Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyšší územní samosprávné celky v České republice a na Slovensku
Caletka, Stanislav ; Bureš, Jan (vedoucí práce) ; Just, Petr (oponent) ; Outlý, Jan (oponent)
Předkládaná práce se zabývá vznikem a fungováním vyšších územních samosprávných celků v České republice a na Slovensku. Obsahuje informace o vývoji územního členění v bývalém Československu v letech 1918 - 1993, s důrazem na zavedení krajského zřízení v období komunistického režimu. Práce detailně popisuje proces vytváření krajské úrovně samosprávy v 90. letech 20. století v České republice a na Slovensku. Po roce 1993 probíhaly v parlamentech obou zemí debaty ohledně nejvhodnějšího modelu územně správního uspořádání. V České republice byly zvažovány varianty zemského zřízení a krajského zřízení, na Slovensku naopak varianty župního zřízení či krajského zřízení. Území České republiky bylo nakonec rozděleno do 14 vyšších územních samosprávných celků (13 krajů a Hlavní město Praha), území Slovenska do 8 krajů. Při zpracovávání tématu autor vychází především z detailní analýzy příslušných návrhů zákonů a ze stenografických protokolů z debat ohledně vyšších územních samosprávných celků v zákonodárných sborech obou států. Právě parlamenty jsou pro proces vytváření územního členění zcela zásadními aktéry. Vyšší územní samosprávné celky v podmínkách unitárních států totiž představují spíše uměle vytvářené jednotky vzniklé ze správních důvodů, než přirozené či historické regiony. Jejich vznik proto souvisí...
Teorie a praxe krajského zřízení v České republice - Jihomoravský kraj (případová studie)
Caletka, Stanislav ; Bureš, Jan (vedoucí práce) ; Valeš, Lukáš (oponent)
Práce pojednává o teorii a praxi krajského zřízení v České republice. Analyzuje funkci krajského zřízení tak, jak bylo koncipováno na přelomu tisíciletí. Práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, je věnována obecně fungování krajské samosprávy. Po stručném popisu vývoje krajského zřízení na českém území, s důrazem zejména na diskuse ohledně vytvoření vyšších územně samosprávných celků na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po roce 1993, je v jednotlivých kapitolách a podkapitolách blíže popsán teoretický rámec krajského zřízení. Věnuji se především problematice fungování a kompetencí krajských orgánů, tedy zastupitelstvu, radě, hejtmanovi a krajským úřadům, a vazbám mezi těmito složkami. Zdrojem pro první část práce byl zejména zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.), ale také celá řada odborných právnických a politologických publikací. Kromě krajských orgánů je také řešena otázka krajských voleb a to z hlediska zákona o volbách do zastupitelstev krajů (č. 130/2000 Sb.), ale také z hlediska volebních výsledků v letech 2000 a 2004. Aktuálně je, v rámci kapitoly věnující se volbám, zařazena také role volební strategie jednotlivých politických stran před krajskými volbami 2008. Zabývám se pouze stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V první části práce...
Parlamentní institut
Caletka, Stanislav
Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro obě parlamentní komory. Parlamentní institut má tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Příspěvek je zaměřen především na zpracování různých dokumentů, podkladových materiálů pro poslance a senátory, analýzy či studie a možnosti jejich zveřejňovaní. Parlamentní institut přispívá do Národního úložiště šedé literatury od roku 2012.
Plný text: idr-941_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-941_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-941_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-941_4 - Stáhnout plný textMP4
Public relations v parlamentech zemí Visegrádské čtyřky: Studie č. 5.299
Caletka, Stanislav
Tato studie ve stručnosti představuje základní principy public relations v zákonodárných sborech České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Tyto země k sobě mají v řadě aspektů velmi blízko (kulturně, historicky, politicky aj.). Parlamenty v dnešních evropských ústavních systémech jsou vnímány jako suverénní vrcholné orgány výkonu veřejné moci, které vedle tradičních zákonodárných a kontrolních funkcí plní také velmi důležitou funkci reprezentativní, respektive reprezentativně artikulační. K tomuto účelu slouží čtyři hlavní okruhy činností - dostatečný informační servis pro zástupce tisku a dalších sdělovacích prostředků, vlastní komunikace s občany, aktivní přístup při tvorbě informačních a publikačních materiálů, aktivní i pasivní elektronická komunikace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Koalice v obcích s rozšířenou působností po komunálních volbách v roce 2010: Studie č. 5.316
Caletka, Stanislav
Studie představuje přehled radničních koalic, které byly po komunálních volbách 2010 uzavřeny v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Kromě koalic je zmíněna i vítězná strana a starosta obce. Pro informaci je uvedena také radniční koalice z předešlého volebního období, tedy z let 2006 – 2010.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.