Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Households' adoption of energy-efficient technologies in Greece: Independently or Jointly?
Spyropoulou, Dimitra ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Opatrný, Matěj (oponent)
Hlavním cílem práce je analyzovat individuální preference řeckých spotřebitelů voblasti technologií osobních vozidel s alternativní palivem, včetně bateriových elektrických a plug-in hybridních elektrických vozidel. Vzhledem k nízkému rozšíření elektrických vozidel a velkému potenciálu solární energie v Řecku zkoumám dopad veřejné podpory kombinace fotovoltaiky a bateriových elektrických vozidel, pokud jsou tyto dvě technologie podporovány společně, na rozhodování spotřebitelů. K odhadu preferencí a ochoty platit reprezentativního vzorku potenciálních kupců automobilů v Řecku za peněžní, technické a politické atributy vozidel používám experimenty diskrétní volby. Shledávám, že spotřebitelé mají pozitivní vztah k bateriovým elektrickým a plug-in hybridním elektrickým vozidlům a že instalace fotovoltaiky je nástrojem pro plné využití výhod elektrických vozidel. Výsledky ukazují, že cena vozidla, provozní náklady, běžná doba nabíjení a dotace na instalaci wallboxů jsou klíčovými faktory ovlivňujícími přijetí elektrických vozidel. Zkoumám také nepozorovanou i pozorovanou heterogenitu spotřebitelských preferencí. Politická doporučení zahrnují společnou podporu přijetí elektrických vozidel s instalací fotovoltaiky a wallboxů, pokud je to možné, snížení počáteční ceny a zvýšení znalostí spotřebitelů o...
Determinants of car-sharing use: Autonapůl Case study
Baudyšová, Anita ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Pavlovová, Anna (oponent)
Tato práce zkoumá využívání sdílení automobilů tehdejšími účastníky Auton- apůl, nejdéle provozované platformy v České republice. Nejprve analyzujeme kilometrový nájezd předplatitelů aplikace a respondentů průzkumu, přičemž zjištujeme odlišný vzor chování u uživatelů, kteří se průzkumu nezúčastnili. Účastníci průzkumu používají aplikaci aktivněji (89% s nenulovým počtem ujetých km) a najezdí v průměru více (154 km měsíčně) než uživatelé aplikace, kteří nesouhlasili s účastí v průzkumu (65%, 85 km). Poté analyzujeme pop- távku po kilometrech ujetých respondenty průzkumu, přičemž ošetříme mož- nou selektivitu způšobenou vykazovaným nulovým počtem ujetých kilometrů. Porovnáváme OLS a dva modely selektivity - Heckman two-step a Two-part model. Studie rovněž zkoumá vliv frekvence používání na ujeté kilometry. Ti, kteří jezdí častěji, také více ujedou - uživatelů, kteří aplikaci používali ale- spoň jednou týdně, ujedou téměř desetkrát více kilometrů než ti, kteří aplikaci používali méně než jednou měsíčně (395 km oproti 53 km měsíčně). Zjistili jsme, že věk, používání pro volný čas, spokojenost a to, uživatel má děti, sou- visí pozitivně a vlastnictví automobilu souvisí negativně s kilometry ujetými prostřednictvím aplikace. Tato studie rozšiřuje téma sdílení automobilů tím, že pomocí statistických metod...
Water footprint of consumption of the Czech households
Možíšová, Jana ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Turdaliev, Salim (oponent)
Vzhledem k tomu, že lidská společnost zvyšuje své požadavky na životní prostředí, je důležité nalézt způsoby, jak tento tlak zmírnit. Jedním z možných důležitých hledisek by mohlo být spotřební chování jedinců. V bakalářské práci zkoumáme vodní stopu související se spotřebou českých domácností. Použitím hybridní input-output analýzy počítáme vodní stopu domácí produkce a importovaných produktů pro 90 produktových skupin a poté je propojujeme s výdaji 2899 českých domácností. V analýze používáme data pro rok 2018 a výsledky prezentujeme zvlášť pro modrou a zelenou vodní stopu. Průměrná roční spotřeba modré a zelené vody na člena domácnosti je 214.3 m3 a 2544 m3 . Kategorií nejvíce zodpovědnou za vodní stopu je skupina potravin s 74 %. Tato kategorie má také mezi dvanácti spotřebními skupinami nejvyšší spočítanou vodní intenzitu. Studie ukázala, že vodní stopa je mezi domácnostmi rozdělenými do decilů dle výdajů rozdělena nerovnoměrně. Nejnižší decil využívá okolo 4 % celkové vodní stopy, zatímco desátý decil spotřebovává téměř 18 %. Lineární regresí výdajů a vodních stop jsme získali statisticky významné elasticity pohybující se mezi 0.48 až 2.71. Klíčová slova Vodní stopa, české domácnosti, hybridní input-output metoda, spotřeba, modrá vodní stopa, zelená vodní stopa
Estimating willingness to pay for increasing probability to conceive
Kolářová, Natálie ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem práce je analyzovat preference pro zv˝öení pravděpodobnosti početí. Ochota platit za zv˝öení pravděpodobnosti početí je odhadována pomocí scénáře adaptačního opatření na individuální úrovni za vyuûití nového komplexu vitamínů a minerálů jako oceňovaného statku. Konkrétně pouûíváme model diskrétní volby se třemi atributy: zv˝öení pravděpodobnosti početí, počet měsíců snahy o početí, od kdy se tato pravděpodobnost zv˝öí, a náklady, které je třeba za tento produkt zaplatit. Údaje jsou získávány prostřednictvím průzkumu vyjádřen˝ch preferencí provedeného v roce 2014 ve čtyřech evropsk˝ch zemích (Česká republika, Spojené království, Itálie a Nizozemsko). Odhadujeme smíöen˝ logistick˝ model, kter˝ umoûňuje nepozorovanou heterogenitu preferencí. Zjistili jsme, ûe lidé jsou ochotni platit za zv˝öení pravděpodobnosti početí u ûeny a jejich ochota platit je vyööí po 12 měsících snahy o početí, kdyû se ûena stává neplodnou. Respondenti jsou ochotni zaplatit za zv˝öení öance na početí i v období, kdy nejsou ûeny jeötě diagnostikovány jako neplodné, tedy od 6 měsíců snahy o otěhotnění, s v˝jimkou Nizozemska. Italové jsou ochotni zaplatit nejvíce, zatímco Nizozemci jsou ochotni zaplatit nejméně. Kontrolou hlavních charakteristik respondentů jsme zjistili, ûe ûeny staröí 35 let a ti, kteří mají zkuöenost s...
Determinants of green growth
Trouble, Elisa ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Ščasný, Milan (oponent)
This thesis evaluates the evidence of decoupling of emissions and economic growth. More specifically, it draws upon previous literature and estimates both the short run and long run elasticities of emissions using an altering method. Most recent data for production and consumption based CO2 emissions on the world's top 23 emitters is used. The baseline model is extended to measure decoupling at the global level by using panel data analysis and by aggregating emissions and growth variables to create a world level time series. Further, the validity of the Environmental Kuznets Curve hypothesis is tested at the individual country and global levels. Results provide evidence of absolute decoupling in richer nations and relative decoupling in less developed countries. At the global level evidence of decoupling is mitigated. Comparison between consumption and production based elasticity estimates also provides evidence in favor of the Pollution Haven Hypothesis. Finally, sensitivity checks are conducted by estimating elasticities on a subsample and robustness checks suggest evidence is weak and not robust to the estimation method. Keywords:: Emissions-output decoupling, HP filter, OLS, absolute decoupling, Environmental Kuznets Curve, emissions-output elasticity Title: Emissions-output decoupling:...
Household Energy and Water use in Hawassa, Ethiopia
Legamo, Tarekegn Mamo ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Havránková, Zuzana (oponent) ; Muchapondwa, Edwin (oponent)
Abstraktní Jedním z důsledků rostoucí poptávky po vodních a energetických zdrojích je vyčerpávání přírodních zdrojů, přičemž udržitelné využívání přírodních zdrojů může významně přispívat ke změně klimatu a nerozumné využívání těchto zdrojů vede ke znečištění ovzduší a vody a k degradaci půdy. Tato disertační práce zkoumá "Využívání energie a vody v domácnostech v Hawasse". Hlavním cílem práce je zodpovědět výzkumné otázky týkající se vzorců využívání vody v domácnostech a volby zdrojů energie v souvislosti s rostoucí ekonomikou, sociodemografickou dynamikou a faktory změny klimatu - zejména v kontextu místního životního prostředí. Vzhledem k tomu, že energie a voda jsou dvěma důležitými statky životního prostředí, má struktura jejich využívání dopad na místní životní prostředí, přičemž analýza poptávky po volbě zdroje energie a využívání vody má významný dopad, neboť domácnost je jednotkou analýzy. Klíčovým přístupem, který jsme v této práci použili, je analýza údajů z průzkumu domácností na základě stratifikace socioekonomických a demografických rozdílů, geografické polohy (městské vs. příměstské) a environmentálních faktorů. Hlavní údaje týkající se energie byly získány z průzkumu domácností za účelem analýzy volby zdroje energie na základě tří hlavních zdrojů energie: elektřiny, dřevěného uhlí a...
Green purchasing: Case of Bottled Water Consumption in the Czech Republic
Hanusová, Klára ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Opatrný, Matěj (oponent)
Aby se tvůrci politik vypořádali s různými environmentálními problémy, z nichž mnohé pramení z neudržitelného chování spotřebitelů, usilují o přechod k oběhovému hospodářství. Jednou z iniciativ v České republice je snížení jednorázového plastového odpadu. Příkladem této kategorie odpadů jsou plastové lahve používané k balení nápojů. Následně si tato práce klade za cíl odhalit determinanty spotřeby balené vody v České republice, jelikož podobná studie v daném kontextu zřejmě nebyla provedena. Data (n=3 411) použitá pro analýzu jsou získána z dotazníkového šetření "TAČR Kohoutková". Použitá metóda zahrnuje Generalizovanou ordinální logistickou regresi a Multinomickou logistickou regresi. Výsledky odhalují sociodemografické charakteristiky, chuť, zdravotní důvody, konstrukty z teorie plánovaného chování a návyky jako prediktory spotřeby balené vody. Bylo zjištěno, že u vysoce vzdělaných lidí a lidí se silným návykem pít vodu z kohoutku existuje menší pravděpodobnost, že budou konzumovat balenou vodu. Hlavními spotřebiteli tohoto produktu se jeví ti, kteří negativně vnímají chuť a zdraví vody z kohoutku, nebo pozitivně vnímají takové vlastnosti u balené vody. Naopak, neexistuje dostatek důkazů pro určení vztahu mezi environmentálními hodnotami a konzumací balené vody.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.