Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nejnovější informatizační programy a iniciativy EU
Jůzová, Michaela ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Hradilová, Jitka (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu informační politiky Evropské unie. Sleduje její vývoj, principy a strategické plány od počátku 21. století až po současnost. Cílem diplomové práce je charakterizovat a zhodnotit uplynulé i aktuální informatizační programy Evropské unie. Popsána je Lisabonská strategie, která byla prvním významným dokumentem, jenž definoval směřování Evropské unie. Další část textu se zabývá akčními plány eEurope 2002 a eEurope 2005 a na ně navazující iniciativou i2010. Hlavní pozornost je pak věnována aktuálnímu programu Evropa 2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Problematika pacienta závislého na alkoholu na psychiatrickém oddělení všeobecné nemocnice
JŮZOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na alkoholu a ošetřovatelskou péčí poskytovanou pacientům s touto závislostí na psychiatrickém oddělení všeobecných nemocnic. Teoretická část bakalářské práce je věnována pojmu závislost, alkoholismu a dopadu alkoholismu na zdraví. Dále jsou popisovány druhy léčby alkoholové závislosti a specifika ošetřovatelské péče o pacienty se závislostí na alkoholu na psychiatrickém oddělení. V empirické části této bakalářské práce byl stanoven tento výzkumný cíl: zmapovat problematiku poskytování ošetřovatelské péče o pacienta závislého na alkoholu na psychiatrickém oddělení. Na základě tohoto výzkumného cíle byly vytvořeny tyto výzkumné otázky: Jakou mají sestry úlohu v ošetřovatelské péči o pacienty závislé na alkoholu v průběhu hospitalizace na psychiatrickém oddělení a jaká je náročnost poskytování péče pacientům závislým na alkoholu z pohledu sester. K dosažení stanoveného cíle bylo využito kvalitativního výzkumného šetření. Sběr dat byl proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 16 všeobecných sester pracujících na psychiatrickém oddělení všeobecných nemocnic. Získané informace byly následně zpracovány otevřeným kódováním, metodou tužka-papír. Z výsledků výzkumného šetření plyne, že problematika poskytování ošetřovatelské péče o pacienty závislé na alkoholu se odvíjí od aktuálního stavu pacienta, předchozích pokusů o léčení závislosti či mnoha jiných faktorů. Úloha sester má svá specifika a je nedílnou součástí při léčbě alkoholové závislosti.
Nejnovější informatizační programy a iniciativy EU
Jůzová, Michaela ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Hradilová, Jitka (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu informační politiky Evropské unie. Sleduje její vývoj, principy a strategické plány od počátku 21. století až po současnost. Cílem diplomové práce je charakterizovat a zhodnotit uplynulé i aktuální informatizační programy Evropské unie. Popsána je Lisabonská strategie, která byla prvním významným dokumentem, jenž definoval směřování Evropské unie. Další část textu se zabývá akčními plány eEurope 2002 a eEurope 2005 a na ně navazující iniciativou i2010. Hlavní pozornost je pak věnována aktuálnímu programu Evropa 2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Marketingová komunikace AC Sparta Praha
Jůzová, Michaela ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Křivda, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o marketingové komunikaci českého prvoligového fotbalového klubu AC Sparta Praha. V práci jsou popsány jednotlivé komunikační směry: fanoušci, obchodní partneři, média a zaměstnanci. Nějvětší pozornost je věnována komunikaci s důrazem na fanoušky. V závěru je zhodnocení komunikační strategie klubu a doporučení pro efektivnější komunikaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.