Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mundane Self-Legitimizations of Power: Distribution of the Sensible in the Israeli Settlements in the West Bank
Záhora, Jakub ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Barša, Pavel (oponent) ; Yacobi, Haim (oponent)
Bibliografický záznam ZÁHORA, JAKUB. Mundane Self-Legitimizations of Power: Distribution of the Sensible in the Israeli Settlements in the West Bank. Praha, 2018. 277 stran. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Vedoucí dizertační práce: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D. Abstrakt: V předkládané dizertační práci se zabývám mechanismy, praktikami a politickými technologiemi, které depolitizují sporné a potenciálně znepokojivé fenomény a procesy. Konceptuálně a teoreticky vycházím z díla Michela Foucaulta a Jacquese Rancièra a dalších prací, které tito myslitelé inspirovali. Depolitizaci uchopuji skrze Rancièrův koncept "distribuce vnímatelného", tj. specifické nastavení toho, co je zachytitelné smysly, a tudíž učiněno srozumitelným, "očividným" a "přirozeným". Tato nastavení následně chápu jako určitý governmentalistický program, přičemž se zaměřuji především na materiální a vizuální prvky dispozitivu, který tuto depolitizační racionalitu realizuje. Empiricky se zaměřuji na příklad izraelských tzv. neideologických osad na Západním břehu. Navzdory řadě rozšířených omylů tyto osady lákají Izraelce dostupnými cenami bydlení a vysokou kvalitou veřejných služeb, nikoliv kvůli jejich náboženskému a nacionalistickému významu. Osady tohoto typu...
"Měkká moc" v boji o hegemonii: Případ Číny
Cvachovcová, Pavla ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Slačálek, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat roli soft power v mezinárodním prostředí z hlediska Power Transition Theory. Ústředním bodem je pozice soft power v konfliktu vzniknuvším v období střídání globální dominance. Hypotéza předpokládá, že v stát v roli vyzyvatele ve 21. století preferuje využití soft power před tradičním válečným konfliktem za účelem změny status quo a dosažení dominance v mezinárodním prostoru. Případem pro aplikaci teze bude zahraniční politika Čínské lidové republiky, která se v střednědobém horizontu jeví jako potenciální vyzyvatel současně dominujících Spojených států amerických.
Komunizmus v Guatemale? Eisenhowerov "New Look" a politika zatlačovania
Gregor, Patrik ; Fiala, Jaroslav (vedoucí práce) ; Barša, Pavel (oponent)
Predkladaná diplomová práca pojednáva o príčinách, priebehu a dôsledkoch zvrhnutia demokraticky zvoleného a reformného prezidenta Guatemaly - Jacoba Árbenza Guzmána v roku 1954 - štátnym prevratom "národno-oslobodeneckej" armády, pod vedením Carlosa Castilla Armasa a jeho "tajných" spojencov - USA. Hlavnými príčinami vedúcimi k zvrhnutiu Árbenzovho režimu v Guatemale boli potenciálna hrozba z "presakávania medzinárodného komunizmu" v sfére vplyvu USA, tj. v Západnej Hemisfére a ohrozenie ekonomických záujmov USA v Guatemale, ktoré je spojené s agrárnou reformou vyhlásenou prezidentom Árbenzom. Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je zodpovedanie kľúčových otázok, ktoré sú predovšetkým späté s príčinami vedúcimi k zvrhnutiu prezidenta Árbenza v roku 1954. Kľúčové slová: Guatemala, USA, Jacobo Árbenz Guzmán, Carlos Castillo Armas, Dwight D. Eisenhower
Americké think tanky - na příkladu případové studia Thw Washington Institut for the Near East
Abu Eid, Ramzi ; Barša, Pavel (vedoucí práce)
Spojené státy americké jsou v součastnosti mocností nejenom na poli ekonomickém, vojenském nebo technologickém, ale jsou také zemí, kde se výtečně daří vědecké činnosti a výzkumu. Není ostatně třeba obšírněji argumentovat, že výše jmenované oblasti jsou s vědou úzce propojeny a americká převaha v nich se právě od náskoku v badatelské činnosti do značné míry odvíjí. Toto konstatování je pravdivé nejen vzhledem к vědeckému výzkumu v oblasti ekonomie, přírodních věd a jiných exaktně měřitelných oborů, ale stejně tak je možné jej vztáhnout na výzkum v politologii jako specifické společenskovědní disciplíně. Snad ještě přesněji lze v tomto případě mluvit o jejich výzkumu "policy making", což v původní jazykové verzi mnohem výstižněji popisuje proces vytváření konkrétních politik a hledání vhodných řešení jednotlivých politických problémů. Právě na rozvoji a práci v této oblasti mají ve Spojených státech amerických značnou zásluhu organizace známé jako think tanky. Tato práce se chce zaměřit právě na ně a jejich pozici v americkém společensko-politickém prostředí. Jak poněkud filozoficky tvrdí ve své studii o užitečnosti výzkumu pro policy making dva švédští vědci, Johan Eriksson s Bengtem Sundeliusem, tak myšlenky generující se z výzkumu znamenají mnohem více než pouhou držbu informací. Implikují totiž...
Immigration Policies of George W. Bush and Barack Obama
Salzerová, Lívia ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Slačálek, Ondřej (oponent)
Predložená diplomová práca sa venuje problematike americkej imigračnej politiky, pričom dôraz je kladený na imigračné politiky dvoch bývalých prezidentov USA - Georga W. Busha a Baracka Obamu a na ich komparáciu. Hlavným účelom tejto práce je zodpovedať na otázku, prečo zlyhali ich komplexné imigračné reformné plány. KĽÚČOVÉ SLOVÁ USA; imigrácia; imigračné politiky; George W. Bush; Barack Obama
Střet identit. Sionismus a palestinský nacionalismus
Havelková, Lenka ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Hesová, Zora (oponent)
a klíčová slova Diplomová práce zkoumá vznik a vývoj dvou národních hnutí: sionismu a palestinského nacionalismu. Práce si klade za cíl zodpovědět tyto otázky: Existovaly nějaké paralely ve vzniku a vývoji těchto hnutí? Co bylo hlavním podnětem pro vznik nových národních identit? Jakou roli má náboženská otázka v přetrvávajícím izraelsko-palestinského konfliktu? Pro zodpovězení těchto otázek sleduje tato práce jednak historický vývoj v meziválečné Palestině, jednak příčiny vzestupu sionistického hnutí v poválečném období. Dále se tato práce zaměřuje na vývoj a charakter izraelské politiky a formování palestinské identity v období let 1948-1987. Klíčová slova: Palestina, Izrael, sionismus, nacionalismus, identita, konflikt
Ideologie a psychoanalýza v kontextu post-strukturalisticky orientované politické teorie
Katsaros, Denis ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Barša, Pavel (oponent)
Prvním cílem této práce je demonstrovat strukturální souhlasnost mezi diskurzivní teorií, jak byla formulována v díle politického filozofa Ernesta Laclaua, a diskurzem lacanovské psychoanalýzy. Nadto tvrdíme, že jakýkoliv pokus zbavit Laclauovo dílo teoretického spojení s lacanovským myšlením je nelegitimní a maří koherenci tohoto díla. Skrze tuto demonstraci chceme dojít našeho druhého cíle, jímž je rekonstrukce teorie diskurzu, a zvláště pak ideologie, která by konzistentně čerpala z teorií Jacqesa Lacana a Ernesta Laclaua. K posílení argumentace v rámci tohoto cíle se nám ukázalo jako velmi plodné uvést do našeho výkladu dalšího současného myslitele, jímž je Slavoje Žižka. Spojení obou cílů umožnilo vymezení post-strukturalisticky a zároveň psychoanalyticky orientované kritické politické teorie ideologie a společnosti.
Proměny světového řádu a humanitarismus
Kárník, Jan ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Slačálek, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá historickým vývojem humanitární pomoci na pozadí změn světového řádu. Prvním cílem je srovnat klasický humanitarismus Červeného kříže s tzv. novým humanitarismem, který se zrodil v čase nigerijské občanské války v letech 1967-1970. Druhým cílem práce je ukázat, že ačkoliv bývá nový humanitarismus prezentován jako popření klasického humanitarismu a jako jeho historicky dokonalejší forma, při hlubším přezkoumání zjistíme, že dilemata, kterým obě hnutí čelila ve vztahu k politické moci, jsou si podobná. Překročení historického horizontu teze o období "konce dějin", ve kterém nový humanitarismus dosáhl svého vrcholu, a diskuze o možné budoucí podobě světového řádu nám následně na základě tohoto srovnání umožní formulovat základní tezi práce - vývoj humanitarismu by neměl být nahlížen teleologicky a lineárně, ale jako nekončící proces, ve kterém jak klasický, tak nový humanitarismus balancují ve vztahu k politické moci mezi striktním legalismem, který může vést k morálnímu pochybení, a přepjatým moralismem, který může vést k popření jeho základních principů. Klíčová slova: klasický humanitarismus, nový humanitarismus, lidská práva, světový řád, Červený kříž, Lékaři bez hranic
Problematika soudržnosti společnosti
Havran, Mikuláš ; Hrubec, Marek (vedoucí práce) ; Barša, Pavel (oponent) ; Jüptner, Jan (oponent)
Předložená disertační práce řeší problematiku soudržnosti společnosti prostřednictvím analýzy otázek vlivu kulturních hodnot na vývoj sociálních a politických vztahů. Snahou práce není omezit se pouze na artikulaci principů spravedlnosti Johna Rawlse, ale projevuje se v ní i odhodlání propojit je s tematikou základních lidských práv, ze kterých rovněž vyplývají otázky vhodného uspořádání společností, v němž by bylo možné z hlediska intersubjektivních vztahů dosahovat odpovídající úrovně soudržnosti společnosti a tím posilovat významný faktor pro udržitelnost sociálních vztahů ve společnostech jako takových. Metodologicky vzato, tato disertační práce je pro dostatečnou přehlednost a snadnější orientaci v celém spisu rozdělena do čtyř částí, vždy po pěti kapitolách. Těmto čtyřem částem ještě předchází samotný ÚVOD, ve kterém se snažím o praktický, leč zároveň ne méně odborně pojatý seznamovací začátek své práce. Dá se tedy říci, že každá ze čtyř částí této práce se zabývá sociálně-vědní oblastí politologického zkoumání. Mým záměrem však je přesvědčit o tom, že mezi jednotlivými částmi spojitost existuje, čehož chci využít v konkluzivní části označené jako ZÁVĚR, ve kterém celkově shrnu výzkumný záměr a skutečný cíl své disertační práce. Následně se chci pokusit o vysvětlení a vyvození hodnotících soudů,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Barsa, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.