Národní filmový archiv

Nejnovější přírůstky:
2023-03-27
15:09
Popis poloprovozu vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy
Svatoš, Jonáš
Poloprovoz vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy představuje komplexně řešené pracoviště navržené k akvizici umění pohyblivého obrazu na analogových i digitálních nosičích. Výstupem poloprovozu je digitální sbírkový objekt, jehož validita je ověřena prostřednictvím zachování signifikantních vlastností. Poloprovoz v kontextu českých sbírkových institucí představuje unikátní řešení zohledňující širokou varietu historických obrazových nosičů, umožňuje jejich odbornou diagnostiku, před-akviziční průzkum a samotnou digitalizaci odpovídající vysokým kvalitativním standardům. Mimořádným přínosem jeho řešení je propojení akviziční praxe, získávání a ukládání médií a metadat, poznatků z historického výzkumu a konzervátorských záznamů s ohledem na jejich další distribuci a zpřístupnění v rámci jednoho systému. Poloprovoz je navíc navržen s důrazem na interoperabilitu a propojení s dalšími sbírkovými systémy v rámci lokální sítě i internetu. Jako takový může být vzorovým řešením pro podobná oborová pracoviště, nebo může v budoucnu sloužit jako servisní platforma zaručující dosažení vysokých standardů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-11-29
15:33
Metodika dokumentace, archivace a zpřístupnění uměleckých děl s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy
Klodner, Michal
Metodika je určena paměťovým institucím muzejního i archivního zaměření, které již spravují nebo mají zájem sbírat umění pohyblivého obrazu za účelem dlouhodobého digitálního uchovávání a zpřístupnění v digitální podobě. Vzhledem k obsolentní povaze historických médií pohyblivého obrazu zahrnujících široké spektrum elektromagnetických nebo optoelektronických obrazových formátů se zvyšují rizika jejich degradace, zatímco dostupnost původních přehrávacích zařízení je stále více omezena. Metodika uvádí takovou kombinaci existujících archivních standardů a postupů, které je nutné nebo vhodné aplikovat na oblast umění pohyblivého obrazu tak, aby byla zaručena důvěryhodnost archivního záznamu a celého kurátorského procesu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-05-17
14:50
Technicko-organizační směrnice provozu archivního systému pohyblivého obrazu
Klodner, Michal
Tato směrnice stanovuje technický a organizační rámec pro využití archivního systému dlouhodobé archivace ve specializovaném archivu nebo jiné organizaci se zaměřením na digitální archivaci kulturního dědictví pohyblivého obrazu a je určena pro přímé původce materiálu pro dlouhodobé uložení, využívající takovýto archivní systém jako službu. Součástí směrnice je technická specifikace přijímaných balíčků pro automatické zpracování archivním systémem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-10-12
13:45
Směrnice pro minimální popis audiovizuálních děl
Cubr, Ladislav ; Lopour, Jaroslav ; Získal, Bohuš
Směrnice stanovuje požadavky na minimální popis audiovizuálních děl a původního kontextu jejich zveřejnění. Směrnice se zaměřuje na klíčová metadata potřebná pro účely dodávání filmografických záznamů do agregačních systémů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-10-12
13:30
Směrnice pro dlouhodobou ochranu multimediálních dat
Klodner, Michal ; Antoš, David ; Berka, Roman ; Získal, Bohuš
Směrnice popisuje procesy a zodpovědnosti při přípravě multimediálních dat pro dlouhodobé uchovávání, při jejich bezpečném a efektivním přenosu do institucí provozujících systémy pro jejich dlouhodobé uchovávání, a jejich případné zpřístupnění na straně těchto institucí. Směrnice se zaměřuje zejména na nezbytnou koordinaci postupů k minimalizaci možných rizik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-08-31
16:00
Metodika uchování a prezentace multimediálních dat
Získal, Bohuš ; Cubr, Ladislav ; Berka, Roman ; Svatoňová, Kateřina
Tato metodika byla vytvořena v rámci realizace projektu „Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění” DG16P02H005 financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Metodika vychází z potřeby popsat postupy pro popis, uchovávání a prezentaci digitálních informačních objektů vzniklých při zpracování dokumentace historických představení Laterny magiky a definovat tyto postupy takovým způsobem, aby byly aplikovatelné i na jiná díla obdobného charakteru. Metodika reaguje na situaci, kdy na národní úrovni, a pro některá specifika daného obsahu ani na úrovni globální, nejsou definovány standardy péče o tento typ kulturního dědictví, které by pokrývaly veškeré potřebné činnosti. Mezi výše uvedená specifika patří forma živého provedení s použitím technologií a prvků, které se výraznou měrou podílejí na informační a estetické formě díla, a jejichž kombinace je jako celek obtížně dokumentovatelná. Metodika je určena pro paměťové instituce, jejich partnerské organizace nebo dodavatele, kteří se podílejí na vytváření, zpracování, prezentaci a uchovávání dat vzniklých při digitalizaci, rekonstrukci a popisu dokumentace multimediálních představení. Doporučené postupy a datové struktury zohledňují situaci, kdy se fyzické (datové) objekty vážící se k dílům nachází ve sbírkách různých institucí či jednotlivců, a není možné nebo žádoucí shromáždit veškeré fyzické objekty pod jednu společnou správu. Metodika byla ověřena řešiteli projektu pro Národní filmový archiv, CESNET a Institut Intermédií při ČVUT FEL na vybraných datech vytvořených pro prezentaci a uchovávání historických představení Laterny magiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam