National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Support and development of social services for families with children in the locality of Hradec - Rokle
Fišerová, Kateřina ; Šťastná, Jaroslava (advisor) ; Matochová, Alžběta (referee)
The bachelor thesis presents and examines social issues, social services and activities in the locality of Hradec-Rokle. Based on the conducted investigation, it analyzes the activities and services offered, the use of social services and the declared needs of service users in this location. Qualitative research in the locality determines the scope and development possibilities of the necessary social services. The development of services leading to the improvement of the living situation of the inhabitants of the given locality will be proposed.
Digital communication of banks with a selected customer segment
Vojtěchová, Kristýna ; Filipová, Alena (advisor) ; Fišerová, Kateřina (referee)
The topic of my Diploma Thesis is Digital communication of banks with a selected customer segment. The target group is created by people aged 18 to 30. The goal of the thesis is to find out the preferences of young people how their banks should communicate with them through digital technologies. To find out the preferences, I will use published studies and my own survey. In response to the findings, I will try to recommend the right digital communication with young generation. The theoretical part of this thesis is devoted to topics such as communication and customer. This part will concentrate on on-line communication and social networks. The practical part will focus on current digital communicaton of banks, it will present the results of my survey and recommendation for the banks for the future.
Selected Solved Problems in Quantum Mechanics
Fišerová, Kateřina ; Bílek, Oldřich (advisor) ; Žák, Vojtěch (referee)
The main aim of this thesis was to create a set of problems in Quantum Mechanics, which would be included in a collection of solved problems in Physics available online on the website http://www.fyzikalniulohy.cz. As a result, thirty nine problems were completed, covering seven thematic areas partially of high school and mostly of introductory college Quantum Mechanics course. In general, the collection is mainly designed for college students as an exercise in basic quantum-mechanical problems and also for high school students, who have a desire to deal with some special problems. A detailed description of content, structure, and technical execution of this collection can be found in chapter 1 of this thesis. Another task was to review existing online collections of applets dealing with Quantum Mechanics. A selection of them is introduced in chapter 2 of this thesis.
Influence of albendazole on cell proliferation in vitro
Fišerová, Kateřina ; Szotáková, Barbora (advisor) ; Jirkovská, Anna (referee)
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Kateřina Knoppová Supervisor: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Supervisor specialist: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Title of diploma thesis: Influence of albendazole on cell proliferation in vitro Albendazole (ABZ) is a benzimidazole anthelmintic widely used for the treatment of parasitic diseases in man and animals. The mechanism of action is based on inhibition of microtubule polymerization by binding of ABZ to the β-subunit of tubulin in parasites. As a result, it subsequently leads to the disruption of vital functions of the parasite and to its death. After elucidation of this mechanism, ABZ was tested as a potential anticancer agent. It has been shown that it is able to inhibit proliferation of some cancer cell lines. In this study, we examined the effect of ABZ on cell proliferation in vitro. For the purpose of our experiment we used cell lines derived from colorectal carcinoma - SW 480 and SW 620 together with a cell line NCM 460 isolated from normal colonic mucosa. The cells were treated with ABZ in the concentration range of 0.01 - 10 µM for 24, 48 and 72 hours. Cell viability was determined using WST-1 assay and Neutral Red Uptake Test (NRU). ABZ inhibited cell proliferation...
Determination of collagen degradation degree using spectroscopy
Fišerová, Kateřina ; Márová, Ivana (referee) ; Vojtová, Lucy (advisor)
Předložená diplomová práce se zabývá charakterizací vlastností kolagenu po působení různých fyzikálních a chemických podmínek. Jejím cílem je popsat změny struktury kolagenu způsobené jeho modifikací, zhodnotit dopad těchto změn na další použití kolagenu a výběr vhodné metody pro determinaci vlastností kolagenu. V literární rešerši je popsána chemická struktura kolagenu, jeho využití jako biomateriálu, stabilita kolagenu a způsoby určení stupně porušení nativní kolagenní struktury. V experimentální části jsou vodné roztoky hovězího kolagenu typu I modifikovány působením různých podmínek - různé intenzity a délky dezintegrace (1 minuta při 6 000 otáčkám až 5 minut při 14 000 otáčkách), různé teploty přípravy (4 °C, pokojová teplota a 30 °C), různou dobou přípravy (1 až 5 dní), působením světla (1 až 14 dní) a úpravou pH (4 až 8). Za účelem popsání struktury kolagenu a změn, k nimž došlo během modifikace kolagenních vzorků působením různých podmínek jsou kolagenní roztoky analyzovány UV VIS spektrometrií a infračervenou spektrometrií. UV-VIS spektrometrií byly analyzovány barevné produkty reakce volných aminoskupin přítomných v kolagenu s vhodným činidlem. Jako činidlo byl použit vodný roztok kyseliny 2,4,6 trinitrobenzensulfonové a roztok ninhydrinu v alkoholu. V případě FT-IR spektrometrie byly kolagenní vzorky analyzovány buď v podobě KBr tablet nebo pomocí ATR techniky v podobě filmů. Pro vyhodnocení změn ve struktuře kolagenu byla využita dekonvulace amidu I, jednoho z charakteristických pásů v infračerveném spektru kolagenu, který leží v oblasti 1590 - 1720 cm-1. Na základě snímků pořízených pomocí SEM byla porovnána morfologie kolagenních vzorků. V souladu s teoretickými předpoklady bylo zjištěno, že k nejvýraznějšímu porušení kolagenní struktury dochází při dlouhodobém stání kolagenního roztoku na světle. Podstatné změny způsobuje i zvýšení teploty a téměř žádný vliv na strukturu kolagenu nemá intenzita dezintegrace kolagenního roztoku. V případě zvýšení pH, byly vzorky do pH 5 stabilní a homogenní, ale poté docházelo k oddělení kolagenní fáze a srážení kolagenu, což ovlivnilo a zkreslilo UV-VIS analýzu. Nejlepších vlastností dosahují vzorky zamražené čerstvě po přípravě, dezintegrované 4 minuty při 14 000 otáčkách při 30 °C a beze změny pH. Na základě výsledků analýz se jako vhodné metody pro stanovení stupně porušení kolagenní struktury ukázala UV VIS spektrometrie s využitím kyseliny 2,4,6 trinitrobenzensulfonové v kombinaci s infračervenou spektrometrií kolageních filmů.
Sources of recruitment of employees
Fišerová, Kateřina ; Legnerová, Kateřina (advisor) ; Marešová, Marcela (referee)
The aim of this bachelor thesis is to compare the metods of the recruitment of employees in three types of companies: a huge company with more than 250 people, a small company with less than 49 people and recruitment agency and to recommend improvement. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part has five chapters. It deals with the explanation of the terms from the branch of the recruitment of employees and clarifies which sources can be used. The practical part contains four chapters. It is based on a qualitative research of the interviews with employees who recruit new staffs. The situation is assessed according to these interviews and we offer how to use the sources and suggest optimal changes to make the recruitment process better.
Radiotherapy in the treatment of laryngeal cancer
FIŠEROVÁ, Kateřina
Cancer of larynx and treatment of this disease influences significantly basic functions-breathing, swallowing, voice and therefore all aspects of the patiens life. The treatment objektive for carcinoma of the larynx is to obtain the best cure rate with the optimal preservation of organ function. Radiotherapy and surgery alone or in combination have been the primary treatment modalities for carcinoma of the larynx. Radiotherapy is delivered primarily for early lesions, because the voice duality is better then after surgery. With radiotherapy are treated patients with medical contraindications for general anesthesia or patients who refuse surgery too. In treatment of advanced lesions combination of radiotherapy and surgery unsecure adequate therapeutic effect. So this modalites are combined with chemotherapy. Recently, neoadjuvant or induction chemotherapy combined with radiotherapy has been used in the treatment of advanced operable laryngeal cancer with organ preservation. Only evaluation of therapeutic results leads to rightfulness to use therapeutic modality. It is necessarily to progress uniformly for obtaining of these results. Just now, in this essay are imaged particular possibilities of therapy on workplaces in the Czech republic in comparing with abroad data.

See also: similar author names
7 FIŠEROVÁ, Kateřina
2 FIŠEROVÁ, Katka
3 Fišerová, Kamila
4 Fišerová, Karolína
1 Fišerová, Katarína
4 Fišerová, Klára
4 Fišerová, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.