Rigorous theses

Latest additions:
2023-12-06
01:00
Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším věku)
Slánský, Jan ; Perič, Tomáš (oponent)
Název: Porovnání časové utilizace a kvantity herních činností u hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celém hřišti (v mladším školním věku). Cíl: Na základě časové utilizace a počtu provedených dovedností porovnat a zjistit četnosti zkoumaných herních činností jednotlivce. Jaká je nejvhodnější kombinace velikosti hrací plochy s počtem zapojených hráčů při utkání v ledním hokeji žáků v mladším školním věku. Metodika postupu: Soubor pro výzkum: 32 videozáznamů z hokejových utkání žáků v mladším školním věku na hřištích o třech různých velikostech. Z každého utkání byli vybráni tři hráči různé výkonnosti. Výsledkem hodnocení je celkový čas strávený na ledové ploše při hře, aktivní čas strávený ve hře (doba držení kotouče) a počet provedených dovedností (střel, přihrávek). Statistické metody: Při hodnocení jednotlivých hráčů byla použita metoda přímého a opakovaného sledování a pro zobecnění výsledků byla použita analýza rozptylu ANOVA (analysis of variance). Závěr: Jako nejefektivnější kombinací z pohledu časové utilizace vyšla varianta L/N (long/ narrow). Pro četnost střel a přihrávek vyšla jako nejvhodnější varianta hra na 1/3 hrací plochy. Klíčová slova: lední hokej, mladší školní věk, aktivní čas strávený ve hře, herní činnosti jednotlivce, střelba, přihrávka

Detailed record
2023-12-06
00:59
Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci
Štěpánková, Kateřina ; Koldinská, Kristina (oponent)
Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci Abstrakt V předkládané disertační práci se autorka věnuje tématu povinnost zaměstnavatele k náhradě škody (újmy) způsobené zaměstnanci. Tato problematika je přitom problematikou vysoce aktuální, v jejímž rámci v minulosti došlo, a i nadále pravidelně dochází k přílivu stále nových a nových otázek, nebo dokonce ke znovuotevírání otázek již dříve řešených. Současně platí, že se jedná o téma rovněž pragmaticky zaměřené, neboť téměř každý ze zaměstnavatelů se někdy dostal do postavení, v němž byl nucen tuto svou zákonnou povinnost vůči zaměstnanci plnit. Zásadní pozornost je v rámci této disertační práce věnována rozboru jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci a kritickému náhledu na komplexnost jejich úpravy a jejich reálnou využitelnost. Není opomenuto ani mezinárodní srovnání na místech, kde je to vhodné a účelné. Poskytnuta je též celá řada konkrétních podnětů de lege ferenda. První část je věnována základnímu vhledu do této problematiky, ale kromě něj je v ní obsaženo též přehledné statistické srovnání četnosti soudních rozhodnutí ve věcech žalob na plnění jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnavatele, aby bylo v samém úvodu dostatečně zjevné nakolik je tato právní úprava v soudní praxi využívána. Druhá...

Detailed record
2023-12-06
00:58
Ecological consequences of seasonal bird migration
Brlík, Vojtěch
Sezónnost prostředí, doprovázená kolísající dostupností potravy, ovlivňuje organismy v průběhu celého života. Obdobím nedostatku zdrojů se lze vyhnout sezónní migrací, která je u živočichů včetně ptáků běžná. Dlouhé cesty však staví tažné ptáky před řadu problémů, protože jednotlivá období ročního cyklu jsou od sebe oddělena v prostoru i čase. Podmínky prostředí, které tažní ptáci využívají, mohou na ptáky působit lokálně, ale jejich vliv se může projevit i napříč sezónami. Abychom lépe porozuměli interakcím mezi tažnými ptáky a prostředím, propojili jsme data ze sledování migrace s daty o podmínkách prostředí a populačních změnách v rámci celého ročního cyklu. Přispěli jsme tak k poznání, že podmínky prostředí mohou ovlivňovat migrující populace jak během zimování, tak v průběhu tahových zastávek, a že tyto dopady lze pozorovat i v kontinentálním měřítku. Ukázali jsme také, že napříč druhy a tahovými cestami jsou fáze ročního cyklu během migrace úzce provázány, ale že tyto vazby slábnou v průběhu dlouhých období zimování, což má důsledky pro úspěšnost jedinců a pro predikci budoucích scénářů ve světle globálních změn. Vytvořili jsme také mapu stabilních izotopů síry pro subsaharskou Afriku, na které je patrný longitudinální gradient napříč tímto druhově bohatým regionem a která nabízí aplikace v...

Detailed record
2023-12-06
00:53
Uvažované reformy prezidentských voleb v USA
Trunda, Jakub ; Horák, Filip (oponent)
Uvažované reformy prezidentských voleb v USA Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá americkými prezidentskými volbami, největší pozornost je věnována samotnému volebnímu systému používanému během voleb, odborně nazývanému electoral college. Text práce se dotýká amerických prezidentských voleb, které jsou obecně velice obsáhlým tématem, a proto není možné detailně rozebrat všechny jejich jednotlivé oblasti, a tedy i zcela vyčerpat rozsah diplomové práce. Kvůli uvedené skutečnosti patří mezi cíle v prvních dvou částech diplomové práce stručně představit historický vývoje electoral college spolu s jeho současným fungování v rámci volby prezidenta USA. Poslední část práce se detailněji věnuje potenciálním reformám prezidentských voleb, jež by mohly významně přispět ke zlepšení celého procesu výběru, resp. volby amerického prezidenta. Text práce se dělí do tří na sebe postupně navazujících částí, přičemž každá je následně členěna na několik kapitol. V první části jsou představeny hlavní historické důvody vedoucí otce zakladatele Spojených států k přijetí právě tohoto volebního systému. Dále se věnuji jeho problematickému fungování, které muselo být napraveno přijetím XII. dodatku Ústavy. Ve druhé části je popsán celý průběh volby amerického prezidenta od chvíle, kdy jednotliví kandidáti začínají přemýšlet o...

Detailed record
2023-12-06
00:53
Belemniti jury severních Čech - stratigrafie, paleobiogeografie a možný izotopový záznam
Geist, Jan
3 Abstrakt Práce je založena na revizi sbírkového materiálů z několika vědeckých institucí z České republiky a Spolkové republiky Sasko (Národní muzeum Praha, Chlupáčovo muzeum historie Země, Senckenberg Natural History Collections Dresden aj.). Základ sbírky tvoří vzorky publikované Oskarem Lenzem a Georgem Bruderem z druhé poloviny 19. století. Oba čerpali také z nálezů jiných badatelů (např. Cotta, Weisse). Rostra belemnitů byla systematicky rozřazena do čtyř čeledí, pěti rodů a sedmi určitelných rodů. Jedno rostrum nebylo blíže určeno. Stáří vzorků bylo určeno na střední a svrchní juru (bajok-kimmeridž). Délka předpokládané sedimentace v této oblasti byla především díky nálezu druhu Megateuthis gigantea Schlotheim, 1820 posunuta výrazně do střední jury. Dřívější výzkumy (především 20. století) předpokládaly rozsah zachovaných karbonátových hornin jen ve stupních oxford a kimmeridž, s málo fosiliferními brtnickými vrstvami stáří keloveje. Zkoumané horniny vykazují značný vliv Milankovičových cyklů s opakovaným střídáním karbonátových a nekarbonátových poloh ve vrstevním sledu. Předběžné výsledky izotopových analýz naznačují nízký geochemický potenciál. Ten je způsoben především přítomností lužické poruchy a riftovým vulkanismem, který zde probíhal v období neogénu. Díky analýze jurského společenstva...

Detailed record
2023-12-06
00:52
Modeling and statistics of random tessellations with applications to the study of microstructure of polycrystallic materials
Seitl, Filip ; Beneš, Viktor (vedoucí práce)
Filip Seitl Modelování a statistika náhodných mozaik s aplikacemi ve studiu mikrostruktury polykrystalických materiálů Práce popisuje statistickou metodologii sloužící k analýze Laguerrových mozaik. Na Laguerrovu mozaiku lze nahlížet jako na realizaci kótovaného bodového procesu generátorů. V práci je podrobně studována závislost kót a bodového procesu. Následně jsou prezentovány dva parametrické modely. První model je založen na kótovaných Gibbsových bodových procesech a vede na širokou třídu takzvaných Gibbs-Laguerrových mozaik. Za určitých předpokladů je dokázána existence nekonečných Gibbsových měr. Podrobně je diskutována volba funkce energie vhodná pro aplikace v materiálovém inženýrství. Druhý model zavádí hierarchický přístup, kdy je v první řadě modelován bodový vzorek poloh ge- nerátorů, a v druhém kroku jsou pak modelovány kóty podmíněně na zna- losti poloh. V obou krocích jsou modely vyjádřené hustotou spadající do ex- ponencíální rodiny hustot. Práce popisuje různé statistické nástroje pro odhad parametrů a výběr vhodného modelu. Metodologie je aplikována na dva da- tasety reprezentující generátory dvou Laguerrových mozaik, kde tyto mozaiky byly získány jako aproximace mikrostruktur...

Detailed record
2023-12-06
00:49
Automatické monitorování uvolnění Metridia luciferázy z geneticky modifikované buněčné linie
Jozičová, Natali ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Horstkotte, Burkhard (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Analytické chemie Kandidát: Natali Jozičová Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: prof. Manuel Miró Název diplomové práce: Automatické monitorování uvolnění Metridia luciferázy z geneticky modifikované buněčné linie. Diplomová práce se zabývá automatickým monitorováním uvolněné Metridia luciferázy z geneticky modifikovaných buněk v reálném čase. Během práce byla použita již dříve optimalizovaná metoda pro monitorování přirozeného přebytku luciferázy z buněk. Zároveň byl testován toxický účinek žlučových kyselin (chenodeoxycholové a deoxycholové) na změny permeability buněčné membrány. Během experimentu byly použity jaterní epiteliální buňky, které byly modifikovány Metridia luciferázovým plazmidem. Po této genetické modifikaci byly buňky schopny syntetizovat aktivní enzym Metridia luciferázu. Tento enzym vykazuje po reakci se substrátem koelenterazinem luminiscenci. Emitované záření bylo následně detekováno v průtokové cele spektrofluorimetru při vlnové délce 485 nm. Měření bylo provedeno za pomocí sekvenční injekční analýzy, která byla propojena přes průtokový systém s 3D tištěnou celou, jenž obsahovala insert s testovanou monovrstvou buněk. Toto propojení umožnilo automatické monitorování uvolňování luciferázy...

Detailed record
2023-12-06
00:47
Divadelní právo
Šípal, Jan ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
v českém jazyce Tato rigorózní práce si klade za cíl na základě teoretického výkladu nabídnout praktickou právní příručku pro oblast divadla v České republice, která bude přehledná a srozumitelná, aby ji pochopil i právní či divadelní laik. První část poskytuje základní vymezení práva duševního vlastnictví, zejména autorského práva, neboť to je dominantní právní odvětví v divadelní praxi. Jsou zde zmíněny historické prameny autorského práva na území dnešní České republiky s přihlédnutím k již neplatným divadelním zákonům, jakož i mezinárodní a ústavní východiska aktuální autorskoprávní úpravy. Následně je představena aktuální právní úprava autorského práva, s důrazem na výklad některých klíčových ustanovení Autorského zákona. V druhé části jsou vysvětleny některé základní divadelní pojmy (například "Divadelní hra", "Divadelní inscenace", "Divadelní představení", apod.), které jsou klíčové pro další výklad. Ve třetí části jsou rozebrány nejčastější smluvní typy, se kterými se lze v divadelní praxi setkat. Zejména se jedná o pracovní smlouvu, kdy je věnována zvláštní pozornost rozdílu mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou, dále o licenční smlouvu a v neposlední řadě smlouvu o dílo. Ve čtvrté části jsou rozebírána nejčastěji se vyskytující autorská díla v divadelním prostředí, s...

Detailed record
2023-12-06
00:45
Řešení optimalizačních úloh na 2 a 3. stupni školy
Michal, Jakub
Tato diplomová práce má za cíl shromáždit a popsat řešení optimalizačních úloh napříč jejich historickým vývojem předcházejícím kalkulu. Dále některé identi- fikované metody použité v dějinách hledání maxim a minim zobecňuje a blíže pojednává o těch, které jsou vhodné k řešení problémů tohoto druhu na střední, případně i základní, škole. Práce také popisuje vhodnost následovat historický vý- voj problému při výuce a některé výhody tohoto přístupu. Součástí práce je také vyhodnocení experimentu, který zkoumá žákovské po- rozumění některým jevům v oblasti optimalizace, týkajících se především izoperi- metrických úloh, a jejich reakce na vybrané přístupy k řešení. 1

Detailed record
2023-12-06
00:44
Large Extracellular Vesicles in Cell Culture and Blood: Role in Prion Transmission and Detection by Flow Cytometry
Soukup, Jakub
Priony (PrP) jsou hlavní příčinou neurodegenerativních onemocnění jako je ovčí klusavka, bovinní spongiformní encefalopatie, chronické strádání jelenovité zvěře a lidská Creutzdfeld- Jacobova choroba. Přestože se buněčný PrP (PrPC ) účastní mnoha buněčných procesů, jeho přesná funkce není dosud známá. Onemocnění vzniká akumulací patologické formy PrP (PrPTSE ), která vzniká přímým kontaktem PrPTSE a PrPC . PrP je ukotvený v membráně pomocní GPI a může být přenášen mezi buňkami kontaktem, tzv. "tunnelling nanotubes" nebo extracelulárními vezikuly (EV). Frakce EV se dělí na exosomy, mikrovezikuly a apoptotická tělíska rozdílnou biogenezí. PrPTSE se nachází v exosomech a mikrovezikulech, ale tyto frakce EV nikdy nebyly mezi sebou porovnány. Prvním cílem dizertační práce je porovnat obsah PrP, prion konvertující aktivitu a infektivitu v těchto frakcích EV na CAD5 a N2a-PK1 buněčných modelech infekce. Centrifugací jsme izolovali frakci velkých EV (20 000× g) a malých EV (110 000× g) z kondiciovaného média. EV jsme charakterizovali pomocí kryo-elektronové mikroskopie a western blotem s markery Alix, TSG-101, CD63, CD9 a HSP70. Kontaminace z jiných buněčných kompartmentů byla ověřena kalnexinem. Frakce EV se mezi sebou lišili obsahem β-1 integrinu. Malé EV mají sníženou a velké EV mají zvýšenou hladinu...

Detailed record