National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Atlas krajiny České republiky
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; VÚV T.G.M., Praha ; ČGS, Praha ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan
Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využít historické i aktuální informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni. Projekt je rozdělen do oddílů: 1. Krajina a metody studia; 2. Geografická poloha České republiky (Česká republika a svět, Česká republika a Evropa); 3. Historická krajina; 4. Přírodní krajina; 5. Současná krajina; 6. Krajina jako dědictví (Přírodní a kulturní dědictví); 7. Krajina jako prostor pro společnost; 8. Krajina budoucna.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu xerotermních společenstev NPR Větrníky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování vlivu pastvy na změnu druhové diverzity xerotermní travobylinné vegetace svazu Cirsio-Brachypodion pinnati bylo započato v roce 2000. Pokus byl založen na sledování změn vegetace na trvalých plochách. Na základě shrnutí odpovědí rostlin na tento typ disturbance bude formulována rámcová prognóza vývoje vegetace v dalších letech a navržen optimální způsob managementu v NPR.
Atlas krajiny České republiky
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; VÚV T.G.M., Praha ; ČGS, Praha ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
Atlas krajiny ČR bude vytvořen jako geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje, bude respektovat stávající obsahové (krajinářské) klasifikace i kartografické koncepční aspekty. Navrženy byly následující oddíly: Krajina a metody jejího studia, ČR v Evropě a ve světě, Otisk minulosti v krajině, "Přírodní" krajina, Únosnost a zranitelnost krajiny, Společnost (člověk) v krajině, Přírodní a kulturní dědictví, Stresové jevy, Prognóza dlouhodobého využívání krajiny a Reflexe krajiny.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv pastvy na biodiverzitu xerotermních společenstev NPR Větrníky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování vlivu pastvy na změnu druhové diverzity xerotermní travobylinné vegetace svazu Cirsio-Brachypodion pinnati bylo započato v roce 2000. Pokus byl založen na sledování změn vegetace na trvalých plochách. Na základě shrnutí odpovědí rostlin na tento typ disturbance bude formulována rámcová prognóza vývoje vegetace v dalších letech a navržen optimální způsob managementu v NPR. Pastva proběhla 1.6.-6.8. v počtu cca 7 ks/ha. Vzhledem k charakteru vegetace se jeví pastva vhodná pouze jako občasný typ managementu střídaný s kosením a ponecháním bez zásahu.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: PR Věstonická nádrž
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Čmelík, Pavel
V této zprávě navazují na monitoring zjišťovaný a prováděny AOPK ČR, detašované pracoviště Brno v letech 1994-98 v oblasti přírodní rezervace Věstonická nádrž. V rámci ekologizace nádrže byla snížena hladina o 85 cm. Tím došlo k odhalení cca 50 ha dna a úkolem monitoringu bylo sledovat nástup a vývoj, resp. obnovu původních lužních vrstev.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Možnosti obnovy stepní vegetace po vykácení akátu v NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Pekárová, Jana
Sledování sekundární sukcese po vykácení akátu v chráněných územích s xerotermními trávníky navazuje na výzkumy započaté v roce 1994. Pokus byl založen ve dvou územních (NPR Pouzdřanská step a Kolby, NPP Křéby) celkem na 25 trvalých plochách. V prvním roce obnovení sledování byly vyhodnoceny změny pokryvnosti a růstové strategie rostlin a dále obsahu dusíku v rostlinné biomase v časové řadě od roku 1994. Ve druhém roce pokračovalo sledování vegetace v trvalých plochách a znovu byly provedeny některé analýzy se soubory dat obohacenými o data z roku 2001.
Atlas krajiny České republiky
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Janská, Eva ; Bičík, Ivan ; Martiš, Miroslav ; Kolejka, Jaromír ; Mackovčin, Peter ; Voženílek, Vít ; Pálenský, Peter ; Suchara, Ivan
Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využít historické i aktuální informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni. V roce 2005 byly získány podklady autorů vybraných map pro hodnocení obsahu a technické kvality map před jejich předáním k posouzení pracovní skupině pro autorské originály a ke zpracování v technologické skupině.
Metodický postup získání‚ zpracování a jednotného udržování dat různých stupňů územní ekologické stability a návrh vytvoření informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR
AGERIS, s.r.o., Brno ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Kocián, Jiří ; Glos, Josef ; Petrová, Andrea ; Slavík, Petr ; Mackovčin, Peter ; Lacina, Darek
Cílem projektu je podrobná analýza stávajícího rozmístění a uchovávání dat ÚSES ČR všech úrovní, vypracování metodického postupu sběru dat pro následnou správu vytvořené databáze, vytvoření a ověření funkčnosti informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR, který bude provázán s Informačním systémem ochrany přírody AOPK ČR (ISOP). Zpráva obsahuje výsledky řešení za rok 2002, kdy byla práce zaměřena na analýzy současného stavu vlastních dokumentací ÚSES, jejich využívání a prostorové rozmístění v ČR. Byly specifikovány a definovány základní požadavky na informační systém, jeho strukturu a zásady fungování. současně je navrženo základní terminologické členění nezbytné pro popis vlastního informačního systému. Součástí zprávy je i metodický návod pro shromažďování vybraných údajů dokumentací ÚSES, podle kterého v průběhu roku provedli sběr dat pracovníci AOPK ČR.
Metodický postup získání‚ zpracování a jednotného udržování dat různých stupňů územní ekologické stability a návrh vytvoření informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR
AGERIS, s.r.o., Brno ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Jelínek, Boleslav ; Glos, Petr ; Kocián, Jiří ; Glos, Josef ; Matuška, Petr ; Petrová, Andrea
Cílem projektu je podrobná analýza stávajícího rozmístění a uchovávání dat ÚSES ČR všech úrovní, vypracování metodického postupu sběru dat pro následnou správu vytvořené databáze, vytvoření a ověření funkčnosti informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR, který bude provázán s Informačním systémem ochrany přírody AOPK ČR (ISOP). Poslední rok řešení projektu byl věnován zejména ověřování funkčnosti datového modelu a stanovení pravidel pro efektivní provozování IS ÚSES. Zpráva obsahuje: popis datového modelu, popis modelového území, stanovení pravidel pro vytváření dokumentací ÚSES, návrh provozování IS ÚSES, předpokládaný přínos IS ÚSES.
Metodický postup získání‚ zpracování a jednotného udržování dat různých stupňů územní ekologické stability a návrh vytvoření informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR
AGERIS, s.r.o., Brno ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Glos, Petr ; Kocián, Jiří ; Glos, Josef ; Slavík, Petr ; Havlíček, Marek ; Mackovčin, Peter ; Petrová, Andrea
Cílem projektu je podrobná analýza stávajícího rozmístění a uchovávání dat ÚSES ČR všech úrovní, vypracování metodického postupu sběru dat pro následnou správu vytvořené databáze, vytvoření a ověření funkčnosti informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR, který bude provázán s Informačním systémem ochrany přírody AOPK ČR (ISOP). Zpráva obsahuje výsledky řešení za rok 2003, kdy byla práce zaměřena na analýzy současného stavu vlastních dokumentací ÚSES, jejich využívání a prostorové rozmístění v ČR. Byl vytvořen metadatový informační systém, který obsahuje základní údaje o všech shromážděných dokumentacích ÚSES. Byly specifikovány základní principy návrhu informačního systému ÚSES a jeho struktura. Fungování IS o ÚSES bude ověřováno na modelovém území, které bylo vybráno a pro které se shromažďují všechny dostupné dokumentace ÚSES.

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.