Mendel University in Brno

Latest additions:
2023-04-25
01:06

Detailed record
2023-04-25
01:06

Detailed record
2023-04-25
01:06
Český teriér v myslivecké praxi
Urban, Tomáš
Urban, T. Využití českého teriéra v myslivecké praxi, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. Tato práce popisuje vývoj českého teriéra v mysliveckém využití a jeho převod do praxe, žádání dotací na národní plemena, celkový vývoj českého teriéra od prvotního křížení skotského teriéra a sealyham teriéra, přes první chovné jedince českého teriéra až po plnohodnotný chovný materiál českého teriéra, který byl uznán jako plemeno český teriér 24. 5. 1963, kdy bylo toto plemeno uznáno FCI (Mezinárodní kynologická organizace). Dále má práce obsahuje kompletní chovný materiál českého teriéra, jak fen i psů k počátku roku 2013. Obsahuje i celkové vyhodnocení vynaložených finančních prostředků ze zdrojů dotací MZe na chov našeho národního plemene českého teriéra při využití v myslivecké praxi.

Detailed record
2023-04-25
01:06
Faktory ovplyvňujúce zadlženosť domácností v Českej republike a v Maďarsku
Gašparíková, Silvia
Bakalářská práce se zabývá zadlužeností domácností v České republice a v Maďarsku. V teoretické části je popsán vývoj zadluženosti domácností v České republice a v Maďarsku se zaměřením na finanční krizi a s následným porovnáním zadluženosti domácností s vybranými zeměmi Evropské unie. Dále se práce zabývá popisem nejčastěji poskytovaných úvěrových produktů jako jednou z hlavních složek zadluženosti domácností. Práce také obsahuje vývoj spotřeby a úspor domácností v České republice a v Maďarsku. Nakonec jsou v literární rešerši vymezeny hlavní determinanty ovlivňující zadluženost domácností. Hlavní část práce je empirická analýza dopadů vybraných faktorů na úvěry na bydlení poskytnuté domácnostem v České republice a v Maďarsku. Na základě shrnutí a porovnání výsledků jsou domácnostem navržena opatření zabraňující negativním vlivům na zadluženost domácností se zaměřením na významnost proměnných z regresních analýz.

Detailed record
2023-04-25
01:06

Detailed record
2023-04-25
01:06
Návrh vešiaka pre vináreň
Otrubčiaková, Monika
Téma bakalářské práce je návrh věšáku do interiéru vinotéky. Věšák je určen do veřejného prostoru ve stojicí podobě. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, zaměřená na historii odkládání oblečení v různých obdobích, Vývoj ramínka, nástěnných háčků, věšáku a němého sluhy. Zkoumá požadavky na věšák z hlediska ergonomie a antropometrie. Je tvořena řešerší dvou vináren, jejich popsáním a půdorysy. Součástí první části je prostor vinotéky, do kterého se umístí navrhovaný věšák. Druhá část je praktická, nachází se v ní celkový postup zadané bakalářské práce od návrhu, skic, výkresů, vizualizací až po vytvoření samostatného modelu věšáku.

Detailed record
2023-04-25
01:06

Detailed record
2023-04-25
01:06

Detailed record
2023-04-25
01:06

Detailed record
2023-04-25
01:06
Vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie
Chybová, Vendula
Bakalářská práce hodnotí vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie. Konkrétně analyzuje agrární obchod České republiky a zabývá se posouzením celkové jeho dynamiky, vývoje teritoriální a zbožové struktury a identifikací produktových skupin, které vykazují komparativní výhodu či nevýhodu vůči jednotnému trhu Evropské unie. Pro provedení analýzy využívá databázi CZSO.

Detailed record