Institute of Sociology

Latest additions:
2024-06-30
06:40
České panelové šetření středoškoláků – Výzkumná zpráva z první vlny sběru dat
Kudrnáč, Aleš ; Spitzerová, Markéta ; Hanzlová, Radka ; Petrúšek, Ivan ; Aslan, Katarína ; Bocskor, Ákos
Výzkumná zpráva z Českého panelového šetření středoškoláků (CZEPS) představuje základní informace o tom, jak žáci a žákyně prvního ročníku vnímají sami sebe, jaké mají studijní aspirace, vztah ke škole a s jakou úrovní kritického myšlení přichází na jednotlivé typy středních škol. Na základě odpovědí od více jak 22 tisíc žáků a žákyň z 249 škol účastnících se první vlny Českého panelového šetření středoškoláků na podzim 2023 jsme se v této výzkumné zprávě zaměřili na výsledky v oblasti wellbeingu, volby střední školy, pocitu sounáležitosti se školou, výsledků testu kritického myšlení a situace etnických menšin.

Detailed record
2024-06-23
00:00
Podnikání během pandemie a krize v kontextu genderových nerovností. Policy brief
Švarcová, Markéta ; Pospíšilová, Marie
Zda lze vnímat pandemii jako příležitost pro snížení genderové nerovnosti v podnikání bylo hlavní otázkou participativního workshopu, který jsme uspořádaly v Sociologickém ústavu 13. 3. 2024. Diskuze v rámci participativního workshopu byla zaměřena na bariéry, kterým čelí ženy podnikatelky, na nástroje, které mohou využívat pro jejich překonání, na zavedení ošetřovného pro podnikající a dostupnost a využitelnost dat členěných dle pohlaví. Tento policy brief zaznamenává názory relevantních stakeholderů v oblasti podnikání na téma odstraňování genderových nerovností v podnikatelském prostředí, které v rámci workshopu zazněly.

Detailed record
2024-04-15
12:31
Mediální diskurz o Green Dealu z hlediska energetiky
Kolářová, Marta
Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně. V médiích byla označována odsuzujícími výroky a negativními charakteristikami zejména předními českými politiky. Vstřícnější pohled na ni mají české firmy, obce a odborníci. Veřejná debata se proměňuje zejména vlivem války na Ukrajině ve prospěch energetické bezpečnosti a urychlení zelené transformace.

Detailed record
2024-04-15
12:31
Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků
Marková Volejníčková, Romana ; Lukeš, M. ; Maříková, Hana ; Zouhar, J. ; Švarcová, Markéta ; Orel, M. ; Dvouletý, O.
Výzkumná zpráva shrnuje výsledky komplexních aktivit projektu. A to čtyř expertních studií, které se zaměřily na platformové a rodinné podnikání, začínající podniky a coworking. Součástí zprávy jsou závěry z kvantitativního výzkumu OSVČ a mikropodnikajících (do 10 zaměstanců/kyň) a sonda zacílená na začínající podnikatele a podnikatelky i nové formy podnikání. Dále jsou zde prezentovány závěry ze dvou kvalitativních sond zaměřených na strategie mikropodnikajících v oblasti zabezpečení se dobu výpadku příjmu z podnikání v době nemoci a na nízkopříjmové OSVČ a jejich strategie udržení podnikání např. v době pandemie covidu 19. Dohromady tak části zprávy tvoří komplexní mozaiku, která nejen reflektuje prekérní specifika osob samostatně výdělečně činných a mikropodnikajících, ale ukazuje také na jejich dopady.

Detailed record
2024-04-01
22:21

Detailed record
2024-02-18
00:07
Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - IMPAKT 2023
Červenka, Jan ; Vinopal, Jiří
Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkových šetření provedených v rámci projektu „Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti“ v roce 2023.

Detailed record
2024-02-18
00:07
Hospodaření a finanční spokojenost českých domácností
Fialová, Kamila ; Mysíková, Martina
Finanční hospodaření domácností je komplexní proces, ve kterém hrají roli různorodé faktory ovlivňující finanční zdraví domácnosti. Těmito faktory jsou v první řadě výše příjmu a výdajů domácností včetně způsobu zajištění bydlení, velikost a struktura domácností, vzdělání či finanční gramotnost. Důležitým aspektem hospodaření je vyrovnanost rozpočtu, která vychází z rozdělení finančních zdrojů mezi pravidelné výdaje pokrývající základní potřeby, luxusnější a nepravidelné výdaje a případně také úspory. Vyrovnanost rozpočtu ovlivňuje finanční stabilitu domácnosti a její vyhlídky do budoucna. V případě vícečlenných domácností může být dalším důležitým aspektem rozdělení příjmů v rámci domácnosti, které může ovlivnit nejen finanční blahobyt jednotlivých členů, ale může mít i širší dopady. \nMezinárodně srovnatelná data Eurostatu za rok 2018 ukazují, že Češi mezi evropskými národy patří k těm průměrně spokojeným se svou finanční situací. Češi na škále od 0 do 10 průměrně hodnotili svoji finanční spokojenost známkou 6,7, zatímco evropský průměr byl 6,6. Čeští muži (6,8) byli o něco spokojenější než ženy (6,6). Od roku 2013 byl v datech patrný výrazný růst finanční spokojenosti českých domácností z průměrného hodnocení 6,0. \nData z výběrového šetření IPSOS v roce 2023 hodnotí finanční spokojenost Čechů v průměru známkou 5,5 (na stejné škále od 0 do 10), přičemž muži jsou opět více spokojeni (5,7) než ženy (5,3). Zhruba třetina respondentů je se svou finanční situací velmi či spíše nespokojena (0–4), více než polovina respondentů je se svou finanční situací naopak spíše či velmi spokojena (6–10).\nVýsledky regresní analýzy ukazují, že demografické charakteristiky jako pohlaví, věk, vzdělání či přítomnost dětí nemají na finanční spokojenost vliv. Obecně jsou se svou finanční situací spokojenější lidé žijící s partnerem/partnerkou a svobodní než rozvedení a ovdovělí. \nStěžejními faktory ovlivňujícími finanční spokojenost Čechů je výše příjmů domácnosti a to jak s nimi vychází, tedy „plusový“ rozpočet, stejně jako vytváření krátkodobé či dlouhodobé finanční rezervy. Splácení hypotéky či placení nájmu finanční spokojenost významně nesnižuje. Splácení úvěrů významně snižuje finanční spokojenost žen žijících v páru. \n

Detailed record
2024-02-18
00:07
Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR
Orcígr, V. ; Kodenko Kubala, Petr ; Malý Blažek, J. ; Hoření Samec, Tomáš ; Kubcová, J. ; Káňová, M. ; Tichý, D. ; Kohout, M. ; Vinklárková, A. ; Houser, L. ; Suchánek, R. ; Petrus, E. ; Galčanová, L.
Výzkumná zpráva přináší shrnutí tříletého výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení v ČR. V první části představujeme konceptualizaci participativního bydlení vycházejí z analýzy zahraniční situace, historického kontextu a institucionálního zázemí v Česku. V druhé části přinášíme výsledky terénního výzkumu – analýzy dat z výzkumných workshopů v partnerských městech a také z explorativního dotazníku. Přinášíme zjištění ohledně preferencí obyvatel v otázkách participace, důvěry v realizaci projektů participativního bydlení, otázek financování, správy, překážek či výzev. V závěrečné části shrnujeme, jaké možnosti a limity participativního bydlení vyplývají ze spolupráce obyvatel s městy.

Detailed record
2024-02-18
00:07
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – podzim 2023
Červenka, Jan
V rámci šetření realizovaného od konce září do začátku prosince 2023 předložilo CVVM svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“.\n\nNejvíce sympatií získalo Slovensko, stejně jako v minulých letech. Na druhém místě je Rakousko, následované Polskem.\n\nNa konci žebříčku se umístily Ukrajina, Čína a Rusko.\n\nVe srovnání s minulým šetřením z konce roku 2021 došlo u všech zemí vyjma Polska ke zhoršení jejich hodnocení.

Detailed record
2024-02-18
00:07
Veřejnost o energetické politice a o Zelené dohodě pro Evropu – srpen/září 2023
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V období od konce července do poloviny poslední zářijové dekády 2023 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Část otázek zkoumala zájem občanů o energetickou politiku České republiky a zaměřila se také na problematiku tzv. Zelené dohody pro Evropu z roku 2020, u které zjišťovala, zda jsou o ní lidé dostatečně informováni, zda s ní souhlasí, nebo nesouhlasí a zda je podle názoru veřejnosti její deklarovaný cíl dosažitelný či nikoli.\n\nO energetickou politiku se zajímá necelá polovina (49 %) Čechů, což představuje zřetelný pokles zájmu v porovnání s loňským šetřením, ale nadále výrazné navýšení oproti všem předchozím výzkumům.\n\nJen o málo více než čtvrtina (26 %) dotázaných má podle svého vyjádření dostatek informací o Zelené dohodě pro Evropu.\n\n35 % českých občanů se Zelenou dohodou souhlasí, 49 % s ní nesouhlasí. Jen šestina (17 %) českých občanů přitom pokládá cíl Zelené dohody za dosažitelný, dvoutřetinová většina si myslí, že její cíl dosažitelný není.

Detailed record