Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza hospodářské krize Ruské federace v letech 2014 - 2016
Šmilňák, Richard ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Následující práce se zabývá analýzou krize ekonomiky Ruské federace z let 2014 až 2016. Mimo nastínění vývoje předcházejícího krizovým rokům je cílem analýza reakční hospodářské politiky a míra závislosti ekonomiky na nerostných surovinách. Důraz je kladen především na rozbor kroků Centrální banky a rovněž úprav rozpočtového nastavení právě v kontrastu závislosti na težbě a vývozu ropy a zemního plynu na pozadí probíhající krize. Výsledný obraz nabízí komplexní pohled na součinnost monetární a fiskální politiky v procesu odvrácení fiskálního kolapsu.
Age management - Podpora osob starších 50-ti let na trhu práce v letech 2005-2015
Táborská, Julie ; Bartůsková, Lucia (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou age managementu 50 plus v České republice. Cílem práce je zhodnotit situaci na trhu a přístup jednotlivých společností k tomuto tématu. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem založeným na hloubkových rozhovorech se zaměstnanci personálních oddělení třech společností. Navíc je práce obohacená analýzou z dostupných dat. Výzkum ukázal, že problematika demografického stárnutí obyvatelstva a s tím související age management 50 plus je v České republice nedostatečně řešen. Ačkoli firmy tvrdí, že některá opatření jsou na podporu starších zaměstnanců, zejména zdravotní péče a preventivní prohlídky, jsou tyto benefity celoplošné. Výzkumem nebyly zjištěny žádné výhody poskytovány pouze starším zaměstnancům. V některých případech je situace nedostatku mladých zaměstnanců řešena intenzivní podporou a motivací studentů pro práci v konkrétní společnosti. Jelikož je demografický vývoj nepříznivý, měli bychom osvětu tohoto tématu v České republice řešit pohotově a s větším důrazem.
Analýza vývoje výdajů na vybrané dávky státní sociální podpory v České republice v období 2004-2016
Vítková, Lucie ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje výdajů na systém státní sociální podpory v České republice v letech 2004 až 2016. Jde o jeden z důležitých nástrojů finanční podpory rodin s dětmi. Je zkoumán vztah výdajů a makroekonomických veličin, pomocí korelační a regresní analýzy je ověřována hypotéza, zda výdaje na dávky státní sociální podpory rostou a klesají lineárně s vývojem HDP. Z provedené analýzy nebyla potvrzena závislost výdajů na dávky státní sociální podpory na hospodářském cyklu. V následující části bakalářské práce jsou rozebrány legislativní úpravy ovlivňující výši výdajů u všech v současnosti vyplácených dávek. Zajímavá jsou zejména opatření realizovaná před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006, kdy především v důsledku těchto opatření dosáhly výdaje v roce 2007 svého maxima, téměř 48 mld. Kč. V poslední části bakalářské práce je vlastní zhodnocení dané problematiky.
Analýza výdajů na státní politiku zaměstnanosti v Jihočeském kraji v letech 2006 až 2016
Schwarzová, Kateřina ; Štípek, Vladimír (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení státní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji, a to zejména výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v letech 2006-2016. Práce ukazuje, zda jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti účinné a porovnává je s vývojem nezaměstnanosti v tomto kraji. V posledních letech výdaje na aktivní část politiky rostou a práce poukazuje na možné příčiny. Práce se v teoretické části nejprve věnuje popisu státní politiky zaměstnanosti v České republice, nezaměstnanosti a poté charakteristice Jihočeského kraje. V praktické části je hodnocení výdajů na státní politiku zaměstnanosti s nezaměstnaností v Jihočeském kraji ve zvoleném období. V rámci výše podpořených osob se ekonomicky nejefektivnějším mezi všemi nástroji jeví rekvalifikace. U rekvalifikací ale není jisté uplatnění uchazeče na trhu práce, především v období hospodářské krize. V závěru práce je uveden výpočet nákladů na jednoho nezaměstnaného v kraji. Hlavním přínosem je vyhodnocení, kolik se vynaložilo finančních prostředků do jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a kolika osobám to pomohlo.
Dopad ekonomických sankcí uvalených na Írán na obchodní bilanci s vybranými zeměmi OECD v letech 1987 – 2015
Trpák, Martin ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopadnu ekonomických sankcí uvalených na Írán na jeho obchodní výměnu s vybranými zeměmi OECD. V porovnání s daty o obchodní výměně Íránu s hlavními obchodními partnery je metodou analýzy časových řad dokázáno, že ekonomické sankce nenaplnily očekávání. K tomu přispěl vliv globalizace, ale i fakt, že hlavní obchodní partneři Íránu neadoptovaly ekonomické sankce v dostatečné míře. V práci je podrobně zpracována struktura a objem nejvýznamnějších obchodovaných artiklů mezi Íránem a čtyřmi vybranými zeměmi OECD. Tato data mohu být použita jako základ pro rozsáhlejší zkoumání ekonomické a politické efektivity ekonomických sankcí.
Vývoj výdajů veřejných rozpočtů ve světle průběhu politických cyklů v ČR v letech 2000 - 2015
Kříž, Karel ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Práce se zabývá analýzou vývoje veřejných výdajů ČR mezi roky 2000 a 2015 s ohledem na průběh politických cyklů. Na základě reálných výsledků hospodaření získaných ze státních závěrečných účtů je provedena analýza celkového vývoje jednotlivých rozpočtových kapitol a zejména jejich meziroční komparace. Cílem práce je zjištění možného vlivu politických cyklů na výši a strukturu veřejných výdajů. Za tímto účelem autor vytvořil vlastní teoretické předpoklady a stanovil originální metodologický postup. Výsledná zjištění vytvořenou hypotézu z větší části potvrzují.
Vliv daní na ekonomický růst vyspělých zemí po roce 1945
Vít, Ondřej ; Ježek, Tomáš (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Jednou z nejdiskutovanějších otázek v ekonomii je vztah mezi ekonomickým růstem a daněmi. Cílem této práce proto je zhodnotit vliv jednotlivých typů daní na hospodářský růst v členských zemích OECD v období po druhé světové válce. Tato analýza vychází z rozšířeného neoklasického modelu růstu z roku 1992, jejímiž autory jsou Mankiw,Romer a Weil a pro ověření vztahu mezi ekonomickým růstem a zdaněním je použita regresní analýza panelových dat. Vliv zdanění je pak integrován do modelu prostřednictvím svého dopadu na akumulaci fyzického kapitálu, vývoje lidského kapitálu a technologie. Panelová data použitá k výpočtům byla získána ze statistických databází Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové banky, Maddisonských historických dat a Penn World Table. K měření daňového zatížení bylo z důvodu lepšího porovnání výsledků použito několika různých metod. Konkrétně se jednalo o podíl daňových příjmů na HDP, podíl příjmů z jednotlivých typů daní na celkových daňových příjmech, zdanění práce a složenou daňovou kvótu. Jednotlivé výsledky se pak liší podle zvoleného měření daňového zatížení. Je tedy obtížné stanovit jasná růstová doporučení, nicméně je zřejmé, že cílem hospodářsko-politických orgánů by mělo být přenesení daňového břemene z přímých daní na nepřímé daně.
Fiskální pravidla v České republice po vstupu do EU
Šafránek, Patrik ; Ježek, Tomáš (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá fiskálními pravidly, jež představují možné řešení nadměrných deficitů veřejných rozpočtů. Zvolené téma je velice aktuální, protože většina vyspělých zemí se v současné době s problémem fiskální nerovnováhy potýká. Cílem práce je analyzovat existující pravidla v České republice a formulovat doporučení pro její veřejné rozpočty s ohledem na specifika ekonomického a politického prostředí. Hlavní hypotézou práce je, že fiskální pravidla v České republice nejsou dobře nastavena a nepřispívají ke stabilizaci veřejných financí. Tuto hypotézu se podařilo částečně prokázat jako pravdivou. Ze zjištěných poznatků vyplývá návrh na posílení fiskálního rámce, který spočívá v provedení reformy střednědobých výdajových rámců a přijetí dluhového pravidla na ústavní úrovni. Dalším doporučením je zřízení nezávislé rozpočtové instituce, která by dohlížela na výkon fiskální politiky v České republice.
Náklady a výnosy procesu privatizace v období transformace ekonomiky v ČR od roku 1990
Štícha, Jan ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Česká republika procházela v 90. letech transformací ekonomiky, jejímž klíčovým pilířem byla privatizace. Ta se stala jedním z nejvýznamnějších národohospodářských procesů probíhajících v České republice. Privatizační proces a zejména zvolená nestandardní metoda investičních kupónů je stále předmětem diskusí veřejnosti, politiků i ekonomů. Cílem práce je zhodnocení privatizačního procesu z pohledu jeho výnosů a nákladů. První kapitola práce je věnována myšlenkovým základům privatizace a její využití v politické praxi. Hlavní část práce je věnována analýze privatizačního procesu v ČR. Hodnoceny jsou jednotlivé privatizační metody i proces jako celek. Závěrečné dvě kapitoly jsou věnovány porovnání české privatizace s procesy probíhajícími v Maďarsku a Polsku. Hodnocena je rychlost privatizačního procesu, dopad fiskální a dopad transformace na vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů. V práci byla potvrzena stanovená hypotéza: Výnosy privatizačního procesu předčily jeho náklady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 VEBROVÁ, Lucie
3 Vebrová, Lenka
5 VÉBROVÁ, Lucie
5 Vébrová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.