on Intersecting Objects
Weszter, Juraj ; Procházková, Jana (oponent) ; Štarha, Pavel (vedoucí práce)
This theses presents an image processing approach to estimating the length of cynobacteria strands in digitally acquired images. An algorithm utilizing the Hough transform to determine strand continuity at strand intersections is presented. The algorithm is demonstrated on selected images, the examined strands are separated and their lengths are estimated. A Delphi implementation of the algorithm is included.
Aplikace fuzzy logiky pro výběr klientů
Procházka, Tomáš ; Procházková, Jana (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
V rámci diplomové práce je využito moderních metod analýz a modelování. Konkrétně se práce věnuje aplikaci fuzzy logiky pro výběr klientů. Cílem práce je vytvoření vhodného systému sloužícího ke stanovení pořadí podaných přihlášek v příspěvkové organizaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 273 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.