Konferenční materiály

Konferenční materiály Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
8. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Parlamentní institut
Caletka, Stanislav
Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro obě parlamentní komory. Parlamentní institut má tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Příspěvek je zaměřen především na zpracování různých dokumentů, podkladových materiálů pro poslance a senátory, analýzy či studie a možnosti jejich zveřejňovaní. Parlamentní institut přispívá do Národního úložiště šedé literatury od roku 2012.
Plný text: idr-941_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-941_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-941_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-941_4 - Stáhnout plný textMP4
Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repozitářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství
Francová, Pavla ; Krueger, Stephanie
Bez ohledu na zaměření či oblast výzkumu, každý vědec v průběhu své kariéry produkuje velké množství různorodých výstupů – laboratorní deníky, grantové zprávy, obrazové výstupy apod. Přestože jejich zpřístupnění by přineslo značné výhody celé vědecké obci, nejsou tyto materiály běžně dostupné. Z jakého důvodu se proto vědci stále zdráhají aktivně využívat repozitářů šedé literatury pro sdílení odborných materiálů? Autorky budou diskutovat možnosti povzbuzení vědecké komunity ke sdílení různorodých výstupů v repozitářích a konkrétními ukázkami vědeckého využití šedé literatury na vlastním výzkumném projektu.
Plný text: idr-940_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-940_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-940_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-940_4 - Stáhnout plný textMP4
Co dělat, aby byla data v doktorských disertacích znovu využitelná pro výzkum?
Schöpfel, Joachim ; Malleret, Cécile
Jak může akademická knihovna přispět k tomu, aby byla data odevzdávaná jako součást doktorských disertačních prací znovu využitelná pro výzkum? Tento příspěvek poskytne několik doporučení pro informační profesionály. Doporučení jsou založena na zhodnocení studií, projektů a empirických důkazů získaných pomocí obsahové analýzy zdrojů a typů dat z 300 tištěných i digitálních disertací z oblasti sociálních a humanitních věd (1987-2013) a také na základě průzkumu managementu dat, kterého se zúčastnilo přes 300 vědců a Ph.D. studentů z Univerzity v Lille v dubnu a květnu 2015.
Plný text: idr-939_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-939_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-939_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-939_4 - Stáhnout plný textMP4
Doporučené rozdělení odpovědnosti za správu repozitáře mezi zaměstnance a zaměstnavatele
Koščík, Michal
Každá instituce, která provozuje digitální repozitář, musí učinit rozhodnutí, zda ponechat jeho naplňování přímo na zaměstnancích, kteří sdílený materiál tvoří, anebo zda přenechat správu repozitáře na specializovaném oddělení. S tím mimo jiné souvisí otázka, zda instituce přenechává autorům zaměstnaneckých děl právo s těmito díly dále nakládat (například je poskytovat třetím stranám), nebo zda vykonává majetková práva k zaměstnaneckým dílům vlastním jménem. Rozhodnutí o obou nastíněných otázkách musí být ve vzájemném souladu. Příspěvek shrne právní problémy vyplývající z nesprávně nastaveného systému zveřejňování (sdílení) zaměstnaneckých děl a dat. Cílem příspěvku jsou zejména praktická doporučení, jak formulovat interní normy upravující institucionální repozitáře a nastavit odpovědnost zaměstnanců za sdílená data.
Plný text: idr-938_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-938_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-938_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-938_4 - Stáhnout plný textMP4
10 let s šedou literaturou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Budínský, Lukáš ; Fabián, Ondřej
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se již 10 let systémově zabývá problematikou zpřístupňování akademické šedé literatury. Během této doby se jedno z prvních uložišť kvalifi kačních prací změnilo z uzavřeného, ručně aktualizovaného systému na plně automatizovaný a zcela otevřený repozitář s množstvím interakcí s vnitřním i vnějším prostředím. Přibyly nové typy dokumentů a byla představena řada nadstavbových služeb pro efektivní práci s šedou literaturou. Příspěvek bude založen na popisu současného stavu s nastíněním křižovatek k němu vedoucích.
Plný text: idr-937_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-937_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-937_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-937_4 - Stáhnout plný textMP4
Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie: A. Mickiewicz University Repository
Rychlik, Małgorzata
Jedním z hlavních a rozhodujících strategických projektů jakékoliv univerzity nebo instituce zajišťující vyšší vzdělání, je v současnosti vytváření a rozvoj institucionálních repozitářů. Repozitář AMUR vznikl jako otevřený webový archiv univerzitních materiálů v roce 2010 a shromažďuje více než 11 000 různých digitálních objektů. Příspěvek popisuje typy dokumentů archivovaných v repozitáři se zaměřením na netradiční šedou literaturu. Rovněž budou prezentovány klíčové prvky repozitáře: metadatové standardy, pravidla pro archivaci, která stanoví kritéria pro jednotlivé typy dat, která mají být archivována, režim přístupu ke specifi ckým zdrojům a licenční politiku institucionálního repozitáře Amur. Kromě toho bude krátce zmíněno i zastoupení jazyků (polština, ofi ciální kongresové jazyky a další jazyky) a časové rozložení šedé literatury uložené v repozitáři
Plný text: idr-936_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-936_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-936_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-936_4 - Stáhnout plný textMP4
Cesta od institucionálního repozitáře k bázi znalostí – případová studie
Kubrak, Weronika
Znalostní báze Varšavské technologické univerzity není pouze institucionálním repozitářem, ale slouží také jako podpora vědeckých aktivit univerzitních zaměstnanců. Nesporným benefi tem této báze je, že dovoluje ukládat a prezentovat nejen publikované příspěvky, ale také např. patenty, projektové dokumentace a jiné výsledky profesních aktivit zaměstnanců univerzity a studentské disertace. Příspěvek prezentuje výhody tohoto systému, ve kterém jsou zkombinovány funkce klasického repozitáře a funkce báze znalostí.
Plný text: idr-935_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-935_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-935_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-935_4 - Stáhnout plný textMP4
Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu
Myška, Matěj
Tento příspěvek se zaměřuje na právní aspekty surové šedé literatury, která je chápána jako dosud nepublikované, prozatímní nebo nekompletní vědecké výsledky jako např. primární výzkumná data nebo pracovní verze vědeckých článků. Konkrétně se příspěvek zabývá dvěma problematickými oblastmi: 1) odpovědnosti za újmu vyplývající z nedostatečného (nebo dokonce zakázaného), využívání výsledků a možnostech omezení této odpovědnosti; 2) majetkovými právy k takové šedé literatuře a smluvním možnostem nakládat s ní poté, co byla nabídnuta k publikaci (tj. i otázky autorských práv k pre-printům, post-printům a vydavatelským verzím vědeckých článků).
Plný text: idr-934_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-934_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-934_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-934_4 - Stáhnout plný textMP4

Konferenční materiály : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.