Institute of Slavonic Studies

Latest additions:
2022-09-28
00:47
Mudra’s Upper Sorbian-Czech dictionary – what can be done about this lexicographic “posthumous child”?
Brankatschk, Katja ; Škrabal, M.
Jiří Mudra, among his numerous selfless activities, was a Czech doyen of Sorbian studies. He had been working for decades on an Upper Sorbian-Czech dictionary but, unfortunately, had not finished his work on it at the time of his death. Presently, we are considering completing\nMudra’s project. The material collected by Mudra is undoubtedly valuable for us, providing us with a launchpad for further work, still, it is necessary to challenge it with the current data and a modern lexicographic approach. The paper presents the proposed individual methods\naimed at finishing the main body of the dictionary. Every lexicographer works with the data and tools available in his or her time – and Mudra\nwas certainly no exception. There is, therefore, no reason to maintain exaggerated reverence towards his dataset where it is in apparent conflict with the current language reality. The aim is not to foster Mudra’s cult, but to acknowledge his admirable initiative and enthusiasm. The best way to do so is to complete his dictionary with all the possibilities currently offered to us and make it available – as the first academic dictionary in this language combination – to Czech users.

Detailed record
2019-10-19
16:35
Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro církevněslovanské slovníky
Ribarova, Zdenka
Srovnávací index představuje úplný lexikální korpus, který se nachází v staroslověnských a církevněslovanských slovnících vznikajících pod záštitou Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů. Ve všech těchto slovnících je aplikován moderní přístup používaný v současné staroslověnské lexikografii, což umožňuje jejich srovnání. Tento srovnávací pohled nám poskytuje informace o specifických lexémech v každém slovníku a jejich souvislosti s vývojem staroslověnštiny. Tento index poskytuje nejúplnější registr lexikografického korpusu staroslověnštiny a církevní slovanštiny a otvírá tak mnoho možností pro další výzkum a nové poznatky.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Infinitivní konstrukce ve Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu
Spurná, Kateřina
Příspěvek si klade za cíl podat základní informaci o překladové technice z latiny do staroslověnštiny. Analyzován je překlad infinitivních konstrukcí v Druhé staroslověnské le-gendě o sv. Václavu, přeložené z latinské legendy Gumpoldovy.

Detailed record
2019-04-29
09:26
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016
Niševa, Božana ; Blažek, David ; Krejčířová, Iveta ; Skwarska, Karolína ; Šlaufová, Eva ; Vašíček, Michal
Proceedings of the international conference which took place on April 20 – 22, 2016 at the Czech Academy of Sciences Headquarters, Národní 3, Praha 1 as a part of the international cooperation between the Institute of Slavonic Studies CAS and the Prof. Lyubomir Andreychin Institute for Bulgarian Language BAS (2013–2016). In the book theoretical and practical knowledge of Slavic lexicography at the beginning of the new century is presented within the broad Slavic context.

Detailed record
2019-04-29
09:26
Slovinská počítačová terminologie a její odraz ve Slovinsko-českém slovníku
Blažek, David
Počítačová terminologie obsažená ve slovníku reprezentuje většinu ze slovotvorných postupů obvyklých při tvorbě tohoto názvosloví. V závislosti na četnosti výskytu ve zdrojích slovník zachycuje i pravopisné varianty tvarově dosud neustálených výrazů či terminologické dublety tvořené zpravidla párem převzatý výraz (internacionalizmus) versus domácí pojmenování. Na příkladech ze slovníku bylo také uvedeno, že terminologie výpočetní techniky se nešíří pouze nově tvořenými slovy, ale také rozšiřováním významu výrazů stávajících, jejichž zdrojem je obecná slovní zásoba nebo terminologie jiných oborů.

Detailed record
2019-01-07
14:42
Ke kořenům církevněslovanského písemnictví kláštera Na Slovanech
Čermák, Václav
Příspěvek se zabývá otázkou česko-chorvatských kulturněhistorických a literárních kontaktů, k jejichž zintenzivnění došlo po založení Slovanského kláštera v Praze v polovině 14. století. Pozornost je věnována především písemným zdrojům, z nichž čerpalo církevněslovanské a českohlaholské písemnictví, vznikající ve 2. polovině 14. století a na počátku 15. století v tomto klášteře. Autor nejprve představuje vývojová specifika církevněslovanského písemnictví v Chorvatsku a upozorňuje na historické okolnosti, které v severních oblastech chorvatského pobřeží umožnily rozvoj církevní slovanštiny psané hlaholicí pro římskou liturgii. Pozornost je věnována také rozvoji úcty k českým světcům v liturgických pramenech latinských a charvátskohlaholských, která ve většině případů dosvědčuje existenci jejich kultu v Chorvatsku již před 14. stoletím. Autor studie stručně připomíná jednotlivé liturgické příručky charvátskohlaholského původu, které se používaly pro slovanskou liturgii nejen v Chorvatsku, ale také ve Slovanském klášteře v Praze.

Detailed record
2018-11-15
12:40
Francis Dvorník - Scholar and His Work. Papers read at the international symposium held on the occasion of the 40th anniversary of his demise.
Vavřínek, Vladimír ; Melichar, Petra ; Čechová, Martina
The volume contains the presentations from the international conference Francis Dvorník - Scholar and His Work and the last unfinished work of the scholar, The Conflict between Sacerdotium and Imperium in the Middle Ages. East and West.

Detailed record
2018-11-15
12:40
Francis Dvorník - a World-Renowned Byzantinist
Vavřínek, Vladimír
Biographical medailon of the excellent and most famous Czech Byzantinist, professor of Charles University and later also of Harvard University msgre Francis Dvorník. Three major research topics he studied in the subsequent periods of his academic career are examined: his epoch-making monographs on the Christianization of the Slavs from Byzantium and, in particular, on the Cyrillo-Methodian mission written during his postgraduate studies in Paris and the following academic career in Prague, his revolutionary book on the Photian schism completed during his exile in England in the time of World War II, and his monumental work on the Early Christian and Byzantine political philosophy that he produced at Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies in Washington, DC. Besides his scientific work political activities of Professor Dvorník are described too, whether it was his co-operation with the Czechoslovak ministry of foreign affaires in the time between the wars or his support of various Czech cultural institutions in exile when he later lived in the US.

Detailed record
2018-06-19
19:26
Eternal be the Memory of our Lady: the Synodikon of Orthodoxy and the Piety of the Late Byzantine Empresses
Melichar, Petra
The study focuses on the fact that only nine out of fifteen late Byzantine empresses were confirmed by the Orthodox Church as Orthodox and their names were inscribed in the Synodikon of Orthodoxy (which among others contains a list of names of Byzantine rulers who died in Orthodoxy). The author inquires into the cases of empresses whose names were not included and suggests the reasons for their omission. The results of the study reveal the criteria of evaluation set by the representatives of the Orthodox Church for the official piety of empresses.

Detailed record
2018-05-02
16:46
Nad nedoceněným bulharistickým dílem Františka Ruta Tichého alias Zdeňka Bromana (1886–1968)
Černý, Marcel
Studie se zabývá bulharistickým profilem F. R. Tichého (od roku 1903 užíval také pseudonymu Zdeněk Broman), neprávem opomíjené osobnosti česko-bulharských kulturních vztahů (mj. spolupracovníka Slovanského přehledu A. Černého), literárního historika a plodného překladatele a publicisty v oblasti bohemistiky, slovakistiky, germanistiky, bulharistiky, ukrajinistiky a bělorusistiky. Vedle jím připravené rukopisné české antologie z díla průkopníka bulharské moderny Penča Slavejkova (zachovala se v badatelově pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze) jsou v textu analyzována i Tichého přebásnění Kirila Christova, Peja K. Javorova, Christa Boteva (knižní překlad z roku 1913) aj. a rovněž překlad úryvku z prozaické knihy Baj Gaňu od Aleka Konstantinova. Kromě toho jsou stručně komentovány Tichého kontakty s bulharským literárním historikem Bojanem Penevem a zhodnoceny jeho bulharistické články uveřejněné v periodickém tisku. Bulharistický přínos F. R. Tichého tkví v tom, že byl prvním propagátorem a znalcem bulharské moderny v Čechách a že výrazně pozvedl úroveň českého překladu bulharské umělé poezie.

Detailed record