Mendelova univerzita v Brně

Nejnovější přírůstky:
2022-05-02
09:05
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel ; Bulíř, Pavel ; Šimek, Pavel
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-01-24
14:35
Použití rostlin v historických interiérech
Martinek, Jiří ; Krejčiřík, Přemysl
Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, a především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti pěstování rostlin v interiérech je o to významnější vzhledem k aktuálním požadavkům správců či majitelů památkových objektů na doplňování prohlídkových tras živými rostlinami, ve snaze zobytnit historický interiér, a přilákat tak pozornost potenciálního návštěvníka.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-12-14
14:19
Metodika obnovy květinového záhonu
Kuťková, Tatiana ; Uher, Jiří ; Klasová, Kristýna
Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou kulturně historickou hodnotou na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče. Poskytuje návod na hodnocení aktuálního stavu záhonů, přístupy k jejich navrhování a projektování se zachováním vysokého stupně jejich autentičnosti. Důraz je kladen také na autenticitu historických sortimentů květin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-11-22
10:52
Použití květinových aranžmá v historických interiérech
Martinek, Jiří ; Rabušic, Bohuslav
Cílem předkládané metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na práci s živými rostlinami v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, ale především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti odehrávající se v průběhu historického vývoje lidské společnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti aranžování květin je o to významnější a naléhavější v návaznosti na aktuální požadavky realizace doprovodných akcí vytvářených v rámci prohlídkových tras mnoha památkových objektů, ve snaze přilákat pozornost potenciálního návštěvníka. Snaha o určité zobytnění historického interiéru za pomoci aranžmá z řezaných květin, byť jen na krátkou dobu, je tak stále častějším požadavkem soudobé praxe. Metodika si proto klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů vedoucích ke vzniku a prostorovému uspořádání instalací z řezaných květin v interiérech památkových objektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-04-15
14:33
Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů
Kučera, Petr
Metodika formuluje postup pro historickou analýzu a soudobou interpretaci území s poplužními dvory, přispívá k prohloubení územně plánovací praxe, zejména při zpracování "Koncepce uspořádání krajiny" a při aktualizaci systému územně plánovacích podkladů (ÚAP ve smyslu vyhl. č. 500/2006 Sb.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-08-11
19:30

Úplný záznam
2020-08-11
19:30
Strategické riadenie prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti
Žuchová, Simona
Žuchová, S. Strategické řízení překladatelské a tlumočnické společnosti. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá strategickým řízením překladatelské a tlumočnické společnosti. Hlavním cílem práce je identifikovat konkurenční pozici vybrané překladatelské agentury, díky čemuž je možné navrhnout vhodnou podnikovou strategii. K analýze vnějšího prostředí je použita analýza PESTE a Porterův model pěti hybných sil konkurence v odvětví. Rozbor vnitřního prostředí je převeden pomocí rozšířeného marketingového mixu 7P a finanční analýzy, jejíž ukazatele jsou následně porovnány s největšími konkurenty. Výsledky analýz slouží jako podklad pro formulaci strategií pomocí SPACE matice a SWOT matice. V závěru práce je zvolena strategie využívání dotací pro rozvoj společnosti s doporučením pro její implementaci.

Úplný záznam
2020-08-11
19:30
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
Žochová, Denisa
Cílem závěrečné práce je návrh pro optimalizaci nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory v Olomouci. První část je věnována věcnému kompilátu pojednávající o aktivním stárnutí a komunikačních kanálech, které senioři využívají při hledání možností pohybových aktivit. V druhé části se nachází analýza primárních a sekundárních dat, na jejímž základě je vypracován návrh. Návrhu optimalizace je věnována samostatná kapitola. V diskuzi jsou diskutovány omezující faktory a limity.

Úplný záznam
2020-08-11
19:30
Komunikace a řízení lidských zdrojů ve stavebních podnicích
Živný, David
Tato diplomová práce se zaměřuje na komunikaci a řízení lidských zdrojů ve stavebních podnicích. Cílem diplomové práce je návrh komunikačních standardů pro zajištění integrace nových pracovníků do organizace, objasnění podnikové strategie, poskytování informací o hlavních cílech a finanční výkonnosti společnosti a řízení pracovního výkonu. Tato práce se zaměřuje na podniky, které se specializují na inženýrské stavby. Pro dosažení cíle proběhlo dotazníkové šetření se zaměstnanci v pěti podnicích (n = 104), polostrukturované rozhovory (n = 17) se zaměstnanci společnosti Galur, s.r.o. A osobní rozhovory se zaměstnavateli vybraných podniků (n = 5) pro komparaci zjištěných výsledků. Ve sledovaných podnicích se dospělo k závěru, že stávající zaměstnanci mají vybudovanou silnou podnikovou kulturu a jsou v pokročilém věku a obtížně se tam nově příchozí zaměstnanci adaptují. Na základě získaných informací byla navrhnuta doporučení k vytvoření adaptačního plánu pro udržení nových pracovníků v podniku a Deník parťáka, pro lepší poskytování informací, řízení zaměstnanců v podniku.

Úplný záznam
2020-08-11
19:30
Příčiny a důsledky vícerychlostní Evropy
Žďárová, Adéla
Cílem práce je identifikace příčin vícerychlostní Evropy a jejich důsledků pro fungování EU. Primárním zájmem je studium vlivu institucionálních rámců. Vícerychlostní Evropa jde proti myšlence sladěného hospodářského růstu zemí, jenž je důležitý pro koordinaci Evropy a její konkurenceschopnost. Důsledkem dvou rychlostí by mohlo být zvyšování úrovňových rozdílů zemí, v krajním případě by mohlo dojít až k desintegraci. Z tohoto důvodu je zajímavé a důležité se této problematice věnovat. Práce se zabývá integrací států do Evropské unie a samotným problémem vícerychlostní Evropy. Důležitou částí je zkoumání samotných příčin a důsledků vícerychlostní Evropy. Následuje shluková analýza, která má za cíl zjistit podobnost jednotlivých států Evropské unie dle identifikovaných příčin. Na závěr je uvedena regresní analýza, která zkoumá směr a velikost vlivu jednotlivých příčin na ekonomický růst.

Úplný záznam