National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Právní postavení jednatele společnosti s ručením omezeným
Trappová, Lenka ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Švarc, Zbyněk (referee)
Práce se zabývá problematikou související s funkcí jednatele. Nejprve podrobně charakterizuje společnost s ručením omezeným a posléze pojednává o postavení jednatele. Zejména se zaměřuje na jeho práva, povinnosti a odpovědnost. V kapitole věnované právům rozebírá práva nároková i nenároková. Povinnostmi jednatele se zabývá jak v rovině obecné, např. péčí řádného hospodáře, tak i konkrétně, např. svolávání valné hromady. Kapitola, týkající se odpovědnosti, je členěna na oddíly týkající se odpovědnosti vůči společnosti, vůči společníkům a vůči třetím osobám. Cílem práce je poskytnout čtenáři základní přehled o tom, co výkon funkce jednatele obnáší.
Role of Due diligence in process of M & A
Galgonek, Jan ; Kříž, Radim (advisor) ; Zdráhalová, Miluše (referee)
Organický růst každé společnosti je bezesporu žádoucí. Jednou ze strategií, která růstu společnosti napomáhá, jsou fúze a akvizice. Fúze společností jsou často považovány za nejlepší způsob generovaní vyšších zisků, zvyšování tržního podílu a rozšiřování tak klientské základny, na druhou stranu s sebou nesou řadu skrytých problémů. Transakční proces je značně složitý, zdlouhavý a komplexní z hlediska oblastí, které musí být prozkoumány a z hlediska otázek, které musí být investorovi zodpovězeny. Nástrojem úspěšného řízení potenciálních rizik v souvislosti s transakcí je proces zvaný due diligence, nebo-li předinvestiční prověrka kupované společnosti, která je svou povahou a úlohou jednou z nejzásadnějších fází transakčního cyklu.
The chosen economic crimes and crimes against the public policy (the 2nd and the 3rd catch of the Penal Act)
Valíček, Jan ; Žák, Květoslav (advisor) ; Zdráhalová, Miluše (referee)
The target of this Bachelor thesis is to provide the main information about the economic crimes and about the crimes against the public policy. The first task of this paper is to create a summery of all crimes from these groups. The second task is to describe some chosen crimes from the each group. The selection has been done on the base of a before set key. The introduction of this paper concerns about the basic knowledge of the penal law. Without this basic knowledge it should not be easy to understand the description of particular crimes.
Práva akcionářů v akciové společnosti
Valešová, Radka ; Kříž, Radim (advisor) ; Zdráhalová, Miluše (referee)
Práce se zabývá tématem práv akcionářů v akciové společnosti. Jde o ucelený souhrn veškerých práv akcionářů. Cílem práce je zhodnotit, zda je ochrana akcionářů podle českého právního řádu dostatečná. Práce se zabývá postupně jednotlivými právy akconáře a současně je hodnotí. V závěru práce je stručně pojednáno také o povinnostech akcionářů, jelikož jsou s jejich právy úzce spojena.
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
Hesová, Zuzana ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Žák, Květoslav (referee)
Bakalářská práce popisuje celý proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Zdůrazňuje rovněž charakteristické znaky této právnické osoby (základní kapitál, obchodní firma, orgány společnosti, práva a povinnosti společníků apod.) Popisuje i motivy vedoucí k volbě právě této formě obchodní společnosti. Pro větší názornost je celý proces založení a vzniku aplikován na fiktivní společnost DanUce, s. r. o.
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
Pecháčková, Martina ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Obsahem práce je popis procesu zakládání společnosti s ručením omezeným, zejména se zaměřením na praktické vylíčení jednotlivých kroků v jejich chronologickém sledu. Pozornost je věnována i samotnému rejstříkovému řízení a rovněž možnosti zakoupit již hotovou, tzv. ready-made společnost. Vše je názorně ukázáno na imaginární společnosti, vykonstruované pouze pro účely této bakalářské práce. V závěru je obsažena stručná kalkulace nákladů na založení společnosti s ručením omezeným, jakož i srovnání s finanční náročností koupě ready-made společnosti.
Právní úprava kupní smlouvy v obchodním a občanském právu a některé aspekty ochrany spotřebitele z ní plynoucí
Málek, Radek ; Švarc, Zbyněk (advisor) ; Zdráhalová, Miluše (referee)
Diplomová práce se v úvodu zabývá vztahem právní úpravy kupní smlouvy v obchodním a občanském právu, zejména rozhraničením působnosti právní úpravy obchodního a občanského zákoníku na kupní smlouvy. Dále definuje a vymezuje pojem spotřebitele pro oblast kupních smluv s přihlédnutím k českému i evropskému právu. V dalších kapitolách poněkud podrobněji vykládá právní úpravu kupní smlouvy v občanském právu s důrazem na spotřebitelské aspekty. V závěrečné části práce vymezuje v praktickém životě stále častěji využívaný právní institut - spotřebitelské kupní smlouvy ve smyslu § 51a a násl. občanského zákoníku.
Přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
Antonínová, Klára ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
Tématem diplomové práce je přeměna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Úvodní část práce je věnována popisu základních informací o dvou nejběžnějších typech obchodních společností v České republice ? společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Dále následuje část věnovaná přeměnám společností se zánikem právnické osoby ? fúzím, převodu jmění na společníka a rozdělení, přičemž jsou zde tyto způsoby přeměn pojaty spíše z teoretického pohledu. Závěrečná část práce obsahuje problematiku změny právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost jak teoreticky, tak i s praktickým příkladem. Tato praktická část popisuje konkrétní postup při změně právní formy. Práce byla zpracována na základě právních předpisů, odborné literatury a skutečných dokumentů vyhotovovaných v souvislosti se změnou právní formy. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku přeměn společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Position of a partner in Ltd.
Jandová, Andrea ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Kropáčová, Marie (referee)
This diploma thesis describes the position of partner (member) in a Czech limited liability company and interprets all legal aspects of his rights and obligations. The essay focuses on descriptions of one of the most favorite legal forms and its main characteristics. The aim of the essay is to outline the opportunities of this legal form and issues relating to sometimes uneasy possibilities of the entrepreneur. It points out the advantage of being not liable for the company´s debts after paying off all the members´ capital contributions and analyses the consequences of interest ownership. Moreover, the capital contribution determines the amount of rights and duties of the members that is the main object of this diploma.
Comparison of legal regulation of companies in the Czech Republic and France
Janovský, Filip ; Zdráhalová, Miluše (advisor) ; Švarc, Zbyněk (referee)
Práce se zabývá srovnáním právních úprav obchodních společností v ČR a ve Francii. Cílem práce je představit hlavní pojmy ze života obchodních společností a jednotlivé atributy a principy jejich fungování tak, aby čtenář získal představu o rozdílech obou úprav. Nejdříve se může seznámit s charakteristikou českých a následně francouzských obchodních společností. V závěrečné části se věnuji představení akciových společností a rozdílů v jejich úpravách se zaměřením především na jejich řízení. V příloze práce se zaměřuji na srovnání ostatních forem obchodních společností.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.