Mendelova univerzita v Brně

Nejnovější přírůstky:
2024-04-01
23:17
Obmedzovanie škodlivej spotreby v Európskej únii pomocou daňových nástrojov
Černáček, Kristián
Diplomová práce je zaměřena na spotřební daně v Evropské unii, jejich změny a dopady na omezování škodlivé spotřeby. Autor práce zkoumá výši a změnu sazeb spotřební daně v státech EU, vývoj průměrné a mediánové mzdy, ceny statků škodlivé spotřeby a náklady způsobené škodlivou spotřebou. Hlavním cílem práce je zjistit, zda je pomocí zvyšování daňových sazeb možné efektivně redukovat spotřebu. Sekundárním cílem je vymezit výši spotřebních daní v EU, zjistit ceny a mzdy. V ČR zjistit úroveň spotřeby, vypočíst elasticitu poptávky a zjištěné výsledky srovnat s výsledky dotazníkového šetření. Na základě zjištění zhodnotit účinnost daňové politiky a navrhnutou opatření.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Profil návštevníka turistickej destinácie južná Morava
Szigetiová, Lucia
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání spotřebitelského chování návštěvníků turistického regionu jižní Morava. Primárním cílem práce je identifikace a analýza návštěvníků zkoumané destinace s důrazem na jejich spotřebitelské chování a následné vytvoření profilů návštěvníků. Vedlejším cílem je srovnání chování návštěvníků před a po vypuknutí pandemie Covid-19. Na základě dat získaných od 1913 respondentů, pomocí dotazníkového šetření, bylo identifikováno návštěvnické chování, které bylo porovnáno s profilem návštěvníka z období před pandemií, dostupným od agentury CzechTourism. Profily návštěvníků byly vytvořeny pomocí shlukové analýzy. Práce obsahuje návrhy a doporučení využitelné organizacemi cestovního ruchu.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Hodnocení služeb poskytovaných ve fitness centrech
Bodláková, Natálie
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci významných faktorů fitness služeb ovlivňujících rozhodování zákazníka v následném výběru fitness centra. Významnými faktory je dostupnost strojů, personál, čistota posilovny a sociálního zařízení, skupinové lekce a jiné služby týkající se i relaxační zóny. Práce je vytvořena pro dvě fitness centra. Pro obě posilovny jsou vytvořeny tři shluky pomocí shlukové analýzy. Tyto shluky jsou následně popsány z hlediska demografické struktury i spokojenosti respondentů. Dále je provedena preferenční analýza, která je nápomocná také k vytvoření doporučení pro jednotlivá fitness centra. Zjištěním je, že fitness centra trápí podobné problémy.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Potenciál automatizácie v cestovnom ruchu
Entlichová, Sabína
Bakalářská práce se zabývá identifikací jednotlivých oblastí v rámci vybraných segmentů cestovního ruchu s potenciálem zavádění automatizace a automatizačních procesů. Práce je zaměřena na historický vývoj průmyslových revolucí a základní charakteristiku automatizace a automatizačních procesů s důrazem na cestovní ruch. Práce pojednává o možnostech využití automatizace v cestovním ruchu, konkrétně v oblasti dopravy, v ubytovacím zařízení, na hotelové recepci, v hotelových pokojích ale rovněž v ostatních hotelových provozech.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Stratégia rozvoja cestovnej kancelárie Freibus s.r.o. po pandémii Covid-19
Freivaldová, Mária
Freivaldová, M., Strategie rozvoje cestovní kanceláře Freibus s.r.o. po pandemii Covid-19. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Předmětem bakalářské práce je zhodnocení současné situace cestovní kanceláře Freibus s.r.o. v důsledku celosvětové pandemie Covid-19 a následné formulování strategických návrhů, které povedou k rozvoji a zvýšení jejího povědomí. V literární rešerši práce jsou vymezeny základní teoretické poznatky cestovního ruchu, strategického managementu a analytických nástrojů. Pozornost v literární rešerši se současně věnuje i vymezení specifik koronaviru. Analytická část hodnotí vnější prostředí pomocí modelu PESTE a Porterova modelu pěti hybných sil. Vnitřní prostředí podniku je zanalyzováno rozšířeným marketingovým mixem 8P, týkajícího se cestovního ruchu a provedením finanční analýzy. K následnému zhodnocení identifikovaných faktorů slouží matice EFE a IFE, z nichž vyplývají doporučené návrhy. Konkrétní návrhy jsou nakonec časově ohraničené a ekonomicky podložené.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Návrh a implementace IS pro výrobně-obchodní firmu
Dobrovolná, Kateřina
Dobrovolná, Kateřina. Návrh a implementace IS pro výrobně-obchodní firmu. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se věnuje problematice výběru optimálního informačního systému pro obchodně-výrobní firmu. Hlavním cílem této práce je koncipovat informační systém, jenž zefektivní organizaci a evidenci zásob v rámci provozu společnosti a umožní následnou expedici produktů mimo podnik. V rámci tohoto řešení se rovněž zahrnuje návrh hardwarového zařízení pro čtení čárových kódů.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Vliv právní regulace reklamy na vybrané společnosti
Báborská, Veronika
Bakalářská práce se zaměřila na problematiku vlivu právní regulace reklamy a legislativy proti nekalé soutěži na konkrétní podnikatele. Teoretická část je zamě-řena na definování základních pojmů, které souvisejí s daným tématem. V analy-tické části je provedena analýza právních sankcí, které byly společnostem uloženy a následně se porovnávají s ekonomickou výkonností podniků vypočítanou z fi-nanční analýzy. Poté je uskutečněn výzkum pomocí kvalitativní výzkumné metody polostrukturovaných rozhovorů. Na základě zjištěných poznatků bylo sestaveno zhodnocení, zda legislativa proti nekalé soutěži a právní regulace reklamy je plat-ná a účinná.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
How can Chinese sportswear and equipment brands use ethnocentrism to attract young Chinese consumers?
Su, Wenkai
S neustálým pokrokem ekonomické globalizace se čínským spotřebitelům nabízí stále rozmanitější možnosti výběru při nákupu. Tato práce si klade za cíl prostudovat, jak čínské značky sportovního oblečení a sportovního vybavení využívají etnocentrismus k přilákání mladých čínských spotřebitelů. Účelem je navrhnout doporučení k dalšímu posílení konkurenceschopnosti trhu. Práce zkoumá dopad spotřebitelského etnocentrismu na nákupní záměry u sportovního oblečení a vybavení, především s ohledem na přímé efekty, zprostředkující efekty a zmírňující efekty, a v konečném důsledku vytváří koncepční model. V následné empirické studii práce využívá data z online dotazníkových šetření (n = 302), využívá SPSS pro regresní analýzu a zkoumá navržené hypotézy. Výsledky naznačují, že aplikace etnocentrismu v marketingu čínských značek sportovního oblečení a sportovního vybavení může být zdrojem konkurenční výhody.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Řízení likvidity ve vybraném podniku
Kubík, Jakub
Kubík, J. Řízení likvidity ve vybraném podniku Bakalářská práce, Brno: Mendelova univerzita, 2023. Bakalářská práce se soustředí na zkoumání finanční analýzy a řízení likvidity ve vybrané společnosti v letech 2017 až 2021. Hodnocení výkonnosti společnosti je prováděno prostřednictvím finanční analýzy a jí odpovídajících ukazatelů. Po ukončení analýzy jsou navrženy návrhy na zlepšení blahobytu společnosti.

Úplný záznam
2024-04-01
23:17
Nástroje eGovernmentu v praxi obecního úřadu
Kučerová, Markéta
Kučerová, M. Nástroje eGovernmentu v praxi obecního úřadu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce s názvem Nástroje eGovernmentu v praxi obecního úřadu zkoumá samotný pojem eGovernment za pomoci patřičných nástrojů v praxi. Mezi popsanými nástroji jsou především datová schránka, elektronický podpis, Czech POINT, Portál občana a různé elektronické aplikace. Cílem práce je zmapování situace na daném obecním úřadě v praxi, identifikace výhod a nevýhod a následné možnosti nápravy a vylepšení k prospěchu úřadu.

Úplný záznam