Parlamentní institut

Nejnovější přírůstky:
2019-10-08
16:09
Převod současného programu Sněmovny na permanentní schůzi pléna: Studie č. 1.137
Kolář, Petr
Časové rozvrhy a modely - současná průměrná schůze, jeden týden jednání tzv. permanentní schůze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-08-30
12:08
Ústavněprávní souvislosti změny volebního systému a aktuální návrh změny volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Studie č. 1.195
Němec, Jan ; Pecháček, Štěpán
Práce se skládá ze dvou částí. První část shrnuje základní ústavněprávní souvislosti změny volebního systému. Návrh změny volebního zákona potřebuje nejenom politologický rozbor, který umožňuje provést analýzu jednotlivých variant a přesně definovat slabá a silná místa konkrétních návrhů, ale potřebuje i druhou úroveň analýzy, a tou je zhodnocení souladu volebního systému se zněním Ústavy. Druhá část reaguje na současnou debatu ohledně změny volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v souvislosti s vypracovaným vládním návrhem, tzv. řeckou variantou. V následujících oddílech se zaměřuje na základní charakteristiky vládou předložené úpravy a jejich srovnání se platnou zákonnou úpravou, dále na simulaci výsledků voleb roku 2006 při použití vládou navrhovaných ustanovení novely zákona a jejich porovnání s reálnými výsledky těchto voleb, včetně implikací pro zastoupení jednotlivých stran v parlamentu, poměrnosti jejich reprezentace i celkové poměrnosti volebního systému. Zmíněny jsou také důsledky případné úpravy volebního zákona pro regionální zastoupení jednotlivých stran. V posledním oddílu je stručně zmíněna situace v zemi, která částečně byla inspirací pro vznik této „řecké varianty“. Předložený text si neklade nároky na úplnost analýzy, jeho smysl je zejména informativní s poukazy na určité oblasti, na nichž by se případná změna volebního zákona podle předloženého návrhu bezprostředně projevila.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-08-30
10:49
Populismus a nacionalismus v zemích Visegrádské skupiny po roce 1990: Studie č. 1.192
Dražanová, Lenka
ato práce zpracovává čtyři případové studie věnované populistickým a nacionalistickým motivům na politické scéně zemí Visegrádu. Nejprve jsou stručně načrtnuty společné problémy, s nimiž se musely země Visegrádské skupiny vyrovnat v rámci vytváření nové identity po pádu komunismu. Poté je v rámci každého státu věnována pozornost některým specifickým událostem, je rozebírán základ těchto událostí a jejich vztah ke kořenům nacionalismu ve společnosti. V předkládané práci autorka vychází z definování dvou modelů národa: 1. etnický či kulturní národ a 2. státní národ. Autorka vychází z předpokladu, že ve veřejném diskurzu zemí Visegrádu převládá koncepce národa jako společenství etnicko-kulturního, přičemž toto pojetí vidí jako nedostatek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-08-22
15:47
Referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ve vybraných zemích EU: Studie č. 1.158
Kusák, Martin ; Konderlová, Radka
Referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ve Španělsku a Portugalsku, argumenty pro a proti, referendální kampaně
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-08-22
15:19
Judikatura Ústavního soudu ČR o přípustné míře konkrétnosti zákona (zejm. ohledně jezů na Labi): Studie č. 1.161
Syllova, Jindriska
Obecnost právní normy je nezbytnou vlastností každého právního předpisu. Pokud není v právním předpisu zachována, upravuje tento předpis jedinečný případ. Vzhledem k tomu, že předpis upravuje jedinečný případ jinak, než je tomu u ostatních případů, dochází tímto způsobem k diskriminačnímu postupu. Kromě toho v případě, že má jedinečný případ rozhodovat správní orgán nebo soud, a tento případ je místo toho upraven zákonem, není dodržena zásada dělby moci. Práce vybírá relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR ve věci obecnosti zákona.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-08-22
14:37
Vliv preferenčního hlasování na charakter volebního systému: Studie č. 1.160
Pechacek, Stepan
Preferenční hlasování obecně, počet preferenčních hlasů , hodnocení vlivu preferenčního hlasování na volební systém, vyjádření vztahu mezi volebním systémem a možnostmi voličova výběru mezi jednotlivcem a stranou
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-04-04
10:39
Výbory pro evropskou integraci ve vybraných kandidátských zemích: Studie č. 1.140
Zralá, Magdalena
Informační podklad obsahuje informace o fungování parlamentních výborů pro evropskou integraci Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Estonska a o ústavních změnách v souvislosti s blížícím se vstupem těchto zemí do EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-04-04
10:32

Úplný záznam
2019-04-04
10:27
Způsob projednávání peticí a podání občanů v parlamentech Francie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska: studie č. 1.144
Syllová, Jindřiška
Úprava vyřizování parlamentních petic a stížností ve vybraných státech a popis vyřizovací praxe.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-02-09
16:06
Otázky a interpelace v parlamentní proceduře: Studie č. 1.038
Syllová, Jindřiška
Kladení otázek ‑ question time ‑ forma otázky ‑ lhůta na odpověď - interpelace ‑ vyslovení nedůvěry – ve vybraných státech Evropy
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam