National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vasilij Sigarev, a playwright of the "new writing" genre
Dobrovolná, Eva ; Zadražil, Ladislav (advisor) ; Chlupáčová, Kamila (referee)
Diplomová práce Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" je pokusem o výklad několika autorových reprezentativních dramat s přihlédnutím k domácímu ruskému proudu "nového dramatu" a vlivům, které přispěly kjeho zformování do dnešní podoby. Vasilij Sigarev není přirozeně sám, kdo považuje údobí zlomů za dobu inspirativní pro inovaci dramatických žánrů a s ním bezprostředně spjatých inscenačních technik, tedy za dobu příhodnou pro zrod "nového dramatu" a "nového divadla". Samy tyto úvahy nejsou rozhodně nové, zejména ne v ruském umění. Už před sto lety, na přelomu 19. a 20. století, přicházela ruská moderna i avantgarda s nejrůznějšími vizemi "nového umění". Své neméně radikální představy o "novém divadle", které by bylo důstojným souputníkem nové etapy ve vývoji lidstva, započaté revolucí, rozpřádali v časech revolučních zlomů divadelníci z řad levé avantgardy. Jejich nejznámějším mluvčím byl Vs. Mejerchold, zakladatel její hlavní divadelní tribuny Divadla revoluce. Jedním z nejradikálnějších projektů té doby byl osobitý pokus o spojení umění a života v takzvaných "masových podívaných", rozehrávaných zástupy neherců přímo v reálu - především na náměstích revolučních metropolí. Toto údobí radikálních experimentů brzy skončilo, přelom dvacátých a třicátých let znamenal návrat k tradičnějším žánrům...
Babi Yar and its reflections in arts
Jeništa, Alexandr ; Zadražil, Ladislav (advisor) ; Franěk, Jiří (referee)
Tématem této diplomové práce je odraz tragédie v kyjevském Babím Jaru v literatuře, hudbě a výtvarném umění. Dříve než byla možná analýza děl z jednotlivých uměleckých odvětví, bylo třeba získat základní povědomí o historii popisovaných událostí, o topografii místa a na místě samém zjistit dnešní stav. Vzhledem k šíři a závažnosti tématu bylo třeba prozkoumat velké množství materiálů historiografického rázu a z nich vybrat to nejpodstatnější. Klíčová je v tomto ohledu spolupráce s historiky Muzea města Kyjeva, kteří se, byť v provizorních a velmi neutěšených podmínkách (bez vlastní budovy, stěsnáni v několika kancelářích), Babímu Jaru věnují od doby otevření ukrajinských archivů, tj. od začátku 90. let. Jejich projekt pětidílné monografie věnované Babímu Jaru ve všech jeho aspektech je unikátním dílem zaplňujícím ostudnou mezeru v poznání dějin lidské bestiality. Babím Jarem začíná promyšlená a souvislá genocida jednoho národa, Babím Jarem začíná holocaust. To je důvod, proč jsou zcela malicherné a nepodstatné spory, kolik mrtvých bylo ukrajinské nebo ruské národnosti, kolik z nich bylo zajatých sovětských vojáků nebo komunistů. Bez náznaku cynismu je třeba říci, že být komunistou, komsomolcem nebo vojákem sovětské armády je do značné míry otázkou volby. Ovšem, jestli je člověk Žid nebo Rom ovlivnit nelze....
The eschatology of the text in the novel Укус ангела by Pavel Krusanov
Stavěla, Martin ; Zadražil, Ladislav (advisor) ; Svatoň, Vladimír (referee)
The objective of this dissertation was to hit the main ideas of the imperial politics in the novel by Pavel Krusanov; and that is continuously to extend or widen the borders - even beyond the earthly criterions. The empire brings the absolute truth to which the individual freedom is liable. The conflict between Ivan Nekitaev and Petr Lehkostupov is like a mirror hold up to the real Russian intelligence which - according to the author - concerns on theory uselessly and avoids the real service to their native country in this way. The ideas of Lehkostupov fully agree with Nekitaevs unrestrained reign though, but Petr is in consequence of intrigues doomed to destruction. The empire itself becomes the main topic of the alternative historical novel which has its target in eschatological apprehension of the end of the reign on Earth as a change for new higher metaphysical spheres.
Russian picaresque novel
Machátová, Ludmila ; Zadražil, Ladislav (advisor) ; Honzík, Jiří (referee)
One of the types of the novel genre is a picaresque novel which became very fashionable in Europe at the end of the 16th century. This form originated in Spain from where it spread to other European countries. Due to different developement in Russian literature, novel and thus also the picaresque novel appeared later. However, some picaresque features can be found in the "stories from life" from the 17ili century. Novel, which started to be developed in Russia at the beginning of the 19th century and reached its peak already in the middle of this century, is influenced by the traditional Russian genres (stories from life, chozenija, hagiography), a branch of moral-picaresque literature and also by the novel Gil Blas written by the French novelist and playwright Alain-Rene Lesage. The most important work of 'Gil-Blas-like' type is the Russian Gil Blas written by Vasilij Trofimovich Narezny who was inspired by the French novel. Picaresque novel was also reflected in the work of Faddei Venediktovich Bulgarin whose scandalous novel Ivan Vyzighin started a heated debate about trash literature that was joined also by Pushkin. Picaresque features can be also found in Gogol' s texts (Dead Souls, The Government Inspector). However, it would be a mistake to interpret them only from this perspective. Even though...
The literary contexts of Grin's novel Ratcatcher
Šanca, Ondřej ; Zadražil, Ladislav (advisor) ; Uličná, Olga (referee)
Diplomová práce se zabývá zpracováním středověkého německého krysařského mýtu ve třech různých literárních dílech: dvě z nich pocházejí z pera ruských literátů, autorem posledního je český spisovatel, básník a publicista Viktor Dyk. Těžiště práce leží v povídce Alexandra Grina Krysař, což je dílo, které se z tří srovnávaných zpracování vzdaluje původní legendě zdaleka nejvíce. Autor práce se v její první části snaží vystopovat spisovatelovy literární vzory a ukázat, kde konkrétně se jejich vliv projevil, najít a popsat rysy, jež jsou pro autorovo dílo jako celek charakteristické, a odkrýt autobiografické prvky, které se do povídky Krysař promítly v mnohem větší míře, než bývá u Grina zvykem. Autor práce se zároveň na pozadí Krysaře pokouší předvést, jakým způsobem Grin vytváří a modeluje svůj svět a jaké faktory stojí za tím, že se čtenář z reálného světa zcela nečekaně, bez varování a v podstatě přirozeně ocitá ve světě spisovatelovy fantazie, v daném případě zaplněném nepřátelskými a přízračnými bytostmi a zlověstnými okolnostmi. Krysař Mariny Cvetajevové, jímž se zabývá následující kapitola, byl vybrán jako dílo, jež je nejvěhlasnějším zpracováním slavné legendy v ruské literatuře, a jako dílo, které se od povídky Alexandra Grina liší snad ve všech ohledech: ať už jde o zvolenou literární formu, jeho...
Texts of M.P. Arcybashev as an alternative model of Russian prose of the end of 19th and beginning of 20th century
Drnovská, Andrea ; Zadražil, Ladislav (advisor) ; Uličná, Olga (referee)
Cílem diplomové práce je ukázat, že román Sanin Michaila Arcybaševa vychází z podobných myšlenkových archetypových vzorců jako analytická psychologie C.G. Junga. Důkazy pro toto tvrzení jsou založeny především na podrobné analýze Arcybaševova románu Sanin, který je doplněn odkazy a paralelami k mytologii, archetypům a Jungovým pojmům. Analýzy se opírají o základní Jungovy prameny a částečně i Freudovy. Tato analýza je záměrná a chce podat důkazy o tom, že Jungovo dílo má blízko k dalším formám umění od literatury až po esejistickou, duchovní a humánní filosofii. Přestože tato studie vychází především z románu Sanin, v některých kapitolách jsou použity i odkazy na Dostojevského jako Arcybaševova předchůdce. Základním předpokladem pro rozbor výchoqisek je vymezení základních Jungových pojmů, které se překvapivě v tomto románu z'j~giánskéh6 pohledu vyskytují. Tedy právě ty pojmy, s nimiž pracuje analytická psychologie, reprezentovaná částečně koncepty jejich "učitele" Freuda a plně doplňována Jungovými následovníky. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je věnována charakteru románu Sanin. Také chce poukázat na dobové kritiky či reakce na Arcybaševův román. Zodpovídá se zde i otázka, kam zmizel Arcybašev ve světě literatury. Druhá, rozsáhlejší část práce je rozdělena do tří kapitol, které se...
Chess in Vladimir Nabokov's romans
Nováková, Marta ; Zadražil, Ladislav (referee) ; Chlupáčová, Kamila (advisor)
Thesis "Chess in works of Vladimir Nabokov - world and destiny modelling as a chess game" does not observe specific author's work (novel of "russian period") only with chess game aspect, but also from angle creating and solving chess problems. Especially in this activity Nabokov viewed analogy between writer and his readers. All these relationships in his works we tried to cipher out, analyze and aplicate in a wider criterion in his writting. If we describe chess and chess problems as a fable of this thesis, then we find its topic as a creation and all difficulties connected to it: creation of brand new worlds with its specifics codes, author's uneasy inheritance and recipients edification. At first, we evolved all these aspects in allready mentioned novels of russian period ("from Mary to The Gift"), so we could deal with these aspects in details in Nabokov's novel The Defence, something like Nabokov's manifest of creative approaches. Each thesis's chapter is lead with chess inclosure, where is not only simple commentary of chess history and rules of this king's game, but we also analyze author's one chess problem. And in its composition we find parallel with constructive principels in his novels.
Andrei Bely: Petersburg; analysis of the novel and its Czech translations
Kalenský, Jakub ; Zadražil, Ladislav (referee) ; Uličná, Olga (advisor)
The subject of this work is the novel "Petersburg" by Andrei Bely, it is an analysis of the Russian wording and an analysis of its Czech translations - the Mathesius's and Šanda's. The analysis of the original has two parts, the semantic one and the stylistical one. The semantic analysis is subdivided into several thematic areas which have been recognized as dominant elements of the novel. The stylistical analysis is subdivided accordng to different levels of the text, it starts with the phonetical elements and ends with the style of the novel as a whole. The stres s on various dichotomie s has been identified as the main character of the novel in the semantic analysis, whereas in the stylistical analysis it was a high level of phonetic organization, unusual or even innormative lexis and syntax and the fragmentariness and snippety on alllevels of the text. There was found breaking of the phonetic organization of the novel in the translations, as was the nonobservance of the punctuation, unnecessary changing of the word order, changing of the implicit relations into the explicit and making the translated text more logical, than the original. Rarely there was a disturbance of the meaning of the text or a missed hidden meaning. The translations as a whole were found as not very innovative and too explicit...
The poetic view of I. A. Bunin. On the basis of story analyses
Těšinová, Eliška ; Chlupáčová, Kamila (advisor) ; Zadražil, Ladislav (referee)
V diplomové práci se zabýváme Hngvostylistickým rozborem povídkové tvorby Ivana Alexejeviče Bunina včetně kompozice s cílem dojít k určení principů jeho povídek, a tedy formulovat dimenzi básnicko-filozofickou. Příkladem takového rozboru může být např. analýza Buninovy básně z roku 1916 v závěru článku A. K. Žolkovského.! V této diplomové práci se konkrétně jedná o povídky IIepe6aJl (1892- 1898), 3UMHUU COH (1918), O oypaKe EMelle, KaKou 6blUlell 6cex yMHee (1921), B HeKomopOM l1apcm6e (1923), Cmapblu nopm (1927), IIep6a5l lllo606b (1930). Pro srovnání doplňujeme práci o kapitolu s ukázkou jiného, deníkového žánru, ve kterém se, stejně jako ve většině rozebíraných povídek, vyskytují hláskově instrumentované a rytmizované úseky, třebaže /(He6HuK (1917-1918) a OKa5lHHble OHU (1918-1919) nejsou díla čistě umělecká. V rámci analýzy provádíme rozbor fonetický, v němž zkoumáme, jak je využito vokálů a konsonantů, jejich distribuce k vyjádření významu a expresivity. Kromě hláskové instrumentace si všímáme rytmizace a jejího vztahu k sémantice textu. Důležitou se zde jeví rovněž pozornost zaměřená na sémanticko-Iexikální rovinu, tedy na sémantiku slov a jejich výběr, a na syntax. Na základě takového rozboru charakterizujeme autorovo básnické myšlení a podstatu toho, v čem tkví často zdůraňované mistrovství Buninova...
Vasilij Sigarev, a playwright of the "new writing" genre
Dobrovolná, Eva ; Zadražil, Ladislav (advisor) ; Chlupáčová, Kamila (referee)
Diplomová práce Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" je pokusem o výklad několika autorových reprezentativních dramat s přihlédnutím k domácímu ruskému proudu "nového dramatu" a vlivům, které přispěly kjeho zformování do dnešní podoby. Vasilij Sigarev není přirozeně sám, kdo považuje údobí zlomů za dobu inspirativní pro inovaci dramatických žánrů a s ním bezprostředně spjatých inscenačních technik, tedy za dobu příhodnou pro zrod "nového dramatu" a "nového divadla". Samy tyto úvahy nejsou rozhodně nové, zejména ne v ruském umění. Už před sto lety, na přelomu 19. a 20. století, přicházela ruská moderna i avantgarda s nejrůznějšími vizemi "nového umění". Své neméně radikální představy o "novém divadle", které by bylo důstojným souputníkem nové etapy ve vývoji lidstva, započaté revolucí, rozpřádali v časech revolučních zlomů divadelníci z řad levé avantgardy. Jejich nejznámějším mluvčím byl Vs. Mejerchold, zakladatel její hlavní divadelní tribuny Divadla revoluce. Jedním z nejradikálnějších projektů té doby byl osobitý pokus o spojení umění a života v takzvaných "masových podívaných", rozehrávaných zástupy neherců přímo v reálu - především na náměstích revolučních metropolí. Toto údobí radikálních experimentů brzy skončilo, přelom dvacátých a třicátých let znamenal návrat k tradičnějším žánrům...

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Zadražil, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.