National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Projekt elektronického zdravotnictví v ČR
Křížek, Josef ; Kučerová, Jaroslava (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Cílem práce je prozkoumat, zda konkrétní projekt elektronického zdravotnictví v ČR je v současné podobě přínosem pro zkvalitnění zdravotní péče a snižuje náklady na zdravotnictví. Existují opodstatněné důvody určitých skupin lidí nepodílet se na tomto projektu? Práce je rozčleněna do tří základních kapitol. Teoretická východiska projektu jsou zaměřena na charakteristiku systému elektronického zdravotnictví a podmínek, které významnou měrou ovlivňují výsledný efekt fungování projektu. Jde především o způsob financování, legislativní opatření v dané oblasti, motivaci k účasti a riziko zneužití dat. Analytická část se zabývá systémem elektronických zdravotních knížek v ČR a projektem v rámci EU. Jedním z dalších cílů bude uvést tento systém do souvislostí s reformou zdravotnictví. Závěrečná část věnuje pozornost zprávám publikovaným v odborném tisku a posléze vlastnímu hodnocení.
Minimal Wage in Economic Context
Přidal, Martin ; Kučerová, Jaroslava (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Minimální mzda jakožto nástroj politik trhu práce, ekonomy mnohdy vyzdvihovaný, mnohdy zavrhovaný, avšak v politické praxi velmi často využívaný, je zcela nepochybně kontroverzním tématem mnohých ekonomicko- politických diskuzí. Náplní bakalářské práce tak bude komparace teoretického přístupu s empirickými souvislostmi využití minimální mzdy. Z teoretického hlediska to bude především přehled odlišných ekonomických přístupů k pojetí institutu minimální mzdy. Následná empirická část této práce by se pak měla zaměřit na skutečnou hospodářsko politickou realitu minimální mzdy. To jest především její místo v systémech hospodářských politik jednotlivých ekonomik Evropské unie. Důraz při tom bude kladen na realitu existence minimální mzdy v České republice, což povede ke kýženému cíli práce, tedy ke komparaci teoretického přístupu k pojetí minimální mzdy s ekonomicko- politickou praxí. Závěr potom povede k zamyšlení, zda pojem minimální mzda má v dnešní hospodářské politice své místo či nikoliv?
Unemployment and related discrimination on the labor market
Jagáčová, Veronika ; Kučerová, Jaroslava (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Práca sa zameriava najprv na problematiku nezamestnanosti. Prvá časť charakterizuje všeobecne trh práce. Venuje sa možným deformáciám, ktoré na danom trhu možu vznikať. Ďalšia časť popisuje rozne formy nezamestnanosti. Venuje sa určitým trendom vo vývoji nezamestnanosti za určité obdobie. Poukazuje na príčiny a možné dosledky. Práca ponúka určité riešenia nezamestnanosti, medzi ktoré patrí napr. sociálna agenda alebo európska stratégia zamestnanosti, atď. Posledná časť sa venuje diskriminácii. Popisuje možné dovody nespravodlivého oceňovania na trhu práce. Venuje sa rovným príležitostiam, predovšetkým postaveniu žien, národnostných menšín a osob so zmenenou pracovnou schopnosťou na trhu práce. Cieľom práce je posúdiť, do akej miery a či vobec existuje diskriminácia v jednotlivých skupinách na trhu práce.
FDI incentive system in CR
Hes, Erik ; Kučerová, Jaroslava (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Investiční pobídky hrají významnou roli politického nástroje v mezinárodní konkurenci. Mohou ovlivňovat řadu ekonomických ukazatelů a jsou často používány k přitahování nových zahraničních investic do země. Pobídky se nejčastěji rozdělují na finanční, fiskální a ostatní. Nejběžněji využívanou pobídkou u nás je sleva na dani z příjmů právnických osob. Efektivita pobídek na snižování nezaměstnanosti se ukázala v mnoha okolnostech jako velmi nejistá. Pobídky byly nejdříve udělovány pouze ve zpracovatelském průmyslu. Časem vznikly další dva významné programy podpory investic a pobídkový systém se stále zdokonaloval. I přes jeho výrazné zefektivnění v poslední době by mohlo být užitečnější, kdyby se státy Evropské unie dohodly na zrušení pobídek.
A Critical Analysis of the Long Term Unemployment
Kubelková, Karina ; Kotýnková, Magdalena (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Diplomová práce je zaměřena na problém dlouhodobé nezaměstnanosti, shledáváný jako zásadní problém současných evropských ekonomik. V práci jsou prezentovány přístupy k objasnění a následného řešení nezaměstnanosti v duchu klasické tradice a teorie J. M. Keynese a jeho pokračovatelů, které jsou podrobeny kritice. V druhé části je představeno v širších politicko-hospodářských souvislostech řešení boje s nezaměstnaností ve Francii, zákon 35 hodin z roku 2002, založený na teorii dělby práce. Pomocí kritické analýzy tohoto opatření je v diplomové práci dokázáno, že státní zásah do trhu práce, založený na ideové koncepci zvyšující rigiditu trhu práce, způsobuje uvíznutí ohrožených vrstev v sociální záchranné síti na velmi dlouhou dobu. Vytváří a rozšiřuje se tak prakticky neřešitelný problém dlouhodobé nezaměstnanosti.
Sociální dopady transformačních reforem a monitorování chudoby na Slovensku
Peter, Radoslav ; Kučerová, Jaroslava (advisor) ; Tomková, Magdalena (referee)
Teoretická část - definice chudoby, různé koncepty, přístupy a měření. Aplikační část - ekonomický vývoj jako rámec vývoje sociálního, vznik, formování a vývoj systému sociálního zabezpečení na Slovensku, monitorování chudoby a sociální rizika reforem uskutečněných v letech 2003/2004.
Analýza sociální pomoci jako třetího pilíře systému sociálního zabezpečení
Filipová, Jana ; Kučerová, Jaroslava (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Analýza sociální pomoci jako třetího pilíře systému sociálního zabezpečení
Deformace na českém trhu práce způsobené stanovením minimální mzdy
Lisková, Monika ; Vostrovská, Zdenka (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Deformace na trhu práce jsou způsobeny různými faktory. Jedním z nich je zákonem stanovená minimální mzda, která v ČR existuje od roku 1991 stejně jako životní minimum. Otázkou je nastavení minimální mzdy, která by měla chránit pracovníky s nízkými příjmy od chudoby a nezaměstnanosti. Teoretická část obsahuje popis trhu práce a minimální mzdy. V analytické části je popsat vliv minimální mzdy na nezaměstnanost, chudobu či podnikání. Poslední sekce se týká názorů pro a proti minimální mzdě a možností řešení jejího nastavení.
Komparace daňových systémů v Evropské unii
Jirák, Zdeněk ; Urban, Luděk (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Tématem této diplomové práce je porovnání daňových systémů v zemích Evropské unie. Mým cílem bylo ukázat hlavní rozdíly v přístupu ke zdanění mezi členskými státy EU a důsledky těchto rozdílných přístupů na makroekonomické ukazatele. Především se mi podařilo prokázat příznivé dopady nižšího daňového zatížení na ekonomický růst a na vývoj nezaměstnanosti.
Rozvojová pomoc: Problémy a efektivnost
Haničáková, Petra ; Ježek, Tomáš (advisor) ; Peter, Radoslav (referee)
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvojové pomoci. Zkoumá příčiny zaostalosti rozvojových zemí, kvalitu a účinnost rozvojové pomoci a dopady rozvojové pomoci na jednotlivé rozvojové země. Na začátku práce jsou stručně vymezeny základní pojmy a ukazatele týkající se problematiky rozvojové pomoci. Druhá kapitola pojednává o postavení rozvojových zemí ve světové ekonomice. Třetí kapitola se orientuje na poskytovatele rozvojové pomoci, včetně zhodnocení jejich činnosti na poli rozvojové spolupráce. Čtvrtá kapitola zkoumá překážky rozvoje chudých zemí. Posuzuje dopady rozvojové pomoci na jejich politickou a ekonomickou situaci. V závěru práce jsou nastíněna doporučení nezbytná pro dosažení vyšší efektivnosti poskytování rozvojové pomoci.

See also: similar author names
3 Peter, Roman
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.