Technické muzeum v Brně

Nejnovější přírůstky:
2024-03-04
08:27
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy
Selucká, Alena ; Mrázek, Martin ; Štěpánek, Ivo ; Mazík, Michal ; Grossmannová, Hana ; Jirásek, Pavel ; Holman, Pavel ; Jakubec, Petr ; Fricová, Jana ; Vácha, Zdeněk ; Červenák, Jan ; Dvořák, Martin ; Němec, Václav ; Dušková, Markéta ; Fogaš, Igor ; Bačovský, Jiří
Metodika poskytuje doporučení pro správnou praxi dlouhodobého uchovávání předmětů kulturní povahy v paměťových institucích. Předkládá logickou osnovu zohledňující důležité aspekty související s budovami, jejich vnitřním prostředím, bezpečnostními kritérii a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního dědictví. Metodika si klade za cíl též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů či provozovatelů tak, aby bylo možné predikovat jejich vliv na uložené fondy a udržitelnost provozu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-02-29
12:25
Památkový postup Uměleckořemeslné techniky zlatnictví
Bárta, Patrick ; Fexa, Pavel ; Foret, Lukáš ; Jelínek, Jaroslav ; Kroužil, Martin ; Mrázek, Martin ; Rapouch, Karel ; Řezáčová, Eva ; Vaníček, Petr ; Příhoda, Jiří ; Selucká, Alena ; Stöhrová, Pavla ; Šumbera, Andrej
Cílem památkového postupu je poskytnout srozumitelný návod pro identifikaci nejrozšířenějších uměleckořemeslných technik zpracování drahých kovů, jejich správný popis a nastavení vhodných přístupů k jejich preventivní i sanační konzervaci. V prvním oddíle jsou zevrubně popsány uměleckořemeslné techniky zlatnictví, a to na základě materiálových charakteristik vybraných kovů a jejich slitin, popisu samotných technik v návaznosti na historický kontext jejich použití včetně rizikových faktorů poškozování artefaktů zhotovených danými technikami. Doplněna je rovněž užívaná terminologie, jež je následně rozpracována formou abecedně řazených heslářů v přílohách památkového postupu. Druhý oddíl tvoří soubor případových studií obsahující rekonstrukce postupů vybraných řemeslných technik včetně ukázek průzkumů originálních artefaktů ověřených v muzejní praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-02-08
11:07
Metodika elektrolytických metod čištění kovů s využitím elektrolytu na bázi modifikovaných gelů: Aplikovaný výsledek institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Technického muzea v Brně
Rapouch, Karel ; Hájková, Kateřina ; Selucká, Alena ; Perlík, Dušan ; Kouřil, Milan
Metodika má za cíl poskytnout jednoduchý návod pro konzervátory-restaurátory, jak nastavit vhodné podmínky pro lokální a šetrné očištění korozních produktů stříbra a mědi, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu předmětu a ovlivnění okolních (zejména organických) materiálů u multimateriálových předmětů kulturní povahy. V rámci metodiky byly studovány různé gely z hlediska jejich fyzikálně chemických vlastností a jejich kompatibilita s chemikáliemi, z nichž lze připravit elektrolyt pro elektrolytické čištění kovových povrchů. Pro experimenty byly použity uměle patinované vzorky a vybrané reálné předměty. Dále byla zkoumána možnost použití gelových elektrolytů pro studium korozních produktů metodou polarizačních měření. Metodiku lze uplatnit nejenom při zkvalitnění postupů ošetření sbírkových předmětů muzeí, ale i v oblasti zpracovávání archeologických nálezů anebo při výuce studentů konzervování-restaurování a dalších příbuzných oborů péče o kulturní dědictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam