Mendel University in Brno

Latest additions:
2023-01-25
08:08
Metodika interpretace kulturní krajiny
Klepárník, Radim ; Fialová, Zuzana ; Sedláček, Jozef ; Matějka, Daniel
Metodika obsahuje základní informace o terminologii, stanovuje postupy interpretace a vše dokumentuje na případové studii. Jejím specifikem je zaměření na kulturní krajinu v jejím celostním pojetí s těžištěm v projekční a realizační části.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2023-01-25
08:01
Obnova historických znaků krajiny v popluží panských dvorů
Kučera, Petr ; Fialová, Zuzana
Metodika poskytuje návod pro obnovu historických znaků krajiny. Důvodem pro její použití je srovnání vybraných indikátorů stavu prostředí v historické struktuře poplužní krajiny se strukturou současnou. Výběr vhodných parametrů je zaměřen na časový i prostorový vývoj krajinných prvků, které jsou dnešní terminologií označovány jako skladebné části zelené infrastruktury území. Přínos historických krajinných stop ve struktuře krajiny spočívá v posílení ekosystémových služeb, které udržují produkční schopnosti krajiny při zesílení environmentálních benefitů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-10-31
08:21
Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese
Sklenář, Karel ; Novák, Jakub ; Kadavý, Jan ; Mikita, Tomáš ; Rybníček, Michal ; Bajer, Aleš ; Kučera, Aleš ; Kolář, Tomáš ; Friedl, Michal
Mezi hlavní cíle metodiky patří: 1. zasazení problematiky do legislativního prostředí; 2. představení procesů narušení objektů v lesním prostředí; 3. charakteristika moderních způsobů identifikace objektů v lesích; 4. představení praktického postupu identifikace objektů hospodářské činnosti člověka v lesích; 5. navržení postupů zajištění zachování a prezentace antropogenních pozůstatků lidské činnosti v lese pro složky státní správy a samosprávy. Metodika vznikla ve spolupráci odborníků humanitního a přírodovědného zaměření. Snaží se tak aplikovat a kombinovat postupy různých oborů. Metodiku doporučujeme používat se souběžně psaným lesnickým textem Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích (Kadavý a kol. 2022). Obě metodiky se vzájemně doplňují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-09-26
12:59
Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích
Kadavý, Jan ; Sklenář, Karel ; Novák, Jakub ; Knott, Robert ; Kneifl, Michal
Metodika je zaměřena na využití informací identifikace, dokumentace a prezentace antropogenních objektů v terénu, reliktů historické hospodářské činnosti člověka v lesích. Tento druh informací je výsledkem propojení lesnictví spolu s památkovou péčí a archeologií. Za antropogenní objekty považujeme především staré cesty, lokality historické těžby surovin, objekty zpracování surovin, zaniklé vesnice, výskyt pařezin a další. Důvodem vzniku metodiky je obava ze ztráty (poškození) těchto objektů lesnickou hospodářskou činností umocněnou v současné době zpracováváním kůrovcové kalamity nebývalých rozměrů na podstatné části území ČR. Připustíme-li, že k poškozování objektů dochází, pak dochází i ke ztrátám na kulturním a historickém dědictví ČR. Ambicí metodiky je na problematiku upozornit. Cílem metodiky je popsat, jak antropogenní objekty, relikty historické hospodářské činnosti člověka v lesích, moderními postupy identifikovat a následně adekvátně chránit. Ústředním bodem řešení je návrh přenosu informací o výskytu těchto objektů v terénu k vlastníkům lesů formou lesních hospodářských plánů, příp. lesních hospodářských osnov a návrh postupů pro jejich adekvátní ochranu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-05-02
09:05
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel ; Bulíř, Pavel ; Šimek, Pavel
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2022-01-24
14:35
Použití rostlin v historických interiérech
Martinek, Jiří ; Krejčiřík, Přemysl
Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, a především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti pěstování rostlin v interiérech je o to významnější vzhledem k aktuálním požadavkům správců či majitelů památkových objektů na doplňování prohlídkových tras živými rostlinami, ve snaze zobytnit historický interiér, a přilákat tak pozornost potenciálního návštěvníka.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2021-12-14
14:19
Metodika obnovy květinového záhonu
Kuťková, Tatiana ; Uher, Jiří ; Klasová, Kristýna
Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou kulturně historickou hodnotou na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče. Poskytuje návod na hodnocení aktuálního stavu záhonů, přístupy k jejich navrhování a projektování se zachováním vysokého stupně jejich autentičnosti. Důraz je kladen také na autenticitu historických sortimentů květin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2021-11-22
10:52
Použití květinových aranžmá v historických interiérech
Martinek, Jiří ; Rabušic, Bohuslav
Cílem předkládané metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na práci s živými rostlinami v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, ale především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti odehrávající se v průběhu historického vývoje lidské společnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti aranžování květin je o to významnější a naléhavější v návaznosti na aktuální požadavky realizace doprovodných akcí vytvářených v rámci prohlídkových tras mnoha památkových objektů, ve snaze přilákat pozornost potenciálního návštěvníka. Snaha o určité zobytnění historického interiéru za pomoci aranžmá z řezaných květin, byť jen na krátkou dobu, je tak stále častějším požadavkem soudobé praxe. Metodika si proto klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů vedoucích ke vzniku a prostorovému uspořádání instalací z řezaných květin v interiérech památkových objektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2021-04-15
14:33
Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů
Kučera, Petr
Metodika formuluje postup pro historickou analýzu a soudobou interpretaci území s poplužními dvory, přispívá k prohloubení územně plánovací praxe, zejména při zpracování "Koncepce uspořádání krajiny" a při aktualizaci systému územně plánovacích podkladů (ÚAP ve smyslu vyhl. č. 500/2006 Sb.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-08-11
19:30

Detailed record