Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoj českých spotřebitelů k ekologickým značkám
PROKEŠOVÁ, Kristýna
Udržitelnost přírodních zdrojů a životního prostředí představuje celosvětově obrovský problém. Lidé se zaměřují na udržitelný rozvoj také v České republice. V naší zemi se vyrábí a prodává velké množství různých ekologicky šetrných produktů. Pro odlišování těchto produktů se využívá systém ekoznačení, který identifikuje výrobky a služby, které jsou oproti běžným produktům šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají ekoznačky a výrobky šetrné k životnímu prostředí. Dalším cílem je zjistit, jak spotřebitelé nakupují a zda je pro ně udržitelná spotřeba důležitá. V rámci této práce a za účelem dosažení jejího cíle byl proveden marketingový průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Proces marketingového průzkumu zahrnuje shromažďování informací o kupujících, cílové skupině a spotřebitelích. Poznání chování spotřebitele umožňuje odpovědět na mnoho otázek, nebo formulovat vhodná doporučení či strategie. Součástí výsledků této práce jsou návrhy a doporučení týkající se ekoznaček.
Greenwashing a jeho vnímání zákazníky
Kohlová, Barbora ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Zavadilová, Tereza (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat vnímání greenwashingových produktů z pohledu koncových uživatelů. V teoretické části autorka nejprve představí green marketing, z kterého greenwashing vychází. Následně je podrobněji rozebrán greenwashing, jeho definice, historie a nakonec praktiky, které jsou důležité pro identifikaci greenwashingových produktů. Zmíněna je i funkce eco-labels, které rovněž souvisí s praktikami greenwashingu. V praktické části autorka pomocí stanovených kritérií z teoretické části identifikuje tři produkty, u kterých se nachází známky greenwashingu. Pomocí metody hloubkových rozhovorů byla zkoumána možnost identifikace greenwashingových produktů samotnými zákazníky a následně byl zjišťován jejich postoj k těmto produktům. Dle výsledků bylo zjištěno, že zákazníci si u ekologických/ ekologicky vypadajících produktů nejvíce všímají složení, ekooznačení a mají problém greenwashingové produkty rozeznat od ekologických produktů.
Ekozemědělství a ekologicky šetrné ubytování v regionu Vysočina
Smejkalová, Šárka
Téma diplomové práce je Ekozemědělství a ekologicky šetrné ubytování v regionu Vysočina. V úvodu je zmíněna charakteristika ekologického zemědělství a současný stav v České republice. Popsány jsou také biopotraviny, kontrolní orgány a právní úprava. V následující kapitole je rozebráno ekologické zemědělství v Kraji Vysočina a popsány stávající ekologické subjekty v tomto kraji. Další část se zabývá ekologicky šetrným ubytováním, historií, ekoznačením a požadavky k získání certifikace. Na závěr teoretické části je zanalyzováno ekologicky šetrné ubytování v Kraji Vysočina. Praktická část je věnována zpracování dotazníkového šetření a následnému statistickému vyhodnocení. Výstupem práce je zjištění vztahu návštěvníků k nabídce produktů ekologického zemědělství a ekologicky šetrnému ubytování v Kraji Vysočina.
Ekologicky šetrné ubytování ve vybrané oblasti
RODĚJOVÁ, Věra
Tématem diplomové práce je ekologicky šetrné ubytování na Třeboňsku. Cílem je identifikovat šetrné přístupy v nabídce ubytování v šetřené oblasti a posoudit význam šetrných přístupů ve strategii podniků nabízejících ubytování. Z dotazníkového šetření, při kterém byl zjišťován zájem respondentů o ekologicky šetrné ubytování, byla vytvořena analýza poptávky a na základě internetových zdrojů a nestrukturovaných rozhovorů analýza nabídky ubytovacích zařízení. Ze zjištěných výsledků byly stanoveny návrhy a opatření ke zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.